kerkgebouw Predikant voorkomt chaos in kerkdienst definitief van de baan Stichting voor behoud Fotograferen nogvoordeliger... te!.: 01828-11177 Wik* Plannen voor een disco Pauselijke waardering Geld waaide volop over kruispunt Vernieuwing kerkgebouw Vrijzinnig Hervormden Pakketten voor Polen Expositie Eveline Swidde Magazijn moet leeg Ook Reeuwijkse ondernemer haakt af ...metFOTOHOMEkmliteitsklaireiAs I I I I I I I I Onafhankelijk Nieuwsblad Remonstrantse Gemeente Waddinxveners Zware steen met boodschap door raam Brugkerk met polio en nekkramp in ziekenhuis Echtpaar koopt Gouds restaurant WIST U DAT! WS’ HARWA N. Vink opent 2-daagse bazar 1 GRATIS FOTOROLLETJE 135-24 bij inleveren van een vol fotorolletje! HU1S-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE 1 w fire/n/ner fax: 10300 Seat Toledo Sport: f 34.402 SPORTIEVE EXTRA’S VOOR SLECHTS f 500< Autobedrijf H. J. van Marrewijk fFOTOHOMC] I I 4^* Gerestaureerd Wij op het gebied van BED- TEXTIEL ruim gesorteerd zijn Waaronder tientallen OVER- TREKKERS met bijpassende GORDIJNSTOF. En aansluitend daarop ruime keuze in HOELAKENS zowel in KATOEN als STRETCH. Kom en zie hoe kleurrijk uw dromen werkelijkheid worden. 7 dagen per week geopend! WAARDEBON I SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Onderhoud Wandtegels vanaf 5.- pm2 Plavuizen vanaf 10.- pm2 Hans Verkerk houdt magazijn- opruiming aan de Westka- naalweg 100 in Ter Aar. Di verse soorten wandtegels en plavuizen, hoog opgeslagen in ons magazijn, worden nu direct aan particulieren ver kocht. Het magazijn moet leeg^ daarom nu wandtegels vanaf 5.- en plavuizen vanaf 10.- per m2. Een zeer unieke kans die u niet voorbij mag laten gaan. Kom daarom snel en profiteer van onze totale magazijnopruiming. Voor informatie 01722-5564. EXPRESS Nekkramp Teleurgesteld F* Waddinxveen I >e Jaargang No. U2JI1 I I van KLEURENFOTO'S I De gerestaureerde en unieke mo numentale Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade werd zondag 26 april 1987 officieel in gebruik ge nomen door mr. Pieter van Vol lenhoven. Hij onthulde een ge- I I I I I I I I van 15.00 uurt/m 21.00 uur. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, ZONWERING EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 In de maand november bij elke bestelling EEN FLESJE WIJN voor één persoon CADEAU! I Waddinxveen. Bij zijn afscheid in 1984, hij ging toen met de VUT, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau we gens zijn verdiensten voor dit be drijf sinds zijn indiensttreding in 1949 en voor de samenleving. kerKweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon 01828-12012 WADDINXVEEN - In verband met de komende Kerstdagen is er donderdag 15 november een extra inlevering van pakketten die naar Polen kunnen worden gestuurd. De inlevering gebeurt bij de fami lie Van Loon, van Goghstraat 22, Reeuwijk. Deze inlevering is van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. De pakketten mogen niet lichter zijn dan 9 kg en niet zwaarder dan 20 kg. De kosten van inleve ring bedraagt ongeveer ƒ2,50 per kilogram. De te verzenden artike len moeten in een stevige doos zijn verpakt met een touw erom heen. De vereiste pakbonnen zijn zono dig verkrijgbaar bij de familie Both, Lindengaarde 7 in Wad dinxveen. later dirigent van te worden. Het St. Victor-zangkoor vervult een belangrijke rol in de lokale parochiegemeenschap. ”Het moet een dankbare ervaring zijn als het goed loopt”, aldus pastor Buiten dijk tot de heer Van Oosten. Secretaris J. Lelieveld van het Waddinxveense