Verbond van Waddinxveen met Gouda s Burgemeester wil blijven LR/AGE WikA tel.: 01828-11177 Vakwerk in hangenen leggen. GROENSVOORDE Over woningbouw Herbenoeming in 1994 Kledingconcern genoodzaakt tot sluiting per 1 september 1993 Verbakel BV: Besluit kon niet anders Bingo voor ouderen II&-. AWiQ WW» vanaf fl. 45,-' per dag excl. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen Nieuwsblad Onafhankelijk Bremmer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WS’ HARWA '4 7 dagen per week geopend! SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht OOK VOOR EXCLUSIEVE COCKTAIL AVONDKLEDING EXPRESS fax: 10300 Winkelcentrum Waddinxveen WADDINXVEEN/GOUDA - De dagelijkse bestu ren van Waddinxveen, Gouda en Moordrecht hebben elkaar in goede harmonie en zeer eensgezind gevon den op het gebied van de woningbouw en de bedrijfs terreinen in de Goudse streek voor de komende twin tig jaar. Een paar jaar van openbare twistgesprekken en bestuurlijke verschillen van mening is daarmee de finitief ten einde gekomen. Weekblad voor Waddinxveen Verbakel stopt na 65 j Prins Hendrikstr. 18 Bodegraven iSTOFFEERDER van 15.00 uur t/m 21.00 uur parttime meege- Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN J Woensdag 10 februari 1993 waarover ook nadere afspraken werden gemaakt. In februari 1992 besloot de ge meenteraad echter op voorstel van de meerderheid van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de planont- wikkeling van het Brugcen- trumgebied het pand van Ver bakel BV, op welke plek circa 30 woningen en 800 vierkante meter winkels gebouwd zouden kunnen worden, volledig buiten de besluitvorming van het nieu we Brugcentrum te houden. Een minderheid in het gemeen tebestuur bleef van mening dat de realisatie van de plannen voor deze lokatie gelijktijdig en integraal in de planontwik- keling voor het Brugcentrum moest worden meegenomen, maar die visie leed helaas voor Verbakel BV schipbreuk. Verbakel Mode en Textiel BV is sinds 1 maart 1929 in Wad dinxveen actief. Het bedrijf van oprichter L.W. Verbakel begon in een winkeltje aan de Zuidkade. Na bijna 65 jaar komt er dus een onontkoom baar einde aan de activiteiten van Verbakel Mode en Textiel BV aan de Gouwe-oever in Waddinxveen, zo besluit het door de directie van dit bedrijf uitgegeven perscommuniqué. dinxvener Wim Slingerland van het 5 jaar bestaande Keukencen trum Waddinxveen aan de Hene- gouwerweg. J.A.M. Linderhof (54) uit Reeu- wijk, sinds 1 maart 1980 direc teur van Verbakel Mode en Tex tiel BV, overlegt dezer dagen met directeur J.G.M. Daeter van het Arbeidsbureau in Gouda over het ontslag per 1 september 1993 van 9 van de 14 vaste en parttime per- fi.iljij_ j: teur). Van 4 werknemers is bekend dat 2 ervan vervroegd kunnen uittre den en dat de overige 2 hun werk zaamheden kunnen voortzetten in ‘La Lingerie', het winkeltje voor nachtmode, badmode en founda tions, dat geleid gaat worden door mevrouw M.G. Linderhof-van der Waard. Verbakel BV, waarmee wijlen L.W. Verbakel op 1 maart 1929 in het Gouwedorp begon, buigt over een half jaar het hoofd voor plaatselijke, regionale en landelij ke ontwikkelingen. Plaatselijk bleef het tobben met het kale Brugcentrumgébied, dat in februari vorig jaar door de lo kale volksvertegenwoordigers tot overmaat van ramp voor de kle dingzaak werd verkleind tot het braakliggende terrein naast het gemeentehuis. Dat betekende dat het Verbakel- complex van 2.000 vierkante me- Verbakel-directeur J.A.M. Linderhof. WADDINXVEEN - Er komt na bijna 65 jaar een einde aan Verbakel Mode en Textiel BV in Waddinxveen. Het modebe- drijf voor mannen-, vrouwen- en kinderkleding ziet zich genood zaakt haar vestiging aan de Zuidkade in het Brugcentrum uiter lijk 1 september van dit jaar te gaan sluiten. In augustus wordt het pand ontruimd en trekt het Keukencentrum Waddinxveen Het complex van Verbakel Mode en Textiel BV aan de Zuidkade in Waddinxveen. dat in het najaar betrokken zal worden door Keukencentrum Waddinxveen. Mooie materialen behoren ook mooi gehangen of gelegd te worden. Daarom WS’. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOM FORT EN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen, tel. 01828-16119 mogelijkheid gebruik vervroegd uit te treden en kunnen er 2 werkzaam blijven in ‘La Linge rie1. De beëindiging van de activi teiten van Verbakel Mode en Textiel BV komt volgens di recteur Jan Linderhof na zeer langdurige en uiterst moeilijke periode van noodgedwongen lijdzaam wachten op nieuwe positieve gemeentelijke ont wikkelingen in het Brugcen- trumgebied en rond een nieuwe centrumvoorziening in Wad dinxveen. Zoals bekend zijn er met het oog op de toekomst jaren ach tereen door de directie van Verbakel Mode en Textiel BV aan het Waddinxveense ge meentebestuur diverse concrete en haalbare voorstellen gedaan, WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden (61) wil heel graag op 1 januari 1994 voor een herbenoeming als eer ste burger van Waddinxveen in aanmerking komen. Hij hoopt tot in de buurt van zijn pensionering (december 1996) te kun nen aanblijven als eerste burger van dit ruim 25.500 inwoners tellende Gouwedorp. In 1995 zullen de procedures in gang wor- Waddinxveens zesde naoorlog- het paw er in. Het kolossale pand langs de Gou we bij het oude raadhuis is aange kocht door Anva Vastgoed BV uit Vleuten, welk bedrijf daarover al een paar jaar geleden afspraken met de ‘beheersmaatschappij van Verbakel BV - geleid door K.C.H.A. Raming uit Vlist - had gemaakt. Met directeur Frans de Bruin van Anva Vastgoed - sinds kort ook actief in de Passage-West, waar het bedrijf een optie heeft op de aankoop van het bedrijfspand van C.P. Broer BV aan de Passage - was afgesproken dat hij recht op eerste koop zou hebben als het gemeentebestuur definitief be sloot niet in te gaan op de aanbie dingen en voorstellen van Verba kel BV. De meerderheid van de gemeente raad - op burgemeester C.M. van der Linden en de PvdA-fractie na - bepaalde een jaar geleden dat Verbakel BV buiten het aan te pakken Brugcentrumgebied zou blijven, dus zat er uiteindelijk voor de directie van het kleding concern niets anders op zich nog eens heel goed te gaan bezinnen op de toekomst. Toen bleek dat Anva Vastgoed BV gebruik wilde maken van het recht van eerste aankoop werd dit onlangs gestand gedaan. Inmid dels heeft de Vleutense onderne ming het pand met bijbehorende gronden doorverkocht aan Wad- ming van de raadsvoorzitter geen strobreed in de weg zal leggen. Wel zal over de aspecten die hier mee te maken hebben in een ver trouwelijke bijeenkomst van de raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) op dinsdagavond 16 maart worden gesproken. Van ABZ zijn alle fractievoorzitters lid. Het Weekblad voor Waddinxveen schreef reeds op woensdag 27 ja nuari dat burgemeester Kees van der Linden, die al sinds vorig jaar de mogelijkheid tot vervroegd uit treden, dubt over zijn loopbaan. Waddinxveens burgemeester wordt 7 december 1996 65 jaar. De zoon van een Vlaardingse ge meentesecretaris viert eind dit jaar zijn 25-jarig burgemeester schap (Koudekerk, Haastrecht, Stolwijk en Vlist en Waddinx veen, sinds 1 januari 1982) en zijn 40-jarig dienstverband als over heidsdienaar. Kees van der