GEMEENTE WADDINXVEEN A Regros beidt horeca alles onder één dak SBC Engelse filosofen in ”De Boog” op vier maandagen Lustrumcursus HV Vrouw (22) rijdt de Gouwe in SCHOENMAKERIJ HAKO wenst iedereen een gezond, slijtvast 1993. Vouwmand voor fiets cursussen Vijfde reeks filosofie- opleiding CFK monteur TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN 12570 01820-16066 010-4362244 - VOOR BINNEN- EN BUITENZONWERING: studiecentrum (078) 253 743 rolluikspecialisten /on eringsspecialisteii Wilt u meer informatie? Bel dan onderstaand nummer. OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Burgemeester Colijnstraat 10 - Boskoop 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01820-93511 01828-17613 01820-28011 VERGADERINGEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN I Toynbee Russell Deelname Darwin Veranderingen Woensdag 6 januari 1993 Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen Gouwebad ”De Sniep” (informatie) Herziening streekplan Zuid-Holland Oost/nota Beslispunten. Op de agenda o.a.: Aanbieding van het Wegbeheerprogramma 1993. Werkkrediet bestemmingsplannen. (Model) bouwverordening. Krediet uit te voeren werken openbare verlichting 1993. Lijst aktie/attentiepunten na 2 december 1992. Op de agenda o.a.: Concept communicatienota. Zuidkade-Wilhelminakade, Enquête huwelijksvoltrekkingen. Milieudienst Midden-Holland, nrs. 92-8934 (A) en 92-8936 (B). Op de agenda o.a.: Verkort rampenplan. Terinzagelegging ontwerp-beschikkingen c. Incidenteel subsidieverzoek Stichting Tropenbos. Op de agenda o.a.: Voortgang project Bentwoud. Provinciaal detailhandelsbeleid/reactie gemeente. Milieudienst Midden-Holland, nrs. 92-5629 (C). Commissie voor de Ruimtelijke Ordening c.a. op maandag 11 ja nuari 1993, aanvang 17.30 uur in het gemeentehuis. Commissie voor de Financiën op donderdag 7 januari 1993, aan vang 19.30 uur in het gemeentehuis. Commissie voor Sociale Zorg en Volksgezondheid op donderdag 7 januari 1993, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van het wegbeheerpro gramma 1993. Advies tot beschikbaarstelling van een krediet voor het opstel len van rioolbeheerplan. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van bouwtechnisch on derzoek naar de woningen Brugweg 12 t/m 20. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van het opstellen van een rioleringsplan. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van vervanging geluids installatie in de trouwzaal. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van te actualiseren bestemmingsplannen in 1993, die ten laste van de algemene dienst komen. Comissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken op dinsdag 12 januari 1993, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik ma ken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aan vragen ingevolge de Hinderwet zijn ontvangen van: A. de directie van ”De Henegouwer” om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een industrieel opper- vlaktebewerkingsbedrijf op het perceel Henegouwerweg 26f; B. de directie van Vermeulen Kunststoftoepassingen B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een opslagruimte voor Epoxyharsen, -verharder en vulstoffen op het perceel Coene- coop 13. Ontwerpbouwplan Gij sberterf/ver werking reacties vooroverleg en resultaten inspraak. Tijdens genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schrif telijk bij hun college worden ingediend. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Besloten is geen openbare zitting te houden. Indien u uw bezwaren mondeling naar voren wilt brengen, kunt u hiervoor tot 28 januari 1993 telefonisch een afspraak maken (telefoon 01828-14433, toestel 116, de heer W. Kaandorp). Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degene die bezwaren hebben ingediend op de wijze als vooromschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. De onwerpbeschikking, alsmede de aanvraag en andere terzake zijn de stukken liggen vanaf 7 januari tot 21 januari 1993 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, elke werkdag vanaf 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie uren. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. de directie van A. Vis B.V. voor een distributiedepot voor bu taan, propaan en hun mengsels zuurstof, acetyleen, waterstof, tetreen, argon, stikstof en koolzuur, gasflessenvulinstallatie en constructiewerkplaats voor werkzaamheden aan staalconstruc ties op het perceel Tweede Bloksweg 54. Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaat se geldende bestemmingsplan: Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van ge noemde aanvraag deze vrijstelling te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter in zage met ingang van 7 januari 1993 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder bij de afde ling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrij ven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 uur tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. De aanvragen en alle andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 7 januari tot 7 februari 1993 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, elke werkdag vanaf 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedu rende drie uren. V oorbereidingsbesluiten - ten behoeve van bouw van een bedrijfspand hoek Kromme- Esse/Henegouwerweg. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding Centrale Antenne Inrichting (C.A.I.) Milieu (telefoon voor milieuklachten) Wilhelminakade 73: het vergroten van een woonhuis met een ach- tergevelaanbouw. 14433 14433 14433 (toestel 159) Commissie voor Openbare Werken en Verkeer op woensdag 6 ja nuari 1993, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Terinzagelegging aanvragen en stukken Verzoeken om vrijstelling (zogenoemde kruimelgevallen) Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secreta resses. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen i een 1 uit onze geschiedenis. Ze zijn dan Darwin werd 73, Toynbee 86 en keizerrijk Duitsland. Op het Itali aanse schiereiland, eeuwen een gebied met tal van staatjes, was het Koninkrijk Italië tot stand ge bracht. Het Keizerrijk Oostenrijk had in centraal Europa genoegen moeten nemen met een meer bescheiden rol en daarna compensatie ge zocht en gevonden op de Balkan. Om er verwikkeld te raken in een nationalistisch wespennest. Daar zou in 1914 de Oostenrijkse troonpretendent worden doodge schoten; de aanleiding tot de Eer ste Wereldoorlog, waaraan ook de USA zou deelnemen. Waardoor kon deze uitbreken? doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis - zogenoemde ’’krui melgevallen” - als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimte lijke Ordening en in artikel 21 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zon der voorafgaande planologische procedure. onder in revolutie. Turkije moest zich terugtrekken op eigen gebied en zou zich, als republiek, voor zichtig in moderne richting gaan ontplooien. Duitsland zou demo cratisch worden. Toen werd de wereld getroffen door de economische crisis van 1929. Een donderslag bij heldere hemel. Een crisis die maar neit wijken wilde voor betere tijden. Massale werkloosheid in Europa. Fascisme! Vooral in Italië en Duitsland. In Spanje zou Franco een einde ma ken aan de zwakke democratie. Door aarzelingen van de democra tische staten om Hitler een halt toe te roepen werd het fascisme aangemoedigd. Hij durfde daar om Polen binnen te vallen. De Tweede Wereldoorlog was een feit geworden. Een oorlog waarin de democratische staten de we reld meer democratie en welvaart in het vooruitzicht stelden. Inter nationaal recht (UNO) en vrij economisch verkeer zouden agres sie voorkomen, werd beweerd. Van echte vrede bleek echter geen sprake. De wereld kwam in een nieuwe crisis terecht. Die van de ’koude oorlog’. Ingrijpende veranderingen. Poli tiek, sociaal-economisch, weten schappelijk, mentaal. Darwin, Toynbee, Russell. Ieder heeft op zijn wijze het veranderingsproces verwerkt. Van Toynbee en Russell kan ge zegd worden dat zij zeer emotio neel betrokken zijn geweest bij de ingrijpende processen van hun tijd. Bij Darwin was dat niet in die mate het geval. Zijn betekenis zou er echter niet minder door worden. Integendeel. Naarmate het kapitalisme zich in ternationaal ontplooid had, waren, sinds 1870, de politieke macht van Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk belangrijk toegeno men. Nationaal chauvisme vierde hier hoogtij. Politieke tegenstel lingen waren toegenomen. Het koloniaal imperialisme was nieuw leven ingeblazen. Afrika en Azië verdeeld in invloedssferen. Duitsland viste achter het net. Japna had zich tot industriële grootmacht ontwikkeld en was be reid tot een agressieve buitenland se politiek. Een wereldoorlog bleek onafwendbaar. De eerste. In 1914 was het zover. De vrede bracht nieuwe hoop. In 1918. De Volkenbond moest her haling van oorlogen voorkomen. Waar mogelijk werd tegemoet ge komen aan