Jan Hielema voor RTW-radio: Lionsloop Rottemeren De top in romantiek. LEKKER CARNAVALLEN r '501 HUUR.. WikA Laatste raadsperiode Gerrit van den Berg WADDINXVEEN - CDA-gemeenteraadslid Gerrit van den Berg stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe raadsperiode en zal derhalve niet deelnemen aan de volgend voorjaar te houden i voor de periode 100.00 tel.:01828-11177 Wim Burger weg bij Vox Jubilans WADDINXVEEN - Wim Burger, boekhandelaar in de Dorp straat, is na rijp beraad afgetreden als voorzitter van de Her vormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans in Waddinx veen. Hij is in die functie opgevolgd door zijn in Gouda wonen de neef en oud-Waddinxvener Piet Burger. Het is voor het eerst dat Vox Jubilans geleid wordt door een niet-Waddinxvener. WAO geen beletsel voor wethouderschap LGVI'S Nieuwsblad Onafhankelijk nationale top Flyers-jeugd ontmoet de Westnederland start met OV-Tax M. Mos sr. wil schoonmaakdag op zaterdag 20 maart Bouw van 17 aanleunwoningen in Zevenhuizen VAN FULPEN BEVEILIGING HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE JEANS HOUSE VORSTBEVEILIGING? 159.00 130.00 Landbouwschap: Nieuw streekplan brengt onrust flremmer WONING! SCHOENEN GEEN ZORGEN, VEEL PLEZIER 7 dagen per week geopend! Alle grote merken 1200 stuks Tevens nieuwe voorjaarscollectie Nu ook kinderjeans! Kerkweg 199 Oost naast afrit hefbrug 2741 HE Waddinxveen Telefoon: 01828-11173 SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht GREENFIELD CO WIE WAAKT ER OVER UW BEZITTINGEN? WS’ HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Groensvoorde 12. Waddinxveen. Tel. 01828-16119. SKI-BOX (12.50 p/dag) of SNEEUWKETTINGEN (750 p./dag) toyota van Leeuwen EXPRESS MODIEUZE BETAALBARE KLEDING Bram’s paris jeans fax: 10300 Uitstekend De oudste WAO ■n W T I j Woensdag 17 februari 1993 48e Jaargang No. 02324 Vertrekkend CDA-gemeenteraadslid Gerrit De afgetreden voorzitter van de Hervormde Gemengde Zang- Beoogd CDA-wethouder Jan Hielema. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). ...jmantisch, modem of klassiek. Smaken verschillen. Ook dat weet WS’. Advies en installatie van mechanische en elektronische beveiliging van 15.00 uur t/m 21.00 uur vereniging Vox Jubilans, Wim Burger. (Foto: Archief - Sjaak Note boom). Kerkweg-Oost 177 Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Autotelefoon: 06-52809977 - na 18.00 uur: 072-643212. eekblad voor addinxveen Bij Flex Rent dealer Van Leeuwen uw Mont Blanc Piasweg 16 Waddmneen Telefoon 01828-21800 Gerrit van den Berg is binnen de gemeenteraad voorzitter van de raadscommissie voor de bezwaar- en beroepschriften en behartigt hij als CDA-raadslid de porte feuilles economische zaken, sport, recreatie, emancipatiezaken en fi nanciën. ZEVENHUIZEN Lions Club Zevenhuizen organiseert voor de vierde keer in zijn be staan de Lions-loop, die dit jaar definitief de ’Rottemerenloop’ is gaan heten. Op zaterdag 27 februari kan er weer deelgenomen worden op na genoeg autovrije en auto-arme we gen langs of bij de Rottemeren, met de keuze uit drie afstanden: 5, 10 en 21 km. king al die jaren heeft geschon ken. De Hervormde Gemengde Zang vereniging Vox Jubilans staat weer een interssant koorjaar onder leiding van dirigent Pieter Stolk te wachten. Op het programma staat ook weer een cd-opname. Waddinxveen - In de nationale basketbal-bekerstrijd ontvangen de meisjes-junioren