Westnederland totaal personenvervoerder Regio Effekt sponsort meer In jaarverslag 1992 van Kamer van Koophandel voor Midden-Holland Badmintonner Jeroen van Dijk Veldwijlr ff Rehorst BV 1 WADDINXVEEN - Optimisme, gematigd optimis- groot aannemersbedrijf me, tevredenheid, en de verwachting een gelijk aantal Kaarsenfabriek Veldwijk Volvo en Fabrieken voor Midden-Holland. Schuttelaar Edelman BV Van Noort CSH Treffers en Polgar activiteiten te kunnen ontwikkelen zijn de kenmerken Adrian van Erk bv te Bergam- die het Waddinveense bedrijfsleven van toepassing laat zijn op het pas begonnen jaar 1993, zo blijkt uit - J Pagina 17 Woensdag 6 januari 1993 Weekblad voor Waddinxveen bedrijfsleven werken Van Noort Transporten en Verhuizingen BV heeft een vestiging aan de Tuinbouwweg en op het Het kantorencomplex van het architectenbureau Treffers en Pólgar Bv aan de Middelburgse- weg in Waddinxveen. (Foto: Archief - Rob Meijer). Rehorst Bouw BV is een middel- bacht. Rehorst Bouw BV is aktief in de woning- en utiliteitsbouw en voert bedrijvenpark Coenecoop (op de foto). (Foto: Archief - SjaakKoteboom). 4 4*1 1 4 4 4 *4 4 I t•■nAt W/O/i Zi 1 5 medisch kinderdagverblijf, koop woningen in alle categorieën, soci ale huurwoningen en groot-onder- houd en verbetering van wonin gen. Deze projecten zijn gerealiseerd in onder meer Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Gouda, Bos koop, Hazerswoude, Zevenhuizen en Zoeterwoude, en daarnaast in Helmond, Den Helder en Almere. Het bedrijfspand van Volvo Bedrijfswagens BV op het bedrijvenpark Coenecoop in Waddinx veen. (Foto: Archief - Fejagrafie Ton Bennemeer). Regio Effect Holding NV is zoals bekend de sponsor van de Wad- dinxveense badmintonvereniging Aeolus. Voorts worden door deze onderneming vier talentvolle jeug dige badmintonners uit Denemar ken financieel gesteund. Het Alphense bedrijf startte op 1 januari 1987 onder de naam Besse Oskam. Dat werd al gauw Re gio Effect Holding, dat zich met als specialisaties vermogensbe heer, portefeuillebeheer, beleg gingsadviezen en koersinformatie richt op de vermogende particu liere belegger. Jeroen van Dijk, die tussen zijn sportactiviteiten door voor Regio Effekt Holding NV de pr-activi- teiten gaat doen, is Rotterdams sportman van het jaar 1991, Ne derlands kamoioen badminton 1992, 21e badmintonner op de Stearine Kaarsenfabriek Gouda BV aan de Mercuriusweg in Wad dinxveen zag haar omzet in 1992 wederom stijgen. Belangrijkste oorzaak hiervoor was de overname van het merk ’’Waxine” van de Koninklijke Verkade te Zaandam per 1 januari 1992. Ook de export van Stearinekaar- sen naar in het bijzonder Scandi navische landen nam sterk toe, terwijl de binnenlandse markt wel groeide maar niet resulteerde in een winstgroei. In september van het afgelopen jaar nam het bedrijf een volauto matische gietmachine in gebruik, die verdere groei in de komende jaren dient te verzekeren. Ook werd geïnvesteerd in moderne in- pakmachines. Vanwege de groei van het bedrijf en de daarmee samenhangende personeelstoename werden een nieuwe bedrijfskantine en douche ruimtes, zowel voor dames als voor heren, gebouwd. Ook voor 1993 zijn investeringen gepland voor de vervanging van sealapparatuur en krimptunnels. Een verdere groei wordt ver wacht. Voor Drukkerij Veldwijk BV in Waddinxveen was 1992 in meer dere opzichten een bijzonder jaar. De onderneming, waarvan de boeiende geschiedenis teruggaat tot in 1926, bestond 65 jaar en er kwam een voorlopig einde aan een gefaseerd uitgevoerd grootscheeps vemieuwingproces van het be drijf, dat vier jaar in beslag heeft genomen. Al in 1989 werd begonnen met de forse modernisering en