Lin den, vader van vier kinderen, be gon zijn ambtelijke loopbaan in Friesland. In het Waddinxveense college van B. en W. beheert hij de porte feuilles algemeen bestuurlijke za ken, openbare orde en veiligheid, burger en bestuur, brandweer, ruimtelijke ordening, woningbouw en bedrijfsterreinen, herindelings- zaken, politie, voorlichting en pu blic relations. lijk af te zien van aankoop van het Verbakel-complex nadat we hiero ver langdurig en intensief gespro ken hadden. Ik stel dat vast, zon der de gemeenteraad iets te ver wijten*. Dat het Keukencentrum Wad dinxveen in het pand van Verba kel BV trekt noemt burgemeester Van der Linden een ‘prima oplos sing*. Volgens hem zitten keuken centra in verzórgde panden. Hij verwacht dat directeur Wim Slingerland het pand straks niet als een kerstbboom zal gaan uit dossen en rekening houdt met de sfeer van de Gouwe-oever en het Brugcentrum. den gezet voor de benoeming van se burgemeester. Waddinxveens burgemeester, van af volgende week drie weken met vakantie om alles nog eens te overdenken, heeft deze mening in kleine kring reeds verwoord. Hij acht zich lichamelijk en geestelijk voldoende gezond om nog een paar jaar door te gaan en heeft daar overigens ook alle lust toe. Bovendien betekent een vroegtij dig vertrek een financiële aderla ting. Belangrijk is echter dat er ook een aantal politiek-bestuurlijke re denen is om aan te blijven zolang de gezondheid dat toelaat. Een herbenoeming laat je immers niet plaatsvinden als deze maar voor een zeer korte periode zou zijn bedoeld, terwijl in mei van dit jaar een nieuwe wethouder aan treedt als opvolger van de vertrek kende CDA-wethouder Paul F.J. van Schie en er volgend voorjaar gemeenteraadsverkiezingen zijn als gevolg waarvan een nieuwe ge meenteraad en een nieuw college van B. en W. gaat functioneren. Kees van der Linden zal zijn be sluit voor een herbenoeming aan aanmerking te willen nog voor de zomer meedelen aan Zuidhollands Commissaris der Koningin mr. S. Patijn. Deze had al naar de opvat ting van de burgemeester geïnfor meerd. Zeker is al dat de gemeenteraad van Waddinxveen de herbenoe- WADDINXVEEN - In een perscommuniqué heeft direc teur Jan A.M. Linderhof (54) van Verbakel Mode en Textiel BV aan de Zuidkade in Wad dinxveen uitgelegd waarom zijn bedrijf zich genoodzaakt heeft gezien de bekende da mes-, heren- en kinderkleding- zaak uiterlijk per 1 september van dit jaar te gaan sluiten. In het pand, dat medio augus tus zal worden ontruimd, zal ‘La Lingerie* geopend blijven. Dit winkeltje is gespecialiseerd in nachtmode, badmode en foundations. Na het leegkomen van het complex in het Brugcentrum zal de nieuwe eigenaresse Anva Vastgoed BV in Vleuten er een vestiging van het Keukencen trum Waddinxveen aan de He- negouwerweg in Waddinxveen mogelijk maken. Het beëindigen van de activi teiten van Verbakel BV is door directeur Jan Linderhof aan de 13 vaste en medewerkers/sters deeld. Met het Arbeidsbureau in Gouda is overleg gaande over een ontslagvergunning voor 9 medewerkers/sters. Van de overige 4 personeelsleden ma ken er vermoedelijk 2 van de Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen l Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02323 keuring voor hun visie moeten zien te krijgen van hun gemeente raden, eieren voor hun geld heb ben gekozen. Bovendien valt te verwachten dat het college van GS toch nog het één en ander zal hebben af te dingen op de door de drie gemeenten afgesproken bouwgroei. In het jaarlijks te bouwen aantal zal welhaast zeker door ‘Den Haag* een temporisering worden aangebracht, zullen er keiharde afspraken