Bibliotheek introduceert Bibliofoon aten oliebollen Brandweer kan niet zonder vrijwilligers Boekje over 125 jaar PCO Mini-symposium van het 125-jarig PCO Nieuwj aarsnacht met 14 aangiften Kees en Mieke Gouden bruidspaar N. Vink jaar marktkoopman geweest. Op dit moment is hij voorzitter-secre- taris van het bejaardenkoor Sou- burgh, dat vorig jaar 25 jaar be stond. Hij maakte ter gelegenheid van menige feestelijke gebeurte nis in dit Gouwedorp een grandi oos borduurwerk. Werkstukken van hem zijn te vinden in het ge meentehuis aan het Raadhuis plein, de brandweergarage aan het Noordeinde, het NS-station Wad dinxveen aan het Stationsplein en in het hoofdkantoor van het Rode Kruis in Den Haag. Voor 25 gulden Beurs in Bleiswijk ook in ’93 Maand lang activiteiten schoolbestuur Koffiebar Praiseavond Zevenhuizen Expositie De Sperwer Nieuw blad Kruiswerk Amnesty- actie voor inheemse volkeren PANTALONS IN PRIJS VERLAAGD f35.- f65.- f90.- VOORDELIGER maten 36 tot 48 DUIFS MODE w. ALPHEN A/D RIJN Parijs-Dakar ’93 gemist Koffieochtend Groenswaard 1 30 km-gebied Subsidiëring Logeerhuis LS» Kosten Boekje Bereikbaar Ontstaan ja 1 Pagina 13 Woensdag 6 januari 1993 Weekblad voor Waddinxveen Het bestuur van de 125-jarige Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Waddinx- in Het gouden echtpaar Nic. Vink en Jenny Vink-de Joode van de Frederik Hendriklaan in Wad- zal dinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). naar later bleek na de op Nieuwjaarsdag bij de politie gedane meldingen - zijn 14 aangiften van vernieling gedaan. -- - -- -• veen. Achterste rij: H.J. Diederiks, J.J.P. van Heemst, W. van Arnhem, T. Bekooy-Reijneveld, C.J. Hoogeveen. Voorste rij: P.A. van Besuyen, R. Visser, H. Blokland, D. Roseboom, B.J. v.d. Brink-van Hemel, A.A. Bostelaar en P. Benders-Lok. (Foto: PCO Waddinxveen - Sjaak Note- boom). 1936 kon dan ook in die jaren niet uitblijven. Dit nieuwe schoolbe stuur kreeg na bemoeienis van het gemeentebestuur de inmiddels af gebroken school aan de Onder weg, waarvoor het PCO zoveel strijd had moeten leveren. ’’Onvoltooid verleden tijd”, dat 106 pagina’s telt, is samengesteld, geschreven en ontworpen door Ontwerpstudie PR. De druk was in handen van Reproset Waddinx veen. In het boekje staan foto’s van Sjaak Noteboom, Jan Oskam en van anderen. EN PANTALONS HALVE PRIJS WADDINVEEN - Tijdens de Waddinxveense jaarwisseling - en Nog dit jaar zullen ook de Provin ciale Bibliotheek Centrales van Utrecht, Gelderland en Drente zich bij de Bibliofoon aansluiten. De PCB’s van Groningen en Zee land overwegen om in 1994 te be ginnen. En zo groeit de Biblio foon naar een landelijke informa tietelefoon. De bruidegom is 17 jaar machine bankwerker, 14 jaar incasseerder (bij modehuis Verbakel BV) en 8 Bellen naar de Bibliofoon kost ƒ0,40 per minuut. Nu is lang niet elke vraag in een paar minuten te beantwoorden. Zal dit langer dan 5 minuten in beslag nemen, dan wordt de vraagsteller teruggebeld door het Bibliofoonteam. Gewoon van huis uit bellen naar een onbekend Bibliofoonteam is anomiem. Toch zal het Biblio foonteam de beller wat vragen stellen om de vraag heel duidelijk te krijgen en ook om een statis tiek te kunnen maken over het soort vragen dat binnen komt en van welke bellers. WADDINXVEEN - De Openbare Bibliotheek Waddinxveen (Van Mecklenburg Schwerinlaan) is blij met de Bibliofoon, een initiatief van de Provinciale Bibliotheek Centrale Zuid-Holland (PBC). Het is een praktische aanvulling van de bibliotheek, die in dit Gouwedorp zes dagen van de week geopend is. Onder het motto ’Bibliofoon 06-8411; voor elke vraag op elk gebied’ kunnen sinds deze