uitgekien de uitbreiding van het bedrijfs pand aan de Oranjelaan in Wad dinxveen. Ook en met name de interne routing, de kwaliteitsbe waking en de kostenbeheersing werden ten behoeve van een effi ciënte werkwijze op nieuwe leest geschoeid. De interne en externe communi catielijnen werden directer en de mogelijkheden voor afnemers en opdrachtgevers om zich betrok ken te voelen bij fases in het drukwerkproces zijn sterk ver groot. Vervolgens werd het machinepark in de offsetdrukkerij uitgebreid en vernieuwd met onder andere een veelzijdige vijfkleurenpers. Tenslotte is veel geld en energie gestoken in moderne voorberei- dingsappartuur, scanmogelijkhe den en beeldschermopmaak. man niet het eenvoudigste jaar ge weest. De totaal-omzet (Neder land Hong Kong) gaf wel een redelijke groei te zien, maar de concurrentie in bijv, de kamer- platnen is van dien aard, dat er van een ongezonde situatie voor de bedrijfstak moet worden ge sproken. Een geweldige over-produktie zorgt voor een ongezonde markt verhouding. In 1992 werd het kantoor te Reeuwijk belangrijk uitgebreid wegens de groei van de afdeling Aardewerk/Decoratie-ar- tikelen. Met deze investering was een bedrag van ƒ3 miljoen ge moeid. De totaal-omzet van het bedrijf was ƒ170 miljoen. Het jaar 1993 wordt ook nog als een moeilijk jaar voorspeld. Het bedrijf heeft vestigingen in Reeu wijk, Waddinxveen, Woerden, Aals meer, Bleiswijk en Hong Kong. De toekomst wordt voorts met vertrouwen tegemoet gezien. Volvo Bedrijfswagens Nederland BV op Coenecoop in Waddinx veen, een onderdeel van de Volvo Truck Europa Divisie, is verant woordelijk voor de marketing en verkoop van bedrijswagens (trucks en bussen) en een breed pakket dienstverlening in Neder land en noemt zich tegenwoordig dan ook ’market company’. Vanuit deze nieuwe filosofie is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat deze werkmaatschappij zich (op basis van zijn produkt- of markt kennis) op verzoek van de eerder genoemde divisie bezig kan hou den met de begeleiding en ont wikkeling van activiteiten in bij voorbeeld Oost- en Centraal-Euro- pa. Met het oog op de vrije Europese markt na 1 januari 1993 besloto Investeringen in gemotiveerde vakmensen en eigentijdse appara tuur maakten het Drukkerij Veld wijk BV ook in 1992 mogelijk de gevarieerde en kritische klanten kring op kwalitatief hoog niveau ten dienste te staan. Drukkerij Veldwijk BV verzorgt uiteenlopend grafisch drukwerk voor een gevarieerde klanten kring, die bestaat uit overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, non-profit organisa ties, openbaar vervoerbedrijven, reisorganisaties en landelijke ver enigingen. Geproduceerd worden bijvoor beeld reclamedrukwerk, jaarver slagen, bedrijfspresentaties en reisgidsen. De bedrijfsfilosofie van Drukkerij Veldwijk BV, waar de staf bestaat uit directeur F. van Kempen, adjunct-directeur F.D. Veldwijk en J.B. Veldwijk jr., komt erop neer dat wordt ge poogd in grafisch opzicht onder één bedrijfsdak een totaalpakket te kunnen leveren. Dus van ont werp tot eindprodukt. Heel vaak hoogwaardig meerkleurendruk- werk, maar ook drukwerk van kleinschaliger omvang. Met die bedrijfsfilosofie boekt Drukkerij Veldwijk BV volop suc ces, zeker gezien de aarzeling in de economische groei en de te genvallende ontwikkelingen van het productievolume van 1992, geschat op minder dan één pro cent. Ook voor 1993 is Drukkerij Veldwijk BV gematigd optimis tisch. In dit dinsdag 5 januari versche nen jaarverslag melden een 9-tal Waddinxveense bedrijven hoe het in het voorbije 1992 is gegaan en wat ze van 1993 verwachten. Uit dit overzicht blijkt onder andere dat de tevreden suikerwerkenfa- briek