Schooldammen met 263 scholieren accommodatie De Gouwe 2e Korbis straft ODS af: 15-9 Dansend het jaar uit en in Springen bij TOOS Aerobic bij TOOS-gym op tournooi Overeenkomst voor handbal- WAT OOIEVAAR Twee teams Aeolus kampioen Kees Verbree oefenmeester bij Be Fair WADDINXVEEN - Kees Verb ree traint in het nieuwe seizoen het eerste team van Be Fair-voet- bal. Hij is nu nog de oefenmees ter van Be Fair’s A-regionalen. WSE op 5e plaats Van Excelsior en VOO-Waddinxveen Dansschool Van der Lubbe Klaverjassen bij Waddinxveen Trainingen Tang Soo Do Edgar Benschop speelt in ZVH 1 Rowah en Oranjewijk i ■I WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE irukkerij Van der Vlist b ■P Nieuw in Waddinxveen: een ooievaar huren/kopen. Leuk voor in de tuin, voor ’t raam of in de babykamer! Julianastraat 12 - Waddinxveen Telefoon: 01828-13300 Rowah Gemeente Receptie Poules Dames 2 Ledengroei jL- Pagina 19 Woensdag 6 januari 1993 Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - Door het Rijswijkse ODS met 15-9 terug Lammers 3x, Jaco de Jong, Rem- ko Overdam, Jacco van Tol, Arco Verboom en Paul van Doorne. Met de eindstand van 8-10 werd Het IJ winnaar van het Q&S Van der Panne waterpolotournooi. De Gouwe werd goede tweede en Rotterdam derde. nisatie voor het zalencentrum Het Trefpunt aan de Stationsstraat. y WADDINXVEEN - Zondagmid dag 10 januari om twee uur wordt er weer een koppel-klaverjastour- nooi gehouden in de voetbalkanti- ne van Waddinxveen. In de pauze is er een verloting. Inleg ƒ5,- p.p. Een buitendemonstratie van trampolinespelen over het paard bij TOOS-gymnastiek. (Foto: W.J. Kerkhoven). van 8 januari tot de voorjaarsva kantie (begin maart). Het springuur wordt op de vrij dagavond van 21.00 tot 22.00 uur in de gymnastiekzaal bij het KW- plein gegeven. Het is toegankelijk voor jongens, meisjes, dames en heren van 12 jaar en ouder en het staat onder leiding van de gediplomeerde trai ner Arco Zwijnenburg. De kosten bedragen tot de voor jaarsvakantie ƒ25,-. De eerste les begint op vrijdagavond 8 januari om 21.00 uur. Voor meer inlichtingen kan men het secretariaat bellen (13839) of (30965). WADDINXVEEN - In de gym nastiekzaal aan de Staringlaan in Waddinxveen worden ook in het nieuwe seizoen trainingen ver zorgd in de oude zelfverdedi- gingssport Tang Soo Do. De trainingsavonden zijn dinsdag en vrijdag van 20.00 - 21.00 uur. Voor meer informatie: Jan van strijd tegen het 3e team van BC Leyton uit Leidschendam de titel in de 4e klasse Bond, afdeling 16 definitief voor zich opeisen. Deze wedstrijd wordt gespeeld in sport zaal De Duikelaar en vangt om 13.00 uur aan. Indien men er in slaagt de titel te behalen kan het debuut in de Bondscompetitie zeer overtuigend worden genoemd en treedt men niet meer uit handen worden ge nomen. Ook voor hen waren er bleomen uit handen van Fred Kruit, voor zitter van Aeolus. Voor het le en 10e team van Aeo lus lijkt het behalen van het kam pioenschap nog slechts een kwes tie van tijd. In de thuiswedstrijd tegen het 6e team van Sportline/Velo uit Wateringen f1J_ t_ 1 X wedstrijd, hetgeen resulteerde in een 8-0 overwinning. Zondag voor een week speelde te wijzen heeft Korbis-korfbal zichzelf een goede dienst bewe zen door naar de tweede plaats op de ranglijst op te klimmen. de combinaties toch wat te stroef. Ondanks dat feit kon Korbis vrij simpel