zangkoor memo reerde dat de heer Van Oosten al ongeveer 60 jaar actief is met de verzorging van liturgische gezan gen en -vieringen. Na afloop van het officiële ge deelte was er in de Ontmoetings- kerk gelegenheid om de heer Van Oosten en diens echtgenote met de pauselijke onderscheiding ”Pro Ecclesia et Pontifice” geluk te wensen. J.P. van Oosten was voor zijn pen sionering directeur van de machi nefabriek J. van den Berg BV (1898) aan de Henegouwerweg in WADDINXVEEN - In Waddinxveen is onlangs opgericht de ’’Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw”. De stichtingsacte is kortgeleden in aanwezigheid van de Waddinx veense remonstrant W.H. Moelker (67) van de Nicolaas Beet- slaan bij het notariskantoor Van der Meulen Koek aan de Prinses Beatrixlaan gepasseerd. Pastor Buitendijk roemde de heer Van Oosten om zijn brugfunctie ’’staande als spil tussen kerken pa rochianen”. De Waddinxvener werd in 1950 lid van het kerkelij ke koor om er ongeveer tien jaar ZEVENHUIZEN - Na overleg met het bestuur van de Vereni ging van Vrijzinnig Hervormden Zevenhuizen e.o. inzake de zeker stelling voor de toekomst van het kerkgebouw van deze vereniging aan de Dorpsstraat te Zevenhui zen zijn Burgemeester en Wet houders van Zevenhuizen-Moer- kapelle van plan de raad voor te stellen tot het beschikbaarstellen onder voorwaarden van een een malige subsidie van ƒ165.000,-, alsmede een renteloze lening van ƒ50.000,-, terug te betalen in 25 jaar. Voorgesteld wordt het eenmalig subsidie te onttrekken aan het fonds Stads- en dorpsvernieuwing. In de ontwerp-meerjarenbegroting 1993/1997 is hiermede reeds re kening gehouden. kant. ”We hopen dat de dader zelf geraakt zal worden, niet door een steen, maar door de genade van de Heere Jezus Christus. Dan zal hij zijn daad betreuren en zul len we hem graag onder het WADDINXVEEN - De kerkgangers van de Centrale Hervorm de Gemeente in Waddinxveen zijn vorige week zondagmiddag in de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost niet verzeild geraakt in een chaotische situatie dankzij een koelbloedig gedrag van hun predikant ds. A.W. van der Plas. De sinds kort in de pastorie aan de Stationsstraat wonende predi kant van wijk Oost was ’s mid dags om vijf uur net begonnen aan de eredienst in zijn wijkkerk toen er van buiten met een grote boog een zware steen door een kerkraam van de monumentale kerk werd gegooid. Met veel vervaarlijk glasgerinkel en kabaal suisde de steen door het Godshuis en kwam in het midden pad tussen de kerkbanken terecht. De steen bleef daar te midden van de (volgens het proces-verbaal aanwezige) 500 kerkgangers roer loos liggen. Of er niets aan de hand was ging ds. Van der Plas onverstoorbaar met de eredienst door. Daarmee voorkwam hij dat de kerkgangers van hun plaats zouden gaan, met elkaar zouden gaan praten en er een chaotische situatie zou ont staan. Wat niemand heeft geweten was dat de zware steen voorzien was WADDINXVEEN - Een grote hoeveelheid bankbiljetten waaide vorige week donderdag 12 november plotseling volop over het kruispunt Chopinlaan- Beethovenlaan in Waddinx veen. Het geld werd gretig verza meld door daar lopende kinde ren. Het bleek gezeten te heb ben in een (verloren) enveloppe, die door passerende auto’s ka pot was gereden. In eerste instantie werd ruim 1.500 gulden naar het politie bureau aan de Mozartlaan ge bracht, waar zich korte tijd la ter de eigenaar meldde. Als dank voor de eerlijkheid kregen alle kinderen een belo ning in de vorm van een bank biljet van 25 gulden. Later