van Waddinx veen Flyers zaterdag om 16.15 uur Den Helder, zeker het sterk ste team van Nederland. Omdat het slechts zelden gebeurt dat een (jeugd-)topteam Wad dinxveen bezoekt is het een aan trekkelijk basketbalgebeuren. Helaas zullen de Flyers weinig kans op winst hebben in deze re turn want de eerst ontmoeting won Den Helder namelijk met groot verschil. PvdA-fractievoorzitter Bep Ver- meij heeft het vertrek van wet houder Paul van Schie geken schetst als ‘slecht nieuws1. ‘Wij hebben wel eens ruzie met Paul van Schie, maar het is een uitste kend wethouder, die zijn zaakjes goed kent. Je kunt goed met hem discussiëren', stélt de sociaal-de- mocrate. ‘Ik vind het ook jammer dat hij ineens weggaat als wethouder om dat hij als leider van de coalitie ook verantwordelijk is voor deze politieke samenwerking tussen CDA, PCW en VVD in 1990-1994. De PvdA is ook in het geheel niet gekend in het tussen tijdse vertrek van Paul van Schie'. Over de mogelijke opvolging door Jan Hielema had Bep Vermeij zich nog geen oordeel gevormd. ‘Ik weet niet of ik dat fijn vindt of niet. In de fractie zullen we nog eens goed moeten overleggen over zijn kandidatuur. Ik denk wel dat Jan Hielema het kan, maar dat bespreken wij nog in on ze voltallige fractie'. Jan Hielema wijst er op dat bin nen de CDA-fractie zeer snel ge handeld is nadat Paul van Schie zijn vertrek officieel meedeelde. Bovendien noemt hij het niet ge bruikelijk dat over dit soort zaken met de 'oppositie' wordt overlegd. Dat is wel gebeurd met PCW en VVD, omdat ze moesten instem men met de naar voor geschoven wethouderskandidaat van het CDA. Bep Vermeij: 'Je kunt wel zeggen dat dit snel is afgehandeld, maar éénderde van de gemeenteraad kreeg het feit in een briefje in eens op zijn boterham. Het oppo- sitie-zijn wordt versterkt door de ze werkwijze. Wij voelen ons een beetje buiten gesloten en voelen ons voor een voldongen feit ge plaatst.' Als er overleg is met de WADDINXVEEN - De gemeen te Zoetermeer heeft op 1 februari 1993 een landelijke primeur ge kregen. NV Verenigd Streekbver- voer Westnederland in Boskoop heeft samen met de gemeente een nieuwe vervoervorm ontwikkeld: de OV-Tax. Zoals de naam al zegt, is OV-Tax een combinatie van openbaar ver voer en taxi. OV-Tax combineert de voordelen van openbaar ver voer (lage prijs) en taxi (deur-tot- deur-vervoer). OV-Tax verschilt echter van gewoon taxivervoer, omdat reizigers gezamenlijk in één taxi rijden en de taxi tenmin ste één uur van te voren moet worden besteld. De prijs van het vervoer is hierdoor en door een gemeentelijke subsidie lager dan voor een ’normale taxirit’. De ruimte 8-persoonsbus in Zoe termeer is voor iedereen toegan kelijk, dus ook met name geschikt voormensen die door lichamelijke beperkingen moeilijk van open baar vervoer gebruik kunnen ma ken, waaronder rolstoelgebruikers. Reizigers dienen naast een geldig plaatsbewijs in het bezit te zijn van een voor iedereen verkrijg baar speciaal ontwikkelde OV- Tax-pas. Westnederland dochter onderneming Eurotax te Schie dam draagt zorg voor de uitvoe ring van het vervoer. Het ziet er naar uit dat binnen af zienbare tijd het OV-Tax-Westne- derland-concept ook door andere gemeenten wroden toegepast. De gemeente Schiedam heeft in deze richting reeds plannen ontwik keld: per 1 april a.s. gaat aldaar de OV-Tax rijden. Westnederland beziet op termijn de mogelijkheden om deze ver voervorm in