VERHUIZING BOSKOOPSE APOTHEEK 5 LA/fiGE Magazijn moet leeg WikA tel.: 0182811177 fax: 10300 rioleringsplan Pierre Huyskens bij Tonny Duits Kees Jansma ''promoot" Waddinxveen morgana Twee ton voor B. en W. komen met voorstellen 10-50°/o Nieuwsblad Onafhankelijk Voor eventueel ongemak bieden wij onze excuses aan. Tijdens de verhuizing blijft de apotheek op Burg. Colijnstraat 71 geopend. De Boskoopse apotheek gaat op 29 januari verhuizen naar de Zijde 22, tegenover de Gereformeerde Kerk. Heden Verse Vakanties! OPRUIMINGS KRIEBELS Vanaf 1 februari hopen wij u nog beter van dienst te zijn in ons nieuwe pand. Wandtegels en plavuizen tegen bulkprijzen. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Waarneming Praktijk Dr. Hem min ga Brommer HET IS WEER ZOVER geef nu je ogen de kost bij Morgana Slaapkamers WS’ HARWA fBrommer A u Het was weer knal op het starfestival. Sponsors en publiek bedankt! De Krooshappers 48e Jaargang No. 02320 De nieuwe vakantie- brochures zomer 1993 zijn ver schenen en liggen weer voor u klaar. Wij zijn helemaal op de hoogte van alle voordelige en verrassende bestemmingen. Hortelijk welkom, wij adviseren u graag! Tot zjens in tijdens onze sublieme midwintershow. 7 dagen per week geopend! Kortingen van Teveel om op te noemen. Dit moet gezien hebben. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOM FORT EN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen, tel. 01828-16119 Wij hebben Hans Verkerk houdt magazijnopruiming aan de Westkanaalweg 100 in Ter Aar. Diverse soorten wandtegels en plavuizen, ruim vertegenwoordigd in ons magazijn, worden direct aan particulieren verkocht. Ons magazijn moet leeg, daarom worden de wandtegels en plavuizen tegen onge lofelijke lage prijzen verkocht. Een zeer unieke kans, die u niet voorbij mag laten gaan. Kom snel langs en profiteer van onze totale magazijnopruiming. Voor informatie: 01722 5564. Eigenaren van oude olietanks... Attentie! Elders in deze krant vindt u belangrijke informatie over de in de gemeente Boskoop uit te voeren Aktie Tankslag. SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 EXPRESS o VAN DER LINDE Woensdag 20 januari 1993 Trouwen moet leuker worden i - het bedrijvenpark Coenecoop. (Foto: Fejagrafie Ton Benne- van 15.00 uur t/m 21.00 uur Gouda, Agnietenstraat 42, Tel. 01820. - 81222 Gouda, Korte Tiendeweg 2, Tel. 01820 - 21922 Waddinxveen, Passage 222, Tel. 01828 - 17522 Zoetermeer, Dorpsstraat 136, Tel. 079 - 167555 NU 50% KORTING OP ONZE WINTERCOLLECTIE Prinshendrikstr. 18 Bodegraven GEMEENTE BOSKOOP (advertentie) Weekblad voor Waddinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - In ver band met het overlijden van dokter J. Hemminga is de praktijk tot en met 24 januari aanstaande gesloten. Alle Waddinxveense huisartsen nemen waar, iedereen die inge schreven staat bij dokter Hem- minga kan deze week voor me dische hulp zonder meer te recht bij deze huisartsen. Op 25 januari is de praktijk aan de Dorpstraat 66 weer ge opend. Dokter J.D. Kwaker- naak zal de praktijk waarne men, zodat een ieder zich weer kan wenden via telefoonnum mer 12078. Voor definitieve overname van de praktijk zal in een later sta dium zorg gedragen worden. De bestaande avond en week enddienst regeling blijft van kracht. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de gemeenteraad ge vraagd ƒ29.