Schuttelaar BV het 75-jarig bestaan gaat vieren, dat Drukkerij Veldwijk BV een belangrijk pro ces van vernieuwing succesvol heeft afgesloten, dat de Stearine Kaarsenfabriek Gouda BV be schikt over een volautomatische gietmachine en dat Rehorst Bouw BV als dochter van Adriaan van Erk BV uit Bergambacht de vie ring van het eerste lustrum met veel optimisme tegemoet zien. Suikerwerkenfabriek Schuttelaar BV aan de Kanaaldijk in Wad dinxveen heeft 1992 naar tevre denheid afgesloten. Zowel omzet als resultaat werden als bevredi gend aangemerkt. Helaas is de export nadelig beïn vloed door de sterke positie van de gulden. De consumptie in het binnenland neemt nog ieder jaar toe. Voor 1993 blijft Schuttelaar, on danks bekende negatieve aspec ten, hoopvol gestemd. In het komende jubileumjaar (75 jr.) hoopt men de stijgende lijn vast te houden, mede door verde re efficiency en een positieve bij drage van geïntregreerde bedrij ven. WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Het onder andere door de Waddinxvener P. Besse geleide Regio Effekt Holding NV uit Alphen aan den Rijn (commissionairs in effecten) sponsort voortaan via de Rotterdamse Sport Stichting ook de Rotterdam se badmintonspeler en militair dienstplichtige Jeroen van Dijk (21). Op de voorlaatste dag van het ou de jaar is in het World Trade Center in Rotterdam de betref fende sponsorovereenkomst gete kend. Het contract heeft een looptijd van twee jaar, met een optie voor nog eens twee jaar. wereldranglijst en maakt met 28 sporters deel uit van de Rotter damse Topsportgroep, die financi ële ondersteuning en sportmedi- sche, sporttechnische en maat schappelijke begeleiding verleent via de Rotterdamse Sport Stich ting. Deze stichting, een samenwer kingsverband van sportwereld, be drijfsleven, lokale overheid, on derwijs en media, heeft als doel het bevorderen van een optimaal topsportklimaat in de Maasstad en omgeving. Het sponsorcontract van regio Ef fekt Holding NV betekent voor Jeroen van Dijk de mogelijkheid om op internationaal niveau zijn positie te versterken. Na de kwalificatie voor Barcelona ’92 net te hebben gemist, zijn de Olympische Spelen in het Ameri kaanse Atlanta in 1996 hét doel op lange termijn. Voor de korte termijn staat, naast deelname aan de Europese en grotere Neder landse toernooienserie, het We reldkampioenschap in het Engelse Birmingham (24 mei - 6 juni) hoog op het programma. chitectenburo Treffers en Polgar aan de Middelburgse weg in Wad dinxveen een druk jaar met een gebruikelijke mix van projektdif- ferentiatie en opdrachtgevers en langrijk geweest. Dankzij een gea- geografische spreiding. Er is een groot aantal projekten ontworpen, zoals een kerk, basis scholen, een LOM-school, een be- drijfsschool, kantoren, garagebe drijven, een verzorgingshuis, een Optimisme overheerst bij Waddinxveens veel optimisme tegemoet. K. Edelman BV te Reeuwijk, met ook een vestiging in Waddinxveen aan de Tweede Bloksweg, houdt zich bezig met de handel in ka merplanten, cactussen, aardewerk- produkten en decoratie-artikelen. Het bedrijf heeft een personeelbe- stand van 185 mensen in Neder land en 25 op het in- en verkoop kantoor in Hong Kong. Het jaar 1992 is ook voor Edel- Volvo Truck Corporation enkele jaren geleden al tot een ingrijpen de heroriëntatie van zijn activitei ten. Volvo’s mondiale operaties wer den in divisies ondergebracht, die met grote zelfstandigheid de mar keting, produktie en verkoop van de in die divisie ondergebracht produkten en diensten in dat spe cifieke deel van de wereld uit te voeren. Deze in het kort geschetste veran deringen hebben uiteindelijk op het functioneren van