Wethouder tekent raamovereenkomst belang polder ICW wijst op economisch Aanrijdingen in zware mist GMF krijgt exportprijs Bij Goudse Kamer Nieuwjaarsnacht Optreden Country Trail Band Omzetdaling De Kring Waddinxveen Vandalen aangehouden Nieuwjaars receptie Singels veilig voor kinderen Open Cirkel over Bond tegen vloeken Mr. D. Hoedemaker (43) overleden a/ J*!,. MEDISCHE DIENSTEN BURCERLIJKE STAND KERKDIENSTEN 01828 - 18708 GAAT U VERHUIZEN? COLOPHON VHÏHUEERS Wilt u informatie? ISP Bedrijfsterrein Overgangsgebied ASSCHEMAN WAOQINMVEEM Weekblad voor Waddinxveen Pagina 7 Woensdag 6 januari 1993 De Nieuwjaarsreceptie in de raadzaal van het gemeentehuis. Van rechts naar links burgemees- KERK GE- U REMONSTRANTSE GEMEENTE Weekblad voor Waddinxveen Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompieet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chauffeur/verhuizer zelf-verhuizing met gebruik van verhuis- auto pakmatenalen en diverse hulpmiddelen raamovereenkomst is dat scholing en den GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapei, Molenwerf- straat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. J.A. Malgo Neem kontakt op en wij kunnen u middels ean bezoek vrijblijvend informeren over de di verse mogelijkheden en prijzen CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEEN TE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur ds. N. van der Want 17.00 uur ds. N. van der Want Elke woensdagavond: 19.30 uur ds. N. van der Want Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B, de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 17, tel. 10462 (bij afwezigheid dierenarts C. Moons, tel. 01829-2568). WADDINXVEEN - In beperkte kring wordt deze week gecre meerd mr. D. Hoedemaeker, die een advocatenkantoor heeft uit- oefend aan de Jan Dorrekenskade- Oost in Waddinxveen. Dick Hoedemaeker, die aan de Joke Smithoeve woonde, is op maandag 4 januari op 43-jarige leeftijd overleden na een langduri ge ziekte. De advocatenpraktijk van mr. D. Hoedemaeker is enkele jaren gele den overgenomen door In ’t Veen Advocaten met een vestiging aan de Straringlaan. algemen vorming, taalcursussen en de motivatie en oriëntatie van werkzoekenden. Arbeidsvoorzie ning zal zich concentreren op be middeling, beroepsgerichte scho ling met daarbij extra aandacht voor langdurig werklozen, vrou wen en minderheden. WADDINXVEEN - De singels in de wijk Zuidplas zijn voldoen de veilig voor kinderen, zo heeft het Waddinxveense gemeentebe stuur uit een onderzoek vastge steld. Alleen de watergang tussen de wijk Zuidplas en de nog te maken wijk Zuidplas-Extra (achter ”Van Leeuwen”) levert een gevaar op. De taluds hiervan tussen de Pias weg en de IJsermanweg zijn te stijl. De gemeentelijke dienst Openbare Werken en bedrijven gaat hierin verandering brengen. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, WADDINXVEEN - In de nacht van Oud en Nieuw (donderdag 31 december - vrijdag 1 januari) vanaf 01.16 uur bereikten ook de Waddinxveense rijkspolitie en de vrijwillige brandweer van Waddinxveen diverse meldingen van ongevallen en kettingbot singen op de rijksweg A12. Sterk opkomende mist droeg bij tot deze aanrijdingen. Op de noordelijke rijbaan van de rijksweg Al2, het gedeelte tussen het Gouwe-aquaduct en de afrit Waddinxveen, waren ongeveer 30 personenauto’s betrokken bij 3 kettingbotsingen. In één geval was sprake van be knelling en kwam de brandweer ter assistentie. De spuitgasten rei nigden ook de rijbaan. Ongeveer 8 personen raakten ge wond. Drie mensen werden per ambulance naar het Groene Hart ziekenhuis (lokatie Bleuland) in Gouda vervoerd. Enkele licht gewonden