BEZORGERS Valenstijnsdag uitzendkrachten 01802-3982 GEMEENTE WADDINXVEEN JE WILT TOCH ZO VROEC MOCELIJK HET HUIS UIT? SBC 3 Pupillen Antilope in actie Cursus voor adoptie ouders van het Riagg Voor direkt gevraagd: Na 19.00 uur 078-25 37 53 weekblad voor Waddinxveen in Zevenhuizen. Rémon van Gem- eren districtskam- pioen bij Florida WADDINXVEEN- Elf Florida- spelers namen afgelopen weekein de deel aan de Zuidhollandse jeugdkampioenschappen in het sportcentrum ”DE Fluit” in Leid- schendam. TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN VERGADERINGEN OPENSTELLING WINKELS BOUWVERGUNNINGEN NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES HINDERWET SPREEKUREN —WW Weekblad voor Waddinxveen 12570 01820-16066 010-4362244 DAGBLADBEZORG ERS M 5 GEZOC STUDIECENTRUM Alles is te leren 010 - 406 60 06 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01820-93511 01828-17613 01820-28011 14433 14433 14433 (toestel 159) 'Cafe-Restaurant-Hotel de Gezellig borrelen, eten en een heerlijke nachtrust in onze vernieuwde hote kamers. Wij verzorgen koud/warm buffet ep salades. Weekend-menu samengesteld vót>H35,- X-i 01727 -13223, Koninginneweg 24, Boskoop I HmH I I I Woensdag 17 februari 1993 Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen mn rara Valentijnsdag bij Randstad Uitzendbureau in Waddinxveen. Links op de foto intercedent Fred intercedent Fred Gouwebad ”De Sniep” (informatie) Kerkstraat 13 Beukenhof 5 Zuidkade 163-164 Prinses Margrietstraat 2 Woubrechterf 52 Noordeinde 40 Bloemendaalseweg 10a ra» KRANT NERGENS. HELDEN aardolieprodukten I Ioniserende straling w aai uuncpi uuuniui stookolie-blending Verwarmingstechniek Efficiënt stoken Verftechnologie •i Plomp met één van zijn cliënten. (Foto: Sjaak Noteboom). De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur Sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Recreatieraad van het Recreatieschap Gouwebos op donderdag 18 februari 1993, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Rekening/financieel verslag ’92. - Technisch jaarverslag ’92. - Bentwoud: - mededelingen van de heren De Vogel en Binken over informa tiebijeenkomst over Bentwoud d.d. 11 februari 1993 in het provinciehuis. Grondmechanica en funderingstechniek Geluid en de Wet geluidhinder Onderhoud corrosie montering van lagers smering en smeermidde len Transport, Veiligheid, Hygiëne, Milieu lastverplaatsen kraanbesturen veilig werken met de hef truck basiscursus gevaarlijke Koeltechniek practicum koeltechniek I koeltechnisch ontwerpen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding Centrale Antenne Inrichting (C.A.I.) Milieu (telefoon voor milieuklachten) Klimaattechniek klimaattechnisch ontwer pen meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing ontwerp meet- en regel- installaties in de klimaat beheersing Doelmatig energiegebruik bij droogprocessen Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen computerregelsystemen installeren meet- en regelapparatuur onderhoud en kalibratie van regelkleppen computerregelingen voor de operator meet- en regeltechniek voor de operator ken in de hydrauliek en pneumatiek isometrisch pijptekenen hydraulisch en pneuma tisch ontwerpen hydrauliek en pne-^^B umatiek De lijst is langer. Meer informatie: I I I BOUWPERCEEL: Noordkade 24 Verleende bouwvergunningen BOUWPERCEEL Bloemendaalseweg 10 Meet- en Regeltechniek praktische meet-er^^ r e g e I tec h i i i i i i i i 1 t— Binnengekomen bouwaanvragen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet 1992 ma ken burgemeester en wethouders van Waddinxveen bekend de vol gende bouwaanvragen te hebben ontvangen: In het gemeentehuis is een brochurewand in gebruik bij de balie van de sectie Burgerzaken van de afdeling Algemene Zaken. In de wand is een groot assortiment algemene folders en brochures over uiteenlopende onderwerpen aanwezig. Nieuwe uitgaven