de nationale importeurs-ofganisaties grote in vloed gehad. De verdergaande verfijning van distributietechnieken, de intro ductie van wijdvertakte compu ternetwerken en een verder opti malisatie van produktietechnieken en produktprogramma’s hebben in enkele jaren geleid tot een structurele verbetering van de ef ficiency in de keten toeleveran ciers, producent, importeur, dea- lerorganisatie en eindgebruiker. Uiteindelijk heeft de invoering van deze technieken geresulteerd in een andere aanpak van het fe nomeen ’importeur’. De bedrijfswagenmarkt in Neder land heeft in 1992 een wat grillig verloop te zien gegeven. Door stagnaties in de ontwikkeling van de internationale economie, heeft de Nederlandse export in met na me transportgevoelige produkten zoals vlees, zuivel, groente en fruit vooralsnog een gevoelig ver lies geleden. Aan de andere kant hebben sti muleringsregelingen van de over heid ervoor gezorgd dat de ge bruikers van transportmiddelen extra investeerden in ’schone’ en ’stille’ voertuigen. Hoewel de markt in 1992 uiteindelijk een da lende tendens te zien gaf heeft Volvo haar marktaandeel iets uit kunnen breiden. Voor de op Coenecoop gevestigde market company is het jaar 1992 op busgebied buitengewoon be- vanceerde produktielijn behoort Volvo nu tot de marktleiders op busgebied in Nederland. Aan de vooravond van een ’gehar moniseerd en geliberaliseerd’ Eu ropa is het in de transportbranche duidelijk waarneembaar dat het bedrijfsleven een af wachtende houding inneemt. Deze, in een aantal markten inmiddels structu rele, terughoudendheid noopt de bedrijfswagenfabrikanten tot ver regaande maatregelen waaraan ook de in Waddinxveen gevestig de ’market company’ niet ont komt. Anderzijds worden deze markt omstandigheden door Volvo Be drijfswagens Nederland BV als een uitdaging gezien. Door te werken aan een optimale combi natie van een efficiënte organisa tie en een uitgebalanceerd pakket aan produkten en dienstverlening, wordt het vermoedelijk lastige jaar 1993 met vertrouwen tege moet gezien. Als een gespecialiseerd bedrijf zorgt vanuit negen vestigingen heeft Van Noort Transporten en Verhuizingen BV in Waddinxveen in 1992 aan de omzetverwachtin- gen kunnen voldoen. Het jaar 1992 werd uiteindelijk met een positief resultaat afgesloten. Op het gebied van de investerin gen in het wagenpark is meer aan geschaft dan voorzien, zodat het bedrijf voor de toekomst goed ge steld staat. De Volvo F 16 van 500 PK komt goed tot zijn recht. Ook het pand Coenecoop 95 vol doet aan de verwachtingen, waar door op- en overslag en de archie venopslag tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers kunnen worden behandeld. 1993 zal naar de mening van Van Noort minder zijn of gelijk blij ven qua omzet als in 1992. Uiter aard streeft men naar meer omzet om de toch stijgende kosten te kunnen compenseren. De investe ringen voor 1993 zijn gematigd, maar voor een goede bedrijfsvoe ring goed verantwoord. Computer Service Holland BV aan de Beukenhof te Waddinveen heeft in 1992 alle aan het begin van het jaar gestelde verwachtin gen waargemaakt. De computerserviceverwerkingen op de computers van CSH voor financiële personeelsregistratie, salarisverwerking, groothandel en specifieke toepassingen voor di verse bedrijven maakt een lichte groei door. Daarnaast is een pakket voor ge bruik op UNLX-apparatuur ont wikkeld. Dit pakket ISIS, ge noemd naar de godin van de vruchtbaarheid, verzorgt voor gro te tot middelgrote ondernemingen en efficiënte en effectieve verwer king van de financiële administra tie op eigen apparatuur. ISIS bevat verder systemen voor de ondersteuning van inkoop, ver koop, offertebeheer