naar een 8-5 voorsprong met rust uitlopen dankzij treffers van Pieter Slootweg en opnieuw Frits Visser, Jaco Wineke en Marko van Leeuwen. De tweede helft stond voor Kor bis in het teken van het afstand schot, want behalve vlak na rust een door Marko van Leeuwen be nutte strafworp, werden daarna al le doelpunten uit afstand ge scoord, terwijl dat in de eerste helft slechts eenmaal het geval was. Debet daaraan was tegenstandeer ODS die heil zocht ïn veelvuldig afvangen achter de korf. Bepaald - wat korfbalspel betreft - geen fraai gezicht en Korbis had vaak toch niet het juiste tegenspel zodat het spelpeil tot een beden kelijk niveau zakte. Toch kreeg men gaandeweg de tweede speel- helft meer ’grip’ op het ODS-spel. Dat antwoord bestond uit enkel en alleen doelpunten van afstand gescoord. Om precies te zijn 6 in getal waarvan Jaco Wineke en El len van de Ent er respectievelijk 3 en 2 voor rekening namen. De an dere treffer kwam op naam van Ester Visser. Zo kwam derhalve het einde met een 15-9 overwinning van een te leurstellend verlopen wedstrijd, waarin Frits Visser nog tegen geel aanliep. Vanavond (woensdag 6 januari) om halfacht speelt de Korbis- ploeg van Han Poortvliet de kwartfianle van de Rotterdam-be- ker competitie. De wedstrijd zal gaan tegen streekgenoot IJsselvo- gels uit Moordrecht. Hoewel IJsselvogels als een zeer sterk achttal moet worden beti teld is een goed resultaat niet echt uitgesloten. Plaats van han deling is sporthal de Sniep. WADDINXVEEN - In dit nieu we jaar start de Waddinxveense gymnastiekvereniging TOOS met een springuur. Kees Verbree volgt bij de Goudse afdelingsclub Ben Stukart op, die twee seizoenen in het Warnaar- plantsoen actief is geweest. Toen Be Fair-voetbal nog in de tweede klasse van de KNVB uit kwam bezette de nieuwe trainer een vaste basisplaats in het eerste. WADDINXVEEN - Het jaarlijk se zaalvoetbaltoernooi van WSE in de sporthal ”de Sniep” is voor de derde achtereenvolgende maal gewonnen door de A-jeugd van Feyenoord. De Rotterdammers speelden in de finale vlak voor tijd gelijk (2-2) tegen het sterke Elinkwijk, maar behaalden na het nemen van straf schoppen de titel. Derde werd UVS, vierde Quick Boys en vijfde en laatste WSE. Beste speler van het toernooi was Nees Maktusaj (Feyenoord), top scorer Harold Rietveld (Feyen oord) en de beste doelman Willi am van Schaik (Elinkwijk). WSE werd vierde bij het toernooi voor de C-jeugd. In de overeenkomst tussen Rowah en de speeltuinvereniging Oranje- wijk is expliciet gesteld, dat Ro wah als eerste over het terrein haar gebruiksrecht kan doen gel den, echter met enkele uitzonde ringen. Zo is bijvoorbeeld Koninginnedag een dag waarop de speeltuinvere niging het eerste gebruik heeft. Uiteraard zal een constante af stemming tussen beide verenigin gen plaatsvinden. ”Zo zal het gebruik door beide verenigingen in goede harmonie worden afgestemd. De getekende overeenkomst legt echter een aan tal uitgangspunten formeel vast”. Het bestuur van Rowah gaat er van uit, dat in het voorjaar de trainingen kunnen starten aan de Op zaterdag 9 januari houdt Ro wah haar eerste nieuwjaarsrecep tie. Ook wat dat betreft is Rowah een volwassen vereniging gewor den. Alle leden, ouders en jeugd leden en andere betrokkenen zijn van harte welkom om het nieuwe jaar met enthousiasme in te lui den. Er is ook alleen maar reden