Waddinxvener valt uit trein Geschenken voor baby WEG morgana cAEEg WeqI HUUR.. Wi!aa GROENSVOORDE -11111 IS JAN KOK VERKOOPT GEBRUIKTE BESTELWAGENS MET OPEN LAADBAK. aü 1. Herbenoeming op 1 januari 1994? b/Z DANSAVOND UJJ. Bingoavond ’’Lintje” voor Jos Groenendijk I Open dag van HAVO- Atheneum Onafhankelijk Nieuwsblad Dramatisch treinongeval THEORIE HET IS WEER ZOVER HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WS’ HARWA OPRUIMINGS KRIEBELS S. ATTEMA J Bremmer VERHUIZING BOSKOOPSE APOTHEEK geef nu je ogen de kost bij Morgana Slaapkamers tijdens onze sublieme midwintershow. 47,50 (60 min.) iedere maandagavond theorieles ook voor 17-prigen 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. i S2 HENRY’ I Cebr. Bakker Zn SCHOENEN o Cz5 zie advertentie elders in deze krant SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen IN DE ROZENBURCHT W IN BOSKOOP B ZONDAG A.S. VANAF 20.30 UUR. DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER Kom je ook? Kortingen van 10-50% Teveel om op te noemen. Dit moet u gezien hebben. Wij hebben Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 VAN DER LINDE Dorpstraat 38. Waddinxveen. 01828 - 18090 s maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3. Boskoop. 01727 - 12965 s maandags gesloten - vrijdag koopavond SKI-BOX SNEEUWKETTINGEN toyota van Leeuwen X P K l S S Secretariszoon ALLE RIJLESSEN Wi n kei een trum Waddinxveen fax: 10300 Gemeenteraad Met pensioen mJHL Jane van Luinen 01727-10071 3 7 dagen per week geopend! HONDERDEN BANKSTELLEN. I ||Q(. SLECHTS 2 WEKENm FAUTEUILS ENZOVOORT VOOR B wEVOU k Whl\fclliii y T ii F Burgemeester dubt (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). i i i i i meubelspecial ist MERCEDES BENZ 307 diesel, 57-VB-71, 23 sep. ’80 Prijzen excl. BTW slaapkamers 1 Woensdag 27 januari 1993 zeer hoog slagings percentage Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 LI Q TEGENOVER NOORDKADE 157 WADDINXVEEN 51.000 km 56.000 km 130.000 km 70.000 km 65.000 km 111.550 km 60.000 km 30.000 km 55.000 km 119.000 km f 10.900,- f 17.900,- f 8.950,- f 2.000,- f 3.500,- f 13.750,- f 10.950,- f 17.950,- f 14.500,- f 7.650,- Telefoon: 01828-12012 Rijschool 'Henrv' Graanakker 84 - 2743 EL Waddinxveen Telefoon 06-52711818 b.g.g. 01828-15959 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOM FORT EN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen, tel. 01828-16119 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz... 48e Jaargang No. 02321 <X>' w webkoop' Bij Flex Rent dealer Van Leeuwen uw Mont Blanc J12.50 p./dag) of (750 p./dag) Piasweg 16 Waddinxveen Telefoon 01828-21600 aan ken, basisvorming, lesmateriaal, tweejarige doorstroming decanaat, bibliotheek, der Krans), borduurwerkje (Flip- se), thermometer (Neeleman), nachtlampje (Dool), kinderslabbe tje (Roskam), fotoalbum (Interco- lor De Rooy), knippen en fönen voor moeder (Snel), speelgoed (Schraagen), kinderzitje voor de fiets (Van den Bor), speelgoed (De Bas), speelgoed (De Pater), fles wijn (de Gouwe Dis), verzil verde rammelaar (Van Eijk), per manent voor moeder (Van Es), speelgoed (Keukencentrum) en babysokjes (Massa Sport). Verder omvatte de geschenken de over zijn loopbaan WADDINXVEEN - Vrijdag 29 januari wordt in het wijkgebouw De Paddestoel aan de Lijsterbes straat een bingoavond gehouden voor 6-12-jarigen van 18.30 - 20.00 uur en vanaf 20.30 uur voor 13-jarigen en ouder. wechtvaardigd omdat hij binnen kort al 12 jaar burgemeester van Waddinxveen is. Over deze zaken zal hij ook nog een persoonlijk gesprek voeren met Zuidhollands commissaris mr. Schelto Patijn, die hem in 1990 met veel loftuitingen be noemde tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Kees van der Lin den heeft het nog uitzicht op di verse jubilea. Zo is hij dit