en voorraad administratie. CSH biedt tevens facility management aan. Dit betekent dat het beheer van rekencentra door CSH wordt overgenomen. Met de hier ge noemde mogelijkheden ziet CSH de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Het afgelopen jaar was voor Ar- aan de Dorpstraat te Waddinxveen en dochter van Beheermaatschappij 5 u x J TT' 1 11 W Uil 1 lig- Uil UVllllVllOUMU u vu wwx v het jaarverslag 199.2 van de Kamer van Koophandel projekten uit in eigen ontwikke- stallingruimte en diagnosestraten, het verrichten van keuringen en worden aangevuld met meerder- heidsdeelnemingen in Roline BV, gespecialiseerd in handel in (ver nieuwde) banden en Goodyear Bandenvernieuwing Boskoop, een bedrijf dat zich toelegt op het koud vernieuwen van truck- en busbanden. In 1993 zullen deze activiteiten aanzienlijk worden uitgebreid. In 1992 vervoerde NV Verenigd Streekvervoer Westnederland in het openbaar vervoer ruim 70 mil joen reizigers, vrijwel gelijk aan het aantal in 1991. Hiermee is Westnederland het grootste streekvervoerbedrijf in Nederland gebleven. Ten opzichte van 1991 is het aan deel vervoerde reizigers met de speciale sneldiensten voor het woon-werkverkeer met ongeveer 10% gestegen. De reeds in de voorgaande jaren ingezette tendens is daarmee voortgezet. Het aandeel van het reguliere streekvervoer is nage noeg gelijk gebleven aan het suc- cesjaar 1991. In het afgelopen jaar is nader uitvoering gegeven aan het door de streekvervoerbe- drijven in de Randstad opgestelde actieplan ’’Vrij Baan 21”. Dit plan behelst de invoering van een netwerk van snelle busverbin- gen in de Randstad. Met de aan leg van busbanen in Midden-Hol land is een aanvang gemaakt met de verlenging van de S30 in de gemeente Nederlek. Voor 1993 zijn er plannen in ont wikkeling voor de aanleg van bus banen langs de Al2 richting Den Haag en de S28 en S29 bij Stol- wijkersluis richting Gouda. Ter bevordering van de doorstroming van het stads- en streekvervoer in Gouda worden er voorzieningen aan de verkeerslichten in die ge meenten gerealiseerd. De in 1992 opgelegde bezuinigin gen zullen ook in 1993 zijn weer slag vinden inhet voorzieningenni veau van het openbaar vervoer. Daar waar de frequentie van de streeklijnen vermindert, zullen al ternatieve vervoervormen worden onderzocht. Westnederland heeft voor de re gio Midden-Holland een experi ment met regiotaxi in voorberei ding, zowel ter-gedeelteijke-ver- vanging van onrendabele lijnen als aanvulling op de bestaande ver- voermogelijkheden. In 1992 is door Westnederland reeds een aanzet tot deze ontwikkeling ge geven door het aangaan van twee samenwerkingsovereenkomsten tusen Westnederland en taxi-on- dernemingen voor het realiseren van taxivervoer op lijndiensten. ling of voor opdrachtgevers. Bij Rehorst Bouw BV zijn onge veer 60 mensen werkzaam. Het jaar 1992 is voor Rehorst Bouw BV in veel opzichten voorspoedig verlopen. Er zijn diverse nieuwe projekten van start gegaan waaronder: - Novicenter te Alphen aan den Rijn, een projekt met units voor de detailhandel en appartemen ten. - 27 36 koopwoningen in de Babberspolder te Vlaardingen, een ontwikkeling in samenwer king met de gemeente Vlaardin gen. - 78 huurwoningen in de Babbers polder te Vlaardingen in opdracht van het Gemeentelijk Woningbe drijf Vlaardingen. - 163 woningen te Barendrecht, verdeeld over eengezinswoningen en gestapelde bouw in de huur sector, een gezamenlijke ontwik keling van Woningbouwvereni ging Patrimonium en Rehorst Bouw BV, alsmede koopwoningen in diverse sectoren. - remodellering van een winkel pand van Albert Heijn in Krim pen aan den IJssel. Opgeleverd werden het