tot enthousiasme en optimisme. Rowah groeit, presteert en be schikt straks over een eigen ter rein. ondanks won men toch nog ruim met 6-2. Zondag 10 januari kan het le team van Aeolus in de thuiswed- puntendeling (4-4). De uitslagen van de andere teams luiden als volgt: Aeolus 3-Veder- licht 1 5-3; Aeolus 4-Mijdracht 3 5-3; Eridos 8-Aeolus 5 4-4; Aeo lus 8-Mijdrecht 8 tegenstander liet verstaan; DKC 14-Aelus 9 0-8. Het nieuwe jaar is bij Aeolus op zondag 3 januari ingeluid met een nieuwjaarsreceptie in de sportkan tine van sportzaal De Duikelaar. i WADDINXVEEN - Drie speel- weken voor het einde van de dis- trictscompetitie en nog voor de jaarwisseling heeft de badminton club Regio Effekt/Aeolus twee teams - het 2e en het 6e team - in de bloemen mogen zetten in ver band met het behalen van het kampioenschap. Het 2e team van de Waddinx veense vereniging wachtte echter eerst nog de moeilijke uitwed strijd te Zoetermeer tegen het 4e team van Aigis. In tegenstelling tot de thuiswedstrijd, die men destijds nipt met 5-1 won, boekte men nu een 6-2 winst. Met deze overwinning was de le plaats in de 2e klasse, afdeling 13 een feit geworden en kon het 2e team van Aeolus - bestaande uit Nienke Hillerts, Ilse van Steijn, Joeri Kraaijestein en Dennis v.d. Berg - de bloemen uit handen van Piet Besse, directeur van sponsor Regio Effekt Holding NV te Al- phen a/d Rijn, in ontvangst ne men. WADDINXVEEN - Na de december feestdagen is het weer tijd om wat aan de conditite van het lichaam te doen. Een uitste kende mogelijkheid daarvoor is het beoefenen van aerobic dat gegeven wordt bij de Waddinxveense gymnastiekvereniging TOOS. Werken aan de conditie op mu ziek. Dat is het belangrijkste van aerobic. Dat er ook een hoop lol is in de lessen (en daarbuiten) is niet het doel, maar wel het gevolg van een avond hard werken. Een aerobic-les bij TOOS is on derverdeeld in warming-up, aero bics, een spierversterkend gedeel te en stretching. Tijdens de warming up worden al le spiergroepen afzonderlijk en gecombineerd in beweging gezet, waardoor de bloedsomloop gesti- mulelerd wordt en het lichaam goed doorbloed klaar is voor het voglende gedeelte van de les. Tijdens de 20 minuten aerobic ligt de nadruk vooral op het ver beteren van het uithoudingsver mogen. Door het programma ge leidelijk steeds zwaarder te ma ken, zal het uithoudingsvermogen duidelijk merkbaar toenemen. Om dit te bereiken worden vele variaties van lopen, springen en rennen gebruikt. Voor het spierversterkende ge deelte wordt gebruik gemaakt van gewichtjes, elastieken en andere hulpmiddelen die in de zaal te vinden zijn. In principe wordt el ke spiergroep getraind met de speciaal daarvoor geschikte oefe ningen. De afsluiting van de les bestaat uit een gedeelte met stretching wat als een goede cooling-down kan gelden. Voor aerobics is geen bijzondere kleding vereist. Alleen goede bin- WADDINXVEEN - De aan de Sniepweg gevestigde dansschool van Guus en Renée van der Lubbe heeft 1992 feestelijk afgeslo ten met een kerstbal in zuidelijke sfeer in de Boskoopse Rozen in dit uur komen de verschillende kanten van het trampolinesprin gen aan bod. Zo wordt er geoe fend op de grote trampoline en wordt er trampoline met paard en tafel gesprongen. Maar vooral de basis, het mini-trampolinesprin- gen, zal veelvuldig worden geoe fend. Er gaat gewerkt worden in