zijn: - Zelf uw aangiftebiljet invullen. Een invulhulp; uitgave van de belastingdienst. - Je bespaart meer dan energie alleen. Een bespaarwijzer voor energie, milieu en geld; uitgave van het Ministerie van V.R.O.M.. Vakken veranderen. Verandert u mee? Met de functiegerichte trai ningen van Studiecentrum SBC houdt u uw vakkenis up-to-date Blijf bij en bel 078-253753 als u meer wilt weten Bijvoorbeeld over: Terinzagelegging ontwerp-beschikkingen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om op de onderstaande aanvraag om vergunning ingevolge de Hin derwet voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning positief te beschikken onder oplegging van voorschriften ter voor koming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving van: Krachtens gemeentelijke verordening op grond van artikel 9, eerste lid, der winkelsluitingswet 1976, voor tweede Paasdag, Koningin nedag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag 1993, vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 2, lid 1, sub b en c van voor noemde wet. Dit betekent dat winkels op deze dagen geopend mo gen zijn tussen 10.00 en 17.00 uur. Automatisering automatisering in de koeltechniek industriële automa tisering PLC technieken datacommunicatie toegepaste telematica I scheepsautomatisenng AARD VAN HET BOUWPLAN: het geheel veranderen, vernieuwen en vergroten van een kweekkas het geheel vernieuwen en het ver groten van een garage annex berging het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak het oprichten van een carport Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 9.00 uur tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Verzoeken om vrijstelling (zogenaamde kruimelgevallen) De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: 1. Piasweg 2b: het oprichten van een garage. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaat se geldende bestemmingsplan: 1. Wijk Zuidplas 1980, doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis - zogenoemde ’’kruimelgevallen” - als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 21 van het Besluit op de Ruim telijke Ordening. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wet houders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestem mingsplan zonder voorafgaande planologische procedure. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van ge noemde aanvraag deze vrijstelling te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om-vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van 18 februari 1993 gedurende 14 dagen, tij dens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Be drijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij de burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Bedrijfsvoering 1 leidinggeven werkvoorbereiding planning project management i integrale kwaliteitszorg kwaliteitszorg in de bouw i schriftelijk rapporteren notuleren docenten/instructeurs- training personeelswerk warmtebehandeling van staal corrosievast en hitte bestendig staal 1 scheurtaaiheid en breuk mechanica vermoeiing AARD VAN HET BOUWPLAN: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een garagebedrijf annex spuiterij het gedeeltelijk veranderen en ver nieuwen van een schoolgebouw in een centrum voor kunstzinnige vorming het gedeeltelijk veranderen en ver nieuwen van een jongerencentrum in een kinderdagverblijf het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning j stress-hantering menselijk gedrag bij ram pen sociale vaardigheden i Materialenkennis ongelegeerd staal en gietijzer gelegeerd staal en giet ijzer I materialenkennis bij het lassen lichte metalen kunststoffen practicum hardsolderen stoffen vervoer gevaarlijke stof fen - binnenvaart - wegverkeer - havenbedrijf - off-shore basiscursus onderbrand- meester i oriëntatiecursus brand preventie levensmiddelen, micro biologie en hygiëne elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar praktijkdag explosievei- lige procesinstrumentatie zijn zo belangrijk voor ons dat we ze regelmatig in het zonnetje zet- Petrotechnisch laboratorium brandstoffen en smeer middelen fuel oil Mechanische ti hydraulisch^ Gemeenteraad op woensdag 24 februari 1993, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a. - Voorstel tot vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de ’’Verordening Afvalstoffenheffing 1993”. - Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ’’Zuidkade- Wilhelminakade ’92”. - Voorstel tot wijziging van deWinkelsluitingsverordening en de Verordening tot aanwijzing van een koopavond. - Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van een bouwtechnisch onderzoek van de woningen Brugweg 12 “tot en met 20. - Voorstel tot verkoop van twee percelen grond aan de Zuidkade. - Voorstel tot vervroegde algehele aflossing van rijksleningen en ’het garanderen van rente en aflossing van een door de Woning bouwvereniging S.S.W. aan te gane vervangende geldlening. - Voorstel tot vaststelling van een aantal begrotingswijzigingen. De stukken liggen ten raadhuize in de leeskamer ter inzage; buiten kantooruren in overleg met de gemeentesecretaris. ter. Vrijdagmiddag 12 februari vierde Randstad Uitzendbureau in Wad dinxveen Valentijnsdag 1993 met een hapje, een drankje en het ge ven aan de uitzendkrachten van een hartvormig doosje met vruch tenhartjes en toepasselijke teksten als ‘hij/zij zocht, ik vond1. Maatschap Verduijn-Cromwijk ten behoeve van een kalver- mesterij op het perceel Zuidelijke Dwarsweg 18. De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken stukken liggen vanaf 18 februari tot 4 maart 1993 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek öp de maandagavonden gedurende drie uren. Gemotiveerde bezwaren teven de ontwerp-beschikking kunnen tot 4 maart 1993 schriftelijk bij hun college worden ingediend door de aanvragers en dégenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daar toe redelijkerwijs niet (tijdig) in staat zijn geweest. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. Milieudienst Midden-Holland, nr. 92-4242. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. WADDINXVEEN - In Alphen aan den Rijn werd zaterdag 13 fe bruari de vierde, tevens laatste wedstrijd georganiseerd voor de pupillencrosscompetitie. Met veel plezier is door de pupillen van de plaatselijke atletiekvereniging An tilope hieraan deelgenomen. Was het bij de derde wedstrijd op 16 januari nog nat en blubberig, thans hing er mist en wat het wa terkoud. De jeugdbegeleiders Martin van haaren en Piet Blaau- boer zagen spannende wedstrij den, met goede resultaten voor de jeugdige Antilopers. Bij de meisjes pupillen mini (>1985) liep Marieke v.d. harst naar een prachtige le plaats in de eindrangschikking. Bij de jongs pupillen C (1985) deed Bastiaan Blokland het goed en wist op de 6e plaats in het eindklassement te eindigen. Marieke de Leede was bij de pu pillen B (1984) weer goed op dreef. Met vier keer een le plaats was zij oppermachtig bij haar leeftijdgenoten. Bij de jongs pupillen B (1984) waren voor Antilope drie deelne mers in de strijd. Arnold Toet liep deze competitie wat grillig, met als uitschieter een 2e plaats in de derde wedstrijd; hierdoor eindigde hij in het totaal op een mooie 7e plaats. Stefan Graafland en Robert Jan Versluis eindigden als 20e en 35e. Bij de jongens pupillen A le jaars (1983) eindigden de 5 Antiloper- tjes allen bij de eerste tien. Luuk Schwiebbe liep een mooie competitie met een le, 2e, 3e en nog een 2e plaats. Hiermede wist hij in de eindrangschikking op een prachtige 2e plaats beslag te leggen. Roland den Hertog werd hier zeer goed 3e, Peter de Leede 5e, Sander van As 8e en Michiel Bu- né eindigde op de 10e plaats, een heel mooi resultaat in deze grote groep deelnemers. Marjolein