Raadhuis moet trefpunt zijn Onderzoek verzakkingen Twee biertanks NA- Politie vindt op school vuurwerkbom GROENSVOORDE 01828 11177 fax: 10300 WikA TrwTim"r AANBIEDING PIANO’S KEYBOARDS Zimmermann 5990,- Nu 4765,- 6295,- Nu 4990,- 6490,- Nu 5390,- 7850,- Nu 6490,- "De Diamond" Houseparty in veiling afgelast Bruidspaar winnaar van Honeymoon quiz RTL-4 Kunst- Kerstmarkt Computer- uitwijk in zwembad Aim Onafhankelijk Nieuwsblad Pleidooi communicatienota: Van vijf Brugweg-huizen 5 VAN FULPEN BEVEILIGING HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE VORSTBEVEILIGING? Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum Z •"rU V.*/1 HENRY’IJ Bremmer AUTOBEDRIJF VAN MARREWIJK ^Brommer SEAT IBIZA GLX 1.2 L RENTELOOS RIJPLEZIER TOT IN 1994 47,50 (60 min.) iedere maandagavond theorieles ook voor 17-jarigen NU 22.290 Verbeteringen Voorkade 26-27, tel. 01727-13000 dealer voor Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude. Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen 633,- 748,- 908,- Heerlijk slapen onder een NATUURLIJK ORIGINEEL WOLLEN DEKBED van Texalana Prijzen vanaf 179,- WS’ HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Winkelcentrum Waddinxveen SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT G.SchuIze Rosier A.Förster Diverse Occasions voorradig! O RENTE Bovag-erkend ALLE RIJLESSEN PIZZA QUATTRO FROMAGGI Eerste nota Ongevallen EXPRESS Lugubere grap KEYBOARDPAKKETTEN Keyboard met onderstel, adapter, hoofdtelefoon en cursusboek: van van van van 1069,- voor 499, voor 599,- voor 769,- voor 898,- De nieuwste Digitale Piano’s van Yamaha, Clavinova en Roland: 1495,- 1995,- 2990,- 3570,- 4790,- DOE NU UW VOORDEEL EE3B00T KERKSTRAAT 2 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 dB VL V -7wF fix Weekblad voor addinxveen Woensdag 9 december 1992 Atheneum - naar later bleek - een soort vuurwerkbom aangetrof- 1 Met ruime parkeergelegenheid De Diamond-ondernemer Ruud van der Pol bij de twee tanks BUK Advies en installatie van mechanische en elektronische beveiliging Ruschool Henrv' Graanaxter 8- - 2743 EL Waddinxveen Telefoon 06-52711818. o g g 01828-15950 Geconstateerd wordt dat er op het gebied van de gemeentelijke communicatie in en buiten het ge meentehuis nu en in de toekomst veel kan worden verbeterd (”De gehele organisatie moet doordron- Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN vanaf fl. 45.-‘ per dag excl BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 Hoofdredacteur: B J. Woudenberg. Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828- 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828- 14788 Telefax: 01828 - 15637 Telefoon: 0!828 - I4788 Telefax: 01828 - 15637 v 48e Jaargang No. 02314 Kerkv.eq-Oost ‘77 - Wadcmx jeen Telefoon 01828-‘2012 toename van de verzakking zoda nig onwaarschijnlijk onregelmatig zijn, dat zij worden aangevochten. ’’Indien het alsnog verlenen van de voorwaardelijke bouwvergun ning door de gemeente als on rechtmatig dient te worden aange merkt, hetgeen wij bestrijden, blijft nog de vraag of en in welke mate er een toename van de scha de heeft plaats gevonden, die aan deze onrechtmatigheid ten grond slag ligt”, aldus Centraal Beheer. WADDINXVEEN - Met enige trots heeft Ruud van der Pol begin deze week twee tanks voor duizend liter bier laten neer zetten in zijn eetcafé De Diamond aan de Passage. Deze biertanks zijn nieuw voor Waddinxveen. De daarin opgesla gen hoeveelheid bier komt over een met 40 vaten. Via pijpleidin gen wordt het gerstrijk vocht naar de tapkranen in het horecagedeel te van De Diamond gevoerd. Het Waddinxveense eetcafé, ruim twee jaar geleden geopend door burgemeester C.M. van der Lin den en voorzien van biljart- en snookertafels, geniet een steeds grotere bekendheid, zo hebben Ruud en Jacolien van der Pol kunnen vaststellen. Met de ondernemers J. Baas, T. Ververs sr. en J. Werkman is het De Seat Ibiza GLX 1.2 L is een complete, comfortabele auto, voor zijn klasse