blok vormen, waar binnen één blok een onderdeel van het springen be licht wordt. Het eerste blok loopt Het 6e team toog voor de beslis sende wedstrijd naar Hazerswou- de, waar het 4e team Hazerswou- de als hun gastheer optrad. Op nieuw bleek het team van Hazers- woude een maatje te klein voor het team van Aeolus, dat opnieuw een ruime 7-1 overwinning be haalde. Met dit resultaat kan het 6e team van Aeolus - bestaande uit Linda Wiegel, Annelies Besse, Jaap Bruining, Barry Smits en teambe- geleider Hans Hillerts - de koppo sitie in de 6e klasse, afdeling 69 WADDINXVEEN - De jeugdige ex-Be Fair-volleyballer Edgar Benschop maakt voortaan deel uit van de volleybalselectie van de eredivisieploeg en Nederlands kampioen Rentokil-ZVH in Ze venhuizen. De Waddinxvener speelde in ZVH-2, maar gaat nu samen met Cees van Opijnen de gelederen van het eerste versterken vanwege de dramatische uitschakeling van de Nieuwerkerker Brecht Roden burg en het definitief afhaken van Marijn van Schaaik. maar daaraan is nu een einde ge komen. De eerste dag van het volgens een individueel poulesysteem gespeeld damtoernooi, dat drie zaterdagen gint en waaraan in totaal 263 meisjes en jongens van 14 basis scholen uit Waddinxveen en om geving deelnemen, komen de groepen 3 en 4 van de basisscho len met 72 deelnemers aan bod. Op zaterdag 16 januari zijn 110 leerlingen van de groepen 5 en 6 aan de beurt. Op derde en laatste zaterdag van 23 januari sluiten 81 leerlingen van de groepen 7 en 8 het 21e schooldam toernooi af. De drie damdagen duren steeds tot ongeveer half één. Door de wedstrijdleiding zijn pou les gevormd met kinderen van verschillende scholen. De poules bestaan uit 6 deelnemers voor de groepen 3 en 4 en uit 8 deelne mers voor de groepen 5 tot en met 8. De spelers binnen een poule spelen ieder een partij te gen elkaar. Elke poulewinnaar ontvangt een individueel prijsje. De scholen hebben tot half de cember via inschrijfformulieren de eigen schoolteams met telkens 5 kinderen bij de organisatie kun nen opgegeven. De inschrijfgel den bedroegen een rijksdaalder per kind. Dat is twee kwartjes meer dan vorig jaar. De schoolteams kunnen worden samengesteld uit de twee groepen, die op de betreffende dag aan het toernooi deelnemen. Kinderen, die buiten het team-veelvoud van 5 vallen, doen individueel mee. De wedstrijdpunten, die de spe lers in de poule behalen worden per schoolteam opgeteld en geven de schoolteam-resultaten. De school met het beste schoolteam op die dag, ontvangt de eerste prijs en de wisselbeker. Bij gelijk resultaat van twee of meerdere teams beslist de score van de eerste speler van het team. Is dat gelijk, dan telt de score van het tweede team. De overige drie prijzen gaan naar de beste teams van de andere scholen. De damtechnische leiding tijdens het schooldamtouernooi is in han den van de damclub Excelsior. De prijsuitreiking vindt steeds direct na afloop van de wedstrijden plaats. van Guus en Renée van der Lub be. De dames (allen gekleed in de kleuren van de dansschool) en de heren oogstten veel succes met hun optreden. Als hoogtepunt van de avond werd de demonstratie van Guus en Renée van der Lubbe zelf ge zien. Zij lieten hun kunnen in de Ballroom zien. Geheel gekleed naar de eisen - dus in ballroomjurk en rockkos- tuum - werd de demonstratie een heel groot succes. Stijl, gratie en