Bentwoud in in Waddinxveen Kerkdienst met muziek Editha Bergkotte verovert brons Sluiting van Verbakel BV vatten ontslag sportief op6 Lee ‘Medewerkers GOUWE MEUBEL 1 Gemeentesleutels weggegeven W’veen (2) Leefbaarheid Dick Voshol 20 jaar kapper II Verbouwing wijkgebouw Zevenhuizen Vergadering TOOS-gym Cursus vrijwillig vogelbeheer r 4 Sport- en spel- instuiven 50+ in Gouda GLASBEEK Jan Linderhof voor RTW-radio: FOCWf AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED’ LEZERS SCHRIJVEN A BRUGWEG 2 - WADDINXVEEN (BIJ DE HEFBRUG) S 01828-17705 Koopkracht Paul van Schie Pagina 13 Woensdag 17 februari 1993 Weekblad voor Waddinxveen ver in 4 Stichting LEZEN. Keizersgracht 391 1016 EJ Amsterdam doen en laten van CDA-wethou- der Paul van Schie (60), die heeft carnavalsvereniging De Gouwe- slobbers. Na 65 jaar moet Verbakel Mode en Textiel BV zijn deuren sluiten. Als oorzaak wordt ondermeer ge noemd de concurrentie van de winkelcentra uit de omliggende plaatsen. Rob Aalbers Havikhoek 24, Waddinxveen Wat voor gevolgen heeft dit voor de werkgelegenheid? Zullen men sen hun baan verliezen? (Ik denk dan aan de toeleveringsbedrijven) enz. enz. enz. Als we alle effecten bekijken is het bosplan dan nog wel zo posi tief? Willem-Jan en Anton Steller, Willem de Rijkelaan 170, Wad dinxveen De op afspraak werkende kap perssalon in Waddinxveen zal dus door Dick Voshol, die het erg naar zijn zin heeft in de Bomen- wijk en niets liever wil dan het ook al zijn klanten naar de zin te maken, geleid blijven worden. kan 1JVZ nog opzien baren vol gende week op de nationale sprintkampioenschappen voor ju nioren. Rogier van Westen overi gens reed ijzersterk bij de heren junioren B. Op de 100 werd hij tweede in 11.18. Met een per soonlijk record sloot hij zijn 300 af in 27.76. Ook reed hij de 500 sterk, slechts 0.02 boven zijn per soonlijk record in 44.46. Met de ze scores haalde hij een eindresul taat van vijfde junior B in het Haagse gewest. Nog twee juniores C van Zoeter- meers ijsvereniging hadden zich weten te plaatsen: Nienke Ham en Lisette Nijmeijer. Zij werden zevende en tiende in het klasse ment met ieder twee persoonlijke records. Nienke reed 12.55 (pr) op de 100, 32.24 op de 300 en een persoonlijk record van 51.69 op de 500. Lisette evenaarde haar beste 100 meter sprinttijd van 13.07 en pakte pr’s op de 300 in 32.34 en 500 in 52.96. De jonge dames van IJVZ gaven prima actes de presence, omdat bij de pupillen de pup-dreimadel zich hadden weten te plaatsen. Chantal Hoefsloot, Fleur Hum- meling en Angela de Graaf, een week eerder goed voor promotie naar pupillen 1, werden nu zesde, achtste en tiende in hun geweste lijke eindrangschikking. Chantal had 13.71 nodig op de 100; Fleur reed een fraai persoon lijk record in 13.55 en Angela viel op deze afstand (19.59). Op de 300 was Angela snel in 34.07, Chantal eveneens met 34.62 en Fleur ook rap in 35.42. Op de 500 reed Chantal een pr in 55.15, An gela reed 55.53 en Fleure 56.51. Emiel de Haan deed mee aan de meerkamp junioren A. In het veld van twaalf deelnemers zaterdag en zondag werd hij zesde van de junioren A in het gewest. De eer ste dag bleef hij net boven zijn' 500 en 1500 tijden in 44.24 en 2.19.58. Met twee persoonlijke re cords gaf hij zondag een leuke wending aan de toch inspannende strijd met een tijd van 1.29.55 op de 1000 meter een verbetering met ruim 3 seconden!) en 4.55.12 op de 3000 (een vooruitgang van bijna 8 seconden). Ook Editha Bergkotte reed de drie kilometer en plaatste zich daarmee op de ranglijst van histo rische clubtijden bij IJVZ: junio ren B, 3000 meter