opmerkelijk laag geprijsd. En nu ook heel aantrekkelijk te financieren tegen WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentehuis moet voor de burgers een populair service- en informatiecentrum wor den waar dienstverlening en klantvriendelijkheid dagelijkse sleu telwoorden zijn voor politici, bestuurders en ambtenaren. Dat is de rode draad in de nieuwe gemeentelijke communicatienota, die afgelopen weekeinde is verschenen. ’’Klantonvriendelijke zwerftoch ten door het gemeentehuis kun nen worden voorkomen door alle informatie zoveel mogelijk te con centreren”, zo stelt de nota sim pel vast. In het te verbouwen gemeente huis zou moeten worden gestreefd naar een gemeentelijk informatie punt voor het publiek. Zo’n infor matiepunt zou bijvoorbeeld een balie, een leeshoek, een (interne) bibliotheek, veel informatiemate riaal, een vacaturebank, een cen trale databank en een servicecen trum kunnen omvatten. Autotelefoon: 06-52809977 - na 18.00 uur: 072-643212. WADDINXVEEN - Van Noort Transporten Verhuizingen BV (Tuinbouwweg en Coenecoop) zal op officiële en feestelijke wijze het ISO 9002-certificaat uitge reikt krijgen. Dit certificaat, een borgstelling voor kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid, wordt zaterdagmid dag 12 december uitgereikt in het auditorium van Volvo Bedrijfswa gens Nederland BV op het bedrij venpark Coenecoop. zijn vaak erg oud juist daardoor extra gevaarlijk. De Waddinxveense rijkspolitie doet nogmaal een dringend be roep op de ouders om het vuur werk van hun kinderen te contro leren. SPECIALE WEEKAANBIEDING (van 9 t/m 15 december) van f 21.00 voor ƒ19.50 7 dagen per week geopend! van 15.00 uurt/m 21.00 uur. De chef Algemene Zaken in het gemeentehuis, H.J.B.C. Maas, heeft voor het college van Burge meester en Wethouders een lijvi ge eerste gemeentelijke communi catienota geschreven. Over deze ambtelijke beleidsnota (”Een compleet en ambitieus stuk”, vinden B. en W.) is dins dagavond in de raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Za ken (waarvan alle fractievoorzit ters lid zijn) een eerste gedach tenwisseling gehouden. Het gemeentebestuur vindt het van groot belang dat de burgers tijdig en volledig op de hoogte zijn en blijven van het beleid. Uit leg en toelichting moeten bijdra gen aan een goed woon- en leefkli maat voor de eigen bevolking, het bedrijfsleven en toekomstige be woners. Volgens de nota zijn voor een open en openbaar bestuur de be grippen zorgvuldig, integer, welo verwogen, effectief, efficiënt, flexibel, dienstverlenend en klant gericht (’’Eigen medewerkers zijn de beste ambassadeurs”) onmis baar. Jaarlijks belanden honderden mensen rond de jaarwisseling in een ziekenhuis na een ernstig on geval met vuurwerk. De slachtof fers hebben meestal (55%) brand wonden. De getroffen lichaamsde len zijn vooral handen (38%) en ogen (25%). Vooral jongens tussen de 13 en 18 jaar lopen vuurwerkletsel op. Maar zij brengen ook schade aan anderen toe, doordat ze doelge richt rotjes en strijkers naar voor bijgangers gooien. De laatste ja- ren zijn er ook steeds meer slacht offers door een andere vorm van ’Stunten’: experimenteren met zelfgemaakt vuurwerk. Stichting Consument en Veilig heid en Stichting Ideële reclame (SIRE) proberen ook dit jaar met de campange ”Je bent een rund als je met vuurwerk stunt” er voor te zorgen dat mensen ver standig met vuurwerk omgaan. Als iedereen zich aan de volgende punten houdt, blijven de risico’s van vuurwerk redelijk binnen de perken: -Koop alleen vuurwerk van goede kwaliteit met een Nederlandse ge- van duizend liter bier (40 vaten elk), zoals die geplaatst zijn in het magazijn van dit populaire eetcafé aan de Passage. Deze tanks zijn nog niet eerder in Waddinxveen gesignaleerd. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Op vrijdag 4 december werd bij de ingang van de fietsenstalling van de Samenwerkingsschool voor HAVO- leen tijdens de jaarwisseling en in de eerste uren van het nieuwe jaar. Ruim na het afsteken de straat zoveel mogelijk op. Daar mee wordt voorkomen dat er de volgende dag allerlei ’’weigeraars” opnieuw worden afgestoken. Vooral kleine kinderen doen dit. Op nieuwjaarsdag na 10.00 uur gebeuren hierdoor nog veel onge lukken. bruiksaanwijzing. Lees deze van te voren. Op het moment dat je vuurwerk mag afsteken is het donker en is de instructie niet te lezen. - Koop geen pakket 'Kindervuur- werk’ voor de kleintjes. Koud vuur bestaat niet, vuurwerk voor kinderen evenmin. - Steek vuurwerk alleen aan met iets dat gloeit, zoals een branden de sigaar of sigaret. Een vlam van een gasaansteker of lucifer kan de lont ergens in het midden aanste ken en dat verkort de tijd totdat het vuurwerk afgaat. - Pas op met vuurwerk dat een be schadigde of gebroken lont heeft. Niet afsteken. - Steek deze zogenaamde weige raars nooit opnieuw aan. De kans dat er geen tijd is om op een veili ge afstand te komen, is veel te groot. - Steek elk vuurwerk apart aan. Vuurwerk bundelen is levensge vaarlijk. - Steek vuurwerk nooit in de hand af. Zet vuurpijlen voor het afste ken in een fles. Die fles moet in gegraven zijn in de grond, zodat hij niet kan omvallen als de vuur pijl omhoog gaat. Is de grond te hard of bevroren, dan kan de fles gedeeltelijk met zand worden ge vuld. En tenslotte: steek vuurwerk al- WADDINXVEEN - Gemeente bestuur, middenstand en rijkspoli tie hebben op het laatste moment een stokje gestoken voor de orga nisatie van een illegale houseparty voor de oudere jeugd op zaterdag avond in het veilingcomplex van De Kring-Waddinxveen op het bedrijventerrein Doelwijk aan de Bredeweg. De organisator - een werkloze Gouwenaar met een uitkering - had verzuimd de benodigde ge meentelijke drank- en horecaver- gunningen te vragen voor dit eve nement, waarvoor het gemeente bestuur overigens consequent toe stemming zal weigeren. Aan de hand van concrete mede delingen van het bestuur van de Ondernemersvereniging Waddinx veen (KNOV) bleek dat het ge meentebestuur, de vrijwillige brandweer en de rijkspolitie niets wisten over een houseparty in Waddinxveen. De kaarten voor de regionale houseparty in het veilingcomplex waren - volgens haastig opge spoorde folders en affiches - op vier voorverkoopadressen te koop geweest. De jongeren die voor 25 gulden een toegangspkaart hadden ge kocht werden vanwege de afgelas ting op het laatste nippertje door de organisator gevraagd naar een alternatieve houseparty op een la ter tijdstip in Rotterdam te ko men. Sommigen van hen deden dat ook. Jen. Het voorwerp was mogelijk aan gestoken geweest, omdat op de bovenzijde brandsporen werden aangetroffen. Het ging hier om een vuurwerk/fragmentatiebom, bestaande uit een plastic Pepsi-be- ker, gevuld met kruit uit strijkers, afgedicht met peurschuim, om- strengeld met loden strippen. Een medewerker van de EOD (Explosieve Opruimings Dienst) heeft de bom gedemonteerd. Vol gens hem zou bij een eventuele ontploffing in onmiddelijke nabij heid van personen dit zeer ernstig letsel tot gevolg hebben. Gelukkig heeft deze lugubere grap in Waddinveen geen slacht offers gemaakt. Jaarlijks lopen veel jongeren brandwonden en soms ernstiger letsel op en wel met name bij het experimenteren met zelfgemaakt vuurwerk. ’’Juist zelf gemaakt vuurwerk ex plodeert onverwacht en meestal op het verkeerde moment”, aldus de Waddinxveense rijkspolitie. Experimenteren met vuurwerk gebeurt vaak met strijkers. Strij kers zijn verboden, zijn niet goed gekeurd en betreffen zeer gevaar lijk vuurwerk. Strijkers worden via het illegale circuit verkregen, WADDINXVEEN - In de Re monstrantse Kerk aan de Zuidka- de in Waddinxveen wordt vrijdag 11 december (16.00-22.00 uur) en zaterdag 12 december (9.30-16.00 uur) voor de derde maal een twee daagse Kunst-Kerstmarkt gehou den. De opbrengst hiervan is bestemd voor het onderhoud van het histo rische kerkgebouw uit 1835 dat op de landelijke Monumentenlijst staat. De kunstenaars dragen een deel