werden door automobilisten naar een arts dan wel een ziekenhuis gebracht. Tien auto’s moesten worden afge sleept. WADDINXVEEN - De Nieuw jaarsrecepties in en buiten Wad dinxveen zijn weer begonnen. De gemeente Waddinxveen hield de jaarlijkse Nieuwjaarsre ceptie op maandagavond 4 janua ri. Deze receptie in de raadzaal van het gemeentehuis was be doeld voor alle inwoners, het be drijfsleven en het verenigingsle ven. De Nieuwjaarsreceptie van de veiling De Kring-Waddinxveen (Bredeweg) was op maandagmor gen 4 januari in de kantine van veiling De Kring-Bleiswijk. Dinsdagmiddag 5 januari werd in de Goudse Schouwburg aan de Boelekade in Gouda de Nieuw jaarsbijeenkomst voor het regiona le bedrijfsleven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor WADDINXVEEN - Waddinxveens wethouder J. Neele (PCW) heeft met vertegenwoordigers van 12 andere gemeenten in de Goudse streek met het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoor ziening Rijnstreek (RBA) een raamovereenkomst getekend. De doelstelling van dit convenant is een afstemming van activiteiten om werkzoekenden en uitkerings gerechtigden te helpen aan een betere positie op de arbeidsmarkt. Bij de ondertekening waren verte genwoordigers van het RBA Rijn streek en de verantwoordelijke wethouders van de betrokken ge meenten, Bergambacht, Bodegra ven, Boskoop, Gouda, Moor drecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen- Moerkapelle, aanwezig. De afgesloten overeenkomst om schrijft de hoofdlijnen van de sa menwerking en is een aanvulling op de bestaande contracten zoals het Jeugdwerkgarantieplan (JWG) en de Rijksbijdrage rege ling banenpool. Binnen deze overeenkomst kun nen de gemeenten en het Arbeids bureau Gouda concrete afspraken maken, die altijd meetbare taak stellingen bevatten. Een eerste aanzet hiertoe is al gemaakt. Belangrijk uitgangspunt van de ix j_xii:r begeleiding van werkzoeken- perspectief moet bieden op een (betaalde) baan. Het initiatief voor de samenwerking is een jaar geleden genomen door voorzitter Th. Terhorst van RBA Rijn streek. De dertien gemeenten werken al vanaf 1988 samen met het Ar beidsbureau Gouda. Dit was ech ter veelal gebaseerd op losse af spraken. Met dit convenant is de samenwerking gestructureerd en zijn de werkzaamheden verdeeld. Bij het vinden van werk voor werklozen zullen de gemeenten het voortraject gaan verzorgen. Bijvoorbeeld de organisatie van GEREFORMEERDE (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.00 uur ds. P. Messelink, Hoofd- (in samenwerking met de Vrij- dorp^ zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst Geboren: Hannah Rachelle d.v. H.B.F.M. Eitjes en H.E. Ribbe- rink; Thamar Rachab Elisabeth d.v. B.C. Oosterom en C. Duim; Johannes Immanuel z.v. A. Harkes en N. de Jong; Jasper z.v. P.J. de Pater en P. Versprille; Eric Benjamin z.v. E. Kooijman en A. Oosterom; Margo d.v. M.A. de Wilde en N. Sierenberg; Melanie Michaëlla d.v. J.W.M. Snijder en L.A. van Beekum; Stephan Cor nells z.v. H. Poot en B. van Leeuwen; Yosef z.v. M. Mugrabi en A.H. Faber; Roselinde Deborah d.v. R.P.J. Wesseling en A.A. Repko; Lisanne Johanna d.v. B.B.W. Jansen en J.C. Wechgelaar; Vera d.v. R. van de Wijngaard en M.L. Beekhuizen; Maria Janine Catharina d.v. J. Visser en N.F. Kersbergen; Tim z.v. J.P. Bos en C.M.E. Huisman; Jan z.v. J. Bos en N. van der Perk; Mirthe Eline d.v. H.C.M. Wil lems en M.J. de Graaf; Nicolette Stephanie d.v. P.J. Janssen en RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 uur samenkomst en L. Hovingh; L.L.J. Vrijhoeven en OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDER LAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Naast