week ook de inwoners van Zuid-Hol- land bellen naar deze telefonische informatielijn van de openbare bi bliotheken. Wat is de munt-eenhied van Zuid- Afrika? Wat doet de Europese Commissie? Hoe bereik ik de Na tionale Ombudsman? Hoe ver loopt een Hindoestaanse bruiloft? Dit zijn voorbeeld-vragen die voorkomen, waar mensen mee naar de inlichtingenbalie van de openbare bibliotheek gaan. Of zelf opzoeken in de daar aanwezi ge naslagwerken. Maar de openbare bibliotheken is niet altijd open of je hebt niet di rect tijd om er naar toe te gaan. Of je wilt te vraag liever anoniem stellen. In dergelijke gevallen kan de Bibliofoon uitkomst bieden. Verzekering Verder wijdt de commissie aan dacht aan de ongevallenverzeke ring. De door het kabinet voorge nomen stelselherziening van de sociale wetgeving kan ertoe leiden dat de afgesloten verzekeringen onvoldoende financiële dekking bieden. De gemeenten zullen moeten zor gen voor extra verzekering om hun vrijwilligers van eventuele fi nanciële risico’s te vrijwaren. De Commissie-Bevers verwacht dat de kosten voor de gemeente lijke brandweerzorg in de toe komst zullen stijgen. Om deze kosten inzichtelijk te maken heeft zij voor de korpsen een model- brandweerbegroting laten ontwik kelen. De korpsen kunnen het college van Burgemeester en Wethouders hiermee een betere kijk geven op de werkelijke kosten van het waarborgen van de openbare vei ligheid. In deze weken is ook het boek ’’Onvoltooid verleden tijd” te koop, waarin de geschiedenis van het protestants-christelijk onder wijs in Waddinxveen wordt ver woord. Dit boek werd in opdracht van het PCO-Waddinxveen geschre ven door de Waddinxvener P. Roos en is voor de prijs van 25 gulden tijdens alle festiviteiten en op alle scholen verkrijgbaar. De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wad dinxveen omvat de Willem van Oranjeschool (Oranjelaan), Ko ningin Julianaschool (Peter Zuid- laan), Groen van Prinstererschool (Tollenslaan), De Savornin Loh- manschool (Wingerd) en de Ko ningin Beatrixschool (Zuidplas- hof). Het leerlingenaantal op deze vijf scholen is op weg naar 1.000 meisjes en jongens. Bij het PCO- Waddinxveen zijn 60 mensen in vaste dienst. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelansvrouwen heeft de maandelijkse koffieochtend van donderdag 7 januari om half tien in hotel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost) veranderd in een Nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een kopje koffie en zelfgebakken cake kun nen de aanwezigen elkaar het goe de en allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar. Tijdens het tweede gedeelte van de koffieochtend wordt er een dis- cussiespel gedaan. WADDINXVEEN/PARIJS - Eigenlijk" zitten Kees Tijsterman (39) en Mieke Tijsterman-van Nielen (37) zich te verbijten in hun huis en in hun autosportbedrijf aan de Mercuriusweg in Waddinxveen, want de nu aan de gang zijnde woestijnrally Pa rijs-Dakar was een kolfje naar hun hand geweest. Ze hadden er in één keer hun reputatie mee kunnen herbevestigen. Maar Kees en Mieke hadden in oktober juist besloten voor de tweede maal in hun loopbaan de auto- en motorrally Parijs-Shkar over te slaan, omdat de verlengde trip naar Kaapstad in Zuid-Afrika hen in 1992 niet zo was bevallen en omdat de co-sponsoring niet tijdig rond kon komen door een nieuw Frans verbod op tabaksre clame op televisie, zoals tijdens sportevenementen op banden, tri cots en voertuigen. In november werd echter door de Franse organisatie plotseling be sloten dat de omstreden monster rally niet in Kaapstad maar weer in de Senegalese hoofdstad Dakar zou eindigen, dat er