Hond maakt man (21) dol Zendingsechtpaar wacht nog op visum Bedrijfsgift voor Kerngroep Foto ondertekening contract GIFTEN Oude papier: 282 gulden Naar werkgebied in Zuid-Afrika Opbrengst kalender goed doel WADDINXVEEN - Offset druk kerij Reproset aan de Dorpstraat in Waddinxveen, heeft nog een aantal exclusieve kalenders voor 1993 beschikbaar. Restauratie orgel van de Brugkerk Kinderclubs gaan verder Diefstal in Waddinxveen Jaarvergadering van de KVO ’80 T. Ververs sr. uit commissie Activiteiten De Paddestoel Van Drukkerij Twigt BV Marokkaanse ouders in het basisonderwijs Cursus over ’’Omgaan met kinderen na scheiding” l GLASBEEK 11 "E I FOCWj AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! Piasweg Van de weg Mest Winkeldiefstal Brugweg Bijeenkomst Ingevorderd Gewond Fietsen Pagina 11 Woensdag 6 januari 1993 Weelolad voor Waddinxveen De gereconstrueerde Brugweg buiten de bebouwde kom, gezien vanaf de T-kruising met de Zwarteweg en de Middelburgseweg. Twee buitenwegen veiliger )p de Piasweg gebeuren minder verkeersongevallen. Alleen bij de is door gebrek aan stuurmanskunst en te hoge snelheid mis. (Foto: georganiseerd in Zuid-Afrika dan tijdens hun nu bijna afgelopen lange verlof- be- WADDINXVEEN j Foto^Sjaak Noteboom). Burgemeester C.M. van der Lin den en algemeen directeur J.P. van Stoop van Raadtsaam Vast goed BV uit Deventer zetten in aanwezigheid van de Waddinx veense notaris mr. P.L. van der Meulen hun handtekening onder een acte van levering voor onge veer 10.000 vierkante meter grond op bet bedrijvenpark Coenecoop. Inmiddels is de eerste paal voor het nieuwe bedrijf reeds geslagen door het bouwbedrijf Metabouw BV uit Deventer. Bij FOCWA garantiebedrijf Noordkade 24 Telefoon (01828) 12588 Waddinx veen NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARROSSE RIE BE DRIJF - UJCIEj pend buffet) en in de tuinbouwkas van Cher Hoo- gendoom aan de Abraham Kroes weg 9 in Waddinxveen. Terwijl de ouderen met elkaar van gedachten wisselen en de laat ste nieuwtjes horen over het zen dingswerk worden er WADDINXVEEN - ’’Geven voor leven” in ex-Joegoslavië en Soma lië heeft bij de openbare Leon van Gelderschool (Essengaarde) 282 gulden opgeleverd. De leerlingen en de ouders van de Leon van Gelderschool hebben het geld bij elkaar gehaald door in december een oud papier-actie te houden. Voor de schoolactie span den zich ook omwonenden van de Leon van Gelderschool in. Op dinsdag 29 december werd NipilWP een 62-jarige Waddinxvener aan- 1 ’1VUTTV 1 VVIXiT fitnessdance *01 soms door gebre..- Omdat de kosten daarvan geheel door het gemeentebestuur gedra gen moeten worden wordt aan het Raadhuisplein nagegaan in welke mate veranderingen aan het weg- profiel in technische en in financi ële zin mogelijk zijn. Uit een evaluatierapport van de gemeente blijkt dat het aantal door de rijkspolitie geregistreerde verkeersongevallen op de Piasweg, waar de verkeersdrukte de laatste tijd behoorlijk is afgenomen, een lichte dalng laat zien. Dankzij de reconstructie van de weg, waar buiten de bebouwde kom een adviesnelheid van 60 km per uur geldt, is de ernst van de WADDINXVEEN - Op de (rooms-katholieke) wijkschool St. Jozef (Kanaalweg) en de openba re Leon van Gelderschool (Essen gaarde) wordt met financiële steun van het gemeentebestuur meegedaan aan een project om Marokkaanse ouders van leerlin gen meer bij de schoolactiviteiten te betrekken. Het project, waarbij meer Wad- dinxveense