in 5.20.46 op naam van Editha. Bij FOCWA garantiebedrijf Noordkade 24 Telefoon (01828) 12588 Waddinxveen Nf DfRLaSdSE VERENIGING* VAN ONDERNEMERS IN HE T CARROSSERIE BE DRUP WADDINXVEEN - De enthousi aste dames- en herenkapper Dick Voshol (39) viert dinsdag 23 fe bruari het 20-jarig bestaan van zijn haarmodezaak aan de leplaan in de Bomenwijk in Waddinx veen. Dat gebeurt die dag met presentjes voor zijn klanten. De aan het Akkeroord in het voormalige Moordrecht wonende haarkunstenaar begon in 1973 bo ven de kruidenierszaak van zijn vader aan de Zuidkade. Hij heeft daar vijf jaar dames geknipt. Vijftien jaar geleden verhuisde Dick Voshol met zijn dameskap- salon naar de leplaan, in het pand waarin nu Frank Pronk knipt. Na een kapperspandenruil in de Bo menwijk knipt de Waddinxvener weer zo’n jaar of acht in de sfeer volle salon op de hoek Ieplaan-Ei- kenlaan zowel dames als heren. Dick Voshol startte na de kap persdagschool in Rotterdam en draaien betekent dat volgens mij maar een ding: Waddinxveen is een uit zijn krachten gegroeid dorp waar de smaak van de ge middelde consument niet verder reikt dan de rekken van dat be kende grottwinkelbedrijf dat toch voordeliger is. Des te meer een redenen om af te zien van het geplande winkelcen trum omdat zo’n centrum zijn aantrekkingskracht toch moet ont lenen door de aanwezigheid van kwaliteitszaken zoals Verbakel ge weest is. IR ZEVENHUIZEN Het wijkgebouw van het Kruiswerk aan de Dorpsstraat 75 in Zeven huizen wordt momenteel ver bouwd. De activiteiten van het kruiswerk gaan gewoon door, maar zijn tijdelijk verplaatst. Op mijn ingezonden brief van vo rige week in het Weekblad voor Waddinxveen kwamen enkele re acties binnen, waaronder een in- tervieuw met RTW-radio vrijdag avond. Een teken dat de leefbaarheid in Waddinxveen leeft. Vorige week schreef ik dat Wad dinxveen vervuild. Dat wil zeggen dat sommige straten in Waddinx veen vol liggen met lege blikjes, plastic afval en papier. Gelulddg is dat lang niet in alle straten zo. Maar als er niets aan gedaan wordt gaat het wel de verkeerde kant op. Ik realiseer mij echter dat schrij ven en praten er over niet vol doende is, er moet ook iets gebeu ren. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat de gemeente er veel aan doet om Waddinxveen zo schoon mogelijk te houden, blijkt dat dit niet voldoende is. Het vertrouwde beeld van straat vegers zie je allang niet meer. Moderne stofzuigauto’s (zo noem ik ze maar) hebben hun plaats in genomen. Door de vele geparkeer de auto’s kunnen zij niet overal bijkomen, dus blijft er toch nog veel vuil liggen. Gelukkig wordt er veel aan een schoon milieu gedaan. Zo zijn er schonere auto’s gekomen, de was middelen zijn vriendelijker, het mestprobleem is men bezig op te lossen en de chemie, zo las ik, gaat tien miljard steken in een Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te I buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. V knippen komen telkens terug. Wat er allemaal gebeurt is naar hun zin. Dick Voshol zal zolang hij dat nog leuk blijft vinden blijven knippen aan de leplaan, hoewel het met zijn vriend bewoonde woonhuis aan het Akkeroord vo rig najaar is verkocht. Een paar maal per jaar pendelt de Waddinxvener tussen Aruba, waar zijn partner is gaan wonen en werken, en Nederland. Als het huis aan het Akkeroord zal zijn ontruimd trekt het tweetal ver moedelijk in een woning in Den Haag. Tussen kwart voor twee en vijf uur werd door De Gouweslobbers in Het Zuidhonk een carnavals- middag voor ouderen verzorgd. Voor hen reed er speciaal een au tobus tussen het Anne