te zetten op de open- baar-vervoerlijnen met (te) weinig passagiers. vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen 1994-1998. Het vertrek van Gerrit van den Berg uit de Waddinxveense poli tieke arena is aangekondigd door CDA-afdelingsvoorzitter Wim de Boer. Hij deed dat in een vraag gesprek met de lokale RTW-ra dio. Gerrit van den Berg zal vanaf 1 mei na de verkiezing van CDA- fractievoorzitter Jan Hielema tot wethouder als opvolger van wet houder Paul van Schie (CDA) in het resterende jaar de fractie gaan leiden. Hij is nu nog vice-voorzit- ter van de fractie. Zijn plaats zal worden ingenomen door CDA- raadslid Dorenda Gerts. De in december 43 jaar geworden Gerrit van den Berg werd in Vel- sen (Santpoort) geboren. Hij is raadslid sinds 1985. Na onderwij zer op een basisschool in het Noordbrabantse Willemstad te zijn geweest bekleedde hij een staffunctie bij de toenmalige ARP, was hij landelijk secretaris van het CDA en is hij thans werk zaam bij het ministerie van Wel zijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). van den Berg. Hielema (51), die per 1 mei de christen-democratische wethou- houder wor(h gekozen, ^de porte- der Paul van Schie (60) moet opvolgen, denkt dat zijn huidige gezondheid het toelaat dat hij lid wordt van het college van Bur gemeester en Wethouders. De CDA-fractievoorzitter zit name lijk sinds 1988 in de WAO. ‘Ik ben heel erg blij dat ik eigen lijk een jaar heb om te kijken hoe dat gaat', betoogde Jan Hielema voor de lokale RTW-radio. In het voorjaar van 1994 zijn er namelijk weer gemeenteraadsver kiezingen. De christen-democraat trad vorig jaar nog wegens gezondheidsrede nen af als voorzitter van de Stich ting Gehandicapten Platform Waddinxveen. Ook de algemene beschouwingen in oktober van het vorig jaar heeft hij wegens ziekte moeten missen. ‘Ik hoop dat ik alle verplichtingen van het wethouderschap zal kun nen nakomen. Dat valt natuurlijk niet te voorspellen. Mijn ziekte beleefde in 1984, 1988 en in 1992 hoogtepunten. Wat heel erg op viel - en waar ik heel erg blij mee ben - is dat ik deze keer heel erg snel hersteld ben'. ‘De doktoren vinden dat het moet kunnen. Te meer daar je als wet houder wat meer vrijheden hebt dan in een normale baan. On danks commissievergaderingen in de avonduren kun je je eigen tijd wat beter indelen dan in een regu liere baan', meent beoogd wethou der Jan Hielema. Hoofdredacteur: B J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 coalitiegenoten, kun je net zo goed overleggen over de wethou- derswisseling met alle fractievoor zitters'. De benoeming van CDA-fractie voorzitter Jan Hielema tot wet houder komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 28 april. Hij is met zijn 51 jaar na Paul van Schie de oudste van de zes leden tellende CDA-raadsfractie. Omdat hij sinds 1981 lokaal volksvertegenwoordiger is was hij reeds bij drie collegevormingen betrokken, licht CDA-afdelings- voorzitter Wim de Boer het una niem naar voren schuiven door zijn partij van de ervaren Jan Hie lema voor de RTW-microfoon toe. 