de inzet van 5 man en 2 surveillance-auto’s van de rijkspo litie groep Waddinxveen is, voor namelijk ter beveiliging van de fi le, assistentie verleend door 4 sur- veillance-eenheden van de ge meentepolitiekorpsen Gouda en Woerden en de rijkspolitie Bode graven en Krimpenerwaard. Tot 04.00 is het doorgaand ver keer op rijksweg Al2 (Den Haag) en richting rijksweg A20 (Gouda- Rotterdam) stilgelegd. Ook de vluchtstrook van rijksweg Al2 werd ook een surveillanceau- to van de Waddinxveense rijkspo litie, welke bij de file-beveiliging was ingezet, aan de achterzijde aangereden. Werkzoekenden die nog niet rijp zijn voor de arbeidsmarkt worden in de toekomst door het Arbeids bureau Gouda verwezen naar de gemeenten. Twaalf van de dertien gemeenten hebben hiervoor het Intergemeentelijk Stimulerings- project (ISP) opgezet dat inmid dels met het Arbeidsbureau Gou da een eerste project heeft ont wikkeld. De gemeente Gouda - die niet is aangesloten bij het ISP - zal op korte termijn volgen. Bij dit eer ste gezamenlijke project gaat het om een uitwisseling van circa 600 werkzoekenden. Hans Daeter, directeur van het Arbeidsbureau Gouda, is bijzon der blij met de afgesloten raam overeenkomst: ”Er is nu een dui delijke taakverdeling als het gaat om de bemiddeling, scholing en begeleiding van werkzoekenden. Wij voorkomen hiermee dat er tijd en geld wordt verspild door twee instanties die zich eigenlijk op dezelfde groep richten. Wij kunnen ons nu veel meer gaan concentreren op bemiddeling, scholing en advisering”. De raamovereenkomst is aange gaan tot uiterlijk 1 januari 1996 en wordt daarna stilzwijgend tel kens met een jaar verlengd. De samenwerkingsovereenkomst is een van de eerste in Nederland. Het RBA Rijnstreek wil in de loop van volgend jaar dergelijke convenanten ook afsluiten met de overige WGR-gebieden in de Rijnstreek. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. W.J. Goossen 17.00 uur ds. A.W. van der Plas De Hoeksteen, Esdoornlaan: 9.30 uur ds. H. Liefting, Nij- kerk 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur kand. C. Molenaar, Papendrecht 17.00 uur ds. M.F. van Bin nendijk, Bleiswijk Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 10.00 uur ds. A.A. van Hou- welingen 17.00 uur kand. J. Tromp, Leiden JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king GEREFORMEERDE MEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur ds. M. Golverdingen 15.30 uur ds. M. Golverdin gen CHRISTELIJKE GEREFOR MEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting ter C.M. van der Linden, de wethouders P.F.J. van Schie (CDA), K.W.Th. van Soest (VVD) en J. Neele (PCW) en gemeentesecretaris C.A.P.M. Loose met hun respectievelijke echtgenotes. (Foto: Sjaak Noteboom). meer plannen voor woningbouw (Achtkamp bij Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouda-west). Verschillende locaties worden on derzocht voor een mogelijke stort van verontreinigd slib uit de Hol- landsche IJssel. De vork van de spoorlijnen Rot- terdam-Gouda en Den Haag-Gou- da is een prima plek voor een transferium (overstapstation). Het rijk wil ten oosten van Zoe- termeer een bos van meer dan 2000 ha. aanleggen. Verder is de Zuidplaspolder in beeld voor de vestiging van extra glastuinbouw. De gezamenlijke ondernemers- kringen zijn van mening dat de gewenste en noodzakelijke verde re economische ontwikkeling van het bedrijfsleven in de regio niet mag worden belemmerd. Dit bedrijfsleven maakt al jaren een gunstige economische ontwik keling door. Een groei die nage noeg geheel voor rekening komt van de reeds gevestigde bedrijven. Ook in de toekomst moet