Elf nieuwe papierbakken Pit-bulls verboden Levis Stichting behoud St-Victorkerk Altijd in vorm. 01128 11177 fax: 10300 in Waddinxveen Telefoon- Controle snelheden nummers politie Inbraak aan Staringlaan Gedeputeerde bij PvdA in Waddinxveen Expositie Madelon Overeijnder Vouwblad wegbeheer Gestolen en gevonden tweewielers Nieuwsblad Onafhankelijk Vanaf 1 mei 1993 weer gewoon gemeenteraadslid in Waddinxveen Ook in Waddinxveen 130,- 100,- Carnaval met Waddewokkels St. Paulusschool gaat niet verbouwd worden JEANS HOUSE GREENFIELD CO Waddinxveen steunt motie Leiderdorp ’’Reeuwijk en Omstreken” de verzekering voor uw opstallen, inboedel 1 501 59,95 flremmer WINTERCOLLECTIE 5O°/o KORTING HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE JEANS vele modellen WS’ HARWA Tevens nieuwe voorjaarscollectie Nu ook kinderjeans! «MM ONDERLINGE BRANDVERZEKERING 2 stuks En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! 7 dagen per week geopend! I SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg 199 Oost naast afrit hefbrug 2741 HE Waddinxveen Tel. 01828-11173 EXPRESS Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. ’Penningmeester” April 1991 lux e Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 3 februari 1993 48e Jaargang No. 02322 CDA-wethouder P.F.J. van Schie. (Foto: Joop Dorst). I nu tijdelijk 20% korting. V van 15.00 uur t/m 21.00 uur Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. i i Kerkweg-Oost 177 Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN U zult zien dat onze stoffeerders op en top vakmensen zijn. Daarom WS’. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOM FORT EN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen tel. 01828-16119 WADDINXVEEN - In afwijking van het in Waddinxveen gevoerde beleid, zal bij wijze van uitzonde ring aan de gemeenteraad worden voorgesteld steun te betuigen aan een door de gemeenteraad van Leiderdorp aangenomen motie. De motie beoogt de onvrede te verwoorden en een protest te la ten horen tegen de recente ont wikkelingen rond de herschikking van de uitkeringen uit het Ge meentefonds, waarbij de oplossing van financiële problemen van de grote(re) gemeenten wordt afge wenteld op de kleinere en middel grote gemeenten. Paul van Schie (CDA) stapt op als wethouder WADDINXVEEN - In galerie De Heksentuin van beeldend kun stenares Martina A. Pruijmboom- van Beek aan de Brugweg 88 ex poseert interieuradviseuse en sty liste Madelon Overeijnder van Design Unlimited uit Reeuwijk. De expositie, die voor het eerst sinds lange tijd weer in de parti culiere Waddinxveense galerie wordt gehouden, wordt geopend op zaterdagmiddag 13 februari om drie uur. DEN HAAG - Dit jaar is er veel veranderd in het beheer van we gen in Nederland. Ruim 9.000 ki lometer weg is opnieuw verdeeld over rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. In de provincie Zuid-Holland zijn ruim 5.000 we gen of weggedeelten overgegaan in andere handen. Naast deze grote herverdeling krijgen bijna alle provincieale we gen in Nederland een nieuw eigen nummer. De provincies hebben samen met de ANWB gezocht naar een verbetering van de weg aanduiding. WADDINXVEEN - Het rooms-katholiek kerkbestuur van de St. Victorparochie te Waddinxveen heeft besloten tot het op richten van een stichting om het kerkgebouw St. Victor aan de Zuidkade voor de toekomst te behouden. W Hij zinspeelde er toen subtiel op dat fractievoorzitter Jan Hielema hem als wethouder wellicht zou kunnen opvolgen. Aan die ge dachte is verder geen voedsel meer gegeven. Paul van Schie zei toen, dat ge zien de gemiddelde leeftijd waar op de mensen op dit moment ver trekken, 1994 een goed