medeleven typeer den de demonstratie, maar ook het gehele Kerstbal 1992. De avond werd afgesloten met een persoonlijke handdruk, attentie en goede wensen. Voor alle leerlingen gold de uitno diging op zaterdag 2 januari de swingende Nieuwjaarsreceptie in de school te bezoeken. Velen maakten van de gelegenheid ge bruik om Renée en Guus van der Lubbe en elkaar de goede wensen toe te zeggen. Alle aanwezigen konden op deze avond kennis maken met de ’Ere gast 1993’. deze gasten zullen op belangrijke avonden acté de prés- ence geven. De wedstrijd van dames 2 tegen LZ’86 was er een van weinig doel punten. Pas in de derde periode scoorde LZ’86. In de vierde pe riode kwamen de dames een beet je op gang. Astrid van Galen scoorde 1-1 en Marloes Boereboom 2-1. LZ’86 kwam echter nog terug en won j der Schee, tel. 01827 - 4341. tenslotte met 2-3. Het eerste damesteam van De Gouwe speelde twee wedstrijden tegen het nationale B-team. In da mes 1 spelen inmiddels vijf gese lecteerden mee: Mirjam Over dam, Wendy de Frankrijker, San dra Berckenkamp en Marion van Hooft voor Nederland B en Gilli an van den Berg voor Nederland A. Voor bondscoach Peter van de Biggelaar en De Gouwe-coach Jan Middendorp tevens een gelegen heid om te zien hoe de dames de Kerstdagen en Oud en Nieuw wa ren doorgekomen. Het eerste gedeelte van de eerste wedstrijd ging nog vrij gelijk op. Via de periodestanden 0-0, 2-2 en 4- 3 wonnen de Gouwedames uit eindelijk met 6-4. Voor De Gouwe scoorden: Gillian van den Berg 4x, Angela Faber en Wendy de Frankrijker lx. In de tweede wedstrijd kwamen de Gouwedames goed op dreef. Via de periodestanden 2-1, 3-2 en 5- 2 werd uiteindelijk emt 6-2 ge wonnen. Voor De Gouwe scoorden: Mir jam Overdam 4x, Gillian van den Berg en Wendy de Frankrijker lx. wedstrijd tegen het le team van het Reeuwijkse Rewic. Het on brak het team zo vlak voor Kerst- geruime tijd uitgeschakeld is ge mis duidelijk aan inspiratie: des- weest als gevolg van een blessure. -u-in de uitwedstrijd te Valkenburg tegen het 5e team van MVKV kwam men andermaal tot een WADDINXVEEN - De Gouwe is het nieuwe jaar weer begon nen met het Q&S Van der Panne-waterpolotournooi. Traditiege trouw is dit tevens de gelegenheid, waarbij de leden, supporters en andere belangstellenden elkaar een sportief en gezond nieuw jaar toewensen. Dit jaar waren de tegenstanders van de De Gouwe-heren twee teams uit de hoofdklasse: Het IJ uit Amsterdam en Rotterdam uit de gelijknamige plaats. Dames 1 speelde twee wedstrij den tegen Nederland B en dames 2 opende het tournooi met een wedstrijd tegen LZ ’86 uit Lei den. De Gouwe en Rotterdam openden het herentournooi. Hierbij was de ploeg uit Rotterdam in de eerste periode (0-1) en tot halverwege de tweede periode duidelijk (1-3) de sterkste. De Gouwe kreeg echter steeds- meer grip op het spel van de Rot terdammers, hetgeen resulteerde in een tweede periodestand van 3-3. Bij de derde periode maakte De Gouwe het karwei af en liep uit naar 6-3. De Gouwe won uiteinde lijk met 7-4. Voor De Gouwe scoorden: Jaco de Jong en Arco Verboom 2x, Paul van Doorne, Meije Lammers en Marc Faber lx. Rotterdam tegen Het IJ was een spannende wedstrijd. Om en om werd gescoord. Uiteindelijk bleek Rotterdam met 9-8 de sterkste van de twee. Door dit resultaat was Rotterdam automatisch uitge schakeld voor de hoofdprijs. Immers bij de