hiervoor voldoende bedrijfsterrein aanwe zig zijn. Dit standpunt zullen de ondeme- merskringen nader uitwerken in hun reactie op de Nota Beslispun ten. Deze nota is onderdeel van de herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost. In het nieuwe streekplan, dat door de provincie wordt opgesteld, wordt vastgelegd wat de komende jaren aan onder meer bedrijfster rein en woningbouw nog wordt ontwikkeld in de Zuidplaspolder. Het is voor de tweedekeer dat een Waddinxveens bedrijf zo’n onder scheiding krijgt. In 1991 ging de Export Award naar machinefa briek J. van den Berg Waddinx veen BV aan de Henegouwerweg in het Gouwedorp. GMF Gouda BV maakt in Wad dinxveen machines voor de che mische, alsmede voor de voe- dings-, en genotmiddelen indus trie zoals walsdrogers, koelerwal- sen, schijvenkristallisatoren en peddeldrogers. Ook wordt er schilapparatuur ge maakt voor bijvoorbeeld aardap pelen, bieten, wortelen. Er zijn se- pa-stator stoomschillers en bor- stelband-droogontvellers met gro te milieu technische voordelen. Verder vervaardigt GMF Gouda BV sondeerapparatuur voor grond-mechanisch onderzoek vol gens de ’’Nederlandse Sondeer- methode”. De Export Award is op dinsdag 5 januari tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel voor Midden- Holland in de nieuwe Goudse Schouwburg uitgereikt. Na het uitspreken van de Nieuw jaarsrede door Kamervoorzitter drs. R.A. Schreuder gebeurde dat door dr. W. Maarse Nzn, direc teur van de Economische Voor- lichtings Dienst van het ministe rie van Economische Zaken. De Export-Award van de EVD is een nationale onderscheiding en wordt verstrekt aan die bedrijven of organisaties, welke zich op bij zondere wijze verdienstelijk heb ben gemaakt voor de Nederlandse Export of in hun sector bijzonde re successen hebben behaald. De Export-Award kreeg de Goud- sche Machine Fabriek op grond van criteria als specialisme, naamsbekendheid, flexibiliteit en een opmerkelijke bedrijfsfilosofie, waarbinnen de klant koning is en blijft. Verder biedt GMF BV een con stante produktinnovatie en pro- duktverbetering. Mede danzij een eigen moderne proeffabriek voor voedings- en genotmiddelen wor den vaak ingenieuze en letterlijk constructieve oplossingen bedacht voor ingewikkelde procestechni- sche problemen bij de afnemers. Tenslotte levert het Waddinx veense Coenecoop-bedrijf een op vallende bijdrage aan de Neder landse export. In Midden-Holland werde EVD Export-Award eerder uitgereikt aan Edelman BV (Reeuwijk), Dunnewolt BV (Nieuwerkerk aan den IJssel), Machinefabriek Otte- vanger BV (Moerkapelle) en Ma chinefabriek J. van den Berg BV (Waddinxveen). WADDINXVEEN - De Bond te gen het Vloeken is vanavond (woensdag 6 januari) om half ne gen in Het Anker aan de Nesse (achter de Brugkerk) te gast van de hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel in Waddinxveen. Onder het motto van de avond ”Wie God eert, vloekt niet” houdt de heer R. v.d. Poll uit Veenendaal een inleiding. Hij zal ook een filmpresentatie over de doelstellingen en de activiteiten van de Bond tegen het Vloeken verzorgen. De heer Van der Poll zal de aan wezigen informeren over het ont staan van de Bond tegen het Vloe ken en de geschiedenis van deze organisatie. Verder zal hij ingaan op de reacties van de samenleving op het werk van de Bond tegen het vloeken. In Het Anker is een boekentafel ingericht. bedrijven uit Midden-Holland zich presenteerden. Dinsdagavond 5 januari vanaf acht uur werd in eetcafé De Dia mond aan de Passage de Nieuw jaarsborrel geschonken door de af deling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie (VVD). WADDINXVEEN - Drie jeugdi ge