Geen subsidie voor Bestuurlijk unicum in Winst (3-0) voor Be Fair-volleybal Regio reageert op nota Groene Ruimte Stichting Tropenbos Eerste tomaten Goudse regio ’Melodia’ voor ouderen Algemeen /Psychologisch Buro BN. Auto Baas deelt in feest Nissan Micra Tuinontwerpen met Goudse Rini Verhoeven Vrijwilligers gezocht voor naailessen Mooi Krips Hip hop-stage bij TOOS-gym 60-jarig Voets in nieuw pand KVO blijft uit de Vrouwenraad Robbie Kneefel naar Aeolus r Np*5 01828 - 18708 Praktijk in Capelle a/d IJssel en Waddinxveen. Voor afspraak bellen: 010-4582411 fotoservice ontwikkelen 5,95 nabestellingen 0,99 Onderzoek en advies kinderen vanaf 8 jaar (o.a. leerproblemen; dyslexie; keuze vervolgschool; pakket- of beroepskeuze) f395,- GAAT U VERHUIZEN? MEGACOLOR Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 ERKENDE VB&MZKS Wilt u informatie? ASSCNEMAN WADDIMMVEEM Heren Pagina 9 Woensdag 17 februari 1993 Weekblad voor Waddinxveen Oostpolderweg 9 2741 MD Waddinxveen 2 uur Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompieet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chautteur/verhuizer zelf-verhuizmg met gebruik van verhuis auto. pakmatenalen en diverse hulpmiddelen Neem kontakt op en wij kunnen u middels ean bezoek vrijblijvend informeren over de di verse mogelijkheden en prijzen 0,89 per foto gehele streek een grote be- idheid. Maatschap Vollebregt, vader, moeder en twee zonen, bouwden afgelopen jaar een nieuw tuin bouwbedrijf aan de Narcissenweg in Bleiswijk. Omdat de kas ruim op tijd ge reed was, werden de tomaten eer der geplant. Ondanks het donkere weer van de laatste weken zijn de tomaten ruim een week eerder op de markt dan in 1992. ZO ZWART/WIT DRUKT NIEMAND NA! Telefoon: 05220-65900 WADDINXVEEN - In navolging van de dansstages van vorig jaar heeft de Waddinxveense gymnas tiekvereniging TOOS wederom een dansstage gehouden. Werden vorig jaar de Afrikaanse en Moderne dans gedoceerd, nu was het tijd voor de modernste dansbewegingen. In een twee de len verdeelde stage werd door een gastdocent de hip hop gedoceerd. Deze uit Amerika over komen waaien danstechniek bestaat uit snelle bewegingen met armen en benen waarin veel wordt gespron gen en dit alles in een beperkte ruimte. Deze danstechniek is door de snelheid waarmee hij moet wor den gedanst een zeer vermoeiende bezigheid. Hip hop wordt ook wel eens streetdance genoemd dit om dat deze dans in Amerika op stra ten en pleinen wordt gedanst, dit ook wel in combinatie met Roller skates. De gastdocent was de uit Amster dam afkomstige Olaf Kuit die een opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie heeft genoten en tegenwoordig danst bij de André van Duin Revue. Hij heeft zich onder andere gespecialiseerd in de hip hop-bewegingen. ’s Morgens werd een anderhalf uur durende les gegeven aan de gevorderde jazzdansers bij TOOS van de demonstratiegroep en de Jeugdselectie en ’s mdidags werd deze zelfde les gegeven aan een ieder die zich van vorer^had opge geven. Daar de inschrijving vrij was zaten er TOOS-leden en ook enkele niet TOOS-leden bij De les bestond uit een warming- up, het aanleren van enkele Hip Hop bewegingen en een combina tie van deze bewegingen achter elkaar. HAZERSWOUDE/ BOS KOOP Voets Tractoren en Werktuigen B.V. heeft op vrijdag 5 februari haar nieuw gebouwde bedrijfsruimte op het Internatio nal Trade Centre aan de Hooge- veenseweg te Hazerswoude offici eel in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door de heer M. Goet- hals, manager Sales Operations Ford New Holland Benelux te Zadelgem (België). In zijn toespraak werd tevens aandacht besteed aan het feit dat het in 1992 zestig jaar geleden was dat het bedrijf werd opge richt. In verband met alle drukte rond de nieuwbouw en verhuizing is het vieren van deze mijlpaal toen uitgesteld maar stond de WADDINXVEEN Nissan- dealer Auto Baas aan de Zuidelij ke Dwarsweg in Waddinxveen en de Antwerpseweg in Gouda