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de geluidsinstallatie in de trouwzaal en het mogelijk maken van ZEVENHUIZEN - De hervorm de koffiebar ’t Praathuis in het Hervormd Centrum in Zevenhui zen houdt vrijdagavond 22 januari een filmavond. vertoond wordt de film ”No lan ger alone” met de waargebeurde levensgeschiedenis van Joan Win mill. WADDINXVEEN - Op een zeer verrassende wijze heeft Reeuwijker Kees Jansma, eindredacteur van NOS’ Studio Sport, vrijdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis een conference verzorgd over wonen, werken en leven in Waddinx veen. Hij kwam ermee voordat burgemeester C.M. van der Lin den de door Drukkerij Veldwijk BV van de Oranjelaan in Wad dinxveen gemaakte Kopperprent officieel kreeg aangeboden. De aanbieding als zodanig gebeur de met een gedicht, voorgelezen door de Waddinxvener Hans Geel. De uitreiking van de Kop perprent was het begin van een grafisch feest van het district Gouwe- en Rijnstreek van het Ko ninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO), dat be gon en eindigde in restaurant ’’Bi belot”. Kees Jansma slaagde er in aan de hand van de laatste editie van het Weekblad voor Waddinxveen, de pasverschenen nieuwe editie van de Gemeentegids Waddinxveen en het gemeentelijk personeels blad ’’Mozaiek” kostelijke en hu morvolle typeringen te geven van het reilen en zeilen in het Gouwe- dorp. Daarbij liet de sportjournalist ook burgemeester Kees van der Lin den, de wethouders Paul van Schie en Karei van Soest, gra- fisch ondernemer Jan Veldwijk en de journalist Bert Woudenberg in het kader van zijn badinerend praatje voor de Middenhollandse drukkers volop aan het woord ko men. Met het in een ander daglicht zet ten van de politieberichten, nieuwtjes van het gemeentelijk erf (vrouwelijke ambtenaren wa ren naar The Chippendales ge weest en hadden naar hun zeggen vanaf de elfde rij alles goed kun nen horen), in zijn ogen soms vreemde uitlatingen van gemeen tebestuurders en verhalen uit de Waddinxveense restaurants wist hij de lachers op zijn hand te krij gen. Voor de aanbieding van de Kop perprent, die in 1991 in Woerden en in 1992 in Gouda werd uitge reikt, kwamen de leden van het KVGO-district Gouwe- en Rijn streek vrijdagmiddag voorafgaan de aan de bijeenkomst in het ge meentehuis in restaurant Bibelot aan de Limaweg in Waddinxveen (waar 16 grafische bedrijven zijn gehuisvest) bijeen. Met een bus ging het gezelschap naar het gemeentehuis, waar de Kopperrede werd uitgesproken door districtsvoorzitter C.R. van Norden. De ontmoeting werd vervolgens om zes uur voortgezet in Bibelot met een Kopperborrel en een Koppermaaltijd. Beide gebeurte nissen werden muzikaal omlijst door het trio Peter Ligtermoet. Het Kopperfeest 1993, voor het eerst gecombineerd met de Nieuwjaarsbijeenkomst van het KVGO-district (69 grafische on dernemingen en 980 medewer kers) kon in Waddinxveen groots worden gevierd dankzij medewer king van de Alphensche Handels- drukkerij (Alphen aan den Rijn), Deutschmann Roelants BV (Capelle aan den IJssel), Diacarb BV (Capelle aan den IJssel), Ma- hez BV (Amsterdam), O+R Inkt- chemie BV (Zaandam) en Druk kerij Veldwijk BV (Waddinx veen). Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg. Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 sprong vindt in de traditionele gil- defeesten uit voorbije eeuwen. De oudste berichten over de Kop- permaandagvieringen dateren uit de eerste helft van de 15e eeuw, dus nog vóór de uitvinding van de boeddrukkunst. Het ontstaan is vermoedelijk te rug te voeren tot de bloeitijd der gilden. In die tijd is het gewoonte de eerste werkdag van de week na Driekoningen ”in ledigheid en vrolijkheid” door te brengen. In de gildetijden is het in de Ne derlanden eveneens gebruikelijk de gildebrieven opnieuw voor te lezen. Daarmee