Waddinxveners van 16, 16 en 15 jaar zijn door de rijkspolitie verhoord in verband met door hen gepleegde vernielingen. Op zondagavond 27 december werd aan het Noordeinde een tuinhek en een boom vernield. ZATERDAG EN ZONDAG Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 18613 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken (groep II) heeft dienst: Arts: C.N. Vreeken, Weidezomm 50, tel. 12979 Dienstdoende apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstaart 71, tel. 01727 - I 17834 Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 I - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken ge maakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoed gevallen bereikbaar. Ondertrouwd: E.E.P. Hogenelst en J.C. Duin; T. Rijm en K. Goris- I sen. Gehuwd: F. den Hartogh M.R. van Dodewaard. Overleden: Uithol, Gijsbertus, oud 44 jaar; Bos wv van den Brink, Aartje, oud 94 jaar; van Gelderop, Johannes, oud 72 jaar; Smit, Cornells Jacobus, oud 74 jaar; de Knikker, Adriana, oud 93 jaar; Zijlstra, Roelof, oud 61 jaar; Vermeij ev van Gils, Cornelia, oud 57 jaar; Metselaar wv den Hertog, Jannetje, oud 80 jaar. Vooraan (tweede van rechts) Waddinxveens wethouder J. Neele (PCW), te midden van verte genwoordigers van andere gemeenten tijdens de ondertekening van de raamovereenkomst in Gou da. (Foto: Arbeidsbureau Gouda - Joop Dorst). Midden-Holland gehouden. Tijdens deze bijeenkomst sprak voorzitter drs. R.A. Schreuder een korte Nieuwjaarsrede uit en lichtte dr. H. van der Hammen zijn twee jaar oude rapport ’’Groeien in het Groene Hart” nog eens nader toe voor wat be treft de bijdrage van het bedrijfs leven in Midden-Holland aan de BV Nederland. Dat er muziek zit in de economie van Midden-Holland werd geac centueerd door de swingende to nen van het bekende trio Cas Berkhout op de ’’Nieuwjaars- marktplaats”, waar als vanouds ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistievieringen op zon dag: 9.30 uur, woensdag: 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: Eucharistievieringen op zater dag: 19.00 uur, zondag: 11.15 uur, dinsdag: 9.00 uur, don derdag: 9.00 uur. Elke tweede vrijdag van de maand: 10.00 uur. 16.30 uur ds. P. Trimp, Zoeter- meer LEGER DES HEILS Immanuëlkerk, Prinses Bea trixlaan 15.00 uur samenkomst (elke laatste zondag van de maand) WADDINXVEEN - In de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse in Waddinxveen treedt vrijdagavond 8 januari om half negen op de Country Trail Band. De toegang is gratis. De Country Trail Band was oor spronkelijk een gelegenheidsgroep van vier vrienden, die elkaar von den in de muziekstijl waarin ze geloven. De professionele groep bestaat uit Wim Pols (solozang en gitaar). Het ex-lid van de groep Calyx treedt ook solo op bij de Evangeli sche Omroep in de radioprogramma’s Country Uur en Country Trail. Van de groep maken verder deel uit Ruud van de Meeberg (drums en zang), Mijndert van der Beek (gitaar, banjo en zang) en Hans Steeds (basgitaar en zang). De laatste twee spelen ook in de groep Keep in Touch. WADDINXVEEN BLEISWIJK - De groenten- en fruitveiling De Kring in Bleiswijk/Waddinxveen heeft in 1992 een omzetdaling van 14% gekend. Deze teruggang was vooral het gevolg van de slechte prijzen voor de glasgroenten in de zomer van 1992. De internationale groentemarkt staat onder druk als gevolg van de grote produktiestijgingen in ge heel Europa. Ook voor 1993 wordt verwacht dat deze druk er. zal zijn. Ondanks deze marktsituatie breidt het areaal glastuinbouw in het gebied De Kring gestaag uit. Dit heeft tot gevolg dat de aan voer op de veiling blijft stijgen. Naar aanleiding hiervan is