tijdens deze ingekorte rally maar twee weken zou worden gekoerst en dat er als gevolg van het een en ander spra ke was van een klein deelnemers veld. De 15e editie van Parijs-Dakar ’93 zou dus een uitstekend wed- strijdtoneel geweest zijn voor het Waddinxveense rallyechtpaar Kees en Mieke Tijsterman. Want na het wegens mechanische pech uitvallen van het tweetal een jaar geleden was dit dè kans om te laten zien dat ze nog altijd van de partij zijn en tot de Neder landse top van de rallysport beho ren. Immers, met een kortere rou te is de uitdaging groter, zo verze kerden ook de organisatoren Gil bert Sabine en Jean-Claude Killy. Kees en Mieke Tijsterman vier den nu Oud en Nieuw noodge dwongen thuis, echter in het sti mulerende gezelschap van hun complete rallyteam. Parijs-Dakar ’93 ging op een dro ge en lichtvriezende Nieuwjaars dag (vrijdag 1 januari) in Parijs (Trocadero) van start. In Chailley bij Auxerre was de proloog over 3,5 kilometer. De karavaan zon der Nederlandse deelnemers be gon met 153 deelnemers (45 mo torrijders, 64 personenauto’s en 44 vrachtwagens). Na de oversteek naar Marokko wordt deze en volgende week Noord- en West Afrika (Algerije, Mali, Mauretanië) doorkruist. De rally heeft deze keer een lengte van 8.877 kilometer. Kees en Mieke Tijsterman willen in ieder geval bij Parijs-Dakar ’94 weer van de partij zijn. Met welk automerk (ze reden al Mercedes, Mitsubishi en Toyota) dat zal zijn is nog onbekend. Vooruitlopend op de woestijnrally moeilijke oorlogsjaar 1942 met el kaar te zijn getrouwd. Planten en cadeaus zei het bruidspaar niet nodig te hebben. De klinkende munt die ze ter gelegenheid van hun gouden echtvereniging kre gen bestemden ze voor Artsen Zonder Grenzen. Nic. Vink en zijn echtgenote vormen in Wad dinxveen, waar ze geboren en ge togen zijn, een bekend echtpaar. ZEVENHUIZEN - In de her vormde koffiebar ’t Praathuis in het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen wordt vrijdagavond 8 januari een swin gende avond met de bluesband Echt gehouden. Echt wisselt de sfeervolle blues- ballads af met een duidelijke no nonsens-boodschap. De toegang tot de koffiebar, die vanaf acht uur is geopend, is gratis. ZEVENHUIZEN - Vrijdagavond 15 januari om acht uur zal er in de Nederlands Hervormde kerk van Zevenhuizen een praiseavond worden gehouden, die gratis toe gankelijk is. Aan deze avond verleent mede werking de praiseband ’’Exalt” en de twee zangkoren ”Be Glad” en ’’Exaltation”. WADDINXVEEN - Vrijdag 8 en zaterdag 9 januari houdt de Wad dinxveense postduivenvereniging De Sperwer weer haar jaarlijkse clubtentoonstelling in het eigen lokaal aan het Stationsplein. Er zullen weer zo’n 300 duiven door de leden worden bijeenge bracht. De duiven zijn onderver deeld naar de afstand die ze het afgelopen seizoen hebben gevlo gen en zullen door twee keur meesters van de Eerste Neder landse Groep van Keurmeesters worden gekeurd op schoonheid. Op vrijdagavond is de tentoonstel ling vanaf 19.30 uur voor een ie der toegankelijk. Op zaterdag is de tentoonstelling geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is de beide dagen gratis. van volgend jaar zullen ze dit jaar aan diverse rally’s deelnemen in Spanje, Portugal en in Dubai. Ook de Farao-rally staat op hun wedstrijdprogramma. Hun uit 8 personen bestaand ral lyteam zal naar verwachting in Parijs-Dakar nog professioneler kunnen opereren. GOUDA/WADDINXVEEN Kruiswerk Midden-Holland Gouda geeft sinds december het nieuwe gezondheidsblad ’’Gezond Thuis” uit. Het 16 pagina’s tellende blad geeft de inwoners van deze streek informatie over allerlei gezond heidszaken, met name over