wordt, bij herha ling, in herinnering gebracht wel ke privileges de gildeleden in de loop der tijd hebben verworven. Daarna trekt het volk de stad in om te gaan ’’kopperen”, wat staat voor ’’drinken, smullen en pret maken”. De ”kop” (beker) gaat daarbij lustig rond in een allerbes te, vrolijke stemming. Kasper Burman beschrijft in één van zijn jaarboeken (1456) hoe in Utrecht de Koppermaandag werd gevierd. Tweehonderd jaar later blijkt deze feestviering nog steeds te bestaan. Dit blijkt uit het feit dat op 7 februari 1635 een Utrechtse hoogleraar het nodig vindt een vermanende stem te la ten horen. Hij gaat met zijn stu denten in dispuut over ’’vasten en zwelgpartijen” en waarschuwt daarbij vooral tegen de "verloore maandagh”. Met het verliezen van de politieke betekenis der gilden, verdwijnen in de loop der tijd eveneens een aantal gewoonten, waaronder ook het ’’kopperen”. In de grafische industrie blijft de ’’gildegedach- te” echter nog lang voortleven en wordt de Koppermaandagviering eveneens voortgezet. Het lijkt waarschijnlijk dat het gilde zich wel aansloot bij de al gemene viering van de jaarwisse ling, maar kennelijk toch niet tot ieders tevredenheid. Viering van de Koppermaandag, in combinatie met de aanbieding van een Kop- perwerkstuk, blijft nog lang de voorkeur houden. In de tweede helft van de 19e eeuw wordt de Kopperprent meer en meer voor commerciële doel einden gebrukkt. Als goed voor beeld daarvan lijkt de kalender, als relatiegeschenk, een geslaagd uitvloeisel. Daarmee komt dan een voorlopig einde aan een oude traditie. Doch de viering van de Koppermaandag raakt nooit ge heel in vergetelheid. Na de Tweede Wereldoorlog be gint de Koppermaandagviering weer op te bloeien. Op initiatief van prof.dr. Prakke, de toenmali ge directeur van de aloude druk kerij Van Gorcum Comp., ver schijnt in 1949 in Drenthe weer een Kopperprent. Hiermee blaast hij dit stukje folk lore weer nieuw leven in. Steeds meer besturen van KVGO-distric- ten gaan er toe over haar Nieuw jaarsbijeenkomsten op deze tradi tionele wijze te vieren. Sindsdien verschijnen er jaarlijks weer veel Kopperprenten. WADDINXVEEN - Voor het opstellen van een integraal riole ringsplan hebben B. en W. de gemeenteraad gevraagd ruim twee ton beschikbaar te stellen. Het karwei zal buiten het gemeente huis geklaard moeten worden, want de gemeente heeft daar geen voldoende mensen voor. De Wet Milieubeheer verplicht de gemeenten uiterlijk in 1993 een rioleringsplan vast te stellen. Dit plan bevat teminste: a. Een overzicht van de in de ge meente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het trans port van afvalwater en een aandui ding van het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; b. Een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen voorzieningen als onder a; c. Een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b, worden of zullen worden beheerd; d. De gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a en van de in het plan aangekondigde activitei ten; e. Een overzicht van de finan ciële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. Om tot genoemd rioleringsplan te komen is onderstaand een werk- paln aangegeven in een vijftal fa sen met daarbij voor elk onder deel een kostenraming exclusief BTW. Deze kostenraming is mede be- WADDINXVEEN - Directeur Tonny J. Duits van Drukkerij Van Tilburg BV op het bedrijvenpark Coenecoop houdt voor de tweede keer een Coenecoop-borrel op donderdagmiddag 4 februari van half vijf tot zeven uur. De Koppermaandag is een Nieuw jaarsbijeenkomst, die zijn oor- De totale