scholen zich zouden willen aansluiten, wordt beschre ven in de laatste Nieuwsbrief van het centrum buitenlanders Rijn en Lek. Voor deze vorm van ouderpartici- patie worden twee studiemidda- j gen voor leerkrachten van de be- I trokken scholen en drie cursus avonden voor de ouders van de buitenlandse kinderen gehouden. Geprobeerd wordt de Marokkaan se vaders en moeders meer bij het onderwijs aan hun kinderen te be trekken. Tot nu toe bemoeien mi grantenouders zich veel te weinig met de gang van zaken binnen het basisonderwijs. Over de ouderparticipatie heeft het centrum buitenlanders Rijn en Lek al twee voorlichtingsbij eenkomsten gehouden. Gebleken is daar dat de ouders weinig ken nis bezitten over de inhoud en de structuur van het onderwijs in ons land. ongevallen duidelijk afgenomen. Door onoplettendheid, te hoge snelheid en gebrek aan voldoende stuurkunst van de automobilisten gebeuren er nog wel de nodige aanrijdingen in de buurt van de asverspringingen. Misschien kunnen hier in de toe komst haakse ribbelmarkeringen gemaakt worden of visuele rij- baanversmallingen aangebracht worden om dit euvel te verhelpen. B. en W. willen, dat de na de re constructie van de Dorpstraat te ruggelopen verkeersdrukte op de Piasweg in ieder geval zo blijft. De op de Esdoornlaan-Dreef- Sniepweg en bij de Zuidelijke Rondweg in de Beijerincklaan aan te leggen mini-rotondes mogen er niet toe leiden dat de Piasweg weer door haastige automobilisten als ’’sluiproute” gebruikt gaat worden. Verwacht mag immers worden dat een drukkere Beijerincklaan, bijvoorbeeld na het gereed komen van de Zuidelijke Rondweg in 1993 en wanneer aan de andere kant van de Beijerincklaan ook nog eens woningbouw zal worden gerealiseerd, een regelrechte be dreiging zal vormen voor de vei ligheid van de Piasweg. Op meegebrachte etenswaren als lo- Eind vorig jaar voerden de leerlin- wordt gehouden gen van de drie hervormde scho- len in Waddinxveen met steun van het Waddinxveense zendings echtpaar een succesvolle actie voor de aanschaf van een tweede hands terreinwagen. Het geld daarvoor werd met allerlei klusjes voor de kin- bij elkaar gehaald. WADDINXVEEN - Zaterdag 9 januari van 9.15 - 10.15 uur start Nanny Vogelaar met een volgen de kwartaalserie fitnessdance-les- sen in de dansschool Van der Lubbe aan de Sniepweg. De lessen omvatten een warming- en wegversmallingen gaat het hoge snelheid mis. (Foto: Sjaak Noteboom). Als daarvan inderdaad sprake is liggen nieuwe maatregelen in het verschiet om de Piasweg zo veilig en leefbaar mogelijk te houden. Volgens de gemeente moet het langzame verkeer op deze buiten weg naar en van Zevenhuizen zonder meer beschermd worden tegen het sluipverkeer. Met geregelde metingen van de verkeersintensiteit wordt door de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven zoveel als dat maar kan de vingers aan de pols gehouden. Niet uitgesloten is het dat er te zijner tijd ook extra fysieke maat- reghelen genomen zullen moeten worden om het verkeer zich nog beter dan tot nu toe aan de be staande snelheidsbeperkingen van 50 en 60 kilometer per uur te la ten houden. De ondertekening van het Coenecoop-contract door burgemeester C.M. van der Linden (rechts op de foto met achter hem vertegenwoordigers van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven) en directeur J.P. van Stoop van Raadtsaam Vastgoed BV uit Deventer. (Foto: Peter Veenstra). WADDINXVEEN - Op woensdag 