de diensten en activiteiten van het Kruiswerk. Vooral de voorlichtingsactivitei ten, de specialistische hulp en de aanvullende diensten die het Kruiswerk biedt blijken bij veel mensen niet bekend te zijn. Dat is dan ook de reden waarom Kruis werk Midden-Holland besloten heeft een gezondheidsblad te gaan uitgeven. Mensen zo gezond mogelijk te la ten zijn en zieke mensen zo lang mogelijk thuis te verplegen en te verzorgen, dat is waar het Kruis werk voor staat. ”De mogelijkheden daarvoor moe ten bij het publiek goed bekend zijn om er optimaal gebruik van te kunnen maken”, zegt Ellemie- ke Vliegen, manager van de Kruiswerk Gezondheid Service. Het eerste nummer van ’’Gezond Thuis” brengt naast algemene ge- zondheidsinformatie en een over zicht van de activiteiten van het Kruiswerk ook nieuws over de Gezondheidswijzer, de cursussen van het Kruiswerk, aanvullende thuiszorg en vakantiereizen met verpleegkundige begeleiding. ’’Gezond Thuis” zal voorlopig twee keer per jaar verschijnen. WADDINXVEEN - De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Waddinxveen (PCO) houdt vrijdagmiddag 8 janua ri van 13.00 - 15.30 uur ter gelegenheid van het 125-jarig be staan het mini-onderwijssymposium ”De grenzen zijn verlegd” in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde in Waddinxveen. avond zal gelardeerd worden met hapjes en drankjes. Het Rotter damse cabaret Framboos verzorgt een optreden. Op zondagmiddag 31 januari om vijf uur zal in de Ontmoetings kerk aan de Groensvoorde in Waddinxveen een kerkdienst wor den gehouden in het kader van ’’Samen op Weg”. In deze dienst wordt het 125-jarig bestaan van het PCO-Waddinx veen herdacht. Voorganger is ds. L. de Kooter, zelf oud-leerling van één van de PCO-scholen. Gedurende de maand januari zal er in de Openbare Bibliotheek (Van Mecklenburg Schwerinlaan) de tentoonstelling ’’Onderwijs Vroeger en Nu” te zien zijn over het 125-jarig bestaan van het PCO-Waddinxveen. Op die dag is het precies 125 jaar geleden dat het PCO-Waddinx veen werd opgericht als de Ver eniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Op het mini-onderwijsymposium zullen spreken het CDA-Tweede- Kamerlid mr.ing. W.G.J.M. van de Camp, landelijk PCOV-voor- zitter E.W. de Jong, landelijk PCO-stafmedewerker dr. H. Klif man en Waddinxveens PCO-voor- zitter ing. D. Roseboom. Onderleiding van drs. K.C. Tam- mes, burgemeester van de ge meente Lienden, krijgen de aan wezigen de gelegenheid de spre kers vragen te stellen. Na afloop is er gelegenheid nog even na te praten onder het genot‘van een hapje en een drankje. De leerlingen van het PCO-onder- wijs in Waddinxveen zijn die mid dag vrij, omdat de leerkrachten uiteraard het mini-symposium zullen bijwonen. Er wordt een be langstelling van ongeveer 100 mensen verwacht. Aan het 125-jarig bestaan van het PCO-Waddinxveen zal tot het einde van deze maand aandacht worden besteed. Vrijdagmorgen 29 januari vieren de leerlingen van de PCO-scholen feest in de sporthal ”de Sniep”, waar hen een heel bijzonder feestprogramma staat te wachten. Na afloop van het feest worden door alle leerlingen ballonnen op gelaten op het terrein van Be Fair-voetbal aan de overzijde van de sporthal. Na dit ongetwijfeld kleurrijk schouwspel worden de leerlingen die met de bus ge bracht zijn (vier van de vijf scho len), ook weer met bussen naar school vervoerd, ’s Middags heb ben ze vrij. Zaterdagmorgen 30 januari is er in de vijf Waddinxveense PCO- scholen tussen 10.00-11.00 uur open huis voor (oud)leerlingen. Op de scholen is de door leerlin gen en leerkrachten samengestel de tentoonstelling ’’Onderwijs Vroeger en Nu” te