in de middag werd nog eens een paar bonder gulden gevonden, zodat nagenoeg het gehele verloren bedrag weer te rug was. GOUDA/WADDINXVEEN - In het Goudse Groene Hart Zieken huis ligt nog steeds de 16-jarige Waddinxveense jongen, die daar met verschijnselen van polio is op genomen. In hetzelfde ziekenhuis ligt nu ook een in Waddinxveen werken de Gouwenaar, die eveneens teke nen van polio vertoont. De 40-jari- ge Gouwenaar is bankdirecteur en was om principiële redenen niet ingeënt. Van de in Gouda op een school voor beroepsonderwijs zittende jongen uit Waddinxveen-Noord, die om geloofsredenen evenmin was ingeënt, is het zeker dat hij polio heeft. De toestand van beide polio-pati- enten is volgens de medische staf van het Groene Hart Ziekenhuis stabiel. De verwachting is wel dat beiden nog geruime tijd in het hospitaal zullen moeten verblij ven. Woensdag 18 november W2 De stichting is er gekomen op ini tiatief van de kerkeraad van de Remonstrants Gereformeerde Ge meente in Waddinxveen. Hierbij is niet alleen W.H. Moelker be trokken, maar ook landbouwer mr. Titus van der Torren (35), le rares J. Brinksma-Prijs (52), werktuigbouwkundig ingenieur P.E. Mulder (42) en R.J. Jenner (69). Dit vijftal vervult allerlei functies binnen de de kerkeraad van de plaatselijke Remonstrants Gere formeerde Gemeente, die een mo numentaal in Empire-stijl ge bouwd kerkgebouw uit 1835 bezit aan de Zuidkade 59 en nu via de nieuwe stichting het permanente onderhoud en de exploitatie van het Godshuis heeft geregeld. De nieuwe in Waddinxveen zete lende stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft als doel ”het in goede staat houden van het kerkgebouw aan de Zuidkade, teneinde dit kerkgebouw, zijnde een monument als bedoeld in de Monumentenwet, in het alge meen- en plaatselijk belang als historisch monument te doen voortbestaan”. Het kerkgebouw is en blijft be stemd voor het houden van kerk diensten en andere kerkelijke acti viteiten van in de eerste plaats de Remonstrants Gereformeerde Ge meente, het houden van bijeen komsten, het ruimte bieden aan tentoonstellingen en het geven van uitvoeringen van kunstuitin gen. Het geld denkt de stichting te krijgen uit bijdragen van begun stigers, inkomsten uit het gebruik van het kerkgebouw, subsidies van overheidswege, schenkingen, legaten, erfstellingen en andere inkomsten. WADDINXVEEN - dinxveense schilderes WADDINXVEEN - Er bestaat op dit moment geen enkel plan meer voor het realiseren van een commercieel en een multifunc tioneel uitgaanscentrum voor de jeugd in Waddinxveen. Ook de ondernemer uit Reeuwijk-Dorp, die daar de succesvolle disco ”De Herberg” exploiteert, ziet er geen brood meer in om een dergelijk ontmoetingspunt in het sportpark ”de Sniep” bij de Dreef te gaan bouwen. Hij vindt de financiële risico’s voor zo’n uitgaanscentrum, voor zien van extra zaalruimte en een bruin eetcafé voor dertigers en veertigers, uiteindelijk veel te groot. Om die reden haakte jaren geleden ook al een ondernemer uit Nootdorp af. Gebleken is namelijk dat de risico’s voor het neerzetten van een disco-achtig gebouw in Wad dinxveen op dit moment veel te groot zijn om tot een gezond ren dement te komen. Daar komt nog eens bij dat het uitgaansgedrag van de hedendaag se jeugd heel erg aan sterke en snelle veranderingen onderhevig is. Wat voor deze categorie van daag wordt gebouwd kan morgen alweer achterhaald zijn. In het midden dirigent J.P. van Oosten van het St. Victor zangkoor met op de revers de hem door pastor T.F. Buitendijk overhandigde