het verlangen naar een eigen staat. Het Keizerrijk Oos tenrijk werd gesplitst in vier sta ten. De Baltische staten en Polen her kregen hun soevereiniteit. Op de Balkan werd het Koninkrijk Joe- go-Slavië geformeerd; tegen de zin van de nationalisten. Maar er gebeurde meer. Het keizerrijk Rusland ging ten testantse kerkgenootschappen af gewezen. Het kapitalisme ontwikkelde zich. De infrastructuur veranderde in grijpend. Verstedelijking wijzigde het sociale leven. Het maatschap pelijke leven werd mede afhanke lijk van de conjunctuur, van pe rioden van grote werkeloosheid. Bourgeoisie en proletariaat ont stonden. Politieke partijen werden opgericht. Gepleit werd voor uit breiding van het kiesrecht. Voor meer sociale rechtvaardigheid. Ook de politieke kaart van Euro pa werd gewijzigd. Uit een veel heid van Duitse staten en staatjes ontstond een eenheidsstaat: het wetten, die de evolutie verklaar den - de ’struggle for life’ en de ’survival of the fittest’ - ook toe- gepast worden op de internationa le politieke en economische be trekkingen en de maatschappelij ke verhoudingen (het sociaal dar winisme). Dit zou het vijanddenken verster ken en bijdragen aan het uibreken van de Eerste Wereldoorlog. Maar deze theorie is Darwin, die toen al 32 jaar dood was, niet te verwijten. Toynbee, die sterk beïnvloed was door de politieke en culturele ver anderingen die zich gedurende zijn leven voltrokken, trachtte na te gaan welke oorzaken ten grond slag hadden gelegen waan de op en neergang van de culturen sinds de oudste tijden. Dat was op zich niet origineel, anderen waren hem voorgegaan. Toynbee zou opnieuw velen tot discussie prikkelen. Temeer om dat hij zijn beschouwing op een analyse van 21 culturen had ge bouwd. Hij meende dat een cul tuur ten gronde ging door mense lijk falen. Uitdaging (challenge) en ant woord (response) vormden voor Toynbee het oerritme van alle le ven en dus ook van de geschiede nis. Als een uitdaging in een cul tuur niet het vereiste antwoord kreeg, zou een cultuur ten onder gaan. Met zijn studies, gepubliceerd in. de priode voor en na de Tweede Wereldoorlog, wilde hij de wes terse wereld waarschuwen. Hij hoopte op een nieuw antwoord: een nieuwe ideologie, niet dogma tisch en dus niet agressief. Dan zou de Westerse cultuur een nieu we vitaliteit.krijgen. Russell is in brede kring bekend geworden door het Russell-tribu- naal. Dit beoogde het militaire optreden van de USA in Vietnam aan de kaak te stellen volgens de zelfde normen als die gegolden hadden bij de boordeling van de Duitse en Japanse oorlogsmidsda- den. Ook is hij bekend geworden door zijn handboek over ’De Ge schiedenis van de Westerse Filo sofie”. Minder bekend is Russell als filo soof en atheïst. Zijn atheïsme staat op zichzelf en berust op een analyse van de essentie van het christendom. Als filosoof heeft Russell naam gemaakt omdat hij de wiskunde beschreef als een vorm van Logica (de kunst van het redeneren, sinds Aristoteles ontwikkeld) en het mogelijk acht te filosofische problemen op ana loge wijze te analyseren. Deelnemers wordt verzocht het cursusgeld spoedig over te maken naar: HV-Waddinxveen, gironum mer 03.38.059. Leden betalen ƒ40,-, niet-leden ƒ55,-, inclusief uitgebreid cursusboek. Informatie tel. 01828-13431. Darwin heeft aan het vooruit gangsgeloof een belangrijke bij drage geleverd met zijn in 1859 gepubliceerde studie ’Over de oorpsrong der soorten’. Hij gaf, de op zichzelf niet origi nele evolutietheorie een weten schappelijke onderbouwing die gezag afdwong. Dat sommigen de evolutietheorie, als strijdig met het Scheppingsverhaal afwezen, mocht daar niets van af te doen. Integendeel. Tenslotte betrok Darwin zijn the orie ook op de afstamming van de mens. Liberalen en socialisten hebben de evolutietheorie naar hartelust geïnterpreteerd. Wat later zouden de door Darwin ontdekte natuur- WADDINXVEEN - Voor de vijfde keer organiseert het Hu- manischtisch Verbond Mid den-Holland de cursus Filoso fie in buurtcentrum De Boog in Waddinxveen. Zowel leden als niet-leden kunnen zich hiervoor opgeven. Dit keer staan drie filosofen centraal die hun stempel heb ben gedrukt op het moderne denken en soms actueler blij ken te zijn dan menigeen ver moedt. Maandag 18 januari 1993: dr. A.A. de Bruin (historicus): ”In welke tijd leefden zij?” Maandag 25 januari 1993: drs. F. Eijgenraam (journalist we tenschappen NRC Handels- blad): ’’Darwin en zijn invloed op het moderne denken”. Maandag 15 februari 1993: prof. P.B.M. Blaas (doceert geschiedenis aan de Erasmus Universiteit): ’Toynbee als ge- schiedfilosoof”. Maandag 22 februari 1993: prof. S.J. Doorman (filosoof verbonden aan de TU te Delft): ’’Russell, filosoof en atheïst”. De kosten bedragen (inclusief uitvoerig cursusboek) voor le den ƒ40,- en voor niet-leden ƒ55,-. Aanmelding en informatie bij André de Bruin, telefoon 01828-13431. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen tot 21 januari 1993 schriftelijk bij hun college worden ingediend door de aanvragers en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daar toe redelijkerwijs niet (tijdig) in staat zijn geweest. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van de continuering van de schuldhulpverlening door Planpraktijk voor de duur van vooralsnog één jaar. Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Julianastraat 24, Boskoop, tel. 01727-13890, b.g.g. 06-52703468, Fax 01727-16553 Open: dag. 09.00-17.00, za. 09.00-15.00 uur. Ma.ochtend en wo.middag gesloten. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om op de onderstaande aanvraag om vergunning ingevolge de Hin derwet tot het oprichten en in werking hebben positief te beschik ken onder oplegging van voorschriften ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving van: met droogwaar, grutterwaar, diep- vriesprodukten, schoonmaakarti kelen etc. Het bedrijf groeide en groeide zo dat uit wij ken naar een andere lo- katie onvermijdelijk bleek. Er werd gezocht naar een duidelijke logistiek verantwoorde lokatie, welke werd gevonden in het nieu we pand op de Coenecoop te Waddinxveen. Alvorens daar gestart zou gaan worden moest er natuurlijk wel het een en ander verbouwd wor den. De oppervlakte van het pand bedraagt zo’n 650 vierkante me ter. Op de le etage bevinden zich de droge kruidenierswaren, wijnen en gedistilleerd. Er is een vers centrum dat aan de laatste eisen van de waren wet voldoet. In dit verscentrum is een koel ruimte met een stilstaand koelsys teem dat er voor zorgt dat de pro- dukten die hierin verwerkt wor den niet op de tocht staan of te lijden hebben van te veel koude en/of vochtverlies. Voorts bevinden zich in deze ruimte respectievelijk een groen te-, fruit-, zuivel, vlees- en diepte- koeling, en een diepvriescel en diepvrieseiland. Het voordeel van deze ruimte is dat, de A-klasse- produkten ook als topprodutken naar de relaties gaan. Het sterke punt van het bedrijf is dat men alle werkdagen van de week levert. Voor de chef-kok heeft dit als voordeel: dagelijks dagverse produkten op een voor de realtie zo aangenaam mogelijk tijdstip. De restaurateur hoeft zelf niet meer op pad om zijn produkten te gaan inkopen. Dit scheelt tijd, maar bovenal veel geld, wat in de ze tijd heel erg belangrijk is met het huidige personeelsbestand in de horeca. Regros zal binnenkort zijn video- texsysteem aan haar relaties pre- sentem. Het videotex-systeem ho- dut in dat de relaties door middel van een modem of een terminal direct in contact kunnen komen met het bedrijf. Het systeem stelt de klant in staat om middels het modem of de ter minal informatie op te vragen over de produkten in het pakket van Regros en de dagprijzen van groente, fruit etc. Met deze informatie kan de klant dan zijn bestelling via zijn advies- bestellijst rechtstreeks ingeven in de computer. Daarnaast biedt Regros de chef kok de mogelijkheid om door middel van een calculatie-pro- gramma een berekening te maken voor zijn gerechten. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Vlak bij de gemeentegrens van Boskoop is een 22-jarige vrouw uit Waddinxveen met haar auto vanaf de Zuidkade (in Waddinx veen overgaand in het Noordein- de) de ijskoude Gouwe ingereden. De vrouw, die schrok van een op de Linnaeusweg het kruispunt na derende wagen, werd gered door 25-jarige Boskoper, die koelbloe dig het water in sprong en de in middels onderkoeld geraakte vrouw snel uit haar benarde posi tie wist te bevrijden. Politie en brandweer behoefden er niet meer aan te pas te komen, een kraanwagen zette de perso nenauto weer op het droge. De Waddinxveense bestuurster moest zich met lichte verwondin gen onder behandeling van het Goudse Groene Hart Ziekenhuis stellen. WADDINXVEEN - De inmid dels traditionele filosofiecursus in Waddinxveen, georganiseerd door het Humanistisch Verbond Mid den-Holland, is in 1993 gewijd aan invloedrijke Engelse denkers. Ook nu vindt de cursus plaats in buurtcentrum De Boog (C. Huygenslaan). De cursus is bedoeld voor een breed publiek. De