zien. Zaterdagavond 30 januari wordt er van 20.00-24.00 uur een slot feest gegeven in de aula van de christelijke scholengemeenschap De Wadde aan de Sniepweg. De Het ging om vernieling van ruitenwissers of spiegels van personenauto’s. Ook werden ruiten van een bus hokje, een telefooncel, een woning en 3 scholen ingegooid. WADDINXVEEN - Het echt paar Nic. Vink (75) en Jenny Vink-de Joode (76) van de Frede rik Hendriklaan in Waddinxveen heeft in restaurant Bibelot met een drukbezochte receptie» op feestelijke wijze het 50-jarig hu welijksfeest gevierd. Met hun enig kind (Nico Vink van Vink Verzekeringen en het Hypotheek centrum Waddinxveen aan de Zuidplaslaan) en 2 kleinkinderen stonden ze er vorige week woens dag 30 december bij stil in het De Bibliofoon is een informatiete lefoon en wordt ’bemand’ door ge routineerde bibliothecarissen. Zij wordt verzorgd door de provincia le bibliotheekcentrale voor Zuid- Holland. Het Bibliofoonteam is daar in dienst, maar heeft veel contacten met de plaatselijke openbare bi bliotheken. De bibliotheek-auto- matisering maakt het mogelijk om vanuit de pcb z-h te kijken in wel ke bibliotheek een gezocht boek aanwezig is en zelfs het voor een lezer te reserveren. Voor de beantwoording van alle Bibliofoon-vragen is een grote col lectie naslag-werken aanwezig en zijn er aansluitingen op veel data bestanden. Ook zal dikwijls verwezen worden naar de plaatselijke bibliotheek, bijvoorbeeld als scholieren bellen waar en op welke tijden zij gege vens voor werkstukken kunnen vinden. De Bibliofoon is 60 uur per week bereikbaar, namelijk: door de week van 09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur. Boeken uitlenen doen bibliothe ken nog steeds. Maar de vraag naar hapklare informatie, in plaats van naar een heel boek, neemt toe. Bibliothecarissen weten de weg in de groeiende stroom informatie die beschikbaar is. Maar een plaatselijke bibliotheek heeft niet alles in huis. Daarom werken bi bliotheken samen met elkaar en met hun Provinciale Bibliotheek Centrale. In Amerika wordt al jaren op de ze manier gewerkt. Daarheen zijn studiereizen gemaakt en de Pro vinciale Bibliotheek Centrales van Friesland, Noord-Holland en Overijssel zijn 3 jaar geleden van start gegaan. Daar werkt de Bibli ofoon tot volle tevredenheid en stijgt het jaarlijks aantal beant woorde vragen nog steeds enorm. De pcb z-h heeft een getraind Bi- bliofoon-team en een speciale te lefoonlijn 06-8411 voor alle soor ten vragen die in bibliotheek ge steld kunnen worden. De provin cie verleende een startsubsidie. WADDINXVEEN/GOUDA - Op dinsdag 16 en woensdag 17 november zal in Bleiswijk de 7e bedrijvenbeurs ’’Ondernemen in Midden-Holland” worden gehou den, zo heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland laten weten. Tijdens de zesde bedrijvenbeurs in Bleiswijk op 17 en 18 novem ber jl. zijn weer vele zakelijke contacten gelegd. Niet alleen tussen bezoekers ener zijds en deelnemers anderzijds, maar ook tussen de bezoekers en de deelnemers onderling is veel afgepraat en beklonken. De beurs trok in totaal ca. 10.000 bezoekers. ’’Ondernemen in Mid den-Holland” stond dit jaar in het teken van ’’Goederenstroombe- heersing”. De bedoeling is om de beurs dan een internationaal tintje mee te geven. Er zijn contacten over een presentatie van bedrijven uit Flo rida, die voor het bedrijfsleven in de regio interessant kunnen zijn. Daarnaast zal worden bekeken of een ander accent, gericht op de tuinbouwsector in Bleiswijk en omgeving, mogelijk is. Een poging tot inbraak vond plaats bij de Videotheek Leon aan het Koningin Wilhelminaplein. Er was glasschade toegebracht. Drie