Frank-cen- GOUDA - Ook dit voorjaar orga niseert de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland in Gouda een cursus weidevogel beheer. De cursus, die bestaat uit vier avonden en een excursie, gaat over weidevogelbescherming door veehouders en vrijwilligers. De cursusavonden vinden plaats op donderdag 25 februari, ll en 25 maart en 25 april in sociaal- cultureel en educatief centrum Het Evertshuis in Bodegraven. Zaterdagochtend 17 april staat een excursie op een melkveebe drijf op het programma. De cursus is bedoeld voor ieder een die geïnteresseerd is in weide vogels en graag actief wil worden met weidevogelbescherming: zo wel veehouders die te maken heb ben met weidevogels op hun land, als vrijwilligers die de veehouders kunnen helpen bij het zoeken en beschermen van nesten. In de cursus worden aan de hand van dia’s de verschillende soorten weidevogels, hun gedrag en hun nesten besproken. Ook wordt aan dacht besteed aan de verschillen de agrarische werkzaamheden die van invloed zijn op de weidevogel- stand, welke maatregelen boeren kunnen nemen om nesten van wei devogels te sparen en wat vrijwlli- ge weidevogelwachten kunnen doen om de boer hierbij te hel pen. Verder zullen een agrariër en een weidevogelwachter vertellen over hun ervaringen met het weidevo gelbeheer. Op de excursie kunnen de deelnemers ’de praktijk’ van de weidevogelbescherming zien: de vogels, de nesten en de nestbe- scherming. De kosten voor deze cursus bedra gen 30,- inclusief koffie en een cursuspakket. Meer informatie over de cursus weidevogelbeheer en een cursusfolder met opgave- strook is verkrijgbaar bij: Sichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland, Postbus 558, 2800 AN Gouda, tel. 01820-24500. WADDINXVEEN - Tijdens de carnavalsmiddag voor ouderen in het wijkgebouw Het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan heeft loco- burgemeester Karei van Soest (VVD) zaterdagmiddag de ge- meentesleutels officieus aangebo den aan Waddinxveens oudste I W KI GOUWE MEUBEL De zwangerschapsgymnastiek heeft tijdelijk onderdak gevonden in het schoolgebouw van ’t Rei- gerbos, Zaagmolenpad 1. De verbouwing en herinrichting van het wijkgebouw gaat ongeveer 160.000 kosten. De voormalige zusterwoning op de eerste etage wordt verbouwd tot kantoor voor de Maatschappelijke Dienstverle ning Zuidplas, de benedenverdie ping van het wijkgebouw krijgt een grondige opknapbeurt. vanaf 11 maart hoopt men weer vanuit het gebouw in Zevenhui zen te kunnen werken. Zondagavond 21 februari zal om half zeven in de Triomfatorka- pel aan de Molenwerfstraat het interkerkelijk koor ’Sound of Joy’ uit Berkel en Rodenrijs, muzikale medewerking verlenen aan de dienst waarin ds. H. G. Koekkoek zal voorgaan. Dit grote koor zal, begeleid door piano, basviool en drum, een aantal liederen ten gehore bren gen om zo een zingend getuigenis Bij deze oorzaak zet ik zo mijn vraagtekens, als men hier in Wad dinxveen een pak van het merk X kan kopen voor een bepaald be drag waarom zou men dan naar Gouda, Alphen of Zoetermeer gaan? Niet omdat het daar een paar gulden goedkoper zal zijn. Als een zaak waar kwaliteit ver kocht wordt in een plaats met ruim 25.000 inwoners niet kan schonere fabricage. Dat is mooi. Maar het meest voor de hand lig gende gebeurt in onvoldoende ma te. Dat is de openbare weg schoonhouden van afval. Laten we met elkaar zorgen dat Waddinx veen schoon blijft. Gooi uw afval waar het hoort: In de vuilnisbak, in de openbare pa pierbakken, niet op straat. Jon gens en meisjes, gooi het lege co- lablikje en patatbakje niet zo maar op