Waddinxveen steunt nieuwe persoonskaart Steen herinnert aan waterstand LR/AGE NA TUUR- Verbakel mode Verbakel mode HUUR.. WikA tel.: 01828-nn? fax: 10300 J. Neele (PCW) in nieuwe stichting Uniforme identiteitskaart van VNG Voorwaarts speelt in Zuidplas Weekmarkt tweemaal op woensdag Kerst bij de RTW DAMES- EN HEREN- KONFEKTIE KORTING Nieuwsblad DE AVONDOPENSTELLING van donderdag 24 december wordt verplaatst naar WOENSDAG 23 DECEMBER A.S. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Onafhankelijk j 7 WS’ HARWA Kerstbomen verlevendigen straatbeeld fBrommer I I L AUTORIJLES DUURDER waddinxveen: I P S3 E HUUR VERBAKEL VERRASSEND VEELZIJDIG VERBAKEL VERRASSEND VEELZIJDIG I j Op aanraden van ANWB- en BOVAG-Rijschool-organi- saties zal met ingang van 1 jan. ’93 de lesprijs in de regio met 2,50 per lesuur worden verhoogd. De lesprijs bedraagt dan bij de meeste Rijscholen 55,- per lesuur van 60 minuten. Deze aanpassing is voor de Rijscholen noodzakelijk, omdat een aantal feitelijke kosten de laatste tijd zijn gestegen of zeer binnenkort nog zullen stijgen. ZOALS: BELASTINGACCIJNS BRANDSTOF WEGENBELASTING VERZEKERINGEN AUTO’S MOTOREN ONDERHOUDSKOSTEN GARAGE AANSCHAFPRIJZEN AUTO’S „Succes Mimpen” Firma Lagrouw Tineke Smid Joop Boere Henk v. Erk Henry (Bijna) Weimar Guit Boskoop: Jane v. Luinen J. v. Asselt n Moerkapelle: Arie van Rijn Zevenhuizen: L. van-i- Wensem TENNIS CENTRUM WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18164 ABN/AMRO (kantoor Kerkweg-West, kantoor Passage gesloten) ING BANK RABOBANK VERENIGDE SPAARBANK RESTANTEN INDOOR TENNISBANEN f27,50 per uur per baan v.a. 21-12-92 t/m 03-01-93 op de gehele KINDERKOLLEKTIE NU ZÉÉR STERK AFGEPRIJSD! Heerlijk slapen onder een NATUURLIJK ORIGINEEL WOLLEN DEKBED van Texalana Prijzen vanaf 179,- SKUBOX (12.50 p/dag) of SNEEUWKETTINGEN (750 p./dag) toyota van Leeuwen SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Kt Or-’ A'aqc.een Nog een belangrijke reden voor deze verhoging is de KWALITEITSHANDHAVING voor de leerlingen. Ter informatie aangeboden door Autorijscholen Tevens wensen wij iedereen, maar in het bijzonder onze leerlingen, een geslaagd 1993 toe. EXPRESS SPECIALE WEEKAANBIEDING: (van 16 t/m 22 dec.) PIZZA SORPRESA «50 van 717,- voor Ivi 7 dagen per week geopend! van 15.00 uur t/m 21.00 uur. ffENSDAG 23 ^°-21.0Quu, j Identificeren 1 eekblad voor addinxveen Woensdag 15 december 1992 Kerstmis 1992 is in aantocht. t de Oosthaven in Gouda herinnert deze steen aan de hoge Wat vrijwel niemand meer weet is gelijks bestuur van de op te richten Stichting Intergemeentelijk WADDINXVEEN er i I i Bij de Oosthaven in Gouda herin- nerteen gedenksteen aan de hoge waterstand. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 25°/o Zuidkade 6 - Waddinxveen - Tel: 01828-14000 - Iedere donderdag koopavond. Zuidkade 6 - Waddinxveen - Tel: 01828-14000 - Iedere donderdag koopavond. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Bij Flex Rent dealer Van Leeuwen uw Mont Blanc Piasweg 16 WaMmneen Telefoon 01828-21800 Teefoon 0'828-20-'. z WADDINXVEEN - Aan het eind van het jaar zijn er steeds meer grote kerstbomen in Waddinxveen te vinden die het straatbeeld van Waddinxveen verlevendigen. Dezer dagen werden er in sa menwerking met lokale hove niers en tuincentra kerstbo men, die ’s avonds feestelijk verlicht zijn, neergezet bij de ingang van restaurant ’’Bibe lot” aan de Limaweg en op bet parkeerterrein van het winkel centrum Groensvoorde. In vroeger tijd plaatste de mid- denstandsvereniging Waddinx veen (KNOV) een grote kerst boom langs de Juliana van Stolberglaan bij het Koningin Wilhelminaplein. Dat gebruik is door de mid denstand, het bedrijfsleven en door particulieren overgeno men. In diverse straten staan kerstbomen in de tuin of is het groen voorzien van kerstver lichting. Het is telkens weer een heel bijzonder Waddinxveens straatbeeld in de laatste maand van het jaar. dat ook het water in de Goudse streek behoorlijk steeg in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Bij het gerestaureerde Tolhuis aan waterstand tijdens de watersnoodramp op 1 februari 1953. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). UTt» in het programma ’’Impact” - kwam ook Waddinxveense oud- burgemeester C.A. van der Hooft aan het woord, destijds eerste burger van het Noordbrabantse Willemstad. gen een betaalbare prijs en een hogere graad vanbeveiliging heeft. Wil dit model een kans van slagen hebben dan is er een aantal rand voorwaarden, waaraan zal moeten worden voldaan: - Eén model kaart die in het gehe le land op ieder gemeentehuis al gemeen verkrijgbaar is voor de in gezetenen met de Nederlandse nationaliteit (niet-Nederlanders zijn reeds in het bezit van een soortgelijke kaart). - De uitgifte van alle ’’eigen” mo dellen gemeentelijke identiteits kaarten wordt gestaakt. - De procedure rond aanvraag, af gifte, weigeren, het vaststellen van de identiteit enz. dienen bij alle gemeenten identiek te zijn. - De prijs van het document zal bestaan uit de produktieprijs van het document en de gemeentelij ke legeskosten, zijnde de werkelij ke kosten die de gemeente zal maken voor de verstrekking van de kaart. Er wordt ook hier ge streefd naar een landelijke unifor miteit in prijs (f 30,50). De kosten kunnen zo laag zijn, omdat voor een groot deel ge bruik zal kunnen worden gemaakt van bestaande apparatuur (zoals printer, lamineerapparatuur en kluis), die reeds aanwezig'is in verband met de afgifte van pas poorten en rijbewijzen en bestaan de procedures en systemen. Inmiddels heeft de VNG een principe-overeenkomst gesloten met de PTT om per 1 januari 1993 de uitgifte van de Postiden- titeitsfcaart stop te zetten. Dit al les onder de voorwaarde, dat alle gemeenten meewerken aan een beperkte omwisseling van de Post- identiteitskaarten, welke uitgege ven zijn in de jaren 1989, 1990, 1991 en 1992, tegen een gemeen telijke identiteitskaart met een GOUDA/WADDINXVEEN - Op de VARA-televisie is al aan dacht geschonken aan de waters noodramp van 1 februari 1953, volgend jaar 40 jaar geleden. In het inmiddels uitgezonden tv- programma - dat komende zater dagmiddag zal worden herhaald *°ENSDAG23 1^00^ VAN 00 2100 uu, I WADDINXVEEN - In ver band met de komende feestda gen wordt de vrijdagse week markt tweemaal naar een woensdag verplaatst. De marktkooplieden in de Wil lem de Zwijgerlaan in Wad dinxveen hebben de markt van vrijdag 25 december 1992 (Eerste Kerstdag) verplaatst naar woensdag 23 december van 11.30 - 18.00 uur. De weekmarkt van vrijdag 1 januari 1993 (Nieuwjaarsdag) wordt gehouden op woensdag 30 december van 11.30 - 18.00 uur. WADDINXVEEN - Donderdag avond 22 december om half acht geeft de muziekvereniging Voor waarts een Kerstconcert in de hal van het winkelcentrum Zuidplas. Dit concert, dat onder leiding staat van dirigent Rein Quint, zal voornamelijk bestaan uit de meest bekende Kerstliederen, zoals Stil le nacht en Komt allen tezamen. Maar ook moderne Kerstsongs zo als White Christmas en Jingle Bell worden ten gehore gebracht. Ter afwisseling worden ook enke le korte sfeerstukken gespeeld van Handel en Jan de Haan. Dinsdagavond 8 december heeft Voorwaarts een concert gegeven in de recreatiezaal van het bejaar dentehuis Souburgh. Dit concert, dat door de talrijke aanwezige bewoners zeer op prijs werd gesteld, stond ook geheel in het teken van