investeringskosten hier van worden geraamd op ƒ29.000,-. De daaruit voortvloeiende kapi- taallasten bedragen ingaande 1994 op basis van een afschrij vingstermijn van 10 jaar en 8,5% rente ƒ5.365,- per jaar. Vermeerderd met de kosten van een wekelijks te verversen bloem- stukje (ad ƒ1.300,- per jaar), be dragen de totale kosten ƒ6.665,- per jaar. Deze kunnen gedekt worden door de huwelijksleges met ingang van 1 januari 1994 te verhogen. Uitgaande van 100 huwelijken per jaar zou een en ander neerkomen op een verhoging van de huwe lijksleges van ƒ131,- naar ƒ200,-. De daartoe noodzakelijke aanpas sing van de Legesverordening zal meegenomen worden bij de aan de raad voor te leggen belasting voorstellen in het kader van de begroting 1994. Daarbij zullen ook de door de- raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken gemaakte op merkingen en suggesties worden betrokken. De raadscommissie voor de Finan ciën en voor Algemeen Bestuurlij ke Zaken kunnen met het voorstel van B. en W. instemmen. De ver tegenwoordiger van de fractie van de PvdA kon zich in de commis sie voor de Financiën niet vereni gen met het voorstel de huwelijks leges te verhogen. andere maatregelen als gevolg van een gehouden gemeentelijke enquete onder in Waddinxveen en ook elders getrouwde paren. l heeft financiële consequenties. Waddinxveen Dat zijn: huwelijksvoltrekkingen plaatsvin- - De aanpassing van de geluidsin- a i-- stallatie in de trouwzaal; - De aanschaf van een rode loper; - De aankleding van de trouwzaal; - De aanschaf van een nieuwe to ga voor de ambtenaren van de burgerlijke stand. Om de waardering te peilen rond de wijze, waarop in JJ’- 1! 1. 11 den, is een enquete gehouden on der alle paren, die in 1991 in Waddinxveen in het huwelijk wa ren getreden en onder echtparen, die in dat jaar elders getrouwd zijn. Dé resultaten van deze enquete en de opmerkingen en suggesties van andere betrokkenen, waaron der de ambtenaren van de burger lijke stand, zijn verwerkt in een notitie waarin, naast een groot aantal constateringen, suggesties worden gedaan ter verbetering van de kwaliteit van de huwelijks voltrekkingen en wat daar verder verband mee houdt. De conclusie van de enquete en de reacties van de betrokkenen houden in dat men over het alge meen tevreden is over de gang van zaken. Enkele elementen uit de aanbevelingen zijn: - Verbetering van de communica tie door onder andere het vervaar digen van een specifieke brochure voor aanstaande bruidsparen en een suggestiekaart; - Aandacht voor de planning van de (aanvangstijdstippen van de) huwelijksplechtigheden en af stemming van het gebruik van raadzaal en trouwzaal; - Met aantrekken van nieuwe ambtenaren Van de burger!1;1"’ stand, die uitsluitend zijn belast met het voltrekken van huwelij ken en indeling in bepaalde cate gorieën met daarbij behorende duur van de aanstelling; - Introductie van een roulatiesys teem van ambtenaren van de bur gerlijke stand, zodat het bruids paar zelf een keuze kan maken ten aanzien van de ambtenaar; - Permanente aandacht voor de coaching en begeleiding van de ambtenaren van de burgerlijke stand; - Het opstellen van een interne in structie voor ambtenaren van de burgerlijke stand. Een aantal bevelingen moet nog nader uitgewerkt worden. Dit zijn: - Onderzoek naar de wense lijkheid en mogelijkheden van het realiseren van specifieke parkeer- faciliteiten rond het gemeentehuis voor (een deel van) het gevolg van het bruidspaar; - Nader onderzoek naar de tarie ven rond huwelijksvoltrekkingen en de vergoedingen van de ambte naren van de burgerlijke stand; - Het creëren van de mogelijkheid om op zaterdag te trouwen. Een aantal van de aanbevelingen paald met behulp van een indica tieve stappenraming doorhet ad viesbureau Oranjewoud. 