30 december reed een 21-ja- rige Goudse automobilist op de Willem de Rijkelaan tegen een lond. De hond mankeerde eigenlijk niets, doch de eigenaar van iet dier werd kwaad, sprong op de bewuste auto en trapte de 92). Een 21-jarige automobilist uit Gouda nam op woensdag 30 de cember op de Zuidplaslaan de voorruit in. Meteen daarna trapte hij een achterlicht stuk en ver trok. Op het politiebureau werd hij ver hoord, waarna wegens vernieling een proces-verbaal is opgemaakt. Op donderdag 31 december werd een Waddinxvener bekeurd in verband met het illegaal uitrijden van mest op twee plaatsen (o.a. een bevroren grasland) langs de Tweede Bloksweg. Het uitrijden van mest is momen teel niet toegestaan. gehouden naar aanleiding van een melding van winkeldiefstal, ge pleegd bij Formido aan de Noord kade. GOUDA/WADDINXVEEN - Het Riagg Midden-Holland (Ronsseweg 225, Gouda, tel. 01820 - 16422) start op maandag 8 februari met de gratis cursus ’’Omgaan met kinderen bij echt scheiding”. Deze cursus voor 8 tot 12 deelnemers wordt ieder voorjaar en najaar gegeven. Het gaat om 12 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 19.45- 22.15 uur op 8, 15, 22 februari, 8, 15, 22, 29 maart, 5, 19, 26 april, 10 en 17 mei, waarvan er 8 bij het Goudse Riagg worden gege ven en 4 roulerend bij de deelne mers thuis. De cursus, die bij voldoende deel name ook overdag gevolgd kan worden, wordt gèleid door psy choloog Koert Velders en peda- goog-preventiewerker Bep Elsas. Als ouders gaan scheiden is dat ook voor kinderen een ingrijpend gebeuren. Wie gaat scheiden zit midden in de emotionele en prak tische problemen. In deze verwar rende situatie moet vee'l geregeld en bepraat worden. Soms merken ouders dat hun kin deren zich anders gaan gedragen. Ze zijn opeens lastiger of juist heel stil en gesloten of het gaat op school nmiet goed. Sommige kin deren geven ogenschijnlijk geen problemen, terwijl de ouders het gevoel hebben dat er iets niet klopt. In de cursus komen aan de orde: bij wie gaan de kinderen wonen, bezoekregeling, hoe leert een kind weer een relatie op te bouwen met elk van de ouders apart, hoe kunnen ouders vermijden het kind blijvend in hun conflicten te be trekken, wat betekent het om al leen op te voeden, hoe is het om een kind als ’’gast” te ontvangen en is overleg tussen ouders over belangrijke opvoedingszaken toch» nog mogelijk. De cursus is bedoeld voor mensen die er zo goed mogelijk voor wil len zorgen dat hun kinderen niet in de knel komen tijdens of na de scheiding. De cursus is voor vaders en moe ders, ongeacht aan wie de kinde ren zijn toegewezen. Ex-partners worden niet in dezelfde groep ge plaatst. Uiteraard kan elke ouder i alléén meedoen. WADDINXVEEN - Het nieuwe jaar begint voor de wijk- en speel tuinvereniging De Paddestoel in het gelijknamige wijkgebouw aan de Lijsterbesstraat in Waddinx veen met darten op donderdag avond 7 januari om acht uur. In De Paddestoel wordt dit sei zoen voor het eerst gedart. Wat opvalt is dat dit spel in de Bomen- wijk alleen door mannen wordt gespeeld. Vrouwen blijven niette min van harte welkom. Vrijdagavond 8 januari om acht uur is er in het wijkgebouw aan de Lijsterbesstraat kaarten in wedstrijdverband. Tijdens deze avond is er ook een verloting. Zaterdagavond 9 januari om acht uur is er het Nieuwjaarsbal. le- WADDINXVEEN - Twee Wad dinxveense buitenwegen zijn een stuk veiliger geworden. Het gaat hier om de Brugweg, die vorig