Blaauboer liep bij de pupillen A 2e jaars (1982) naar een dik verdiende 10e plaats, ter wijl bij de jongens Joost Blokland en Tjeu van Haaren weer erg hoog scoorden. Joost wist zich oppermachtig deze competitie en legde voor Tjeu van Haaren (2e) beslag op de le plaats. Jan Matze en Ferry Es- veldt wisten zich met een 16e en 33e plaats in de competitie staan de te houden. De trainers Josje van Gulik en Rob Meijer kunnen terugzien op een fijne crosscompetitie, met veel strijd en een goede organisa tie. Rémon van Gemeren behaalde de kampioenstitel in het enkelspel in de groep tot 14 jaar. Na een lasti ge halve finale tegen Ronald van Steenis uit ’s Graveland (15-4, 5-15, 15-11), won hij zeer overtui gend de finale van Patrick Schol- tes uit Oud-Bijerland (15-6 15-4). Ook het gemengd dubbel won Ré- inon, samen met Miranda v.d. Horst uit Rotterdam en in het he rendubbel werd Rémon tweede met Bart Besselink (Gouda). Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd. Niet-destructief onderzoek algemene NDO-technie- ken ultrasoon onderzoek magnetisch onderzoek penetrant onderzoek WADDINXVEEN - Randstad Uitzendbureau aan de Nesse in Waddinxveen heeft - zoals zoveel inventieve bedrijven en werkge vers - creatief ingehaakt op Valen- samenwerking te organiseren. Dat betekent dat er elk voorjaar en elk najaar een cursus van start kan gaan. De eerstvolgende cursus start 18 maart bij de Riagg Midden- Holland in Gouda. De cursus in najaar ’93 wordt in Rotterdam ge geven. De inhoud van de cursus is toe gespitst op de specifieke situatie van het adoptiekind en het adop- tieouderschap. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de ma nier waarop ouders een goede band met hun kind kunnen op bouwen. De manier waarop (adoptiekin deren zichzelf beleven en het hechtingsproces worden bespro ken. Ook de ervaringen en gevoe lens van adoptiekinderen en adop tieouders komen aan de orde. Ér is aandacht voor de praktische vaardigheden in het omgaan met het kind: luisteren naar het kind, reageren op het kind en omgaan met conflicten. In de cursus wordt gewerkt met schriftelijk materiaal, oefenen van praktische vaardigheden en huiswerkop- drachten. Alle ouders uit Zuid-Holland, die (o.a.) adoptiekinderen hebben kunnen meedoen. Het is beslist niet nodig dat er hooglopende problemen in het gezin zijn. De cursus wordt gegeven vanuit de preventietaak van de Riagg en is geen therapiegroep. Deelnemers aan de cursus worden niet als cli ënt bij de Riagg ingeschreven. Redenen om mee te doen zijn bijvoorbeeld: je vindt het leuk om wat meer te horen over de ontwik keling van je adoptiekind; je wilt graag praktische steun en tips van andere ouders krijgen; je twijfelt er wel eens aan of je het wel goed doet; je wilt weten of je ook op andere manieren op je kind kunt reageren. ZONDER NIEUWE ten', aldus Plomp. Dat gebeurt wat Randstad Uit zendbureau betreft bijvoorbeeld met Sinterklaas, Kerstmis en met tijnsdag 1993. ‘Uitzendkrachten- P^n- Tijdens deze feestelijke uitbetalingen krijgen de uitzend krachten dan een presentje, zoals een fles wijn en een chocoladelet- GOUDA Het Riagg Mid den-Holland werkt mee aan de or ganisatie van een cursus voor adoptie-ouders, die in Gouda aan de Ronsseweg tussen 18 maart en 3 juni zal worden gehouden. Sinds enkele jaren worden er door verschillende Riagg’s in Zuid-Holland preventieve ouder cursussen gegeven, speciaal be stemd voor adoptieouders. Het aantal mensen dat (buitenlandse) kinderen geadopteerd heeft is niet erg groot. Om deze ouders in de provincie Zuid-Holland toch een continu aanbod van de oudercursus te ge ven, hebben enkele Zuidhollandse Riaggs besloten de cursussen in Elektrotechniek Elektronica I PLC technieken analoge/digitale elektro nica motortoerentalregelingen practicum logisch scha kelen practicum elektrotech niek IS DE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 3