pauselijke onderscheiding ”Pro Ecclesia et Pontifice”. van een dringende boodschap. De stenengooier wilde namelijk dat het kerkgebouw onmiddellijk zou worden ontruimd (’’verlaten” stond er in uit kranten geknipte letters op het stuk papier dat om de steen zat), omdat er anders - zo gaf een tekeningetje aan - een bom zou ontploffen. Er gebeurde echter niets in de Brugkerk, zo kon achteraf worden geconstateerd. Van de boodschap werd dan ook pas na de kerk dienst kennis genomen toen de kerkvoogdij van de Centrale Her vormde Gemeente contacten had gelegd met de rijkspolitie in Wad dinxveen. Het onderzoek van de politie - waaraan geen enkele ruchtbaar heid is gegeven - strekte zich uit tot afgelopen zondag, omdat er De heer Van Oosten bekleedde talrijke functies in de metaalbe- drijfstak (sociale commissie FNE, regionaal bestuur FME-Midden- West-Nederland, Metaalkring Gouda, NCW-West, Begelei dingscommissie Metaal) en in de samenleving (voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Waddinx veen, bestuurslid en voorzitter on- dernemerskring ICW, lidmaat schap Gemeentelijk Overlegor gaan Werkgelegenheid, gemeente raadslid (1953 - 1966) voor de KVP, voorzitter van de Stichting ’’Help Ghana”). De Wad- Eveline Swidde gaat exposeren in Galerie Artanne van Annelies van Herk aan de Pissummerweg in het Lim burgse Susteren-Heide. De tentoonstelling daar wordt zondagmiddag 22 november om drie uur geopend door de Suste- rense cultuurwethouder J.H. Janssen. Voor de muzikale omlijs ting zorgen Billy en Jörg (gitaar en zang). Op de openingsdag is Eveline Swidde samen met negen andere exposerende kunstenaars tot ze ven uur ’s avonds in Galerie Art anne aanwezig. Galerie Artanne in Susteren-Hei de is geopend op donderdag van 17.00-20.00 uur, vrijdag van 11.00-15.00 uur, zondag van 15.00-17.00 uur en op afspraak. De in totaal tien kunstenaars ex poseren er hun klein gevarieerd werk in een aantrekkelijke prijs klasse van 50 tot 500 gulden. De andere - onder het motto ”Leg eens een kunstwerk onder uw boom, of in uw schoen” - expose rende kunstenaars zijn Elly Claes- sen, Josée Hofhuizen, Marijke Duffhauss, Annemarie Verlinden, Ron Speetjens, Pieter Spruyt, Jacqui Janssen, Friedjee Bar en Henk Tummers. Eveline Swidde van de Nicolaas Beetslaan in Waddinxveen toont schilderen onder het motto ’’Vis sen en vogels als symbolen *pn vrijheid”. WADDINXVEEN - Op vrijdag 20 november en zaterdag 21 no vember wordt door de Stichting De Gouwebloem haar jaarlijkse bazar gehouden in het Anne Frankcentrnm (Jan van Bijnen- pad). De opening zal verricht worden door deelnemer N. Vink op vrij dag 20 november om 14.00 uur. De openingstijden zijn op vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur en zater dag van 14.00 tot 17.00 uur. Deze bazar wordt in hoofdzaak gehouden om de handwerk- en an dere handenarbeidactivitieten de deelnemers en de jaarlijkse reis veilig te stellen. Deze bazar is weer mogelijk ge maakt door het inleveren van de met veel enthousiasme en vaak met moeite gemaakte werkstuk ken, dan wel door het gratis be schikbaar stellen van diverse arti kelen. ”Het vestigingsklimaat van Wad dinxveen moet worden uitgedra gen. Het is een boeiende gemeen te met veel jongeren, die bijna al les heeft”, zei de liberale wethou der in oktober 1991, maar de moed der wanhoop klonk toen al in zijn stem door. Tijdens het vorige maand gehou den begrotingsdebat zei wethou der Karei van Soest met de Reeuwijkse ondernemer nog één keer een gesprek te zullen voeren over zijn plannen voor een uit