1opzetten beheerplan vrij-verval- riool ƒ70.000,-, 2. opzetten be heerplan mechanische riolering ƒ20.000,-, 3. opstellen basisriole- ringsplan ƒ50.000,-, 4. opstellen gemeentelijk rioleringsplan ƒ20.000,-, 5. resterende software en opleidingen ƒ15.000,-. Totaal exclusief BTW ƒ175.000,- en to taal inclusief BTW ƒ205.625,-. In eerste instantie bestond bij de sectie Voorbereiding en Verkeer de intentie om één van de werk- stappen uit het onderdeel 1, be heerplan vrij-verval-riool, zelf uit te voeren. Door de grote werkdruk en in ver band met ziekte en het (nog) niet vervullen van vacatures, is dit niet mogelijk. Overigens dienen de werkzaamheden voor het overgro te deel te worden uitgevoerd door specialisten en daarvoor opgeleide en ervaren deskundigen. Zoals bekend heeft de gemeente gekozen voor een geïntegreerd au tomatiseringssysteem. Vanwege de samenwerking van L. T. met het adviesbureau Oranjewoud wordt de technische software ge leverd door Oranjewoud. B. en W. stellen de raad dan ook voor nagenoeg alle advieswerk zaamheden op te dragen aan Oranjewoud. Een en ander op ba sis van door de gemeente te be oordelen deel-offertes, gerelateerd aan een goede prijs-kwaliteitver- houding. Voorts zal het werk bestaan uit camera-onderzoek en waar nodig uit het schoonmaken van rioolge- deelten om het camera-onderzoek mogelijk te maken. B. en W. stellen de raad voor een krediet groot ƒ205.625,- inclusief BTW beschikbaar te stellen ten laste van het vervangingsfonds ri oleringen. Bij het vaststellen van de noodza kelijke stortingen in het vervan gingsfonds rioleringen door voor- uitberekeningen van te verwach ten toekomstige uitgaven is geen rekening gehouden met genoemde kosten. Hier staat evenwel tegeno ver dat het krediet ten behoeve van de rioleringswerken aan de Staringlaan en in de St. Victor- wijk afgesloten is met een over schot van ongeveer ƒ150.000,-. Hierdoor blijft dit overschot be schikbaar in het vervangings fonds. Bij de eerstevolgende actu alisering van het vervangingsfonds rioleringen zal met het voren staande rekening worden gehou den. De raadscommissies voor de Fi nanciën en voor Openbare Wer ken en Verkeer kunnen zich met dit voorstel verenigen. Vorig jaar werd op zijn initiatief voor de eerste maal een Coeneco op-borrel gehouden. Hiervan wordt 'nu een jaarlijkse traditie gemaakt. ”De grote opkomst en de werke lijk uitbundige sfeer hebben naar mijn mening overduidelijk de be hoefte aan een dergelijk informele ontmoeting voor ondernemers in Coenecoop onderstreept”, aldus onny Duits. r De 52-jarige in de gemeente Vlist wonende Waddinxveense drukker van het uit 1911 stammende be drijf, waar 15 mensen werken en dat in de zomer van 1991 werd open gespeeld door pianist Louis van Dijk, is er opnieuw in ge slaagd journalist en ’’redenaar uit het zuiden des lands” Pierre Huyskens voor de Coenecoop-bor rel te interesseren. Pierre Huyskens zal de bezoekers weer toespreken. Volgens Tonny Duits is uit contacten met hem gebleken dat hij naast het van hem natuurlijke bekende staaltje retoriek voor iedereen weer tal van wetenswaardige ontmoetingen in petto heeft. Dorpstraat 38, Waddinxveen, 01828 18090 ’s maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3. Boskoop. 01727 - 12965 s maandags gesloten - vrijdag koopavond Directeur Tonny J. Duits van Drukkerij Van Tilburg BV op meer).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1