gemaakt moeten wor den over de contouren van Wad dinxveen, Gouda en Moordrecht, mag het bedrijventerrein aan de Bredeweg onder geen begin gro ter groeien en zal de nieuwe wo ningbouw in de drie gemeenten moeten meebetalen aan de uitlo per van het Bentwoud tussen Zoe- termeer-Waddinxveen en de Krimpenerwaard. Volgens Zuidhollands PvdA-gede- puteerde Hans van der Vlist, die maandagavond in het buurtcen trum ‘De Boog* (C. Huijgenslaan) een interessante spreekbeurt hield op de PvdA-ledenvergadering, hebben de drie gemeentebesturen geprobeerd de eigen identiteit zo veel mogelijk overeind te houden. ‘Ik stel vast dat de gemeenschap pelijke visie van Waddinxveen, Gouda en Moordrecht in ieder ge val afwijkt van het provinciale en ook het landelijke streven om het Groene Hart open te houden. Als drie gemeenten het op woning bouwgebied met elkaar eens wor den, dan wordt er al gauw te veel gebouwd*, aldus een openhartige Hans van der Vlist voor wie ver trouwelijkheid geen rol speelde. De PvdA-gedeputeerde hield voor een gehoor van 20 sociaal-demo- craten in Waddinxveen een helder betoog over de noodzaak van het Bentwoud om de verstedelijking tegen te gaan (‘Dit gebied zal in de toekomst nooit agrarisch kun nen blijven*), het provinciale standpunt dat het nieuwe bosge bied zo dicht mogelijk langs de bebouwde kom van Waddinxveen moet worden gesitueerd (‘Geen strook voor luxe ‘boswoningen* langs het Noordeinde*) en over de ‘onzinnige* denkbeelden van ge meentebesturen dat er voor de ei gen aanwas altijd in de eigen plaats moet worden gebouwd (‘Dat is in deze communicatieve tijd met telefoon geen sterk ver haal, gewoon onzin*). Hans van der Vlist erkende dat Waddinxveen de ruimte heeft om meer huizen te bouwen. Bouwen in Waddinxveen is ook goedkoper dan in de dure Zuidplaspolder voor Gouda-West. Hij pleitte daarom voor financiële afspraken tussen de gemeenten, bijvoorbeeld door de vorming van een woningbouwschap, indien het draagvlak, de taken en de verant woordelijkheden van de centrum gemeente Gouda maar overeind zouden kunnen blijven. Met ruime parkeergelegenheid WADDINXVEEN - Maandag avond 15 februari om acht uur wordt in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) weer een gro te bingo-avond gehouden voor alle Waddinxveense ouderen en men sen met een handicap. jaar in Waddinxveen ter vloeroppervlakte en 1.000 vierkante meter bouwgrond niet in gemeentelijke handen zou ko men voor de bouw van circa 80 woningen en het realiseren van 800 vioerkante meter nieuwe win kelruimte. Regionaal kreeg Verbakel BV da nig te maken met de sterk toene mende concurrentie van nieuwe en vernieuwde winkelcentra in de omgeving, omdat Waddinxveen er steeds maar niet in slaagt een echt compleet winkelhart van de grond te krijgen. Landelijk kwamen daar nog eens de sterk veranderde koopgewoon tes van het publiek, dat de textiel branche grote klappen heeft toe gebracht, bij. De Nederlanders soneelslfeden (inclusief de direc- 89ven Jaar'1j*cs steeds minder geld uit een goede kwaliteitskleding. De personeelsleden, de zakenrela ties, het publiek en het gemeente bestuur hebben - voor zover ze er van wisten - geschokt gereageerd op het verdwijnen van Verbakel BV uit Waddinxveen. ‘Voor het aanzien van Waddinxveen is de sluiting van Verbakel BV een trieste zaak*, aldus burgemeester C.M. van der Linden in een korte reactie. ‘Verbakel BV was voor Waddinx veen en wijde omgeving een be kende en vertrouwde naam. Het bedrijf heeft helaas niet langer kunnen wachten op de winkelont- wikkelingen in Waddinxveen, waarover in het voorjaar definitie ve besluiten zullen vallen*. ‘Door de ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan kwam Verbakel BV in het Brugcentrum steeds geïsoleerder te staan. Het gemeentebestuur besloot uiteinde- door BERT J. WOUDENBERG De verrassende eensgezindheid in denken van de drie colleges van B. en W. heeft Gouda’s burge meester drs. J.H. Boone afgelo pen weekeinde meegedeeld in ver trouwelijke gesprekken met de le den van het college van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland meedelen. Over het akkoord van de drie ge meenten hebben GS zich in hun wekelijkse vergadering van dins dag gebogen. Vandaag of morgen krijgen de samenwerkende colle ges van B. en W. een provinciaal antwoord verwachten. Donderdag of vrijdag kunnen de plannen dan in de openbaarheid worden gebracht en is de tijd rijp dat Waddinxveen, Gouda en Moordrecht - omgeacht een even tueel afwijkende provinciale zienswijze - op feestelijke wijze een convenant gaan tekenen (sa menwerkingsovereenkomst). De eensgezindheid over de wo ningbouw en bedrijfsterreinen in de Goudse streek betekent voor de drie gemeentebesturen dat: Waddinxveen achtereenvolgens Zuidplas-Extra (achter ‘Van Leeuwen*, tussen Piasweg en IJse- rmanweg) en woningbouw aan de andere kant van de Beijerincklaan driehoek spoorlijn - Zuidelijke Rondweg - Tweede Bloksweg) kan gaan realiseren, Waddinxveen doorgaat met het bedrijvenpark Coenecoop 2 en een nieuw bedrijventerreintje ont wikkeld bij Akkeroord-Zuidelijke Dwarsweg en deels langs de ande re kant van de spoorlijn Gouda- Alphen aan den Rijn, Gouda bedrijventerreinen ont wikkelt in de Oostpolder in Schie- land en tegenover ’t Weegje bij rijksweg A 20 (Rotterdam-Gou- da), Gouda 3.000 huizen bouwt in het Moordrechtse (straks Goudse) deel van de Zuidplaspolder tussen de Hollandsche IJssel en de Pro vinciale Weg, zodat er toch ge bouwd gaat worden in Gouda- West, Moordrecht nog een aardige hoeveelheid woningbouw gaat rea liseren ten noorden en ten oosten van de bestaande dorpskern, in de richting van rijksweg A 20. Tussen de (nieuwe) bebouwde kom van Moordrecht en Gouda- West in dë Zuidplaspolder komt een groene strook van 700 a 800 meter. Dit grondgebied wordt een uitloper van het Bentwoud, een bosgebied van 2.100 hectare dat de komende 25 jaar zal worden aangelegd tussen Zoetermeer en Waddinxveen. Dit bosgebied wordt tevens over de gehele linie de harde groene grens voor het Gouwedorp langs Zuidplas-Extra, de Zuidelijke Rondweg en het bedrijfsterrein Doelwijk (veiling) aan de Brede weg. Uitbreiding van Doelwijk langs de spoorlijn in de richting van de Zuidelijke Dwarsweg is en blijft zowel in regionaal als in provinci aal verband een heet hangijzer. Vooralsnog moet er op worden ge rekend dat de groei van het vei- lingterrein zal worden beperkt, zodat forse uitbreidingen niet kunnen worden toegestaan, hoe graag het gemeentebestuur van Waddinxveen dat ook zou willen. De binnen Waddinxveen, Gouda en Moordrecht verkregen eensge zindheid is min of meer afge dwongen door het provinciaal be stuur van Zuid-Holland. Als de drie gemeentebesturen voor de woon- en werklokaties namelijk niet zelf een gezamenlijke keuze zouden hebben gemaakt, zou de provincie in het kader van de ko mende herziening van het streek plan Zuid-Holland-Oost de knoop doorhakken. Dat betekent dat de drie colleges van B. en W., die nog de goed- Zuidhollands PvdA-gedeputeerde Hans van der Vlist op de PvdA-ledenvergadering in het buurtcentrum De Boog met naast hem PvdA-afdelingsvoorzitter Aad van Holsteijn en PvdA-se- cretaris Jaap Eling. (Foto: Sjaak Noteboom). V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1