straat. Het staat zo sme rig- Weet je, vroeger kreeg men in het voorjaar altijd de ’’schoonmaak” kriebels. Nu ook nog wel, zij het in mindere mate. Maar een nieuw behangetje en een likje verf en de tuin een beurt geven is ook schoonmaak. De lente begint op zondag 21 maart. Als we nu met zijn allen eens op zaterdag 20 maart onze eigen om geving schoon gaan maken, dan beginnen we de lente heel wat fleuriger en schoner. Waddinxveen telt ruim 25 dui zend inwoners. Als 10 procent op 20 maart de handen uit de mou wen gaan steken, dan is onze woonplaats in één ochtendje schoon! Zelfs met 5 procent moet dat luk ken, want dan zijn er 1250 men sen in ons dorp bezig om Wad dinxveen leefbaar te houden. Af gesproken? 20 Maart- grote schoonmaak waar het nodig is. M. Mos Sr. Tollenslaan 129, Waddinxveen De consultatiebureaus voor zui gelingen en peuters, bloedprik- ken, bejaardengymnastiek en di- eetspreekuren vinden plaats in het gebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Dorpsstraat 104, tel. 01802-3492. Is er wel behoefte voor zo’n enorm recreatiegebied? Als men naar de bestaande recreatiegebie den kijkt blijkt namelijk dat deze slecht of nauwelijks bezocht wor den. Een eigenschap van mensen is toch dat zij altijd samenklitten. Op de Veluwe bijvoorbeeld is het altijd rondom de campings druk, maar in de „echte” bossen zie je geen kip. Een ander en misschien wel het belangrijkste argument voor ons is dat als het Bentwoud er komt Ne derland een uniek gebied kwijt raakt. Uniek omdat er op de hele wereld nergens zo’n groot open gebied is in een zo dichtbevolkt en be bouwd gebied. Het is jammer als we dat zomaar prijsgeven aan een tijdsrage (wat je mooi vindt, is subjectief). 3. Wat voor gevolgen zal het plan hebben voor onze regio? Wat gaat er met de betrokkenen gebeuren? Zullen zij een redelijke prijs krijgen voor hun grond en worden er goede voorwaarden ge schapen zodat zij elders een nieuw bestaan kunnen opbouwen? Wat gebeurt er met de tuinbouw bedrijven rondom het bosgebied. Zullen zij ook uitgekocht worden? (Het is haast onmogelijk om ren dabele tuinbouw te bedrijven aan de bosranden, wegens onkruiden en ziektes). Waddinxveen - Vandaag (woens dag 17 februari) houdt de Wad dinxveense Multi Sport Vereni ging TOOS, afdeling gymnastiek, haar jaarlijkse algehele ledenver gadering in de TOOSOOS aan de J.W. Frisoweg. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. ZOETERMEER - Met overmacht sprintte Quincy Zevenbergen naar drie eerste plaatsen bij jde gewestelijke junioren C, dus naar goud op de ijsbaan De Uithof. De Waddinxveense Editha Berg kotte veroverde bij de dames junioren B een bronzen plak voor haar club Ijsvereniging Zoetermeer. Niet dit resultaat geeft Quincy zijn kwaliteiten aan op de korte afstand. De honderd meter reed hij in 11.48, de 300 in 27.80 en zijn 500 sloot hij af in 44.29. Drie eerste plaatsen en daarmee de snelste gewestelijke sprinter juni or C. Editha Bergkotte, juist rapper op langere afstanden, reed naar een mooie derde plaats bij de dames junioren B in een verscherping van haar club- en dus ook haar persoonlijk record op de 100 en 300 in 12.39 en 29.76! De 500 meter sloot zij af in 47 seconden rond, iets boven haar NK-tijd van 46.83 een week eerder. Met deze prominente sprinters slag verloren en moeite hebben om de verloren ge- gane koopkracht weer terug te krijgen’. ‘Wij hebben om puur economi sche redenen afgehaakt’, herhaal de Verbakel-directeur Jan Linder hof nog eens voor de microfoon van de RTW, die hem ondervroeg over de sluiting van het 65-jarige Waddinxveense bedrijf waar de