de vei ling in 1992 een ambitieus uit breidingsplan gestart. Medio 1993 zal dit afgerond zijn. Door de pla nologische druk in het Westland wordt veiling De Kring steeds be- langrijker voor de exporteurs in groenten en fruit. Dit uit zich in nieuwe vestigingen van deze bedrijven. Mede door deze ontwikkelingen ziet veiling De Kring het jaar 1993 met ver trouwen tegemoet. WADDINXVEEN/GOUDA - De Zuidplaspolder ten westen van Gouda/Waddinxveen is erg in trek bij veel plannenmakers. Of het nu gaat om woningbowu, bedrijfsterrein, slibstort of bij voorbeeld de aanleg van een transferum. Om de economische belangen die met de Zuidplaspolder zijn ge moeid voldoende aandacht te la ten krijgen, hebben de betrokken ondernemerskringen besloten de handen ineen te slaan. Hierbij is ook de ondememerskring Indus trieel Contact Waddinxveen (ICW) betrokken. Zij hebben dit onlangs in een ge zamenlijke vergadering. De on- dernmerskringen zijn de Onder nemersvereniging Moordrecht, het VION uit Nieuwerkerk aan den IJssel, de Ondememerskring Zevenhuizen-Moerkapelle, het In dustrieel Conctact Waddinxveen (ICW) en de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening Gou- Een eerste actie zal een gezamen lijke reactie op de Nota Beslis punten, onderdeel van de herzie ning van het streekplan Zuid-Hol land Oost, zijn. De Zuidplaspolder is een over gangsgebied tussen de drukke Randstad enerzijds en de stille veenweidegebieden van Midden- Holland anderzijds. Het gebied wordt doorsneden door de rijkswegen 12 en 20 en drie spoorlijnen, waaronder de drukke lijnen Rotterdam-Gouda- Utrecht en Den Haag-Gouda- Utrecht. Dit maakt de polder juist uiter mate geschikt voor een verdere economische ontwikkeling, van belang voor het bedrijfsleven in geheel Midden-Holland. Op de Zuidplaspolder liggen di verse ’claims’. Naast de aanleg van bedrijfsterrein zijn er onder WADDINXVEEN/GOUDA - De Export-Award van de Econo mische Voorlichtings Diénst (EVD) van het ministerie van Eco nomische Zaken is toegekend aan machinefabriek GMF Gouda BV op het bedrijvenpark Coenecoop. In 1991 bedroeg de omzet van de totale Nederlandse machine-in- dustrie voor de voedings- en ge notmiddelensector bijna 1,5 mil jard gulden. Daarvan werd voor ruim 1 miljard gulden geëxpor teerd. Een exportquote dus van ruim 66%. In datzelfde jaar- 1991 - en in die zelfde sector realiseerde de Goud- sche Machine Fabriek met ruim 150 medewerkers een Exportquo te van 90% van haar omzet. Op grond van deze en andere cri teria valt in Midden-Holland voor de vijfde maal de EVD Export- Award ten deel aan een bekend Gouds familiebedrijf. Postbus 1, 2400 AA Alphen a/d Rijn Redaktie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Kantoor: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 08.30-17.30 uur. Vrijdag: 08.30-16.30 uur. Klachten bezorging Waddinxveen: Sweelickhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de be zorging vóór donderdag 18.00 uur melden. EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur ds. A.W. Davidse De Country Trail Band. De ondememerskring Industri eel Contact Waddinxveen (ICW) houdt woensdagavond 6 januari van vijf tot zeven uur de Nieuw jaarsreceptie in restaurant ’’Bibe lot” aan de Limaweg in Waddinx veen. Woensdag 20 januari is het Nieuwjaarsevenement van NCW West-kring Midden-Holland. De deelnemende ICW-leden gaan dan varen op de Thalassa. Oostpolderweg 9 2741 MD Waddinxveen A.H.J.M. Jeukens; Pieter Benjamin z.v. P. de Koning en M.J. van s Houwelingen; Marije Naomi d.v. P.W.A. van Gooi en A.M. Smit; Jelle André z.v. R.F. Meijer en A.A. Versluis.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 7