moment is dat een ander hem opvolgt. En dat moet dan naar zijn mening ie mand zijn die eens van functie binnen de politiek moet verande ren. Paul van Schie: ”Ik heb ook wel eens geprobeerd na acht jaar een andere functie in de politiek te krijgen. Daar moet je dan voor solliciteren”. Hij acht zich overigens niet vast geroest. ”Ach, dat is ook een kwestie van individueel optreden. Ik heb goede en pittige collega’s. De gehele gemeenteraad is intus sen een paar keer gewisseld. Men houdt mij wel zo levendig dat ik niet het idee heb dat ik vast kan roesten. Zij zorgen voor de smeer olie en bewegen het hek nog eens extra heen en weer”. WADDINXVEEN - De Zuidhol- landse PvdA-gedeputeerde Hans van der Vlist spreekt maandag avond 8 februari om half negen over het Bentwoud tussen Wad dinxveen en Zoetermeer op de le denvergadering van zijn partij in het buurtcentrum De Boog (C. Huijgenslaan). Hans van der Vlist is lid van het landelijke partijbestuur van de PvdA. Hij zal overigens ingaan op zowel actuele lokale en regionale als landelijke ontwikkelingen, zo als het in verontrustende mate toenemend racisme en de illega lendiscussie binnen de PvdA. ’’Niet iedereen zal in Nederland opgevangen kunnen worden”, al dus de Waddinxveense sociaal-de- mocraten, die overigens prioriteit willen blijven geven aan de zorg voor de zwakkeren. Over beide laatste onderwerpen stuurde de PvdA in december vo rig jaar nog een brief aan het par tijbestuur, die door landelijk voor zitter Felix Rottenberg in handen werd gegeven van de Zuidhol- landse gedeputeerde Hans van der Vlist. Op de komende ledenvergadering gaat volgens de PvdA-Waddinx- veen de aandacht in het bijzonder uit naar plannen die er in het Gouwedorp zijn over de uitbrei ding van Waddinxveen en de aan leg van het Bentwoud. Volgens PvdA-voorzitter Aad van Holsteijn zullen de Waddinxveen se sociaal-democraten, met het oog op de gemeenteraadsverkie zing van 1994, hun kijk op de din gen die in het Gouwedorp spelen duidelijk over het voetlicht moe ten brengen. ”En daarna zullen we weer aan de collegetafel moeten zitten”, aldus de PvdA’er, die een nieuw winkel hart, de uitbreiding van Waddinx veen, het Bentwoud en het jonge renwerk de belangrijkste onder werpen van dit jaar noemt. De Waddinxveense sociaal-demo craten zijn in ieder geval van plan dit jaar ook extra aandacht te be steden aan de aanleg van veilige fietspaden, het realiseren van een toneelzaal en het afmaken van het Brugcentrum. Er worden voorts pogingen onder nomen om dit jaar van de 1 mei- viering weer een feest te maken. Waddinxveen zoveel mogelijk ge legenheid te geven hun oud-pa- pier in te leveren. Door de nieuwe papierbakken kan het oud-papier nu dichter bij huis en te allen tij de ingeleverd worden. Met de nieuwe papierbakken kan iedereen een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalberg, en de gevolgen daarvan voor het milieu. In Nederland wordt al zo’n 55% van het oud-papier apart ingeza meld en hergebruikt: dit is een Europees records. Er kan echter nog méér oud-papier worden inge zameld. Met de nieuwe papierbakken wordt de inwoners van Waddinx veen de mogelijheid geboden het Europees record ”oud papier in zamelen” nog scherper te stellen. W’VEEN/MOERKAPELLE - Liefhebbers van het carnaval kun nen op zaterdagavond 6 februari om acht uur in Concordia aan de Bredeweg in Moerkapelle hun harten weer ophalen op de jaar lijkse feestavond met de Wad dinxveense carnavalsvereniging De Waddewokkels. De muziek op deze gratis toegan kelijke avond zal worden verzorgd door de drive-in-show Atletico uit Gouda. Ook zal de boerenkapel De Hekkesluiters aanwezig zijn. Er komen voorts