ruiten van de Verenigde Spaarbank aan het KW-plein wer den vernield. Daar brandgevaar dreigde door het naar binnengooi en van vuurwerk werden het KW- plein en de kruising - waar een sloopauto in brand stond - door de politie ontruimd. Een jeugdige Waddinxvener werd aangehouden en verhoord in ver band met vernieling van een boom. Drie jeugdige Waddinxvener zijn aangehouden en verhoord in ver band met het vernielen van een vóordeur van een woning. De kan pen hadden de deur als het ware opgeblazen meteen door hen zelf gemaakte vuurwerkbom. In verband met overtreding van de Wet Wapens en Munitie en openlijke geweldpleging is proces verbaal opgemaakt. In Waddinxveen is op veel plaat sen, soms hard en langdurig, vuurwerk afgestoken. Op een vijf tal plaatsen werden vreugdevuren aangestoken. Dat gebeurde veelal op kruispunten. Als er geen gevaar voor mens en goed dreigde grepen de rijkspoli tie en de brandweer niet in. Vreugdevuren zijn pas de laatste jaren tijdens de jaarwisseling in zwang geraakt. WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense gemeentebestuur werkt aan plannen om de wijk Groenswaard 1 (tussen Beetho venlaan en Mozartlaan) in te rich ten als 30 km-gebied. Over deze plannen zijn de bewoners door het college van B. en W. al met voor stellen en suggesties geïnfor meerd. Tegelijkertijd met de aanleg van een 30 km-zone zullen parkeer plaatsen worden aangelegd en ver legd. Met de herinrichting van de wegen in Groenswaard 1 zal 160.000 gulden gemoeid zijn. WADDINXVEEN - ’’Onvoltooid verleden tijd” heet het lezens- waardige boekje dat de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Waddinxveen vanaf vrijdag uitgeeft ter gelegen heid van het 125-jarig bestaan. Een eerste exemplaar van het boekje wordt vrijdagmiddag 8 januari in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde) uitgereikt tijdens het PCO-mini-onderwijssym- posium ”De grenzen zijn verlegd”. Het boekje is in opdracht van het PCO-Waddinxveen geschreven door de Waddinxvener P. Roos. Het is deze maand tijdens de eve nementen van het jubilerende schoolbestuur (symposium, expo sities op vijf scholen en in de Openbare Bibliotheek, feestda gen) te koop voor 25 gulden. ’’Onvoltooid verleden tijd” kan onder meer gezien worden als het PCO-antwoord op het boekwerkje ”Een wonder ter gedachtenis” van N. Bakker en A.A.J. Kore- vaar dat in 1986 is uitgegeven ter gelegenheid het vijftigjarig be staan van de Hervormde School vereniging Waddinxveen. De Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen ontstond in 1936 als ’’afscheiding” van de Vereni ging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Waddinxveen, de voorloper van het PCO, die in 1868 werd opgericht. In augustus 1868 ging aan de Nesse de eerste christelijk-natio- nale school van het nu vijf basis scholen - met bijna 1.000 leerlin gen en 60 vaste medewerkers - omvattende PCO van start met 45 leerlingen. De school groeide als kool en kreeg na 18 jaar met een leerlingenstop te maken. Aan de Onderweg werd een nieuwe school gebouwd. De geschiedenis van het protes tants-christelijk onderwijs in Waddinxveen staat vooral in de eerste helft van deze eeuw bol van de pogingen tot kerkelijke in menging, zo maakt ’’Onvoltooid verleden tijd” soms pijnlijk open hartig duidelijk. De Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen heeft immers aan de vaak scherpe interventies van de toenmalige (ook op onderwijs en politiek terrein actieve) ds. L. Vroegindeweij haar directe ont- staansrecht te danken. De oprichting van de Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen in WADDINXVEEN/DEN HAAG - Met