docenten zijn gewend daarvoor te praten. Een uit te reiken boek stelt de cursis ten in de gelegenheid een en an der nog eens thuis na te lezen. Op maandag 18 januari wordt ge start met een historisch overzicht door de Waddinxveense historicus dr. Andre de Bruin. De eerste avond wordt men verzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn. Drs. Felix Eijgenraam, verbondeh aan het NRC Handelsblad als journalist wetenschappen, zal op maandag 25 januari over Darwin spreken. Prof. Blaas, hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit behan delt Toynbee op maandag 15 fe bruari en prof. Doorman behan delt op maandag 22 februari Rus sell. Darwin, Toynbee en Russell om spannen een belangrijke periode uit onze geschiedenis. Ze zijn dan ook niet in de wieg gesmoord. Doi «in nviu ij, Avjiiv Russell zelfs 98 jaar oud. Gerekend vanaf het geboortejaar van de eerste tot en met het sterf jaar van de laatste telt men 161 jaar. Darwin werd in 1809 gebo ren Russell stier in 1970. Met elkaar omvatten zij een tijd waarin zich ingrijpende verande ringen voltrokken. Van de Franse Revolutie tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Weliswaar werd Darwin geboren toen de Franse Revolutie zelf al voorbij was, maar haar ideeën en sommige praktijken waren toen nog zeer actueel. Zoals in het recht en de overheidsadministra tie en de Scheiding tussen Kerk en Staat. De standenmaatschappij met haar privileges keerde niet te rug. Staten bleven geseculari seerd. Ondanks pogingen alles wat aan deze tijd herinnerde on gedaan te maken. Sterker, de moderne opvattingen op mens en samenleving zouden zelfs nog verder ontwikkeld wor den. Min of meer in de geest van de Franse revolutie. Het liberalis me zou, weliswaar gelouterd, de politieke ideologie van de nabije toekomst worden. Belangrijker dan het marxisme. Het reactiona- rie conservatisme zou geen schijn van een kans meer krijgen. De vooruitgang zou ook blijken in de ’revolutie’ van het wetenschap pelijk denken: in de natuurweten schappen (natuurkunde, scheikun de, biologie), medische weten schappen, wiskunde, techniek, recht, economie, theologie, politi cologie, de geschiedschrijving, de filosofie. De scheiding tussen ’ge loof en wetenschap was een on weerlegbaar gegeven geworden. Ook al werd deze door de Rooms Katholieke kerk en orthodox-pro- WADDINXVEEN - Wielaard- voor-de-fiets in de Waddinxveense Dorpstraat vraagt in de eerste maanden van dit jaar speciale aan dacht voor de gemakkelijk op de bagagedrager van een fiets te monteren ”fiets-vouw-mand”. Deze mand maakt een einde aan vervaarlijk zwabberende tassen aan stuur of bagagedrager en le veren daarom een bijdrage aan een veiliger verkeer. De mand, die plaats biedt aan 11 flessen of andere artikelen, is niet alleen vervaardigd van massief staaldraad, maar is ook in- en uit klapbaar. De lengte-hoogte is 23 cm, de breedte 20 cm. Ingeklapt be draagt de breedte slechts 2,5 cm. WADDINXVEEN - Op het bedrijvenpark Coenecoop in Wad dinxveen heeft zich gevestigd het op 1 mei 1989 opgerichte Goudse Bedrijf Regros BV, een groothandel in horecaspecilitei- ten. Regros is van mening dat een to- taalleverancier de mogelijke op lossing is voor de horeca, instellin gen en aanverwanten. Restaurateurs moeten voor groen te naar de groenteboer, voor vis naar de visboer, voor zuivel maar de melkboer, voor vlees naar de slager etc. Bij Regros is alles onder één dak gebracht en dus alles op dezelfde tijd in huis. A Meteen in de eerste week bleek dat meerdere restaurants lucht kregen van de onderneming en door Regros hun produkten lieten aanleveren. In een sneltreinvaart groeide het bedrijf in het Goudse. Niet alleen relaties uit het Goudse maar ook uit de regio meldden zich aan. Dit alles had grote gevolgen in het pakhuis aan de Peperstraat 108 in Gouda. Het oude pand on derging een metamorfose. Koel en diepvriescellen werden ge plaatst, boven werden een maga zijn met stellingen en een kan toortje gebouwd. Het inkoopbeleid van Regros spitst zich toe op dagverse pro dukten. Dagelijks worden aan de hand van de bestellingen van res taurateurs inkopen op de diverse veilingen gedaan. Zo wordt er momenteel respectie velijk twee maal per week op de markt in Brussel en 1 maal in Pa rijs ingekocht. Contacten werden gelegd in het buitenland, met name in Franse specialiteiten en Argtijns vlees. Hierin werd een eigen importlijn gerealiseerd. Het assortiment werd uitgebreid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 3