gastverenigingen uit verschillende delen dit het land, die door prinses Lenie en adjudant Jos van De Waddewok kels zullen worden ontvangen. kan opmaken of zijn of haar hond wél of niet onder de nieuwe wet valt. Het registratieformulier kan ook aangevraagd worden bij het minis terie van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag of bij de Stichting Registratie Gezel schapsdieren Nederland, Postbus 10271,7301 GG Apeldoorn. De nieuwe wettelijke maatrege len, verwoord in de regleling agressieve dieren, zijn gekomen op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Deze regeling is in het Waddinxveense gemeentehuis (sectie Bestuursza ken) in te zien. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen plaatst op ne gen plaatsen in het Gouwedorp elf nieuwe papierbakken. De eer ste nieuwe papierbak wordt door milieuwethouder K.W.Th. van Soest (VVD) op vrijdagmiddag 5 februari om drie uur in ge- WADDINXVEEN - Op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Wad dinxveense gemeenteraad vorige week woensdagavond besloten geen beroep in te stellen tegen de ministeriële beschikking geen geld beschikbaar te stellen voor de verbouw van van de rooms-ka- tholieke St. Paulusschool aan de Jacob Catslaan. Het schoolgebouw zou gedeelte lijk veranderd moeten worden om - gelet op de toekomst - het bij de school neergezette bijgebouw (dislokatie) in het schoolcomplex onder te brengen. In de vergadering van september 1992 hadden de raadsleden beslo ten ”ja” te zeggen tegen het ver zoek van het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onder wijs ’’Sint Victor” voor een ge deeltelijke aanpassing van het schoolgebouw van de Sint Paulus school. Deze partiële aanpassing zou noodzakelijk worden, omdat leerlingenprognoses uitwijzen, dat het aantal groepen van deze basis school binnen vier jaar zodanig zal dalen, dat afstoting van het bijgebouw bij de school noodzake lijk wordt. Eind december vorig jaar heeft het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Zoetermeer af wijzend beschikt op het verzoek om de kosten daarvan te dragen, zodat de noodruimte op dit mo ment nog niet kan worden afge- stoten. De Sint Paulusschool telt momen teel nog (net) 6 groepen, terwijl het hoofdgebouw op grond van de genormeerde oppervlakte geschikt is voor de huisvesting van 5 groe pen. Evenals het rk-schoolbestuur acht de gemeente uiteindelijk onvol doende argumenten aanwezig met succes tegen de betreffende mi nisteriële beschikking in beroep te gaan. Paul van Schie is als wethouder van financiën altijd een nadrukke lijke ’’penningmeester” van de ge meente Waddinxveen geweest. Hij had het overiges wel geregeld door zijn openhartige optreden aan de stok met mensen in en bui ten de gemeenteraad. Laatstelijk stelde de PvdA-fractie, terwijl hij op vakantiereis in Aus tralië was, het gedrag van CDA- wethouder Paul van Schie aan de orde met betrekking tot de om gang met elkaar tijdens raadsver- geaderingen. Paul van Schie kwam recent gere geld in het nieuws als de ’’archi tect” van de vernietigende reactie op het Goudse onderzoeksrapport ’’Gouda: Bouwen of barsten” van de Technische Ulniversiteit Twente en in de discussies over de hoogte van de gemeentelijke tarieven in Waddinxveen. Tot het laatst toe blijft hij hiervan vinden dat de Consumentenbond en de media appels en peren vergelij ken. Hoofdredacteur: B J. Woudenberg. Peuleyen 144. 