heeft tijdens een feestelijke bijeen komst in het Barbizon Palace Ho tel aan de vooravond van de Am sterdam Auto RAI, de nieuwe Nissan Micra officieel zien bekro nen tot de dertigste ’Auto van het Jaar’. De overhandiging van de Auto van het Jaar-trofee in Amsterdam was een gevolg van het feit dat de nieuwe Micra evenals tal van andere nieuwe auto’s eind vo rig jaar door een kritische jury van bijna zestig Europese auto- journalisten werd beoordeeld. De Micra kreeg naar aanleiding hiervan 338 punten toebedeeld. Daarmee werd de in Groot-Brit- tannië gebouwde Nissan Micra met een duidelijke voorsprong op de andere kandidaten winnaar van de prestigieuze verkiezing, die voor de dertigste maal werd geor ganiseerd. De Auto van het Jaar 1993-tro- fee werd in ontvangst genomen door Yoshikazu Hanawa. Execu tive Vice President van Nissan Motor Company, die speciaal voor dit doel naar Amsterdam was gekomen. Hij ontving de trofee uit han den van Edouard Seidler, Presi dent van de Auto van het Jaar ju ry. Bij de feestelijke gebeurtenis waren vrijwel alle juryleden aan wezig, evenals een groot aantal vertegenwoordigers van de Euro pese Nissan-organisatie. In zijn speech memoreerde ju- ry-president Edouard Seidler het feit dat Nissan het eerste Japanse merk is, dat de eervolle titel in de wacht wist te slepen, met een per fect op de Europese markt afge stemd model. Veelbetekenend in dit verband is het feit dat de eveneens in Groot-Brittannië geproduceerde Nissan Primera twee jaar terug al een fantastische tweede plaats be haalde in de ’Auto van het Jaar 1991’-verkiezing. Het dankwoord van Yoshikazu Hanawa sloot hierop aan. Het feit dat de Nissan Micra nu tot ’Auto van het Jaar 1993’ is gekroond, .betekent niet alleen een groot compliment voor de auto zelf, maar ook voor de technici van het Nissan European Technology Centre in Groot-Brittannië en na tuurlijk de fabriek in het Britse Sunderland. Nissan heeft al heel wat glori euze momenten beleefd, maar de ze verkiezingsuitslag is een abso luut hoogtepunt in hun zestigjari ge historie. „Een mooiere start kan de nieuwe Micra zich niet wensen”, aldus de zichtbaar ge lukkige Nissan-topman. WADDINXVEEN - In de Zuidhollandse promotieklasse volley bal hebben de dames van CVB Bank Be Fair met 3-0 van het Alphense DAC gewonnen en verloren de Be Fair-heren met de- van het Driebrugse DVC. De dames leiden de competitie met 41 punten uit 15 wedstrijden en de heren staan functiewijziging van het bestaan de landschap tussen globaal de Rotte, Hollandsche IJssel en Gou we. In de eerste fase van haar werk zaamheden heeft de stuurgroep „Goudse regio” geen aandacht besteed aan een model of model len voor de ontwikkeling van de regio. Vervolgstudie resulteerde in maart 1992 in deel II van de „Nota Ruimtelijke Ontwikkeling in de Goudse regio”. Daarin zijn ruimtelijke varianten uitgewerkt. In de stuurgroep kon geen over eenstemming worden bereikt over een gezamenlijk te kiezen ruimte lijk ontwikkelingsmodel. Het regionale denken en doen en het vinden van regionale oplossin gen wordt een steeds belangrijker onderdeel van de bestuurlijke ac tiviteiten van gemeenten. De ge meentebesturen van Gouda, Moordrecht en Waddinxveen ach- wordt door de samenwerkingsor ganen bepleit. Boutegebonden recreatievor- men zijn een goede manier om kwetsbare gebieden te ontzien. Daarom stellen het ISMH en het IGOR voor om het Groene Hart als recreatief gebied in de PKB- kaart op te nemen. Gevraagd wordt het project Braassemermeer Kaagerplassen Westeinderplassen op te nemen als nader uit te werken kernge bied in het Groene Hart, met een aanvulling in de betreffende tekst, dat in het gebied het accent ligt op de waterrecreatie met inpas baarheid van natuur. Uitvoering Er wordt op gewezen dat het realiseren van het rijksbeleid voor een belangrijk deel afhankelijk is van het betrokken zijn en worden van de (inter)lokale overheden. Een betere coördinatie tussen de