jaar 25 jaar actief als burgemeester en kan hij er binnen niet al te lange tijd bij stil staan 40 jaar in over heidsdienst werkzaam te zijn. Burgemeester Kees van der Lin den werd als zoon van een ge meentesecretaris op 7 december 1931 geboren in Vlaardingen. Hij trouwde, werd vader van vier kin deren en begon bijna 40 jaar gele den zijn ambtelijke loopbaan in Friesland. Hij werkte bij gemeenten en pro vincies in diverse delen van het Bovag-erkend Mei ruime parkeergelegenheid I te bellen'. Waddinxveens eerste burger C.M. van der Linden (61), gefo tografeerd voor het gemeentehuis waar hij sinds 1981 werkt. land en was reserve-officier bij de Koninklijke Landmacht. In 1968 werd hij burgemeester van Koudekerk aan den Rijn, werd in 1975 burgemeester van Haastrecht, Stolwijk en Vlist en kwam in 1982 naar Waddinxveen. Hij werd op donderdagmiddag 7 januari geïnstalleerd als opvolger van burgemeester mr. A.G. Smal- lenbroek. Kees van der Linden kan worden gezien als de man achter de in tien jaar tijd volgebouwde en toch nog aardig gevarieerde woonwijk Zuidplas en de ontwikkeling en opzet van het in architectonisch opzicht flitsende bedrijvenpark Coenecoop. Het is ook mogelijk dat Willem Neeleman, die een vrouw achter laat, ook zelf de openstaande treindeuren heeft opgemerkt en misschien tevergeefs heeft gepro beerd de deuren op het waaierige en tochtige balcon van de trein weer gesloten te krijgen. In ieder geval heeft het dramatische onge val zich in een flits en zonder ge tuigen afgespeeld. door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN - Burge meester C.M. van der Linden (61) neemt de komende maan den een definitief besluit over de vraag hoelang hij nog eer ste burger van Waddinxveen (ruim 25.000 inwoners) wil blijven. Dat kan nog maximaal een kleine vier jaar het geval zijn. Een tijdige beantwoording van die vraag is van belang omdat de hui dige benoemingsperiode van zes jaar voor de aan de Piasweg wo nende burgemeester Kees van der Linden op 31 december 1993 af loopt. Inmiddels heeft Zuidhollands commissaris der Koningin mr. S. Patijn bij Waddinxveens eerste burger dan ook schriftelijk infor matie gevraagd over zijn preciese toekomstplannen en de daarbij be horende data. Zoals bekend heeft burgemeester Kees van der Linden sinds vorig jaar de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Dit jaar loopt echter zijn benoeming af, zodat hij zelf zal moeten aangeven of hij per 1 januari 1994 voor een herbenoe ming in aanmerking wil komen. In het voorjaar van 1994 zal ook weer voor de periode van vier jaar een nieuwe gemeenteraad worden gekozen en zal een nieuw college van Burgemeester en Wethouders aantreden. De verwachting is gerechtvaar digd dat wethouder Paul van Schie (CDA) dan het politieke to neel zal willen verlaten. Wethou der Karei van Soest (VVD) wenst in ieder geval voor een nieuw wet houderschap in aanmerking te ko men. De politieke vraag die dan nog speelt is of de PCW (Joop Neele) het wethouderschap zal continue ren, dan wel dat de PvdA terug keert in het college van B. en W. In december 1996 wordt burge meester Kees van der Linden 65 jaar en zal hij met pensioen moe ten gaan. De verwachting is dat Waddinxveens eerste burger voor alsnog het plan heeft medio 1995 een definitief punt te zetten ach ter zijn burgemeestersloopbaan. Dat is dan bijna halverwege de nieuwe gemeenteraadsperiode. Burgemeester Kees van der Lin den is overigens niet van zins zijn herbenoeming ongemerkt voorbij te laten gaan. Hij laat zich op dit moment medisch onderzoeken om te vernemen of er lichamelijke of geestelijke bezwaren zijn tegen het vervullen van de resterende jaren van het burgemeestersambt. Bovendien verlangt hij van de fractievoorzitters van CDA, PCW, VVD, PvdA en D’66, ver enigd