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN - Met ingang van maandag 1 februari zijn ook in Waddinxveen pit-bull-terriërs verboden, zo heeft het ge meentebestuur meegedeeld. Het gaat hier om een wettelijk ver bod om dieren van dit type te fokken, te verhandelen en te hou den. Bestaande honden van het pit- bull-terriër-type hoeven niet afge maakt te worden. Wel moeten ze alle voor vrijdag 9 april geregis- trerd zijn, van een speciaal inden- tifikatiemerk voorzien zijn en blij vend onvruchtbaar zijn gemaakt. Registratie, identifikatie en de verklaring dat het dier onvrucht baar is, moeten gedaan worden via een formulier dat bij elke praktiserend dierenarts verkrijg baar is. Dit door de dierenarts ingevulde formulier moet voor vrijdag 9 april door de houder van de hond opgestuurd zijn naar de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland. Adressen en nadere informatie staan achterop dit re gistratieformulier. ”Met elke pit-bull-terriër moet men dus tussen 1 februari en ruim voor 9 april naar de diren- arts”, aldus de gemeente Wad dinxveen. Na 1 februari is het verboden met honden van dit type te fokken. Het dier mag dus niet meer drachtig worden na 1 febru ari. De betreffende hondeneigenaren zijn na 1 februari tevens wettelijk verplicht hun pit-bull-terriër bui tenshuis en op andermans terrein kort aangelijnd en gemuilkorfd te houden. Dit geldt voor heel Ne derland. Wie er niet zeker van is of zijn dier een pit-bull-terriër is doet er verstandig aan toch een registra tieformulier bij de dierenarts te halen. Op de achterkant staat een beschrijving van honden van het pit-bull-terriër-type, waaruit men WADDINXVEEN - Alle ge meenten in de politieregio Hol- lands-Midden worden fasegewijs aangesloten op de nieuwe centrale meldkamer van het politiekorps Hollands-Midden, gevestigd te Leiderdorp. Deze ingrijpende operatie moet in mei 1993 zijn voltooid. Voor het politiebureau Waddinx veen, het toekomstige districtsbu reau van het politiedistrict TJssel en Gouwe zijn deze aansluitin gen inmiddels gerealiseerd. De politie Waddinxveen is telefo nisch bereikbaar via drie telefoon nummers: het algemeen politie-in- formatienummer 13688 (01828), het politie-alarmnummer 13000 (01828) en het algemeen alarm nummer 06-11. Daarnaast heeft het politiebureau een telefonische aansluiting ge kregen op het Nationaal Noodnet. Hiermee is voorzien in een onge stoorde verbinding tijdens rampen of andere calamiteiten. WADDINXVEEN - Er gaat in Waddinxveen geen week voorbij of er worden fietsen gestolen en ook weer gevonden. Ontvreemd werden vorige week volgens de rijkspolitie een groene damesfiets (Batavus), een blauwe herenfiets (Gazelle Safari), een witte damesfiets (merk Union), een bruine herenfiets (Batavus, framenummer 8885158D) en een rode herenfiets (Giant, type Gold Rock). Gevonden werden een zwart-gele kinderfiets (Loekie) en een blau we damesfiets (Record Super). bruik genomen.’ De officiële handeling zal worden verricht in de Zeeheldenbuurt. De papierbak daar zal worden ge plaatst naast de reeds aanwezige glasbak aan de Kromme Esse en is de eerste van een reeks bakken die dezelfde dag geplaatst worden door heel Waddinxveen. Nieuwe papierbakken komen er te staan bij de glasbakken aan de Apollolaan, Jan Dorrekenskade- Oost, winkelcentrum ”de Passa ge”, cirkelflat Havikhoek, winkel centrum Zuidplas (tweemaal bij de kringloophalte), Beethoven laan, Willem de Zwijgerlaan (tweemaal) en aan de Koningin Wilhelminasingel. In Waddinxveen zijn er twee ma nieren om oud-papier in te zame len, een zogenaamd breng-sys- teem en een haal-systeem. Het haal-systeem wordt verzorgd door verenigingen, scholen en andere instellingen, die oud-papier opha len. Het breng-systeem houdt in dat iedere inwoner van Waddinxveen te allen tijde het apart gehouden oud-papier in papierbakken kwijt kan. Tot nu toe konden inwoners van Waddinxveen hun oud-papier kwijt