verschillende overheden is nodig bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Twijfels zijn er bij de sa menwerkingsverbanden over de nieuw in te stellen Gemeenschap pelijke Uitvoeringsdienst. Over de inperking van de be heerskosten lijkt het een goede gedachte agrariërs in te schakelen bij het beheer van gebieden waar natuurontwikkeling een kans moet krijgen. De onzekerheid over de be stemming van gebieden heeft ne gatieve gevolgen voor het investe ringsniveau en de kansen op een gezonde ontwikkeling van de agrarische sector. Duidelijkheid bij de planvoorbereiding en het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen zijn noodza kelijk om problemen voor die be drijfstak te voorkomen. WADDINXVEEN De Stichting Tropenbos, een internati onaal opererende organisatie in Wageningen, heeft de gemeente Waddinxveen tevergeefs benaderd met het verzoek de weten schappelijke activiteiten van de stichting ten bate van het tro pisch regenwoud financieel te ondersteunen. nationaal wetenschappelijk onder zoek; niettegenstaande het feit dat de aantasting van de tropische bossen natuurlijk een ieders zorg is en dat een ieder op dit gebied dat moet doen wat in zijn vermo gen ligt. De gemeente staan beleidsin strumenten op ander niveau ter beschikking ten aanzien van bijvoorbeeld materiaalkeuze in woningbouw, straatmeubilair om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de tropische regen- wouden-problematiek. Samengevat kan het volgende opgemerkt worden ten aanzien van het verzoek van de Stichting Tropenbos: de doelstellingen en activitei ten van de stichting verdienen brede waardering en steun; de aanvraag tot financiële steun moet echter worden afgewe zen op grond van het feit dat er geen belang voor de plaatselijke gemeenschap is bij de activiteiten van de Stichting Tropenbos. openingsshow welke voor alle hui dige en toekomstige relaties werd gehouden van 10 t/m 13 februari tevens in het teken van het 60-ja- rig jubileum. Het nieuwe pand waarvoor de eerste paal werd geslagen op 4 maart 1992 is zeer functioneel van opzet. Alle afdelingen zijn on der één dak samengebracht en bij de routing binnen het bedrijf zijn de onderlinge afstanden zo kort mogelijk gehouden. Na het officiële gedeelte, waar bij door verschillende sprekers het woord werd gevoerd volgde een geanimeerde receptie waarop vele honderden genodigden uit binnen- en buitenland de gelegen heid waarnamen om het pand te bezichtigen. De voleybaldames, die niet best speelden, troffen in de eerste set een dominerend DAC tegenover zich. Met een harde, diepe ser vice hielden de Waddinxveensen de Alphensen onder druk. De pass ging alle kanten op, behalve naar de spelverdeelster. Als de pass van Be Fair wel rede lijk lag, dan verzaakte de aanval- sters om te scoren. Of het blok van DAC retourneerde de ballen. Tot 14-9 was DAC de betere ploeg. Be Fair kwam langzaamaan beter in haar spel en kwam punt na punt dichterbij. De Waddinx veensen haalden zelfs nog nipt de set binnen (17-16). De tweede set gaf een totaal an der beeld van de wedstrijd. De Waddinxveensen speelden bedui dend beter dan in de voorgaande set. Door harde aanvallen van Pe tra van Veldhuizen en Antoinette Wijker liep Be Fair uit tot 12-3. De middenaanvaalster van DAC werd veelvuldig aangespeeld en scoorde zowel taktisch als met harde aanvallen. Be Fair had hier geen antwoord op en zag de riante voorsprong steeds verder slinken (12-10). Toch kwam de inhaalrace van DAC te laat (15-10). De derde set ging tot 6-4 goed. Be Fair speelde een aanvalscombi- natie, die fataal afliep voor Anne ke Verwoerd. Bij de ‘landing4 zwikte ze door haar enkel. In het Goudse Groene Hart Ziekenhuis (lokatie Bleuland) constateerde WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Katholieke Vrouwen Organisatie KVO’80 ziet nog altijd niet het nut en de noodzaak in van een lidmaatschap van de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen. Dat hebben