jaar buiten de bebouwde kom werd gereconstrueerd, en om de Piasweg, waar sprake is van een lichte daling in het aantal geregis treerde verkeersongevallen. Aan de reconstructie van de Brugweg is in alle stilte een einde gekomen. Slechts in besloten ge meentelijke kring is enige aan dacht besteed aan de goede afloop van deze ingrijpende opknap beurt, waaraan de gemeente met forse financiële steun van de pro vincie Zuid-Holland beging vorig jaar is begonnen toen bleek dat de aanleg van een noordelijke omlei- dingsweg onhaalbaar bleek. De Brugweg tussen de bebouwde kom-grens en het kruispunt met de Zwarteweg en de Middelburg seweg is in de loop van vorig jaar voor 2,7 miljoen gulden opge knapt. Van dit bedrag werd drie kwart door de provincie betaald. Vooral het voetgangers- en (brom)fietsersverkeer moet erva ren dat er sprake is van een. veili ger weg, waar het autoverkeer naar en vaiï Gouda en Reeuwijk- Dorp minder snel dan voorheen gebruik van kan maken. Het profiel van de oeroude bui tenweg in oostelijk Waddinxveen is meer gestroomlijnd en over zichtelijker gemaakt. Door de aanleg van passeerplaatsen en snelheidsremmende asverspringen denken de ontwerpers de hoge snelheden uit het gemêleerde ver keersbeeld te hebben gehaald. Op het velanglijstje van de ge meente staat overigens ook nog een verkeersveilige aanpassing van de Brugweg binnen de be bouwde kom, waar menige auto- mobiist harder rijdt dan de toege- stane maximum-snelheid van 50 kilometer per uur. kende ateliers en een meubelma kerij gevestigd. Gezamenlijk bie den zij werkgelegenheid aan de bewoners van de slopenwijk. Reeds 3.500 gezinnen kunnen op deze wijze op een vast inkomen rekenen. Onder het motto ’’steun van bedrijven voor bedrijven” heeft Drukkerij Twigt BV beslo ten om ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw dit project te steunen. Drukkerij Twigt BV, dat wordt geleid door directeur Pim Twigt, is sinds 12 oktober op Coenecoop gevestigd. De officiële opening was op 11 december. Bij het in 1961 in Gouda gestichte bedrijf werken 42 mensen. De voorberei ding van de bouw nam twee jaar in beslag. periode werd gedacht. Op zaterdag 9 januari nemen ze wel al vast afscheid van familieleden, vrienden en bekenden. reizen naar Bronkhorstspruit in hun Zuidafrikaanse thuisland KwaNdebele. De bijeenkomst van zaterdag 9 ja nuari duurt van elf tot vier uur (inclusief gezamenlijke lunch met WADDINXVEEN - Dinsdag avond 12 januari om acht uur houdt de afdeling Waddinxveen van de Katholieke Vrouwen Orga nisatie ’80 (KVO) de jaarvergade ring in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). Na afloop van het huoshoudelijk gedeelte wordt er bingo gespeeld met leuke prijzen. Op deze kalenders, waarover het Weekblad voor Waddinxveen vo rige week schreef, staan vier aquarellen van Waddinxveen en omgeving afgedrukt die gemaakt zijn door Lies van Straalen. De prijs van een afgehaalde kalen der bij Reproset is zolang de voorraad strekt ƒ5,- per stuk. Dit bedrag is geheel beschikbaar voor Artsen zonder grenzen. Raadtsaam Vastgoed BV kocht de grond aan om daarop een nieuwe vestiging te realiseren voor Veveo Coatings BV uit Schiedam. WADDINXVEEN - Een bedrag tussen de 4.000 en 5.000 gul den zal de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinx veen aangeboden krijgen .van Drukkerij Twigt BV op het bedrij venpark Coenecoop. Dat gebeurt tijdens een korte bijeenkomst in het nieuwe bedrijfspand op