morgana In ’93 einde aan slepende discussie rond winkelhart Het Trefpunt wordt nu een rouwcentrum te..: 01828-11177 fax: 10300 H. Kurtz gaat weg bij de PTT ’’Royal Tours” WikA «J Goudse Jehovah’s in Waddinxveen Spel-instuif voor ouderen Van Kramer Begrafenissen Heden Verse Vakanties! Waddinxveen 760 jaar en raadhuis 15 jaar I VERMIST Nieuwsblad Onafhankelijk Met de VUT per 1 februari <ZEEMAN WD-fractieleider Koos de Vogel: HET IS WEER ZOVER OPRUIMINGS KRIEBELS HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WS’ HARWA L. Woensdag 6 januari 1993 48e Jaargang No. 02318 Ij 1 I I verworven voor 385.000 gulden. o Tot ziens in Ziepagt AUTORIJLES DUURDER slaapkamers wi Waddinxveen: HAAST U! LET OP! een - in alle opzichten gezond en succesvol 1993. VOL VOL Het gemeentebestuur van Waddinxveen wenst de inwoners en de bedrijven in Waddinxveen De nieuwe vakantie- brochures zomer 1993 zijn ver schenen en liggen weer voor u klaar. Wij zijn helemaal op de hoogte van alle voordelige en verrassende bestemmingen. Hartelijk welkom, wij adviseren u graag! Tevens wensen wij iedereen, maar in het bijzonder onze leerlingen, een geslaagd 1993 toe. 7 dagen per week geopend! van 15.00 uur t/m 21.00 uur geef nu je ogen de kost bij Morgana Slaapkamers tijdens onze sublieme midwintershow. „Succes Mimpen” Firma Lagrouw Tineke Smid Joop Boere Henk v. Erk Henry (Bijna) Weimar Guit Op aanraden van ANWB- en BOVAG-Rijschool-organi- saties zal met ingang van 1 jan. '93 de lesprijs in de regio met 2,50 per lesuur worden verhoogd. De lesprijs bedraagt dan bij de meeste Rijscholen 55,- per lesuur van 60 minuten. Deze aanpassing is voor de Rijscholen noodzakelijk, omdat een aantal feitelijke kosten de laatste tijd zijn gestegen of zeer binnenkort nog zullen stijgen. ZOALS: BELASTINGACCIJNS BRANDSTOF WEGENBELASTING VERZEKERINGEN AUTO’S MOTOREN ONDERHOUDSKOSTEN GARAGE AANSCHAFPRIJZEN AUTO’S Boskoop: Jane v. Luinen J. v. Asselt v.a. f 995.- p.p. v.a. f 1745.- p.p. De festiviteiten, die in zeer korte tijd werd opgezet omdat de offi- Moerkopelle: Arie van Rijn Zevenhuizen: L. van+ Wensem kleine zwarte poes met doorzichtige vlooienband telefoon 01828-10259 b.g.g. 01820-76529 U ZOU WEL GEK ZUN ALS U MEER BETAALDE WADDINXVEEN - Op maan dagmiddag 18 januari om twee uur houdt de afdeling Waddinx veen van de Algemene Neder landse Bond voor Ouderen (AN- BO) een spel-instuif voor ouderen in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnen- pad). De spel-instuif omvat sjoelen, kaarten, rummycub en crabble. Wij hebben Gouda, Agnietenstroot 42, Tel. 01820. - 81222 Gouda, Korte Tiendeweg 2, Tel. 01820 - 21922 Waddinxveen, Possage 222, Tel. 01828 - 17522 Zoetermeer, Dorpsstroot 136, Tel. 079 -167555 Kortingen van 10-50% Teveel om op te noemen. Dit moet u gezien hebben. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOM FORT EN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen, tel. 01828-16119 in omgeving Groensvoorde, Wadde- pad en Peuleyen VAN DER LINDE Dorpstraat 38, Waddinxveen, 01828 - 18090 ’s maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, 01727 - 12965 's maandags gesloten - vrijdag koopavond OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Historie Het gaat hier in de eerste plaats om het 760-jarig bestaan van Waddinxveen, dat in 1233 ont stond en waarvan het 750-jarig bestaan in 1983 groots werd ge vierd. ciële erkenning dat Waddinxveen in 1233 was ontstaan in een laat stadium afkwam, namen toen drie maanden in beslag. Op 20 april 1233 - derhalve de ’’geboortedatum van Waddinx veen - verkocht Floris VI, graaf van Holland, voor 200 Hollandse ponden ”een gebied woest veen” langs de Gouwe aan Nicolaas van middag tegenover het Weekblad voor Waddinxveen aangegeven dat nadere