wedstrijd De Gou we tegen Het IJ had De Gouwe aan het kleinst mogelijke verlies voldoende om de eerste prijs in de wacht te slepen. Het zag er in het begin rooskleu rig uit voor de Gouweheren. Na de eerste periode stond een 3-1 voorsprong op het scorebord. De ze werd echter in de tweede pe riode (5-5) al teniet gedaan. Enkele slordigheden bracht De Gouwe in de derde periode al op een 6-8 achterstand, hetgeen in de vierde periode (8-10) niet meer goedgemaakt kon worden. Voor De Gouwe scoorden: Meije volgend jaar aan in de 3e klasse landelijk. Het 10e team had geen kind aan het 8e team van STC. De uitwed strijd in Den Haag zette men vol ledig naar de hand en werd met een maximale 8-0 winst gewon nen. Voor het 10e team van Aeo lus valt de beslissing op 9 januari a.s. in de uitwedstrijd te Leid schendam tegen het 10e team van BC Sio. Net als het 6e team komt ook het 7e team van Aeolus uit in de 6e klasse. Echter zij spelen in afde ling 81 geen hoofdrol. Toch zal dit team zich zonder meer hand haven in haar afdeling. Liefst zes van de elf gespeelde wedstrijden eindigden in een zwaar bevochten speelde het le team een degelijke gelijkspel. -Te weinig strijdlust kan het 7e een 8-0 overwinning. team - bestaande Suzette Plooy, Paula van Bekkum, Bob Kruit, het le team een vervroegde thuis- Alex v.d. Berg en Dick van Lig- j--j x-i__, x-ten - beslist niet verweten worden, te meer daar Paula van Bekkum In het begin zag het er echter niet naar uit dat Korbis zou win nen, want ODS greep eerst het initiatief en kwam vrij snel met 1-3 voor, nadat Frits Visser voor Korbis de score had geopend. Een tempoversnelling leverde twee strafworpen op waaruit Mar ko van Leeuwen de stand in even wicht wist te brengen. Toen even later Jaco Wineke uit een doorbraak fraai Korbis op voorsprong wist te brengen, bete kende dat de inleiding tot een voortdurende Waddinxveense overwicht. Echter, van goed spel kon niet ge sproken worden. Daarvoor hopen WADDINXVEEN - In de aula van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg in Waddinxveen gaat komende zaterdag 9 januari voor de 21e maal het jaarlijkse schooldam toernooi van de Waddinxveense damclub Excelsior en de afdeling Waddinxveen van de Vereneniging voor Openbaar achtereen telkens om half tien'be- Onderwijs (VOO) van start. Het is voor het eerst dat de aula gebruikt. Jarenlang koos de orga- van de samenwerkingsschool twee weken lang voor dit doel wordt nieuwe accommodatie aan de J. Frisolaan. Dat laatste hangt in fei te af van de gemeente Waddinx veen. ’’Zoals is afgesproken met de af deling sportzaken van de gemeen te Waddinxveen, heeft handbal vereniging Rowah binnen enkele maanden met een andere vereni ging in Waddinxveen een over eenkomst getekend over het ge bruik van een veld”. ”De gemeente Waddinxveen zal nu haar deel van deze afspraak rond de renovatie moeten invul len”, vervolgt voorzitter Rob Jongkind. ”De afdeling Sportza ken en Openbare Werken hebben inmiddels de eerste acties onder nomen.” ”Een handbalaccommodatie is ui teraard al een punt van discussie tussen de gemeente en Rowah sinds de eerste ideeën tot oprich ting van de vereniging. Dat is nu ruim twee jaar geleden. Zeker nu duidelijk is geworden, dat Rowah een gezonde, levensvatbare ver eniging is, is de gemeente er ook van overtuigd dat het handbalveld - zij het met minimale kosten - er