twee bestuursleden van het KVO’80, waarvan 60 vrouwen lid zijn, vrijdagavond voor de lokale RTW-radio ver klaard. De Katholieke Vrouwen Organisatie, die maandelijkse bij eenkomsten in het Anne Frank- centrum houdt, is overigens voor een korte tijd wel lid van de Vrouwenraad geweest. ‘Het nut van een lidmaatschap van de Vrouwenraad zien we niet in. Het leeft ook niet zo in onze vereniging en bij het bestuur. Er was maar één bestuurslid bij ons dat het lidmaatschap van de Vrouwenraad wel zag zitten. Maar niemand wilde haar opvol gen. Zo is het gekomen dat we bedankt hebben voor de Vrou wenraad4, aldus de KVO ’80. GOUDA Het Intergemeen telijk Samenwerkingsorgaan Mid- den-Holland (ISMH) en het In tergemeentelijk Overlegorgaan Rijnstreek (IGOR) hebben samen gereageerd op het ontwerp ’’Structuurschema Groene Ruim te”. Het IGOR en het ISMH zijn verheugd dat alle 19 gemeenten hebben ingestemd met de geza menlijke reactie. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de, in augus tus uitgesproken, intentie om de intergemeentelijke samenwerking samen vorm te geven, ook op het gebied van de ruimtelijke orde ning. Het Structuurschema geeft de doelstellingen en hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid van het Rijk voor het landelijk gebied. Het betreft concrete doelstellin gen met betrekking tot land- en tuinbouw, natuur, landschap, openluchtrecreatie, toerisme, bos bouw en visserij en de samenhang tussen deze sectoren. Het ISMH en het IGOR zijn van mening dat het een pluspunt is, dat naast landbouw nu ook na tuur en milieu bepalend zijn ge worden voor het beleid voor het landelijk gebied. Zij vinden daar naast dat, voor een evenwichtig beleid, ook recreatie en toerisme een evenredig aandeel in de aan dacht moeten krijgen, waarbij een onderscheid gemaakt moet wor den tussen intensieve en extensie ve vormen van recreatie. Het Structuurschema zoals het er nu ligt, schiet daarin ernstig te kort. Met name de bereidheid van het Rijk om zelf ook financieel bij te dragen aan een goed regio naal recreatief beleid wordt node gemist. Leefbaarheid De samenwerkingsverbanden stellen in hun reactie dat ook het Rijksbeleid gericht moet zijn op behoud en versterking van het so ciaal en economisch draagvlak van de kleine kernen. Daarnaast zal verbetering van het beleid voor landbouw, natuur en recreatie samen met beheersin strumenten en planolgische ont wikkelingsmogelijkheden de leef baarheid van het landelijk gebied vergroten. Het IGOR en het ISMH vin den dat er meer aandacht moet worden besteed aan internationale ontwikkelingen op EG-niveau, GATT, etc. en de invloed op de vraag naar landbouwgronden, evenals aan het scholings- en in vesteringsniveau op het platte land. De aangekondigde uitbreiding van de sierteelt vraagt om zorgvuldig heid ten aanzien van de land schappelijke waarden. Voor de gekozen strategische groenprojecten Kembos Zoeter- meer-Zuidplas en de Venen Nieuwkoop-Vinkeveen moet het rijk met meer geld over de brug komen. De kosten voor de uitvoe ring van deze projecten moeten niet alleen worden afgewenteld op de gemeenten. Ook wijzen het ISMH en het IGOR erop dat deze projecten sa men met de betrokken gemeenten moeten worden vorm gegeven. De keuze voor deze ’’speerpuntgebie- den” moet niet betekenen dat an dere recreatieve gebieden versto ken blijven van aandacht en geld. Recreatie De recreatieve mogelijkheden in de beide regio’s geven reden voor een volwaardige benadering van deze sector. Een gelijk op gaan van natuur en recreatie GOUDA/WADDINXVEEN In 1990 besloten de gemeentebe sturen van Gouda, Moordrecht en Waddinxveen tezamen met het provinciebestuur om een stuur groep „Goudse Regio” in te stel len om in onderling overleg oplos singen uit te werken voor de ruimtelijke invulling van noodza kelijke woningbouw- en bedrijfs- terreinlokaties. De stuurgroep kon daarbij ge bruik maken van een rapport wat in juni 1990 verscheen, waarin modellen