mededelingen over de transactie niet kunnen worden ge daan. Er is namelijk nog overleg gaan de, onder andere met het gemeen tebestuur van Waddinxveen, over de preciese toekomstmogelijkhe den van Het Trefpunt-complex, waaraan ook een dienstwoning is verbonden. De onderneming is vooralsnog van plan in het grote pand, dat zal Nog een belangrijke reden voor deze verhoging is de KWALITEITSHANDHAVING voor de leerlingen. Ter informatie aangeboden door Autorijscholen fractie voorgesteld te onderzoeken wat de minimaal noodzakelijke gemeentelijke kerntaken zijn. Dat betekent ook dat de overige taken geleidelijk zullen moeten worden afgebouwd, een operatie overigens die best ’’pijn” zal doen”. verkoop verwezen naar een nog te houden gemeenteavond over het reilen en zeilen van de Gerefor meerde Kerk in Waddinxveen. Mevrouw A.E. Kramer-van Don- selaar van Kramer Begrafenissen, dat al via de toenmalige Waddinx- veense Begrafenis Onderneming (WBO) van E.J. Oskam sinds 1932 actief is in Waddinxveen, heeft Het Trefpunt vorige week VERRE REIZEN - CRUISES - BUSINESS CENTRE Hooftstraat 19-2406 GD Alphen aan den Rijn S' 01720-24246 ROYAL TOURS” Super Specials vertrek dagelijks 17/1 t/m 1/2 1993 met Martinair naar Florida. O.a. Miami - Ft. Lauderdale of Tampa. 9 dagen vliegreis auto v.a. f 895.- p.p. 9 dagen vliegreis hotel v.a. f 895.- p.p. 9 dagen vliegreis hotel auto 10 dagen vliegreis 8 dagen cruise Caribbean Verlenging mogelijk in Florida. Zolang aan de Dreef in Gouda een nieuwe Koninkrijkszaal in aanbouw is zullen de Goudse Jehovah’s bijeenkomen in de Ko ninkrijkszaal (het vroegere rooms katholiek verenigingsgebouw) aan de Burgemeester Trooststraat in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Tijdens de maandagmorgen in het gemeente huis gehouden bijeenkomst met de medewerkers van de gemeente Waddinxveen ter gelegenheid van het nieuwe jaar heeft wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) er bij stil gestaan dat het Gouwedorp in dit nieuwe jaar met de bevolking best twee gemeentelijke festivitei ten zou willen vieren. door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het Zalencentrum Het Trefpunt aan de Stationsstraat in Wad dinxveen is verkocht. Eigenaar is geworden mevrouw A.E. Kramer-van Donselaar, de in Boskoop wonende eigenaresse van Kramer Begrafenissen, welke onderneming vestigingen heeft in Alphen De Goudse Jehovah’s hadden een Koninkrijkszaal aan de Boelekade in Gouda, maar die is verkocht aan een dansschool. waddinxveen/gouda - De Jehovah’s Getuigen uit Gouda en omgeving hebben tijdelijk on derdak gekregen bij hun geloofs genoten in Waddinxveen. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg. Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - I5637 kader van de VUT-regeling het bedrijf verlaten. Ter gelegenheid hiervan wordt er voor de heer Kurtz op vrijdag middag 29 januari van drie uur tot half vijf een besloten receptie gehouden in restaurant Bibelot, gevolgd door een open receptie van vijf tot zeven uur. De heer Kurtz is een bekend ver zamelaar van miniatuur- brandweerauto’s. Hij heeft in ei gen vitrines al 1.300 soms zeer fraaie exemplaren in zijn bezit. Gnepwijk, Herbaren smeer en Woubrecht. Gemeentehuis De tweede aanleiding voor een Waddinxveens feestje is het 15-ja- rig bestaan van het door het ar chitectenbureau Stuurman Part ners BV ontworpen gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Het nu aan zijn derde lustrum toezijde raadhuis werd op 18 mei 1978 officieel door prins Bern- hard, die ereburger van Waddinx veen is, geopend. Na de opmerkingen van wethou der Karei van Soest zijn er al en kele particuliere initiatieven geno men om te proberen aan het 760- jarig bestaan van Waddinxveen en het 15-jarig bestaan