donderdagmorgen 7 januari om half elf. Drukkerij Twigt BV had besloten de officiële opening van het door de Bodegraafse architect Ben Kraan ontworpen bedrijfspand op vrijdag 11 december luister bij te zetten door de relaties te vragen niet met cadeaus te komen, maar met een financiële bijdrage voor het werk van de Kerngroep. De Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen, die tijdens de opening op de eerste verdieping een kraam had inge richt, geeft via de Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssa menwerking NOVIB in Den Haag financiële steun aan de Pe ruaanse ontwikkelingsorganisatie CIDIAG in Lima. CIDIAG, dat wordt geleid door directeur Oscar Balbuena, is op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van een indus trieterrein in de sloppenwijk Villa el Salvador. Zij helpen en begeleiden niet al leen kleine ondernemers bij het opzetten van een bedrijfje. CIDI AG zorgt ook voor de broodnodi ge infrastructuur van het bedrijf sterrein. Er is behoefte aan water, stroom en riolering. Deze aanpak heeft volgens de Kerngroep succes. Op het bedrijf sterrein in de Limanese sloppen wijk Villa el Salvador zijn inmid dels metaalverwerkende bedrijf jes, schoenmakerijen, leerverwer- WADDINXVEEN - Nu de Kerstdagen en Oud en Nieuw achter de rug zijn zal in het begin van dit jaar het orgel van de her vormde Brugkerk aan de Kerk- weg-Oost in Waddinxveen geres taureerd gaan worden. In de afgelopen maanden zijn achter de schermen de nodige voorbereidende werkzaamheden voor deze ingrijpende opknap beurt verricht. Over de restauratie is ook gespro ken met de vaste organisten van de Centrale Hervormde Gemeen te en met de adviseur van de kerkvoogdij, drs. Hans van Nieuwkoop. Geprobeerd zal worden de in dit overleg gemaakte opmerkingen en suggesties nog in het restauratie plan mee te nemen. werweg. Een automobilist ver leende haar geen vrije doorgang. Als gevolg van de aanrijding kwam zij ten val. Op zaterdag 2 januari waren personenauto’s betrokken bij een aanrijding op de kruising Lima- weg-Dreef. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. De kentekenbewijzen moesten in verband met de schade worden in gevorderd. dereen is van harte welkom. Er is een live-band uitgenodigd voor de muziek. De topegangsprijs draagt 12,50 gulden. WADDINXVEEN - Waddinxve ner T. Ververs sr. heeft de Regio nale Commissie Bijstand Zelfstan digen in december verlaten. Daar het voorzitterschap van deze commissie is overgegaan van Waddinxveen naar Nieuwerkerk aan den IJssel vond de Waddinx veense vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Ondeme- mersverbond (KNOV) de tijd rijp zijn functie neer te leggen. T. Ververs sr. is in de Regionale Commissie Bijstand Zelfstandigen opgevolgd door T. den Ouden jr. uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Rob en Marian Vermeij en hun kinderen Judith, Christian en Marcia hebben uit Zuid-Afrika te horen gekregen dat hun visum- aanvraag ’’vertraging” heeft opge lopen. Ze proberen nu via de ambassade van Zuid-Afrika in Den Haag zo snel mogelijk in aanmerking te komen voor een tijdelijke werk vergunning. ’’Onze vertrekdatum van maan dag 11 januari zal om die reden met één a twee weken uitgesteld moeten worden”, aldus Rob en Marian Vermeij, die hopen dat ze snel verlof zullen krijgen om af te WADDINXVEEN - In het ge meentehuis zijn zoals bericht een paar dagen voor Kerstmis in een korte officiële bijeenkomst de contracten getekend tussen Raad tsaam Vastgoed BV en het ge meentebestuur van Waddinxveen. De foto daarvan was echter nog niet in het Weekblad voor Wad dinxveen gepubliceerd. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense zendingsechtpaar Rob deren spelletjes georganiseerd en Marian Vermeij vertrekt wat later naar hun zendingsgebied door de leden van de ’’thuisfront- in Zuid-Afrika dan tijdens hun nu biina afeelooen lanee verlof- commissie”. Rob en Marian Vermeij, die tij dens hun verlofperiode aan de Weidezoom woonden en voor de tweede maal worden uitgezonden door Jeugd met een Opdracht uit Heéfde, spreken over een ’’gezel lige nieuwsbrieflezersdag” welke komende zaterdag wordt gehou den met de mensen die met hen meeleven en die ze steunen. Recent heeft de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen giften mogen ontvangen van 8.000, 1.000, 500 en 50 gulden. WADDINXVEEN - Zondag 10 januari gaan de kinderclubs van de Centrale Hervormde Gemeen te in Waddinxveen weer verder. Er is iedere zondagmorgen van 11.45-12.45 uur een kinderclub in de Eben Haëzerschool voor 10-ja- rigen en ouder (Jan Dorrekenska- de-Oost) en voor 4-10-jarigen in Het Zuidhonk (Zuidplaslaan), de Bethelschool (Heggewinde) en in het voormalige schoolgebouw aan de Prinses Beatrixlaan. Op de hervormde kinderclubs wordt voorgelezen uit de Bijbel, kan er worden geknutseld en wordt er samen gezongen. bocht iets te ruim. Het gevolg was een klapband en hij kwam zelf met de schrik vrij. Op donderdag 31 december liep een 16-jarige Boskoopse een pijn lijke knie op bij een aanrijding op het fietspad langs de Henegou- WADDINXVEEN - Bij het NS- station Waddinxveen werd een snorfiets (zwarte Puch City, ver- zekeringsplaatje WWL-565) ont vreemd. Op dinsdag 29 december werd aangifte gedaan van diefstal van 4, respectievelijk 2 wieldoppen van personenauto’s, welke op de Zuidkade en in de Bilderdijklaan stonden geparkeerd. Tijdens de Kerstdagen werden op de Zuidelijke Dwarsweg de wiel- covers van een personenauto weg genomen. Waarde ƒ200,-. Tijdens de Kerstdagen werd ook ongewenst bezoek gebracht bij een woning aan de Troelstrahoe- ve. Het gehele pand is doorzocht. Het is nog niet precies bekend, wat er wordt vermist. Op dinsdag 29 december werd aangifte van diefstal van een paar zwarte laarzen, merk Blackstone ter waarde van ƒ180,-, gedaan. De laarzen zijn uit de gemeenschap pelijke kleedruimte van het Gouwebad meegenomen. Op woensdag 30 december wer den op het erf van een tuinder aan de Abraham Kroesweg 7 vei lingcontainers (waarde ƒ2.800,-) ontvreemd. Op zaterdag 2 januari werd een kelderbox van de Wingerd open gebroken. Ontvreemd werden 2 stereoboxen, een versterker en een friteuse. In Waddinxveen heeft de rijkspo litie een damesfiets (Tomos goud bruin) aangetroffen. Als gestolen zijn gemeld een zwart ’overgeverfde’ damesfiets up, spierversterkende rek- met beugelslot en een mintgroen- strekoefeningen, een conditiege- witte damesfiets (citybike Futura deelte (waarbij niet gesprongen 92). wordt) en een hartslagcontrole. In de oefenstof voor alle leeftijds categorieën zit tevens verweven het veilig gebruik van de rug en knieën, aandacht voor de li chaamshouding en voorbereiden de oefeningen voor de winter sport. Nanny Vogelaar geeft als gediplo meerd docente al jaren les in I Waddinxveen in aerobic-fit- nessdance en mid-fit-move. ■-i: '.J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 11