Reeuwijker 13 jaar werkzaam is. ‘Vijf en zestig jaar is voor dit type onderneming toch een aardig waardig afscheid. Maar we gaan met pijn en droefenis dicht’. Als één van de oorzaken voor de economische malaise waarin Ver bakel Mode en Textiel BV te recht is gekomen noemt Jan Lin derhof eerst en vooral het ge meentelijke middenstandsbeleid. En daarin kan en wil hij niet om de christen-democratische wet houder van economische zaken heen. ‘Wethouder Paul van Schie (CDA), maar ook zijn voorganger Martin Kraaijesteijn (PvdA), heb ben in wezen geen echt actief middenstandsbeleid gevoerd. Re geren is vooruitzien. Vandaar dat ik zes a zeven jaar geleden al met projectontwikkelaars plannen heb ingediend bij de gemeente*, stelt de Verbakel-directeur. ‘De politiek heeft hier echter af stand van genomen. Dat is jam mer. Omliggende gemeenten als Gouda, Zoetermeer, Rotterdam en Boskoop hebben alle moeite gedaan om hun middenstanders hulp te bieden', zegt de nu een weekje met vakantie zijnde Jan Linderhof. Hij wijst er voor de RTW-radio op dat in deze tijd koopkracht niet automatisch en voor altijd in een gemeente aanwezig blijft. Dus zal de koopkrachtbinding in de eigen plaats krachtig moeten worden hersteld. ‘Vijf jaar geleden was in Wad dinxveen de koopkrachtbinding in de non-foodsector 62%, dat is nu tussen de 28 en 32%‘, weet de Verbakel-directeur van de vak- - mensen van zijn inkoopcombina- tie. Jan Linderhof vindt dat Waddinx veen heel goed geregeld heeft dat er in elke woonwijk supermarkten zijn. ‘Wat hier in de non-foodsec tor echter niet goed is geregeld is bijvoorbeeld dat detailhandelsza- ken als de onze eigenlijk geen en- De uitleen van verpleegartike- len wordt gedurende de verbou wing vanuit het wijkgebouw in Moerkapelle gedaan. Daarvoor kan men van maandag t/m vrij dag van 12.00 tot 13.00 uur te recht op het adres van het wijkge bouw: Herenweg 13, tel. 01793-1615. De spreekuren van de wijkver pleegkundigen vinden ook in Moerkapelle plaats, dagelijks van 12.00 tot 13.00 uur. GOUDA - Ook in 1993 gaat de Dienst Sport en Recreatie in Gou da door met het organiseeren van sport en spel voor 50-plussers. Juist nu er met goede voornemens het nieuwe jaar wordt ingegaan is het advies bewegen. Op dinsdagmiddag is er een in stuif in de Goudse sporthal De Mammoet van 14.30 tot 16.00 uur. De sporthal aan de Calslaan is met het openbaar vervoer mak kelijk te bereiken. In de nieuwe hal De Zebra in de Goudse wijk Goverwelle is Gouda gestart met een instuif voor 50- plussers op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Het doel van de activiteiten is ’door middel van bewegingsactivi- teiten een bijdrage leveren aan het zo optimaal en lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren van ouderen in de samenleving’. Hierbij gaat het niet om wedstrijd of prestatie, maar om sfeerken- merken en intenties zoals plezier in bewegen, sociaal contact, leren kennen van eigen mogelijkheden, eigen initiatief, zelfstandig bewe gen, samenwerking, ontspanning. In beide Goudse hallen is er ma teriaal aanwezig om te badmin tonnen, tafeltennissen, koersbal en bowls te spelen. Al deze spelen worden op een ontspannende wij ze beoefend. Sportkleding is niet verplicht. Bij deze activiteiten zijn recrea- tieleiders aanwezig die de aanwe zigen het een en ander uitleggen en de activiteit begeleiden. Wie belangstelling heeft kan gerust eens komen kijken. Deelnemers bijdrage is 2,50 per keer. Voor inlichtingen kan men bellen naar de Dienst Sport en Recreatie in Gouda, telefoon 01820-88427 jof naar de hallen De Mammoet 'tel. 01820-22094, De