op (slechts) twee lokaties: bij de kringloophaltes op het Ko ningin Wilhelminaplein en bij het winkelcentrum Zuidplas. De bedoeling van de extra papier bakken is om de inwoners van WADDINXVEEN - De Wad dinxveense rijkspolitie heeft vori ge week dinsdag 26 januari op en kele wegen binnen de bebouwde kom snelheidscontroles gehouden. Op de Noordkade werden 540 be stuurders gecontroleerd. Hiervan reden er 64 (12%) sneller dan 50 kilometer per uur. De hoogste snelheid was 102 kilometer per uur. Tussen vier uur en half zes die dag werden op de Chopinlaan 1.275 automobilisten gecontro leerd. Hier werden 63 van hen be keurd (5%). De hoogste snelheid op deze weg binnen de bebouwde kom bedroeg 79 kilometer per uur. Het vertrek van Paul van Schie zat al een poosje in de lucht. In april 1991 kondigde burgemeester Kees van der Linden tijdens een gemeenteraadsvergadering op ge heel onverwachte en verrassende wijze reeds het vertrek van Paul van Schie aan. Hij deed dat destijds tijdens een toelichting op een tweedaagse werkconferentie van het gemeen telijke bestuursapparaat in de Zeister bossen. Bij de onderwerpen die op die werkconferenrie aan de orde zou den kunnen komen bracht Kees van der Linden ook de continuïteit in het college van B. en W. ter sprake, omdat volgens hem de christen-democratische wethouder er in 1994 mee wil stoppen. Paul van Schie reageerde toen verbaasd en geïrriteerd op de op merkingen van de burgemeester. Kees van der Linden haastte zich toen om aan zijn mededelingen toe te voegen dat hij er niet op uit was geweest het collegelid onheus te bejegenen. Vorig jaar zomer discussieerde het landelijke CDA over het spraakmakende rapport ”CDA- politici in functie” van oud-minis- ter drs. Jan de Koning, waarin werd geconcludeerd dat CDA-be- stuurders en -politici niet langer dan 12 jaar (drie perioden) hun functie mogen bekleden. Paul van Schie en CDA-fractie- voorzitter Jan Hielema zijn door die CDA-visie direct aangespro ken. Bij de volgende gemeente raadsverkiezingen in 1994 is Paul van Schie namelijk 26 jaar ge meenteraadslid, terwijl Jan Hiele ma dan 13 jaar gemeenteraadslid is. Naar aanleiding van de landelijke CDA-discussie gaf Paul van Schie vorig jaar zomer in een openharti ge bui voor de RTW-microfoon te kennen dat ”de tekenen er op lij ken te wijzen dat dit mijn laatste periode is”. WADDINXVEEN - Wethouder Paul F.J. van Schie (deze maand 60 jaar) stapt per 1 mei van dit jaar op als wethouder van het Christen-Democratisch Appél (CDA) van de gemeente Waddinxveen. Hij zal zijn periode tot de gemeenteraadsverkie zingen in het voorjaar van 1994 volmaken als ’’gewoon” CDA- gemeenteraadslid. De verrassende beslissing van Paul van Schie heeft hij dinsdag 2 februari meegedeeld in een brief aan de ’’dames en heren leden van de raad”. Daarin zegt hij ”na rijp beraad” te hebben besloten zijn werk zaamheden als wethouder ”van onze interessante gemeente” over drie maanden te willen beëindigen ”in het besef dat ik hiermee, vrij willig, een zeer boeiende periode van mijn werkzaam leven afsluit”. De in Schiedam geboren Paul van Schie heeft er ruim 18,5 jaar als wethouder opzetten. Hij werd in 1968 lid van de gemeenteraad en werd in 1974 als wethouder geko zen. De christen-democraat, die bij een Rotterdams aannemingsbe drijf bedrijfsleider is geweest, be heert sinds 1990 binnen het colle ge van B. en W. de portefeuilles financiën en subsidies, economi sche zaken, emancipatie en kin- deropovang, gemeentelijke bedrij ven, intergemeentelijke zaken en internationale aspecten en sport, zwembad en recreatie. ”De resterende tijd van de raads periode 1990-1994 zal ik gaarne als raadslid