goedkeuring van de staats secretaris van WVC heeft de Zie kenfondsraad de Regeling Zieken fondsraad subsidiëring logeerhui zen 1993 vastgesteld en gepubli ceerd. Onder deze landelijke regeling valt ook het Logeerhuis Waddinx veen aan de Anna de Waalhoeve in de wijk Zuidplas. De subsidieontvanger is de Stich ting Gemiva in Gouda en als con tactkantoor fungeert de Goudse zorgverzekeraar Trias. Dat is de belangrijkste aanbeve ling uit het eindrapport dat de commissie ’’Vrijwillige brand- weerofficieren” onlangs heeft aan geboden aan de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, mr. H.C.J.L. Borghouts, en aan de directeur Openbaar Be stuur van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten, dr. G.J. Fleers. Vrijwilligers vervullen een belang rijke rol bij de Nederlandse (en ook Waddinxveense) brandweer. Zij maken maar liefst circa 85% uit van het personeelsbestand van ruim 26.000 medewerkers die de brandweer telt. De commissie, die onder voorzit terschap stond van oud-burge- meester Bevers van Hengelo, doet in haar rapport een groot aantal concrete voorstellen om mogelijke capaciteitsproblemen bij de brandweer op korte termijn op te lossen. De commissie dringt onder meer aan op nauwere samenwerking tussen de gemeentelijke brand weerkorpsen en de bedrijfsbrand weer. Ook doet de commissie di- WADDINXVEEN - De werk groep Waddinxveen van Amnesty Internationaal voert tot het einde van deze maand actie voor de in heemse volkeren op het Ameri kaanse continent. Deze actie wordt gevoerd naar aanleiding van het feit dat 500 jaar geleden Europeanen voet op Amerikaans grondgebied zetten. Met deze actie vestigt Amnesty de aandacht op problemen inzake de mensenrechten waaronder de inheemse volkeren van dit conti nent en diegenen die zich voor hen inzetten, gebukt gaan. De Waddinxveense werkgroep heeft naast de maandelijkse voor beeldbrieven deze maand voor beeldbrieven beschikbaar om te schrijven en zo bezorgdheid te ui ten voor een Indiaan van de Lako- ta-Sioux-stam in de Verenigde Staten, zes Mixe-indianen in Mexico, 18 vermoorde Indianen in Peru en 20 Indianen in Colom bia. De maandelijke voorbeeldbrieven kunnen geschreven worden voor een ambtenaar op Oost-Timor, die 15 jaar gevangenisstraf uitzit; een inwoner van Malawi, die op ver dachte wijze overleed in een poli tiecel en een Irakees, die in maart 1991 ’verdween’ in Koeweit. De schrijfgelegenheden van Am nesty International zijn op de vol gende tijden en plaatsen: Maandagmiddag 11 januari vanaf 13.30 uur bij Lieve v.d. Meer- schaut, Noordeinde 55, tel. 18489; Maandagavond 11 januari vanaf 20.00 uur bij Anja Dijkhuizen, Klaverveld 23, tel. 17640; Dinsdagmiddag 12 januari vanaf 13.45 uur bij Astrid v.d. Berg, Roosje Voshoeve 31, tel. 16229; Woensdagavond 13 januari vanaf 20.00 uur bij Hannie Okkes, Cho- pinlaan 26, tel. 16078; Maandagavond 18 januari van 19.00-20.00 uur bij Marijke de Groot, Kievitdreef 19, tel. 10082; Woensdagavond 20 januari van 20.00 uur bij Sjaan Feenstra, Alp- herbrink 25, tel. 17328. Bovendien kunnen voorbeeldbrie ven meegenomen worden na de kerkdiensten in de Immanuel- kerk, de Ontmoetingskerk en de St. Victorkerk op zondag 20 de cember. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De brandweer in ons land zal de komende jaren maatregelen moeten nemen om het aantal vrijwilligers op peil te houden. Groepen die nu nog onderverte genwoordigd zijn, zoals vrouwen, buitenlanders en jongeren, ver dienen bij de werving extra aandacht. verse voorstellen om de belangen vertegenwoordiging van de vrij willigers te verbeteren. t,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 13