het naderend Kerst feest. De directrice memoreerde in haar dankwoord ook nog het feit dat dit de eerste keer in de geschiede nis van Souburgh was dat een Waddinxveense muziekvereniging het podium van de recreatiezaal bevolkt. Zij hoopte dan ook dat het niet gelijk de laatste keer was, welke wens met een daverend applaus door de bewoners werd onder streept. Rond de Kerstdagen en Oud en Nieuw komt de lokale RTW-radio met een uitgebreide programmering. Van woensdag 18 december tot en met vrijdag 1 januari is de RTW 15 dagen lang continu met eigen programma’s te beluisteren. Zo is op zaterdagmiddag 19 de cember de Kerstman van 1 tot 3 uur te gast in het programma Het middagmysterie met Ron Menke. Woensdag 23 december is net als verleden jaar weer een speciale 13 uur durende matathon-uitzending van Nederlands op z’n best met Frank Deurknop en Ronald Geurts. Kerstwensen, gedichten en groe ten voor familie, vrienden of ken nissen kunnen ook aan de RTW worden doorgegeven. Het postadres luidt: RTW, Post bus 330, 2740 AH Waddinxveen. Kerst- en nieuwjaarswensen kun- nen ook live in de uitzendingen 1 worden uitgesproken. Bel hiervoor 01828-10379. Tijdens de radio- uitzendingen worden ook attenties I weggegeven. Natuurlijk is iedereen ook van harte uitgenodigd om eens een be- i zoek aan de RTW-studio aan de Staringlaan te brengen. Dit is de beste manier om eens kennis te maken met de programma’s en de radio-makers van de RTW. Wie meer informatie wil over de RTW-programma’s, suggesties j heeft of ideeën, iets wil weten over het vrijwilligerswerk bij de RTW, bel dan met Pierre Lins- sens, tel. 01828-30983. VANAF 1 7 DEC. 50% KORTING (exclusief cocktail avondkleding) Prinshendrikstr. 18 Bodegraven WADDINXVEEN - Wethouder J. Neele (PCW) zal namens de gemeente Waddinxveen lid worden van het algemeen en het da- Stimuleringsproject (ISP). De afgelopen tijd is er in de Goudse streek veel gesproken over de vraag of en op welke wij ze de gemeenten in Midden-Hol- land (exclusief Gouda) de samen werking met het ISP zullen conti nueren. Het ISP heeft als doel voor 12 ge meenten werkzoekenden via on der andere scholing, vorming en de banenpool, terug te leiden naar de arbeidsmarkt. Eén van de randvoorwaarden, wel ke door de gemeenten is gesteld om met het ISP door te gaan, is dat het ISP een rechtspèrsoon diende te worden. Op deze wijze kunnen gemeenten namelijk meer invloed krijgen op het beleid van het ISP en wordt de rechtspositie van de medewer kers van het ISP beter geregeld. De diverse mogelijkheden zijn on derzocht en uiteindelijk is geko zen voor de stichtingsvorm. Met de oprichting van een stich ting is aan een belangrijke rand voorwaarde voldaan. Ook is aan een aantal andere voorwaarden voldaan, zoals een meer zakelijke houding en de toezegging dat de financiële bijdragen van gemeen ten niet zal toenemen. Inmiddels hebben reeds 11 van de 12 gemeenten die participeren in het ISP ingestemd met het voor nemen tot oprichting korting van vijf gulden. Het voordeel van de gemeente is dat geen persoonsinformatie kos teloos of tegen het zogenaamde dubbeltjestarief meer behoeft te worden geleverd aan de PTT ten behoeve van de Postidentiteits- kaart. Een extra voordeel is nog dat de PTT dan ook afziet van het terug vorderen van de in de afgelopen vier jaar te veel in rekening ge brachte leges (als gevolg van een arrest van de Hoge Raad van 27 mei 1992 is legesheffing van de PTT niet toegestaan). De gemeentelijke identiteitskaart zal op basis van een gemeentelijke verordening kunnen worden afge geven. Gezien het bijzondere ka rakter van de kaart als waardedo- cument en de uniformiteit zowel wat het uiterlijk als de regelge