op korte termijn moet komen”. De groei van de handbalvereni ging Rowah is er zeker mede oor zaak van, dat er nu een handbal veld komt in Waddinxveen. Met name in het laatste kwartaal is de jeugdafdeling van Rowah sterk gegroeid en zal met ingang van ja nuari een nieuw aspirantenteam door Rowah afgevaardigd worden. Het meisjesaspirantentem bestaat uit Saskia Duenk, Vera en Marion van Ham, Hester Keuken, Joan- neke Keus, Femke Korver, Ana- tash Loupatty, Nienke Boonen en Karen van Dijk en zal in januari met hun eerste wedstrijden begin nen. Overigens traint deze groep al enige tijd onder leiding van Ka rin Jongkind en Henny de Schip per. Ook de andere jeugdteams van Rowah stromen langzaam voller en voller. En dat is ook af te me ten aan de sportieve prestaties. Het welpenteam van Rowah staat halverwege de competitie met slechts twee verliespunten op de eerst plaats en ook de welpen doen het prima. De dames van Rowah staan - net als de welpen - halverwege de competitie op de eerste plaats. Tot nu toe heeft het team van trainer/coach Simon Krol alle wedstrijden overtuigend gewon nen en is het verschil met num mer twee al vier punten. Het kampioenschap lijkt met andere woorden binnen handbereik. Te gen de meeste tegenstanders wordt met flink verschil gewon nen. Ook de heren van Rowah doen het prima in de competitie. Tot nu toe leiden ze de middenmoot met maar slechts drie echte ver liespunten. Alleen gaat de smalle basis van de heren langzaamaan parten spelen. Voor de laatste wedstrijd moest helaas worden afgemeld, in ver band met te veel blessures. De Kerstperiode kwam met andere woorden juist op tijd voor de he ren. nenschoenen zijn van harte aan te bevelen. Dus liever geen ballet schoentjes. Binnen de vereniging TOOS is gekozen voor een cursusvorm, waarin steeds ingeschreven wordt voor 6-8 lessen. De gymnastiek vereniging hoopt daarmee te be reiken dat iedereen de opbouw van de lessen meemaakt, waar door er verantwoord gewerkt wordt en de blessures tot een mi nimum beperkt kunnen blijven. Lessen die gemist worden kunnen zonder meer ingehaald worden op een van de andere uren. De nieu we cyclus van lessen begint weer deze week. De kosten zijn omgerekend ƒ4,95 per avond en de lessen worden ge geven in de Havozaal, welke is uitgerust met een spiegelwand. De Havozaal ligt achter sportzaal De Sniep. De lessen worden op de volgende avonden gegeven onder leiding van gediplomeerde leiding. Dins dag van 19.00 tot 20.00 uur o.l.v. Arienne Zwijnenburg, dinsdag van 21.00-22.00 uur o.l.v. Arienne Zwijnenburg en donderdag van 20.00-21.00 uur o.l.v. Arienne Zwijnenburg. Informatie kan men krijgen door te kijken of gelijk mee te doen pp de genoemde avonden of door het secretariaat te bellen tel. 01828-13839. burcht en een swingende Nieuwjaarsreceptie in de eigen dans school. In september bestond de dans school 10 jaar. Aan dit tweede lustrum is aandacht besteed met een buffetdansant, waarbij de mu ziek verzorgd werd door de Wad dinxveense formatie De Amico’s. Naar aanleiding van dit 10 jarig bestaan, kregen Guus en Renée van der Lubbe van de cursisten een waardecheque. Deze cheque zou worden verzilverd wanneer een beeld van een Latijns-Ameri kaans danspaar gereed is. Deze overhandiging vond plaats op het zeer sfeervolle Kerstbal, dat gehouden is in de Rozen burcht te Boskoop. De Rozen burcht wat tot