Zebra tel. ‘01820-26665. trum aan het Jan van Bijnenpad en de Zuudplaslaan. Aan de carnavalsmiddag werd muzikale medewerking verleend door organist Adrie van Vliet. De ouderen, die niet allemaal ver kleed behoefden te zijn, hadden een zeer gezellige middag voor een toegangsprijs van vijf gulden. Zoals u allen bekend is heeft de provincie het plan geopperd om in de toekomst een bos te realiseren met in het midden een oerwoud: het zogenaamde kernbos, dat bij na ontoegankelijk zal zijn. Dat bos zal de naam Bentwoud moeten gaan dragen en zal tussen Zoetermeer, Benthuizen, Wad dinxveen, Moerkapelle en Kruis weg komen te liggen. Dit bos zal een oppervlakte gaan beslaan van 21 miljoen m2, dus geen geringe oppervlakte. Dit bos moet de functie krijgen van recre atiegebied en tevens de verstede lijking van het Groene Hart te gengaan. Dit lijkt allemaal enorm positief (er zijn natuurlijk ook positieve dingen), maar toch zetten wij nog wat vraagtekens, bijvoorbeeld: 1. Het bos heeft als doel de ver stedelijking tegengaan en te voor komen. Als u de tekeningen be kijkt kunt u zien dat er al grote gebieden zijn opengehouden voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Tegelijkertijd is het voor ons de vraag of het bos in de toekomst werkelijk de verstedelijking van het Groene Hart zal tegenhouden. Zo staat op dit moment de Goud se Hout ter discussie. Hier wil men in de toekomst ook woningen bouwen. Ook op de Veluwe blijkt dat het bos de uitbreiding van plaatsen niet kan tegenhouden. 2. Het Bentwoud moet ook een recreatiegebied worden (kunnen natuur en massarecreatie samen gaan?). Per jaar zouden er twee miljoen mensen het gebied gaan bezoeken. Zou het niet mogelijk zijn om op meer beperkte schaal recreatie voorzieningen aan te leggen en zo tegelijkertijd dit bijzondere land- schap te bewaren. Bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden en picknickplaatsen. Moet erom te recreëren per se bos aanwezig zijn? af te leggen. Zij organiseerden onlangs con certen waaraan al enkele malen een bekend artiest heeft meege daan, zoals Vicky Brown, Thijs van Leer en Jan Vayne Het repertoire van ’Sound of Joy’ bevat vele soorten muziek, voornamelijk moderne kerkmu ziek. Grotendeels zijn dit zelf ge componeerde en bewerkte werken van hun dirigent Jimco Zijlstra. gen in de laatste tien jaar’. Hij weet ook hoe dat komt. ‘Het gemeentebestuur durft over mid- denstandsaangelegenheden geen beslissingen te nemen. Belangrijk zijn een subtropisch zwembad en voor het bedrijfsleven een fantas tisch bedrijvenpark Coenecoop. Daar is kennelijk eer mee te beha len*. ‘Ik mis aan het Raadhuisplein de zelfde voortvarendheid op het ge bied van de middenstand. Ge dacht wordt dat men wel naar de winkels blijft gaan. Maar het is zoals de klanten in onze zaak zeg gen: In Waddinxveen gebeurt niks meer*. De Verbakel-directeur meent dat er nog te veel sprake is van doem denken. ‘Het is fout elkaar een crisis aan te praten. Ik denk wel dat je realistisch moet zijn, zon der daarbij de waarden uit het oog te verliezen. Daarom heb ik aan mijn eigen medewerkers moe ten vertellen dat we vanwege puur economische redenen gingen sluiten*. detailhandel in ons land was ge- Reeuwijks oud-KVP-gemeente- houden. raadslid Jan Linderhof (54) ver- ‘Die topdetaillisten zeiden alle- heelt voor de RTW-radio niet een maal dat er op korte termijn in bijzondere kijk te hebben op het Waddinxveen gekozen moet wor- doen en laten van CDA-wethou- den voor een nieuw winkelhart, der Paul van Schie (60), die heeft Waddinxveen heeft inmiddels de aangekondigd per 1 mei het