'Gerrit van den Berg heeft te ken nen gegeven aan het einde van de ze raadsperiode te willen opstap pen', zo geeft Wim de Boer de _<ui beperkte opvolgingsmogelijkhe- uftdaging den binnen de raadsfractie aan. tP hpoinn< ‘Bovendien is de combinatie van het wethouderschap met een an dere baan in Waddinxveen niet mogelijk'. ‘Ik heb geen andere baan', heeft Jan Hielema voor de RTW-micro foon laten weten. ‘Ik zit sinds 1988 in de WAO. Toen ik de WAO in ging vond ik dat ik best een paar dagen in de week had kunnen blijven werken, maar dat was in die tijd nog nauwelijks mo gelijk. De werkgevers voelden daar ook niet zoveel voor. Om die reden is dat destijds niet doorge gaan'. Jan Hielema, die meubelstoffeer der en hoofd van de afdeling ver strekkingen van het toenmalige Regionaal Ziekenfonds Gouda- Woerden is geweest, ging in 1987 de Ziektewet in. In 1988 werd hij voor de tweede maal ziek. 'Daarna, toen het een stuk beter ging, had ik echt gehoopt weer aan het werk te gaan, maar dat ging niet door. Ik ben nu boven de 50 jaar en dan ben je ook niet meer zo in trek natuurlijk voor de werkgevers. Daarnaast ben je ook een risicofactor, waardoor je ook niet zo gauw in een reguliere baan terecht komt'. Indien CDA-fractievoorzitter Jan Hielema wethouder wordt zal CDA-raadslid Gerrit van den Berg de raadsfractie gaan leiden. In de fractie, waarin wethouder Paul van Schie als 'gewoon' raads lid zal terugkeren, gaat Dorenda Gerts fungeren als vice-fractie- voorzitter. 'Gerrit van den Berg heeft heel goede kwaliteiten', weet Jan Hie lema. ‘Hij heeft heel lang als der de man gefunctioneerd in de frac tie na Paul van Schie als wethou der en ik als fractievoorzitter. Het fractievoorzitterschap is een stuk je verdienste, waar hij het laatste jaar op zijn minst nog recht op heeft. CDA-raadslid Wil Water- reus-de Vries ambieert die functie op dit moment absoluut niet'. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De Gewestelijke Raad voor Zuid-Holland van het Landbouw schap heeft, in overleg met de plaatselijke en regionale land bouworganisaties, afwijzend gere ageerd op de herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost. Hij acht primair de opzet van de Nota Beslispunten nauwelijks be spreekbaar, omdat: de nieuwe ter minologie voor grote onduidelijk heid zorgt en onrust oproept on der de agrariërs, mede doordat weer nieuwe gebiedsaanduidingen zijn vermeld zonder de conse quenties te concretiseren (bijvoor beeld recreatieve uitloopzone), de zaken, die ruimtelijk niet relevant zijn, naar zijn mening buiten deze nota gelaten dienen te worden (bijvoorbeeld vele milieu-hygiëni- sche zaken), de nota in een te vroeg stadium is uitgebracht, omat er nog vele onderzoeken en besluitvormingsprocedures over essentiële agrarische zaken niet zijn afgerond (bijvoorbeeld de sta tus van kwetsbaarheidskaarten ten opzichte van het streekplan). Secundair heeft de Gewestelijke Raad inhoudelijk kanttekeningen geplaatst door te verzoeken om onder ander: - af te zien van de plannen voor een kembos bij Zoetermeer; - het advies van de Provinciale Adviescommissie Agrarische Sec tor over de toekomstige sierteelt- locaties bij Boskoop onverkort over te nemen; - compensatie te geven voor het verlies van 265 ha aan glastuin bouwlocaties in de Venen door minimaal 75 ha nieuw glastuin bouwgebied in deze regio aan te wijzen; - in de Zuidplaspolder (een deel van) de 150 ha extra streekplanca- paciteit voor glas te realiseren; - terughoudend te zijn in het aan wijzen van bodembeschermings- gebieden; - af te zien van het vertalen van de ecologische aandachtsgebieden met aquatische waarden in het ontwerp-streekplan. De voorzittershamer heeft Wim Burger officieel aan Piet Burger overgedragen tijdens de maandag avond in het Hervormd Wijkge- bouw De Hoeksteen aan de Es- doornlaan in Waddinxveen gehou den jaarvergadering van Vox Ju bilans. 