gaanscentrum voor de jeugd in Waddinxveen. Hij wilde voor het einde van dit jaar helderheid hebben over de haalbaarheid van die jarenlang voortslepende plannen met tel kens verschillende ondernemers. Die helderheid is er nu. Er komt voorlopig aan de Dreef in Wad dinxveen geen commercieel en multifunctioneel uitgaanscentrum voor de jeugd. en van de steen, die gemakkelijk kerkgangers zwaar had kunnen verwonden, verantwoordelijk moet worden gesteld. De dader bleef tot nu toe onvindbaar. Het is eveneens moeilijk en on juist een direct verband te leggen met bezoekers van de door som mige lidmaten bekritiseerde her vormde jeugdclub ”Kom-Inn”. Wel is het zo dat de rijkspolitie op de zaterdagavond voor het gooien van de zware steen geroe pen werd bij kleine ongeregeldhe den rond ”Kom-Inn” in De Schaapskooi aan de Nesse, het moeizame werk van de Centrale Hervormde Gemeente van Wad dinxveen onder randkerkelijke jongeren. Weekblad voor AUTORUIT STUK? BEL AUTO R.A.S. Woerden 03480-16030 Gouda 01820-39220 Utrecht 030-890344 GOUDA/WADDINXVEEN - Deze maand heeft het Wad dinxveense echtpaar Dyon en Nicola Diana van de Over toom, anderhalf jaar geleden nog de eigenaren van ristoran te-pizzeria La Tarantella aan de Zuidkade, het Franse speci aliteiten restaurant De Malle molen aan de Oosthaven 72 te Gouda van restaurateur André Broer overgenomen. Op dit moment wordt het res taurant verbouwd. Het zal op woensdag 2 december worden heropend. Het restaurant dat de naam De Mallemolen zal blijven voeren biedt tevens de moge lijkheid aan jonge kunstenaars om te exposeren. De eerste expositie wordt ver zorgd door de Waddinxveense kunstenaar Ton van Steenber gen, woonachtig aan de Burge meester Trooststraat. Hij ex poseert schilderijen. Het restaurant, dat al in de ze ventiende eeuw een visserscafé was, heeft 35 zitplaatsen. In het eethuisje bevindt zich een' entresol en een wijnkelder, welke beiden een gezellige ruimte bieden om te dineren met heerlijke specialiteiten. Zowel in het dankgebed aan het slot van de niet verstoorde kerk dienst in de Brugkerk als in het Hervormd Kerkblad heeft ds. Van der Plas stil gestaan bij de gebeurtenissen in de Brugkerk, die naar zijn mening voor ’’enige rekening mee werd gehouden dat opschudding” hebben gezorgd, er dan wellicht een nieuwe poging zou worden gedaan om de kerk- In het Goudse ziekenhuis ligt nu ook een 3-jarige jongen uit Wad dinxveen met nekkramp. In een brief en een strooifolder heeft de Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Midden-Holland (GGD) ouders en kinderen van de Waddinxveense peuterspeelzaal van de jongen over dit ziektegeval geïnformeerd. WADDINXVEEN - Voor zijn grote verdiensten als dirigent van het rooms-katholiek Sint Victor dames- en herenkoor, waaraan hij al ruim dertig jaar muzikale lei ding geeft, is de Waddinxvener J.P. van Oosten (70) onderschei den met de ”Pro Ecclesia et Pon tifice”. De versierselen behorend bij deze pauselijke onderscheiding werden hem afgelopen zondagmorgen na de eucharistieviering in de Ont- moetingskerk aan de Groensvoor de in Waddinxveen uitgereikt door pastoor T.F. Buitendijk O.Carm. ’’Gelukkig werd er niemand ge- owond en kon de dienst normaal dienst te verstoren. Ér gebeurde doorgang vinden”, aldus de predi- echter, mede dankzij enkele on- ”'v“ k"—- zichtbaar getroffen voorzorgs maatregelen, helemaal niets. Vooralsnog heeft men in het bu reau aan de Mozartlaan en binnen de Centrale Hervormde Gemeen- len we te geen idee wie er voor het gooi- Woord ontvangen”. denksteen aan de binnenzijde