zijn ontwikkeld voor aanleg van bedrijfsterreinen, no dig voor de opvang van de regio nale uitbreidingsbehoefte. Het rapport is opgesteld door het Bureau voor Ruimtelijke Orde ning (BRO-adviseurs) te Vught, besproken in een werkgroep, waarin gemeenten en provincie participeerden en is verschenen onder auspiciën van het Regionaal Economisch Overleg (REO). Het eerste deel van de werkzaam heden van de stuurgroep „Goudse regio” is in januari 1991 afgerond met het verschijnen van deel 1 van de „Nota Ruimtelijke Ont wikkelingen in de Goudse regio”. In dat deel is met name een ana lyse gemaakt van ruim 40 voor het gebied relevante nota’s. 1991 werd het Landschaps- e.o. (LSP) uitgebracht. Daarin is door GOUDA - De Goudse tuinarchi- tecte Rini Verhoeven (01820 - 26781) gaat op eigen initaitief de cursus tuinontwerpen geven. Deze acht lessen omvattende cursus in twee groepen start op dinsdag 9 februari en op woensdag 10 febru ari. Naar aanleiding van een aantal zelfgemaakte schetsontwerpen maken de cursisten een ontwerp voor de eigen tuin. Dit wordt na der uitgewerkt in een beplantings- plan en in een werktekening. Op de cursusavonden komen veel onderwerpen ter sprake die met het ontwerpen te maken hebben, zoals sfeer, kleur en planten- en materialenkeuze. Het is de bedoe ling dat men na afloop van de cur sus een compleet werkplan heeft waarmee men de eigen nieuwe tuin kan realiseren. De cursusgroepen zijn klein, zo dat er voor iedereen voldoende tijd en aandacht is om tot een doordacht ontwerp te komen, al dus Rini Verhoeven van de Een- drachtsweg 42 in Gouda. De data zijn de dinsdagavonden van 9, 16 en 23 februari en van 2, 9, 16, 23 en 30 maart en de woensdagavonden van 10, 17 en 23 februari en van 3, 10, 17, 24 en 31 maart. Steeds van 20.00- 22.00 uur. In de trouwzaal van het Goudse stadhuis lieten zich zittend fotograferen Waddinxveens burge meester C.M. van der Linden, Gouda’s burgemeester drs. J.H. Boone en Moordrechts burgemees ter A.F. Bonthuis. Achter hen Waddinxveense wethouder P.F.J. van Schie, Gouda’s wethouder ing. H. Lenderink en Moordrechts wethouder G. Tober-Doorn. (Foto: Joop Dorst). begin af aan die gezamenlijkheid heeft benadrukt. De drie colleges van burgemees ter en wethouders zijn in vrij kor te tijd, maar na erg intensief over leg, gekomen tot wat mag worden genoemd een bestuurlijk unicum! Want wat is het resultaat: een overeenkomst, een convenant, waarin de drie colleges het in hoofdlijnen eens zijn geworden over het gezamenlijk ruimtelijke beleid voor een lange termijn (tot 2010) en meer specifiek over de volgende punten: de verdeling van de woning- contingenten; de regels voor toewijzing van woningen; de lokaties waar de woningen gebouwd zullen worden; de realisering van een regio naal bedrijfsterrein; een visie op de invulling van de groene ruimte. Naast deze hoofdpunten is een aantal andere belangrijke afspra ken vastgelegd. De gemeentebe sturen gaan ervan uit, dat de rele vante afspraken integraal zullen worden opgenomen in de streek- planherziening en de daarin vast te stellen bebouwingscontouren. Waar drie partijen met uiteenlo pende standpunten het toch eens worden houdt dat in, dat er veel en soms moeizaam overleg aan is voorafgegaan. Het houdt tevens in, dat er door partijen pijn wordt geleden en dat er aan het pure plaatselijke belang concessies moesten worden gedaan. Koper P. Solleveld (rechts) met de eerste tomaten van Maat schap Vollebregt. (Foto: De Kring-Bleiswijk). BLEISWIJK Donderdag 11 februari veilde groentenveiling De Kring in Bleiswijk de eerste toma ten van de nieuwe oogst. Aanvoerder Maatschap Volle bregt uit Bleiswijk bracht deze Nederlandse primeur voor de klok. Inkoper Piet Solleveld van exporteur Van Dijk Delft kocht de eerste tomaten voor 85,- per kg- ten het ook in het belang van de gezamenlijke inwoners om in een samenhangend woon- en werkge bied tot gezamenlijke oplossingen voor ruimtelijke problemen