'Afscheid nemen is soms niet ge makkelijk. Zeker niet, als iets je lief is. Ook voor mij niet', aldus Wim Burger, die ruim 30 jaar in het bestuur van de Hervormde Gemengde Zangvereniging zitting heeft gehad, waarvan de laatste 7 jaar als voorzitter. Wim Burger heeft het genoegen gesmaakt dat honderd leden van 'zijn' koor met aanhang vorig jaar september een succesvolle toerriee door Amerika (Michigan) en Ca nada (Toronto) heeft gemaakt. Aan deze tiendaagse trip is een ja renlange voorbereiding door het bestuur onder leiding van de nu vertrokken voorzitter voorafge gaan. 'Veel is er gepasseerd in al die ja ren. Veel zou ik kunnen vertellen. Maar als ik nu afscheid van het bestuur neem, dan denk ik dat dat een goede beslissing is. Diep dankbaar ben ik dat ik deze jaren mee heb mogen maken', aldus Wim Burger. ‘Vox Jubilans zien worden wat het nu is: een prachtig koor op een hoog niveau. En met een enorme saamhorigheid. Vox Jubi lans gaf mij naast mijn dagelijkse werk, veel vreugde en voldoening. Het was met veel gebrek, maar wel met heel veel liefde voor ons mooie koor', meent Wim Burger, die dankbaar is voor het vertou wen dat de bestuursleden en de leden hem in goede samenwer- WADDINXVEEN - De traditio nele voorjaarskriebels zouden aan leiding kunnen zijn om van zater dag 20 maart - de dag voordat de lente begint - in Waddinxveen een grote schoonmaakdag te maken. Dat idee heeft M. Mos sr. van de Tollenslaan 129 vrijdagavond ge opperd voor de microfoon van de RTW-radio naar aanleiding van zijn vorige week woensdag in de rubriek ‘Lezers Schrijven' van het Weekblad voor Waddinxveen ge publiceerde ingezonden brief ‘Leefbaarheid in Waddinxveen'. In dat schrijven heeft de Wad- dinxvener zijn plaatsgenoten na drukkelijk gevraagd mee te willen werken de toenemende straatver- vuiling in dit Gouwedorp tegen te gaan. Hij heeft er inmiddels al di verse reacties op gekregen. ‘Waddinxveen heeft meer dan 25.000 inwoners', rekent de heer Mos voor. ‘Als 5 op de 100 nu eens zeggen op zaterdag 20 maart de eigen omgeving te zullen gaan schoonmaken, dan is heel Wad dinxveen in één ochtendje schoon. Ook scholieren zouden hieraan kunnen meedoen'. ‘Toen ik 25 jaar geleden in Sche- veningen woonde was het daar schoon. Er was daar alleen weinig groen op de Scheveningse Bosjes na. Ik ben naar Waddinxveen ver huisd. Er was en is hier veel groen, dat echter aan het verdwij nen is door snoeien en het wegha len van bomen', meent de heer Mos, die zegt afkomstig te zijn uit een proper gezin. ‘Bij het wandelen door Waddinx veen zag ik dat de lente weer in aantocht is. De narcissen komen al boven de grond uit. Over een paar weken bloeien die volop. Maar die mooie narcissen worden helemaal verprutst door veel vuil. In de bermbegroeiïng liggen blik jes, plastic tassen, krantepapier, afvalbakjes, noem maar op. Het stoort mij geweldig dat dat niet gewoon wordt opgeruimd', gaat hij verder. ‘Laatst stond ik bij een verkeers licht achter een automobilist te wachten. In de auto zaten twee volwassen mensen een blikje leeg te drinken. Het autoraampje ging open en het blikje werd naar bui ten gegooid. Dat kan toch niet. Ze zijn het wel uit de auto kwijt, maar een ander moet het weer opruimen. En het wordt ook nog eens niet opgeruimd'. De tegen het zwerfvuil