esta- zal heel veel fettestokje te willen doorgeven aan CDA-fractievoorzitter Jan Hielema (51). ‘Ik vind het jammer dat Paul van Schie - die uit hetzelfde politieke nest kom als ik - nu kleur bekent door straks weg te gaan als wet houder. Een verstandige gemeen teraad moet volgens mij - politiek oordelend - een nieuwe wethouder gaan kiezen die ook wil kijken naar middenstandszaken. Overi gens vind ik dat een wethouder door de bevolking gekozen zou moeten worden en niet door de gemeenteraad*. ‘Het is mijn overtuiging dat de Waddinxveense burgers te weinig bij de besluitvorming worden be trokken, maar men heeft eigenlijk ook geen belangstelling meer in de politiek. Wat gedaan wordt holt in kwaliteit achteruit*. ‘Als ondernemer hoop en wacht ik dat deze gemeenteraad dit jaar eindelijk eens opstaat en niet meer accepteert dat het ge meentelijk middenstandsbeleid in overleg met het KNOV-Waddinx- veen niet of nauwelijks wordt be hartigd*, besluit Verbakel-direc teur Jan Linderhof, die zegt CDA’er te zijn en te blijven. ‘Ik heb nog geen idee wat ik straks ga doen. Ik kom in ieder geval uit een politiek nest. Mis schien ga ik in mijn woonplaats Reeuwijk de politiek weer in. Re cent ben ik daar gevraagd weer deel te nemen aan het gemeente- raadswerk. Tot nu toe heb ik dat echter geweigerd*. WADDINXVEEN - De sluiting van Verbakel Mode en Textiel BV in Waddinxveen is door de 9 van de 13 vaste en parttime- medewerkers die moeten worden ontslagen sportief opgevat. Het stoppen van de verkoop van dames-, heren en kinderkleding in de zaak aan de Zuidkade is voor hen niet helemaal als een volle dige verrassing gekomen. Dat heeft directeur J.A.M. Lin- gekre’ derhof vrijdagavond voor de loka- le RTW-radio verklaard. Volgens hem heeft het voltallige perso neel, dat de afgelopen twee jaar door hem voortdurend op de hoogte werd gehouden van de stand van zaken rond ‘onze en hun zaak*, goed begrepen dat er om puur economische redenen niet aan sluiting in augustus van dit jaar te ontkomen valt. ‘Er is steeds, stap voor stap, over leg geweest met alle mensen in het bedrijf. Ik heb helaas noodge dwongen voor hen ontslag moeten aanvragen bij directeur J.G.M. Daeter van het Arbeidsbureau in Gouda, die tegenover mij zijn leedwezen uitsprak over de detail- handelssituatie in deze regio. Want niet alleen Verbakel zit in de problemen, ook zaken van col lega’s hebben het niet gemakke lijk*. Jan Linderhof herinnerde er in het vraaggesprek voor de lokale radio aan dat er in april vorig jaar in het Waddinxveense Anne Frank-centrum door het Week blad voor Waddinxveen een de- batavond met kopstukken uit de De Waddinxveense kapper Dick Voshol (39) in zijn 20-jarige kapsalon voor dames en heren aan de leplaan. (Foto: Sjaak Noteboom). het behalen van zijn midden standsdiploma zijn zaak als 19-ja- rige met handlichting van zijn va der, want hij was nog geen 21 jaar. Al gauw slaagde hij er in een vaste klantenkring op te bouwen, die hij in de beginjaren verraste met een eendaagse busreis. In zijn haarmodezaak werkt de Waddinxvener op dit moment met drie vaste en drie part-time- krachten. Hij heeft alleen vrouwe lijke medewerkers. Kwaliteit, snelheid, vakmanschap, gezellig heid en sfeer zijn de belangrijkste eigenschappen die Dick Voshol Haarmode in het vaandel heeft staan. Hij slaagt er door de jaren heel goed in een vaste klantenkring op te bouwen. Natuurlijk verandert de samenstelling daarvan wel ge regeld, maar mannen, vrouwen, meisjes en jongens die zich door hem en zijn medewerksters laten v. C,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 13