ving betreft heeft de VNG een verordening gemaakt die door alle gemeenten die de kaart op de markt brengen integraal zal moe ten worden vastgesteld. Wil de kaart een kans van slagen hebben dan is dit een absoluut noodzakelijk vereiste met het oog op uniformiteit. De VNG gaat er dan ook van uit dat de raadsleden begrip hebben dat het integraal, dus zonder wijzigen, vaststellen van de verordening een voorwaar de is voor het geleverd krijgen van de kaart. Overtuigd van het feit dat de kaart zal voorzien in de bestaande maatschappelijke behoefte aan een officieel identiteitsbewijs en gelet op de mogelijkheden dat de kaart in de toekomst wellicht voor meerdere doeleinden inzetbaar zal zijn, bijvoorbeeld als beperkt resi- document, willen B. en W. van Waddinxveen meewerken aan de komst van een landelijk geldende gemeentelijke identiteitskaart, zo als door de VNG voorgesteld. WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen is van plan mee te werken aan de introductie van een gemeentelij ke identiteitskaart in het Gouwedorp. B. en W. vinden het van belang dat de eigen inwoners per 1 januari 1993 desgewenst een uniforme identiteitskaart kunnen krijgen die landelijk geldig is. Over de identiteitskaart vindt op dit moment nog een hevige dis cussie plaats tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Bin nenlandse Zaken. Het rijk wil namelijk - naast de VNG-kaart - een eigen identiteits kaart uitgeven. De vraag is nu welke van de twee kaarten ook ge bruikt mag gaan worden als reis document. In afwachting van het resultaat van deze Haagse discussie hebben B. en W. de gemeenteraad alvast voorgesteld de datum van inwer kingtreding flexibel te houden en door het college van B. en W. te laten bepalen. Volgens het gemeentebestuur wordt de burger de laatste jaren in toenemende mate verzocht zich te identificeren, teneinde een dienst bewezen te krijgen. Veel burgers beschikken over een pas poort en een rijbewijs, welke do cumenten vrijwel overal als iden titeitskaart worden geaccepteerd. Er is echter ook een groep bur gers die wel geconfronteerd wordt met het verzoek zich te legitime ren en dus behoefte heeft aan een deugdelijk en betaalbaar identi teitsbewijs. Sinds enkele jaren wordt dan ook discussie gevoerd over de vraag of het noodzakelijk is om de ver schillende reeds bestaande (vrij willige) gemeentelijke identiteits bewijzen te vervangen door één uniform model, dat aan de be hoefte tegemoet zou kunnen ko men. Om de vraag naar de wenselijk heid en haalbaarheid van een der gelijke ontwikkeling te kunnen ve- antwoorden, heeft de VNG twee jaar geleden een enquete gehou den onder al haar leden. De uitkomsten waren interessant. Éénderde van de gemeenten (waaronder Waddinxveen) gaf aan op dat moment helemaal geen dergelijke kaart af te geven. Ruim tweederde van alle gemeen ten (433 van de op dat moment 672) gaf aan een gemeentelijk identiteitsbewijs af te geven. De vorm waarin dit gebeurde blijkt zeer wisselend te zijn. Veel gemeenten werken met een uit treksel uit het bevolkingsregister met een foto of met een door een uitgever ontwikkeld kaartje. Uit de enquete kwam voorts de boodschap naar voren, aldus de VNG, dat er een duidelijke maat schappelijke behoefte bestaat aan een officieel identiteitsbewijs 'naast de bestaande documenten. Dit was voor de VNG aanleiding om een model identiteitskaart te ontwikkelen met e?n niveau dat minimaal vergelijkbaar is met dat van het paspoort en rijbewijs, dat voor de burger verkrijgbaar is te- Hoofdredacteur: BJ. Woudenberg, Peuleyen 144. 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02315 ■u X .i - ff#

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1