proteste rende Waddinxvener constateert dat de overheid inmiddels veel doet aan een schoner milieu. De auto’s worden schoner, er zijn be tere wasmiddelen en het mestpro bleem wordt aangepakt. ‘Het schoonhouden van je eigen tuin en omgeving is toch een eer ste voorwaarde', vindt de heer Mos. ‘Dan ben je goed bezig met het eigen milieu. Kijk ook eens naar het legen van asbakken op een parkeerterrein. Al die tiental len peuken op de weg is toch geen goed voorbeeld geven aan de jeugd'. ZEVENHUIZEN - In Zevenhui zen is met de bouw van 17 aan leunwoningen bij bejaardentehuis De Zevenster begonnen. Het gebouw zal bestaan uit drie woonlagen. Op de begane grond worden vijf appartementen ge bouwd en op de twee verdiepin gen elk zes. De woningen bestaan uit een woonkamer, een keuken, een slaapkamer en een inpandige ber ging. Daarnaast is er een geza menlijke fietsenberging. Aangezien het gebouw bestemd is voor ouderen zal het voorzien worden van een lift en zullen de woningen rolstoelvriendelijk zijn. De entree tot het gebouw zal af sluitbaar zijn en middels een huis telefoon vanuit de woning ge opend kunnen worden. De toekomstige bewoners zullen indien nodig, gebruik kunnen ma ken van de zorgverlening van be- jaardentehuis De Zevenster. De 17 aanleunwoningen worden gebouwd door bouw- en aanne mingsbedrijf Arend P. van de Knaap uit Zevenhuizen in op dracht van woningbouwvereniging SSW uit Waddinxveen. Het plan is ontworpen door archi- tektenbureau Treffers en Polgar uit Waddinxveen. In opdracht van het bestuur van de Stichting Bejaardenhuisvesting Zevenhuizen heeft hetzelfde ar- chitektenbureau ook een ontwerp gemaakt voor een multifunctio neel dienstencentrum, aansluitend op De Zevenster en op de 17 nieuw te bouwen aanleunwonin gen. De financiering en subsidiëring van dit multifunctionele diensten centrum is echter nog niet rond. Dit in tegenstelling tot de finan ciering van de 17 aanleunwonin gen, zodat met de bouw daarvan reeds gestart kan worden. De huurprijs van de aanleunwo ningen is voorlopig bepaald op ƒ660,-, exclusief servicekosten, per maand. Naar verwachting zul len de woningen begin december 1993 gereed zijn voor bewoning, onder voorbehoud van onvoorzie ne omstandigheden. WADDINXVEEN - De beoogde nieuwe CDA-wethouder Jan Of Jan Hielema, als hij tot wet- feuilles van Paul van Schie (finan ciën, economische zaken, bedrijfs leven, emancipatie, kinderopvang, sport, zwembad, recreatie, inter nationale aspecten, marktzaken) zal overnemen wordt nog een punt van bespreking in het colle ge van B. en W. ‘Mormaal is het zo dat je de por tefeuilles overneemt van degene er halverwege uitstapt, maar in het college zal nog eens goed be keken moeten worden of er wel licht zaken verschoven moeten worden'. Ambities voor loco-burgemeester zegt Jan Hielema niet te hebben. In Waddinxveen is het gebruike lijk dat er binnen het college wordt gekeken naar het aantal dienstjaren. Na het vertrek van Paul van Schie wordt VVD-wet- houder Karei van Soest eerste lo co-burgemeester en wordt PCW- wethouder Joop Neele tweede lo co-burgemeester. Jan Hielema: ‘Ik wil niet zeggen dat met het wethouderschap een politieke droom werkelijkheid wordt. Ik ben nooit zo ambitieus zo geweest in deze wereld. Ik zie het zelf als het afmaken van een 12-jarige raadsperiode en als een j om echt aan iets nieuws te beginnen'. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1