te ko men. Kneefel treedt per 1 april als technisch directeur in dienst van de Waddinxveense Badmintonver eniging Regio Effekt Aeolus. De 42-jarige Hagenaar was tot en met de Olympische Spelen in Barcelona assistent-bondscoach van de nationale badminton-selec- tie. Robbie Kneefel is de afgelopen tien jaren in diverse functies ac tief geweest binnen de Neder landse Badmintonbond. Naast de training en begeleiding van de jeugd- en nationale selecties, was hij aan de NBB verbonden als do cent. WADDINXVEEN Maan dagavond 22 februari om 8.00 uur wordt in de toneelzaal van het Anne Frank Centrum weer een culturele avond gehouden voor al le Waddinxveense ouderen en mindervaliden, georganiseerd 'door de culturele commissie. De avond wordt verzorgd door het Mandoline-orkest ’Melodia’ uit Stolwijk. Dit orkest geniet in de kendheid. Ook vorig jaar trad dit orkest op voor de Waddinxveense oude ren en met een daverend succes. Door velen werd toen gevraagd dit orkest nog een keer naar Wad dinxveen te laten komen. Het programma dat nu gebo den wordt bestaat uit spelen door het orkest, zang, declamatie en pi ano. Voor de pauze worden onder meer liederen gespeeld van klas siek tot modern en na de pauze is er een programma getiteld ’Land aan de horizon’. Het gaat over de ontdekking van Amerika 400 jaar geleden. Op leuke wijze wordt met het or kest via zang en declamatie de ontdekking van Amerika weerge geven. Het gehele gezelschap bestaat uit ongeveer 25 personen. De vo rige avond was wat teleurstellend doordat de inhoud van het toneel stuk minder goed in de smaak viel, maar deze avond wordt zon der meer een succes. Ouderen mogen zich laten be geleiden door een familielid of een kennis. Zij die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kun nen gebruikmaken van de ver- voersregeling van de hand- en spandiensten. Men wordt dan thuis afgehaald en weer terugge bracht, tegen een vergoeding van 3,- per persoon. Om van deze vervoersregeling gebruik te kun nen maken moet men het tele foonnummer 15555 bellen. De entreeprijs voor het bijwo nen van de avond is ƒ3,- per per soon. De zaal gaat open om 19.30 uur. Hieraan wordt strikt de hand gehouden. De drie gemeentebesturen hebben daarom een uiterste poging ge daan om alsnog overeenstemming te bereiken over een ruimtelijk compromis, dat eerdergenoemde belangen van de inwoners van de Goudse regio zoveel mogelijk dient. Tevens met het voornemen om tot 2010 en verder duidelijk heid te scheppen over de invulling van vele onderling vaak tegenstrij dige niimtelijke claims. De wil om er in gezamenlijk over leg uit te komen was tegen deze achtergrond aanwezig. Daarmee werd en wordt tevens gehandeld in de geest van de verantwoorde lijk provinciebestuurder, die van Voets (werktuigen, gereedschappen, accessoires) in Hazers woude (Engelandlaan op het ITC bij Boskoop) opende een nieuw pand en vierde het 60-jarig bestaan. (Foto: Voets). Alhoewel de initiatieven en ac tiviteiten van de Stichting Tro penbos ten zeerste te waarderen zijn, dient toch de vraag gesteld te worden of er wel een verband gelegd kan worden met de verant woordelijkheden en het belang van de gemeente Waddinxveen. De Stichting Tropenbos is in 1988 ontstaan uit het, door de rijksoverheid geïmiteerde, Tro- penbos-programma. De voornaam ste activiteiten van de stichting bestaan uit het coördineren en ini tiëren van wetenschappelijk on derzoek ten bate van het behoud en duurzaam gebruik van het tro pische regenwoud. Een specifieke doelstelling van de Stichting Tro penbos is ’de ondersteuning en aanpassing van het beleid dat de landen voeren ten aanzien van hun regenwouden’. De onderzoeksactiviteiten van de stichting worden uitgevoerd in het kader van nationale onder zoeksprogramma’s, en richten zich bijvoorbeeld op het ’ombui gen van de huidige wijze waarop hout wordt geëxporteerd’. In het milieubeleidsplan van Waddinxeen is het beleid ten aan zien van de problematiek van de tropische regenwouden beschre ven. Het college heeft ervoor ge kozen dit beleid te concentreren op specifieke maatregelen met be trekking tot het gebruik van tro pisch hardhout, dat wil zeggen ’de bevordering van het gebruik van andere materialen dan tro pisch hardhout’. In dit opzicht wil de gemeente intern en ook als opdrachtgeefster in de bouw, de toepassing van tro pisch hardhout zoveel mogelijk tegengaan. Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 199Q biedt de mogelijkheid aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het belang van de plaatselijke ge meenschap subsidie te verstrek ken. De Stichting Tropenbos ont vangt van de rijksoverheid jaar lijks ruim 3,5 miljoen aan subsi diegelden (regeringsstandpunt tropisch regenwoud). De gemeen telijke overheid lijkt in dit geval niet een geschikte overheidslaag voor aanvullende subsidieverle ning. De gemeente is namelijk niet de aangewezen overheid voor het geldelijk ondersteunen van inter- WADDINXVEEN - Al meer dan twaalf jaar zijn de naailessen voor buitenlandse vrouwen in vrouwen raadhuis De Vlieger aan de Sta- ringlaan in Waddinxveen (tel. 01828 - 11932) een groot succes. Elke woensdagmorgen tussen ne gen uur en half twaalf is de op komst van de buitenlandse dames goed tot zeer goed te noemen, al dus de organisatoren, die overi gens op zoek zijn naar vrijwilli gers voor deze lessen. Het is voor de buitenlandse vrou wen namelijk heel belangrijk dat de naailessen gegeven kunnen blijven worden. Ze kunnen op die wekelijkse woensdagmorgen veel contacten uitwisselen en tegelij kertijd naailes krijgen. De begeleiding van de dames dreigt echter door een te klein aantal vrijwilligers in de verdruk king te komen. Daarom worden er nieuwe vrijwilligers gevraagd, die kunnen en willen helpen. Zij die hiervoor belangstelling hebben moeten zelfstansdig kun nen werken en begeleiden, want elke cursist is met een eigen werkstuk bezig. Wie belangstel ling heeft en zich eventueel als vrijwilliger wil melden is op woensdagmorgen van harte wel kom. Men kan dan zelf zien hoe de naailessen verlopen en ook kan al le informatie, die gewenst wordt, gegeven worden. gebied relevante nota s. Eind 1“' struktuurplan Zuidplaspolder onder meer gemeenten en provin cie een visie ontwikkeld over be houd, ontwikkeling en mogelijke zelfde cijfers met 20 punten uit 15 wedstrijden in de middenmoot. men dat haar enkelbanden zijn in gescheurd. Cora Bos kwam in haar plaats in het veld (als aanvalster). Ondanks dat de Waddinxveense dames er met de gedachten niet helemaal meer bij waren, haalden ze toch ook de derde set overtuigend bin nen (15-7). Be Fair heeft nu twee weken rust. Op vrijdagavond spelen ze de eerstvolgende wedstrijd in Alphen aan den Rijn tegen Ridderveld. De heren van Be Fair hebben za terdag hun uitwedstrijd tegen DVC 1 met 3-0 verloren. De zo veelste verliespartij op rij. DVC bezet de onderste plaats op de ranglijst in de promotieklasse. Op papier misschien de mindere, maar in de praktijk in het geheel niet. Reeds in de eerste set begon het drama. De serve van DVC was van dermate kwaliteit dat de Waddinxveners niet in staat wa ren om deze te stoppen zoals je van hen zou mogen verwachten, laat staan dat er een aanval kon worden opgebouwd. In rap tempo liep de achterstand op om met 15-1 deze set te verliezen. De tweede en derde set gingen beter, maar niet echt overtuigend. De aanvallen van Be Fair waren veel te voorspelbaar. DVC kon daarop een blok in stelling bren gen om die aanvallen af te slaan. Als de bal onverhoopt langs het Driebrugse blok ging dan stonden de verdedigers prima in positie om de bal op te vangen. Tot twee keer toe werd een setstand geno teerd van 13-13. Een stand waar van je denkt van het moet nog kunnen, maar helaas het kon niet. Be Fair was niet in staat om nog te scoren en verloor deze beide sets dan ook met 15-13. .Jar Li X o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 9