de laatste stoel rondom de grote dansvloer uitver kocht. Alle bezoekers konden genieten van dansen op de klanken van het uitstekend spelend orkest: Music Unlimited. Dit professionele orkest, dat di verse Nederlandse artiesten op hun tournee begeleidt, bracht als extra attractie een Zuid-Ameri- kaanse show, die deed sidderen en swingen. Buiten deze attractie verzorgde een 16-tal leerlingen en informa tie in de Latijns-Amerikaanse dansen. De choreografie en mu- zieksamenstelling lagen in handen Het Latin-formatieteam van de dansschool Van der Lubbe, zoals dat tijden shet Kerstbal in Boskoop in actie kwam. (Foto: Dansschool Van der Lubbe). WADDINXVEEN - Nog net in het afgelopen jaar hebben het bestuur van de Waddinxveense handbalvereniging Rowah en van de speeltuinvereniging Oranjewijk een overeenkomst getekend, waardoor de handballers van Rowah kunnen beschikken over een eigen handbalaccommodatie. Een gedeelte van de huidige ac commodatie van de speeltuinvere niging wordt bestemd voor de handbalvereniging en zal op korte termijn daartoe worden verbeterd en geëgaliseerd. De gesteldheid van het terrein is momenteel dus danig slecht, dat renovatie nood zakelijk is. Als de handballers niet trainen of wedstrijden spelen, zal de speel tuinvereniging van dit terrein ge bruik maken voor hun evenemen ten. De contacten tussen de handbal vereniging Rowah en de speel tuinvereniging Oranjewijk zijn ge legd, nadat uit diverse besprekin gen tussen de gemeente en het bestuur van Rowah bleek, dat er binnen de gemeente geen lokatie was, waar op korte termijn een handbalveld kon worden aange legd. En het beschikken over een eigen handbalveld is natuurlijk een must voor een handbalvereniging. Door het ontbreken van een eigen veld, was Rowah genoodzaakt om relatief lange trainingen in de zaal te verzorgen, hetgeen extra hoge kosten betekende. ”En dat is voor een startende handbalvereniging geen ideaal be gin”, volgens secretaris Kees Hoffmans. ’’Daarnaast huurde Rowah gedu rende een aantal weken in het voor- en najaar de buitenaccom modatie van de hockeyvereniging in Waddinxveen. Hoewel we daar mee redelijk uit de voeten kon den, waren de afmetingen natuur lijk niet op het handbal bere kend”. ”In één van de besprekingen met de afdeling sportzaken van de ge meente Waddinxveen, werd dui delijk gemaakt, dat indien hand balvereniging Rowah met een an dere vereniging of organisatie in Waddinxveen tot een vergelijk kon komen over het gebruik van een veld, de gemeente Waddinx veen in dat geval voor eventuele renovatie of heraanleg zou zorg dragen”, vervolgt Kees Hoffmans. ”Dat was het sein voor de hand ballers om met verschillende ver enigingen in contact te treden. Zo is Rowah ook in contact gekomen met de speeltuinvereniging”. ’’Zoals bekend, is een handbalveld voorzien van een asfaltverharding. In de besprekingen met de ge meente werd overigens duidelijk gemaakt, dat onder de renovatie vooralsnog de aanelg van een gras terrein werd verstaan. De aanleg van een verhard terrein loopt flink in de papieren”. Zodoende zal Rowah op korte ter mijn beschikken over een gras- handbalveld, waarop getraind kan worden en oefenwedstrijden kun nen worden gespeeld. Op wat lan gere termijn zal verharding in beeld komen. Met dit toekomst beeld is Rowah best tevreden. t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 19