van hun inkomsten af. De Kunst-Kerstmarkt, die vrij dagmiddag om vier uur wordt ge opend door Lies van Straalen (medeoprichter van de Waddinx veense Kunst Kring), biedt een grote keuze aan creatieve Kerst en Nieuwjaarsgeschenken zoals droogbloemen, sieraden, kera miek, zijde schilderen, aquarellen, Kerstkaarten en - exclusief voor Waddinxveen- ’’Rabble” (handge maakt). Tijdens de Kunst-Kerstmarkt wordt er in de Remonstrantse Kerk gemusiceerd op vrijdag avond door het kinderkoor en de blokfluitgroep St. Victor en op zaterdagochtend door de piano- en blokfluitgroep van mevrouw Van der Wolf-Wekking. Op de Kunst-Kerstmarkt wordt ook aandacht geschonken aan Unicef, die infornatie geeft over het belangrijke wereldwijde werk van dit kinderfonds van de Ver enigde Naties en tevens eigen Kerst- en Nieuwjaarskaarten ver koopt. Verder wordt er appeltaart, cake en boterkoek verkocht en kan men een kopje koffie of een glas wijn drinken. Voor de kinderen is er een speciale hoek waar ze kerstkoek kunnen versieren, ter wijl de ouders rustig rondkijken. Aan de Kunst-Kerstmarkt nemen deel Wilma IJsselsteijn (kerstfi- guren), Lidia Koppe, Mieke Bak ker, Gees van Vliet (alle drie ke ramiek), Nelleke Kroese (droog- bloemdecoraties), Neel van Oos ten (etsen), Paulien Tichgelaar (zijde schilderen), ’’Iets” (Kerst- stoffen) en actieve kerkleden van de Remonstrantse Kerk. Op de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg in Waddinxveen werd de ze zelfgemaakte vuurwerk-fragmentatiebom, bestaande uit een plastic Pepsi-beker met kruit uit strijkers, peurschuim en loden strippen, onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD). (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Er zal door de gemeente Waddinxveen een (uitgebreid) bouwtechnisch onderzoek worden ingesteld naar de vijf verzakte woningen aan de Brugweg 12 tot en met 20. Scha deverzekeraar Centraal Beheer in Apeldoorn heeft hiermee inge stemd. Het bouwtechnisch onderzoek naar de staat van de vijf woningen aan de noordkant van de Brugweg bij de oprit naar de hefbrug over de Gouwe wordt gedaan door het Bouwburo Hollands Midden in Gouda. Met dit haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstverwachting van de ersntig verzakte woningen, die snel in bouwtechnische- en woon- technische kwaliteit achteruit gaan, is bijna 24.000 gulden ge moeid. Gemeenteambtenaren spreken van een ’’fors prijskaartje”. Niet temin wordt een dergelijk onder zoek noodzakelijk genoemd om aan de hand van de resultaten er van te kunnen beoordelen of één of meerdere woningen ongeschikt zijn voor bewoning. Het Bouwburo Hollands Midden gaat een globale projectomschrij ving opstellen, criteria vaststellen, oplossingsmogelijkheden inventa riseren, kosten schatten van de voorgestelde voorzieningen en een samenvatting van het onderzoek maken. Het onderzoek wordt af gesloten met conclusies en aanbe velingen. De al een paar jaar lopende af faire aan de Brugweg mondde af gelopen zomer uit in een grote publieke discussie, waaraan ook door de gemeenteraad is deelge nomen. Centraal Beheer, de aansprake- lijkheidsverzekeraar van de ge meente, heeft zich inmiddels ook verzekerd van juridische bijstand van mr. O.E. Meijer van het ad vocatenkantoor Van Wijmen Koedam te Rotterdam. De bewoners namen op hun beurt de advocaten mr. A. Morijn in Gouda en mr. M.L. Groen in Waddinxveen in de arm. Tot nu toe kregen ze van Centraal Be heer nul op rekest, omdat dubieus zou zijn dat de woningen Brug weg 12 en 18 in 1989 en daarna schade hebben opgelopen door de gemeentelijke handelwijze, die het mogelijk maakte dat de bewo ners van de panden Brugweg 14 en 16 hun houten vloeren hebben kunnen vervangen door betonnen vloeren. De diverse geraadpleegde deskun digen geven geen eensluidend oor deel over de oorzaak van de opge treden verzakkingen. Bovendien zouden de metingen aangaande de WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense bruidspaar Alexander Risakotta (21) en Dieuwke Schui- te (21) van de Juliana van Stol- berglaan was vorige week woens dag 2 december in de Aalsmeerse tv-studio’s van producent Joop van den Ende voor de succesvolle opnamen van de door Ron Brandsteder te presenteren ’’Ron’s Honeymoon Quiz”. Het jonge paar wist in de compe titie met twee andere bruidsparen beslag te leggen op de hoofdprijs: een reis voor twee personen naar Bangkok in Thailand, 2.500 zak geld en 7.500 gulden aan meubel cheques. Het veelbekeken tv-programma, waarvoor het Waddinxveense paar weer helemaal in pak, trouwjurk en zelfs met een nieuw bruidsboe ket moest verschijnen, wordt don derdagavond 17 december van half negen tot tien uur door de commerciële zender RTL-4 uitge zonden. Dat is dan twee weken na de geslaagde opnamen. Vertegenwoordiger Alex Risakot ta (hobby’s muziek en auto’s) en kraamverzorgster Dieuwke Schui- te (hobby’s muziek en winkelen) kennen elkaar inmiddels drie jaar en vonden het tijd worden voor een huwelijk. Op vrijdag 16 oktober van dit jaar gaven ze elkaar het jawoord in het historische stadhuis van Gouda. Na de plechtigheid stonden de koetsen weer klaar voor het kers verse echtpaar. Waddinxveense echtpaar mede verantwoordelijk voor de dagelijk se gang van zaken in het eetcafé aan de Passage. In het sportpark ”De Sniep” be staan plannen voor de bouw van een uitgaanscentrum voor jonge ren en ouderen. In dit kader wordt er over gedacht De Dia mond naar de Sniepweg over te plaatsen. Maar zover is het nog niet. Het eetcafé is nu nog onderge bracht in de gehuurde ruimte die werd verlaten door restaurant Bi belot en Partyhome voor de nieu we vestiging aan de Limaweg. gen zijn van het belang van com municatie”). De huidige voorlichting in Wad dinxveen lijkt overigens - gezien de beperkte middelen - ”zo slecht nog niet verzorgd te zijn”, zo con stateert de nota. Niettemin zou een gemeente met meer dan 25.000 inwoners eigenlijk moeten beschikken over een full-time voorlichter. Enkele voorlichtingssuggesties zijn: Uitgifte van een eigen begro- tingskrant in het najaar van 1993. Beperkt onderzoek naar beeld vorming gemeentebestuur. Introductie uniforme huisstijl bij komst nieuwe telefooncentrale in maart 1993. Beleid voor mediacontacten. Vervaardiging enkele specifieke Waddinxveense representatiege- schenken. Voorlichtingsbijeenkomsten, rondleidingen en excursies in het gemeentehuis. Leeshoeken voor het publiek in het gemeentehuis (’’service- en in formatiecentrum”) en in de Openbare Bibliotheek. Informatiepakketten voor nieu we inwoners. Vierjaarlijkse deelname aan de landelijke Gemeentedag (eerste maal in najaar 1993). Vaststellen gemeentelijke in spraakverordening. Bewonersbrieven over concrete onderwerpen. Uitbreiding en verlevendiging van het spreekrecht voor burgers aan het begin van de maandelijke gemeenteraadsvergadering. Mogelijkheden nagaan van refe rendum en enquete. Raadplegen van publiekspanels over gemeentelijke dienstverle ning en produkten. Vaker uitreiken van de gemeen telijke erepenning als blijk van waardering voor niet betaald vrij willigerswerk. Jaarlijkse ’’happening” voor het verenigingsleven (bijvoorbeeld met een sportverkiezing). Wijkbezoeken van het gemeen tebestuur. WADDINXVEEN - B. en W. van Waddinxveen hebben beslo ten de raad voor te stellen het voor 1993 gereserveerde bedrag van ƒ20.000,- voor computeruit- wijk beschikbaar te stellen. Hiervoor zal een uitwijkvoorzie- ning worden getroffen voor de ge automatiseerde bevolkingsadmini stratie, het zogenaamde GBA-net- werk, ingeval van een calamiteit waardoor deze normaal in het ge meentehuis gevoerde administra tie onbruikbaar wordt. Tevens is besloten om, eveneens te gebruiken in het kader van rampenbestrijding, een tweede lo- katie in Waddinxveen aan te wij zen die geschikt wordt gemaakt voor de aansluiting van een mo biele computeruitwijk. Hiertoe is het Gouwebad De Sniep als zoda nig aangewezen. ■o F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1