van het ge meentehuis feestelijke aandacht te geven. worden verbouwd en vernieuwd, niet alleen een rouwcentrum on- der te brengen, maar ook enkele zaalruimten te blijven exploiteren. Van de inkomsten die de Gerefor meerde Kerk voor Het Trefpunt heeft gekregen zal misschien maar éénderde kunnen overblij ven, omdat de kerk beheerders- echtpaar J.J. Tissink heeft moe ten uitkopen, er met name vorig donderdagmiddag 31 december jaar exploitatieverliezen zijn gele den door de leegloop van het za lencentrum, er makelaarskosten zijn gemaakt en er financiële vor deringen ongedaan gemaakt moe ten worden, zoals van de bedrijfs- WADDINXVEEN - Vlak voordat Waddinxvener H. Kurtz met de VUT gaat viert hij tijdens een receptie in restaurant Bibelot aan de Limaweg in Waddinxveen zijn 40-jarig dienstverband bij PTT Post én tevens zijn afscheid bij dit enkele jaren geleden zelfstandig geworden staatsbedrijf. Op dinsdag 19 januari is het pre cies veertig jaar geleden dat de aan de Elzenhorst wonende heer Kurtz bij de PTT in dienst trad. Hij is thans als manager postver keer verbonden aan PTT Post Waddinxveen, die in dit Gouwe dorp beschikt over een hoofdves tiging aan de Kerkweg-Oost en een bijkantoor aan de Brederolaan (Luifelbaan). De Waddinxvener, die valt onder directeur J. de Wilde van PTT Post Gouda, is voorts landelijk voorzitter van de Bond van Perso neel PTT Nederland (BVPP). Op maandag 1 februari zal hij in het WADDINXVEEN - Op het gebied van de lokale en regionale ruimtelijke ordening zullen in 1993 drie belangrijke zaken de aandacht van het Waddinxveense gemeentebestuur vragen. Dat schrijft VVD-fractievoorzitter Koos de Vogel in de laatste Nieuwsbrief van zijn partij. Het j?aat hier volgens de Wad dinxveense liberaal om het bou wen van huizen in de Goudse streek, de aanleg van een ’’Bent woud” tussen Waddinxveen en Zoetermeer en het realiseren van een hoofdwinkelcentrum. Voor Waddinxveen noemt de VVD-fractievoorzitter de in het herziene streekplan Zuid-Holland- Oost voorziene provinciale beslis sing over de woningbouw in de Goudse regio een zeer belangrij ke. ’’Wanneer immers het Groene Hart-beleid van het rijk onverkort wordt doorgezet betekent dat een teruggang in het bouwvolume van ongeveer 180 woningen per jaar (thans) naar ongeveer 60 in 1995. De gevolgen daarvan laten zich raden”. De discussie over de ontwikkeling van een uitgestrekt ’’Bentwoud” in het Groene Hart, waarvan een gedeelte op Waddinxveense grond is voorzien, is gaande. ’’Weliswaar een plan op de lange termijn, ech ter met ingrijpende gevolgen voor de betrokken landbouwers”, meent de liberale fractieleider. Naar zijn mening zal de ’’slepen de discussie” over een winkelhart in Waddinxveen beslist in 1993 moeten worden afgerond. Het gaat hier niet alleen om een be sluit over de centrumontwikke- ling, maar ook over de daarmee verbandhoudende verkeersoplos- singen. Onderwijs Op het gebied van het onderwijs in Waddinxveen spelen volgens VVD-leider Koos de Vogel twee belangrijke onderwerpen: de schaalvergroting en de basisvor ming. De schaalvergroting van het basis onderwijs vraagt om het nemen van besluiten over het voortbe staan dan wel het fuseren van di verse basischolen. De basisvorming in het voortgezet onderwijs beoogt de realisatie van een daarmee samenhangende bre de scholengemeenschap voor de regio Boskoop-Waddinxveen. Financiën Op financieel gebeid valt er vol gens de liberale fractievoorzitter nauwelijks iets goeds te melden in 1993. De op Prinsjesdag gepre senteerde gematigd optimistische Miljoenennota van het kabinet- Lubbers, gebaseerd op loonmati ging en een exportgroei van 2%, moest onmiddellijk door de rijkso verheid worden bijgesteld. ”Dat werd onder andere vertaald Kramer Begrafenissen, welke onderneming vestigingen heeft in Alphen aan den Rijn, Boskoop (Gouwestraat) en Waddinxveen (Essengaarde). De transactie is zondag in de kerkdiensten van de Gereformeer de Kerk in Waddinxveen officieel bekend gemaakt. In een korte me dedeling werd de kerkgangers voor nadere informatie over de Reactie In een korte reactie namens de nieuwe eigenaresse werd dinsdag- vereniging.’ Slepend De verkoop van Het Trefpunt is een feit geworden na een slepende periode vol geruchten, mededelin gen, verwarring en bestuurswisse lingen. Soms werden er vorig jaar in een korte periode allerlei ver klaringen gegeven door verschil lende instanties en personen over de slepende sluiting en verkoop van Het Trefpunt. In de afgelopen jaren gaf de ’’Stichting Verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk te Waddinxveen”, de huurder van Het Trefpunt dat eigendom is van de Gereformeerde Kerk, geregeld aan dat er allerlei motieven waren om het best goedlopende zalen centrum van de hand te doen. De beslissing van de Gerefor meerde Kerk om toch tot sluiting en verkoop van Het Trefpunt over te gaan werd ingegeven door een herbezinning op de gewenste kernactiviteiten van de Gerefor meerde Kerk in Waddinxveen, die ds. J.C. de Moor en ds. P.A.C. Bongers als voorgangers kent. Hierbij ging het om de moeilijke financiële positie van de Gerefor meerde Kerk, het achterstallig on derhoud van Het Trefpunt, het geringe gebruik voor kerkelijke activiteiten van Het Trefpunt en de zakelijk financiële risico’s die zijn verbonden aan verhuur van het pand voor de commerciële ex- ploitaie van een zalencentrum. Beheerder J.J. Tissink en zijn vrouw hebben het Zalencentrum Het Trefpunt 13 jaar beheerd. Zij zullen op verzoek van mevrouw Kramer in deze tijd de lopende zaken waarnemen. De mogelijk heid is niet uitgesloten dat zij in dienst zullen treden van de nieu we eigenaresse, zodra over de voorwaarden daarvoor meer te zeggen valt. Aanvankelijk was het echtpaar Tissink ook geïnteresseerd Het Trefpunt voor eigen exploitatie aan te kopen. Vorig jaar mei som meerde advocaat mr. T.M.A. van Löben Seis nog namens het Wad dinxveense echtpaar de Gerefor meerde Kerk het onroerend goed aan de Stationsstraat op de vrije markt te koop aan te bieden. Tot de kandidaat-kopers behoorde ook de Gereformeerde Kerk Vrij gemaakt, die vorig jaar officieel voor 350.000 gulden eigenaresse werd van de door de Gerefor meerde Kerk verlaten Kruiskerk aan de Passage. Een commissie van lidmaten van dit kerkgenootschap heeft nog even geprobeerd in stichtings vorm Het Trefpunt te verwerven, maar ook aan die particuliere acti viteiten kwam al gauw een weinig succesvol einde. EXPRESS Het Zalencentrum Het Trefpunt aan de Stationsstraat in Waddinxveen. (Foto: Archief - Sjaak Noteboomj. in (nog) lagere uitkeringen in het Gemeentefonds, de belangrijkste ’’inkomstenbron” voor de gemeen ten”, stelt Koos de Vogel vast. ”Als dit de enige tegenvaller zou zijn, dan hadden wij niets te kla gen, maar dat is jammer genoeg niet het geval”. De krimpende financiën van de BV Nederland betekenen dat ook op lokaal niveau voortdurend keu zes gemaakt zullen moeten wor den tussen het inleveren van (be staand) beleid en het steeds op nieuw afwentelen van de financië le gevolgen op de burger. Koos de Vogel: ”Dat laatste in on acceptabel, dus heeft de VVD- De met de VUT gaande H. Kurtz, manager postverkeer van PTT Post in Waddinxveen. (Foto: Archief - Sjaak Noteboomj. van Aal- ^Bremmer SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT j L I f 'Jr EI Ruim 430 textietSupws in 4 landen. L Weekblad voor Waddinxveen GBZAZMESWK) GAUXTttWOS tttSttlDH Kerkweq-Oost '77 - Wacc-nxveen Telefoon 01828-12012

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1