uitdienen”, schrijft Paul van Schie aan zijn 20 colle ga’s in de gemeenteraad. De vertrekkende CVDA-wethou- der zegt het op hoge prijs te zul len stellen wanneer de gemeente raad zijn afvaardiging naar het In tergemeentelijk Samenwerkings orgaan Midden-Holland (13 ge meenten) zal willen handhaven, alsmede de aanwijzing tot com missaris van de NV Watermaat- schappij Zuid-Holland Oost (WZHO) in Gouda. ”Ik ben u en uw voorgangers zeer erkentelijk voor het, meestal bre de, vertrouwen dat in mij is ge steld. Ik hoop dit vertrouwen slechts zelden beschaamd te heb ben”, schrijft Paul van Schie. ”Ik besef nu aan den lijve, dat het moment waarop je afscheid neemt van je werk altijd het verkeerde lijkt. Toch meen ik dat in het licht van gemeentelijke, politieke en persoonlijke belangen de door mij gekozen datum goed verde digbaar is”. De straks ex-wethouder zijnde Paul van Schie zegt in zijn brief aan de gemeenteraad zich er op te verheugen om nog enige tijd aan ’’gene zijde” van de collegetafel te mogen meewerken aan het be sturen van ’’onze mooie gemeen te”. WADDINXVEEN - De afgelo pen week werd er ingebroken in een bedrijf aan de Staringlaan. Daar werd voor ongeveer 20.000 gulden aan computermateriaal ge stolen. Op het Florserf werd een bestel auto opengebroken. Een portier- slot werd geforceerd. Er werd niets ontvreemd. In de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 januari werd getracht op De Akker in de wijk Zuidplas een auto weg te nemen. Het con tact bleek te zijn vernield. In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 januari werd vanaf een parkeerterrein op het bedrijven park Coenecoop een witte bestel auto (Ford Escort 55 VAN, ken teken VD-20-TL) ontvreemd. herkenningspunt in de gemeente, dat vanuit verschillende richtin gen van verre is te zien. Ondanks het regelmatig onder houd over de afgelopen 112 jaar, bleek bij recent onderzoek naar de bouwkundige staat van de St. Victorkerk, dat er op de korte ter mijn een aantal omvangrijke res tauraties van constructieve aard moeten worden uitgevoerd, om kerk en toren voor de toekomst te behouden. De kosten daarvan gaan de nor male begroting van de parochie te boven. De St. Victorkerk heeft niet de status van Rijksmonu- ment. Daarom heeft het kerkbes tuur subsidies aangevraagd aar. gemeente en provincie, waarop wel sympatieke reacties maar he laas geen geld werd ontvangen. In overleg met het Bisdom Rot terdam heeft het kerkbestuur van de St. Victorparochie nu besloten tot instelling van de ’Stichting tot instandhouding van de St. Victor kerk’ i.o. ten behoeve van de fi nanciering van de restauratie en het verder bouwkundig onder houd van het kerkgebouw. Deze zal zich bij het verwerven van gelden niet alleen tot de paro chianen richten, maar tot alle in woners van Waddinxveen om dit historische gebouw voor de toe komst te behouden. Tegelijk met de bouwkunidge res tauratie zal ook het interieur on derhanden worden genomen; daar bij wordt ook gebruik gemaakt van de zelfwerkzaamheid van de parochianen. De restauratie wordt gefaseerd uitgevoerd en geschiedt onder toezicht van de Monumenten- wacht Zuid-Holland. Deze stichting zal door het wer ven van giften en door het organi seren van acties fondsen verzame len om het nodige onderhoud en renovatie van het kerkgebouw te kunnen financieren. De neogothische St. Victorkerk stamt uit 1880. Daarmee behoort dit kerkgebouw tot één van de oudste gebouwen in Waddinx veen. De torenspits - de enige in Wad dinxveen - vormt een markant Hitachi elektr. handgereedschap Geldig tot 31-12-1992 Noordeinde 76a Waddinxveen 01828-12596 -- -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1