in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken (ABZ), in maart van dit jaar een uitspraak van vertrouwen over zijn komende herbenoeming. De gemeenteraadsleden zal dan worden gevraagd een duidelijk oordeel te geven over het aanblij ven van Waddinxveens burge meester. Hij acht die vraag ger- Rond de tafel vol geschenken van i... j.T.do hannes en Barnardina de Heer-Wubben en hun drie kinderen. Links burgemeester C.M. van der Linden en rechts voorzitter J.A.M. Linderhof van het winkelcentrum Brug. (Foto: Intercolor De Rooy). T ’T* --------- -r Weekblad voor addinxveen WADDINXVEEN - Bij een dramatisch ongeval in een interna- tiorale trein in Zuid-Duitsland is vrijdagavond laat de 28-jarige W.M. Neeleman van de P.C. Hooftstraat om het leven geko men. De Waddinxvener, wiens stoffelijk overschot dinsdag in Nederland aankwam, wordt zaterdag op de algemene begraaf plaats tan de Alberdingk Thijmlaan ter aarde besteld. Willem Neeleman, een belangrij ke steunpilaar van het installatie bedrijf Neeleman BV aan de Kerkweg-Oost, was in gezelschap van zijn vnuw, vrienden en ken nissen op veg naar hun winter sportvakantie in Oostenrijk. Ze hadden lesloten na een paar drukke werkveken vrijdagavond met de trein te gaan om zo uitge rust mogelijk vin hun vrije tijd in de sneeuw te kunnen genieten. In de internatioiale trein hadden ze in de avonduren hun coupé verlaten en vertoefden ze vrijdag avond laat nog enige tijd in het restauratierijtuig. Op een gegeven moment besloot ook Willem Neeleman naar zijn coupé terug te keren. Enkele an deren uit het gezelschap waren hem daarin al voorgegaan. Vlak daarop verliet ook zijn broer het restauratierijtuig. Op het balcon van het treinstel aangekomen zag en voelde hij dat de deuren open stonden. Hij maakte daar melding van en ging vervolgens op zoek naar zijn broer Willem, die iets eerder dan hij het restauratierijtuig had verlaten. Gedacht werd eerst dat hij elders nog een praatje stond te maken, maar hij bleek nergens meer te vinden. Ook de conducteurs van de trein wisten hem niet op te sporen, waarna groot alarm werd geslagen. Nadat op het eerstvolgende sta tion in Zuid-Duitsland de trein werd stilgezet bleek al gauw dat Willem Neeleman ongeveer 60 ki lometer terug uit de in volle vaart rijdende trein moet zijn gevallen. Hij raakte daarbij met zijn hoofd een tegemoetkomende trein en was op slag dood. Naar de toedracht van het nood lottige ongeval wordt door de Duitse spoorwegautoriteiten een grondig onderzoek ingesteld. Het vermoeden bestaat dat door on verklaarbare technische redenen de niet vergrendelde deuren van de trein open zijn gegaan en dat de Waddinxvener door de enorme zuigkracht van een op dat mo ment passerende trein buiten het treinstel is geraakt. 1 AUTORIJSCHOOL I Florijnen Vloot (ABN AMRO), kadobon (Verbakel), gratis olie voor de auto (Donker), geboorte- taart (De Vlaarn), twee dikke biefstukken (Brugslager De Bas), boeket (De Rozebottel), kadobon (Succes Mimpen), diner voor twee personen (Kreta), stenen mok en fles wijn (De Unie), kren tenbrood (De Graaff), mand met producten (Huizer), ingelijste poster (Van Blitterswijk), zilveren armband (’t Paradijsje), fles wijn en 10% korting bij diner (Asian Palace), koker met nootjes (Van Leeuwen) en een leuke attentie (Rijn en Gouwe - Weekblad voor Waddinxveen). Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 MAZDA E2000 bezine, BT-30-BP, 16 okt. ’86 MAZDA E2200 diesel, VG-18-DP, 17 okt. ’89 MAZDA E2200 diesel, BL-74-LB, 16 apr. ’85 MAZDA E1600 benzine,76-ZB-35, 23 feb. ’81 MAZDA E1600 benzine, BH-93-PF, 25 nov. ’83 NISSAN KING-CAB bezine, BZ-80-LS, 2 mrt. ’88 NISSAN CABSTAR diesel, BN-33-YY, 6 nov. ’85 NISSAN CABSTAR diesel, VF-88-XX, 28 aug. ’89 IVECO FIAT diesel, BV-55-RZ, 14 apr. '87 WADDINXVEEN - Ter gele genheid van haar 70e verjaar dag heeft burgemeester C.M. van der Linden zaterdagmid dag in het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnen- pad in Waddinxveen oud- CDA-gemeenteraadsiid me vrouw H.J. Groenendijk-Ber- nard de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Het koninklijk schouderklopje kreeg de Waddinxveense voor haar vele verdienstelijke activi teiten gedurende een lange pe riode in de politiek en in de sa menleving op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het bijzondere verjaardags feestje van de uit de CHU af komstige christen-democrate Jos Groenendijk-Bernard werd bezocht door prominenten uit Waddinxveen en daarbuiten. Feestelijke toespraken kwamen er van burgemeester C.M. van der Linden, wethouder P.F.J. van Schie (CDA), mevrouw J. van der Mei (voormalig be stuurslid landelijke Christelij ke Historische Vrouwen Cen trale) en van haar zoon Wim en haar dochter Hanne. Onder de aanwezigen in het Anne Frank-centrum bevonden zich onder andere CDA-ge- meenteraadsleden en -(oud)bestuursleden, oud- staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. E.A. Haars (eer ste kabinet-Van Agt, 1977-1981), oud-staatssecreta- ris van Buitenlandse Zaken drs. D.F. van der Mei (eerste kabinet-Van Agt, 1977-1981) en burgemeester drs. T.J. Bou wers van het Gelderse Aalten, destijds CDA-fractievoorzitter in de Waddinxveense gemeen teraad. Meer nieuws over de koninklij ke onderscheiding voor Jos Groenendijk-Bernard elders in dit Weekblad voor Waddinx veen. WADDINXVEEN - Traditiege- waarde van 1.500 gulden, trouw heeft het winkelcentrum In het pakket zaten kinderschoen- Brug in zijes (Bremmer), speelgoed (Van Waddinxveen de eerste baby die dit jaar in het Gouwedorp werd geboren en haar ouders met heel veel geschenken uit de winkels aan de voet van de hefbrug over de Gouwe omringd. Opnieuw togen burgemeester C.M. van der Linden, voorzitter J.A.M. Linderhof en enkele ande re bestuursleden van de actieve winkelcombinatie naar de woon wijk Zuidplas waar Leonie Petro- nella Joanna de Heer van de Kuy- perhoeve 49 de eerstgeborene van 1993 bleek te zijn. De welgeschapen dochter van de geboren en getogen Waddinxve ner Johannes de Heer (34), die constructeur van beroep is, en de uit Boskoop afkomstige moeder Bernardina de Heer-Wubben (32) werd op woensdag 6 januari gebo ren. De gelukkig ouders hadden al twee meisjes, Angela (6) en Susan (3). Het gezin woont sinds de zo mer van 1991 in Waddinxveen na daarvoor een kleine tien jaar in Nieuwerkerk aan den IJssel ge woond te hebben. Aan de geschenkenregen voor Le onie Petronella de Heer hebben vorige week dinsdagavond 19 ja nuari 34 winkeliers van het win kelcentrum Brug meegedaan. De cadeautjes vertegenwoordigen een van 15.00 uur t/m 21.00 uur MAAR HALVE PRIJZEN!! het winkelcentrum Brug in Waddinxveen het echtpaar Jo- Linden en rechts voorzitter J.A.M. Linderhof WADDINXVEEN - De Samen werkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg in Waddinxveen houdt een open dag op zaterdag 6 februari van 10.30 tot 14.00 uur. Op deze dag worden in het ge bouw diverse activiteiten georga niseerd, opdat ouders en toekom stige leerlingen kennis kunnen ne men van de vele facetten van de Samenwerkingsschool. Aandacht zal er worden besteed de presentatie van alle vak- leerlingbegeleiding, brugperiode, HAVO/ Atheneum, leerlingactiviteiten, boekenfonds en kennis van het geestelijk leven. Verder vindt de school aan de Sniepweg het belangrijk, dat de bezoekers ook van gedachten kun nen wisselen met de verschillende geledingen binnen de school, zo als commissie van bestuur, vereni ging, ouderraad, medezeggen schapsraad, docenten, onderwijs ondersteunend personeel, school leiding en natuurlijk leerlingen. 1 tl' te, w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1