afgelopen jaar onder ander onderstaande projekten: - 140 eengezinswoningen te Al phen aan den Rijn, gebouwd in opdracht van Sociaal Fonds Bouwnijverheid. - 61 flatwoningen te Krimpen aan den IJssel in opdracht van het Pensioenfonds CSM. - 11 luxe koopwoningen te Alme re; deze woningen zijn ontworpen door de bekende archtitekt Her man Hertzberger voor de Bouw RAI 1992. - 7 luxe villa’s aan de Gouwe te Waddinxveen, een eigen ontwik keling. Momenteel wordt er druk ge werkt aan de voorbereiding van bijvoorbeeld: - 34 woningen te Alphen aan den Rijn, verdeeld in appartementen en eengezinswoningen, een ont wikkeling van Rehorst Bouw BV. - 72 koopwoningen te Almere, ontworpen door Architektenbu- reau Roggeveen uit Waddinx veen. - 100 woningen te Capelle aan den IJssel. Deze projekten zullen in 1993 starten. Rehorst Bouw BV ziet het jaar 1993, waarin het eerste lustrum gevierd zal worden, met Directeur F. van Kempen van Drukkerij Veldwijk BV aan de Oranjelaan in Waddinxveen. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). BOSKOOP/WADDINXVEEN - NV Verenigd Streekvervoer Westnederland aan de Hoogeveenseweg in Boskoop ontwikkelt zich meer en meer als een totaalpersonenvervoerder, zo blijkt uit het jaarverslag 1992 van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. De bedrijven die samen de West- nederland-groep vormen, zijn spe cialist op het gebied van perso nenvervoer en technische dienst verlening. De holding, de N.V. Verenigd Streekvervoer Westne derland, waarvan het hoofdkan toor te Boskoop is gevestigd, ver- i en zes stallingen het openbaar stads en streekvervoer in Zuid-Holland en een gedeelte van de provincie Utrecht. De holding heeft 1.800 medewer kers in dienst. Bij de gehele W estnederland-groep 2.150 personen. De Westnederland-groep ontwik kelt zich als totaal personenver voerder. In 1992 zijn een viertal bedrijven, gespecialiseerd in taxi ën VIP-vervoer, tot de groep toe getreden: Westnederland Business Tax, Eurotax, Holytax en ARB (BV Auto- en Rijtuigbedrijf). Deze ondernemingen zijn bij uit stek gespecialiseerd in de zakelij ke personenvervoermarkt met taxi’s en kleine eenheden. Tot de groep behoorden reeds Westnederland Pullman Express (WPE) en Westercoach. WPE verzorgt georganiseerde touring- carreizen in binnen- en buiten land. Daarnaast is WPE ook in 1992 geconfronteerd met een toe nemende vraag naar collectief be- drijfsvervoer. De verwachting bestaat dat be drijven, mede in het licht van de milieu- en bereikbaarheidsproble- matiek, in de komende jaren steeds meer geïnteresseerd raken in collectief vervoer voor de werk nemers. WPE zal op deze markt inspelen. Westercoach legt zich toe op het besloten busvervoer voor selecte gezelschappen en richt zich daar bij op de markt voor zakelijk ver voer. Ook deze doelgroep blijkt het afgelopen jaar te zijn ver groot. Dochteronderneming Bedrijfswa gens Service Westnederland BV (BSW) biedt derden de mogelijk heid te profiteren van de bij Westnederland in de loop der ja ren ontwikkelde technische know how. De ontwikkeling dat steeds meer bedrijven en gemeenten het on derhoud van hun wagenpark aan BSW uitbesteden, heeft zich in 1992 voortgezet. BSW opereert onder meer vanuit de vestigingen Krimpen a/d IJssel en Boskoop en is serviceverlener voor diverse dealers, waaronder Voith Neder land BV. In 1993 zullen deze activiteiten verder worden uitgebreid. De commercieel-technische activitei ten bestaan voorts uit verhuur van Het hoofdkantoor van NV Verenigd Streekvervoer Westne derland in Boskoop bij de gemeentegrens met Waddinxveeen. (Foto: Archief - Cees Bakker). 1 F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 17