van het gebouw. De eerste steen voor de kerk werd op 21 augustus 1835 gelegd door de toen 9-jarige F(rans) J(acob) A (lexander) van Vollenhoven (1825-1869), zoon van voorzitter Joan van Vollenhoven (1784-1843) van de Remonstrant se Kerk in Rotterdam. De Waddinxveense Remonstrant se Kerk staat sinds 1970 op de Monumentenlijst van de rijksover heid. Aan het behoud van dit stukje plaatselijke historie zijn ja renlange inspanningen - terwijl de bouwkundige staat steeds ernsti ger werd - van de kerkeraad voor afgegaan. In januari 1980 kwam de Wad dinxveense gemeenteraad met 15.000 gulden over de brug voor het opstellen van een restauratie plan. De gehele restauratie vergde ongeveer een miljoen gulden. Het ministerie van WVC legde van dit bedrag 628.000 gulden op tafel en Waddinxveen 80.000 gulden. De rest kwam via giften binnenn. Het restauratiekarwei door aanne mingsbedrijf Koninklijke Wou denberg BV uit Ameide startte op 26 november 1985 in aanwezig heid van het toenmalige CDA- Tweeede-Kamerlid Ria Oomen- Ruijten, thans lid van het Euro pees Parlement in Straatsburg. Op 27 augutus 1986 verrichtte Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden halsbreken de toeren op het dak van de Re monstrantse kerk door het plaat sen van een windwijzer op de windvaan. Naast de sportieve extra’s beschikt de Toledo Sport standaard over een 1.8 motor met injectie, stuurbekrachtiging, toerenteiler, mistlampen vóór en getint glas. Deze eenmalige uitvoering is beperkt leverbaar. Laat die unieke kans dus niet liggen, maar kom snel bij ons langs S E/\ I voor een onbetaalbare rij-indrukvolkswagen Groep Voorkade 26-27, Boskoop, 01727- 13000 Dealer v°or Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoude Hoofdredacteur: BJ. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 -KI— (Foto: Louk Wallaart). In samenwerking met het ge meentebestuur wordt ”als pleister op de wonde” nog wel nagegaan of er misschien mogelijkheden be staan voor het opzetten van disco- vervoer voor de Waddinxveense jeugd naar nabijgelegen floreren de jongerencentra in Zevenhuizen (”La Baraque”) en in Reeuwijk- Dorp (”De Herberg”). Welzijnswethouder Karei Soest (VVD) zei vrijdagmiddag desgevraagd bijzonder teleurge steld te zijn door het afhaken van de Reeuwijkse ondernemer. ”Het lukt ons maar niet onze opgroei ende jeugd een discotheek of iets dergelijks in de eigen woonplaats aan te bieden”, aldus de liberaal, die zegt dat hem er veel aan gele gen is geweest om deze voorzie ning in Waddinxveen tot stand te brengen. De Waddinxveense wethouder tobt al enkele jaren met (particu liere) plannen voor een uitgaans centrum, zoals de discotheek gaandeweg is gaan heten. De plannen daarvoor van een aantal ondernemers, die tevergeefs hoop ten op ruime financiële steun van de gemeente, liepen telkens stuk. Hoewel er telkens hoopgevende signalen werden afgegeven dat de ondernemers bij nieuwe tegensla gen geregeld zouden proberen an dere mogelijkheden te zoeken be troffen het toch iedere keer op nieuw zakelijke afwegingen om in Waddinxveen niet tot enige bouwactiviteit op dit terrein te komen. In de gemeenteraad werd vorig jaar nog de gedachte geopperd aan dit teleurstellende fenomeen eens een studiemiddag te wijden, maar daar zag wethouder Karei van Soest niets in. Hij vond wel dat de gemeente pogingen moest blijven doen andere kanalen aan te boren. I I I I I I Kantoorboekhandel J Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen. Tel. 01828-13061

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1