een hondepoepbeleid CDA wil meedoen aan grote schoonmaakdag Boomfeestdag op 24 maart Hondenuitlaatplaats bij Waddepad Waddinxveen komt met Burgemeeser in Mexico Gereformeerde Kerk leed groot verlies BASTIAAN (BS OPTIEK WikA 01128 11177 fax: 10300 Officiële opening Rensa BV GROENSVOORDE Hangt’t gedrukt of geweven. Vink hield avond over nieuwe WAO s Nieuwsblad Onafhankelijk Idee van M. Mos sr. op zaterdag 20 maart GEMEENTE WADDINXVEEN Waddinxveen telt 25.653 inwoners Z DANSAVOND HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Man toont geslachtsdeel Opening van Gouwe Sports worienboetó" WONING Bremmer S. ATTEMA AWiQ WINTERSPORT? GEMEENTE WADDINXVEEN KRIJGT NIEUW TELEFOON- EN FAXNUMMER SCHOENEN 7 dagen per week geopend! van 15.00 uur t/m 21.00 uur 24642 24500 24524 24760 SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 IN DE ROZENBURCHT f W IN BOSKOOP B ZONDAG A.S. VANAF 20.30 UUR. DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER Kom je ook? Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! 01828-13500 Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen WS’ HARWA EXPRESS Winkelcentrum Waddinxveen Uitlaatplaats Hinderlijk Voorlichting eekblad voor addinxveen Woensdag 24 februari 1993 48e Jaargang No. 02325 langs zijn alle 17 basisscholen door de gemeente aangeschreven CDA-gemeenteraadslid Wil Waterreus-de Vries- (Foto: Ar- 24680 chief - Sjaak Noteboom). Belangrijke nieuwe telefoonnummers zijn: Gemeentehuis Gemeentewerf Sociaal raadsvrouw Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Het nieuwe telefaxnummer is OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN over de viering hiervan. Dit jaar staat de viering in het thema van ’bomen en recreatie’. Rondom dit thema is een wed strijd uitgeschreven door de werk groep Natuur- en Milieu-Educatie voor alle kinderen van groep 5 t/m 8. Alle werkstukken en of tekenin gen, maar ook verhalen, met als thema ’een rups op vakantie’ din gen mee voor een prijs. Het inleveren van inzendingen voor de wedstrijd moet gebeuren op woensdag 10 maart tussen 15.00 en 16.00 uur in de biblio theek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Alle inzendingen zijn dan tot aan de boomfeestdag voor iedereen te bezichtigen in de bibliotheek. De prijsuitreiking vindt plaats in de kantine van de voetbalclub WSE achter de Willem de Rijke- laan, aanvang 14.00 uur. Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz... vanaf fl. 45,-' per dag excl. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen. Tel. 01828-16119. Geef uw ogen goede bescherming met SERENGET I eye-wear OOGMETING - BRILLEN - CONTACTLENZEN GROENSVOORDE 16 - WADDINXVEEN - 01828-30240 WADDINXVEEN - In de mid dag van dinsdag 16 februari werd een fietsster op de Zuidelijk Dwarsweg bij het viaduct van de Al2 geconfronteerd met een be stuurder van een auto, die bij na dering van de fietsster slechts ge kleed in een t-shirt en een panty (zonder ondergoed eronder) uit zijn auto stapte. Aan de hand van een opgenomen kenteken is later in de week een 27-jarige Rotterdammer op het politiebureau ontboden. Hij er kende op de bewuste plek geweest te zijn. Hij verklaarde op zoek te zijn geweest naar een geschikte locatie om te trimmen. Hij was in een maillot uitgestapt en zou een sportbroekje hebben willen aantrekken. De rechter mag zich over de juisthied van deze verklaring buigen. heer Mos door de gemeente zoda nig kan worden ondersteund dat per wijk coördinatoren kunnen worden aangesteld. ‘Hierbij zou naast ambtelijke bij stand bijvoorbeeld ook gedacht kunnen worden aan raadsleden, met name de leden van de com missies Openbare Werken en Ver keer en voor Volkshuisvesting, Milieu en Energie', denkt de christen-democrate. ‘Kortom, is het mogelijk om zo wel ambtelijk als politiek aan de ze oproep gevolg te geven en wat betreft de organisatie te onder steunen. Het CDA acht het meer dan de moeite waard dit particu lier initiatief de steun te geven die het verdient', aldus Wil Wa- terreus-de Vries. Het christen-democratische raads lid verwacht dat B. en W. al in de vanavond (woensdag 24 februari) te houden gemeenteraadsvergade ring een eerste reactie kunnen ge ven op de CDA-vragen. Het programma ziet er als volgt uit: - ’s Morgens: plantwerkzaamhe- den voor de leerlingen van groep 8 waarbij er voor iedere deelne mende basisschool een aardige at tentie is - ’s Middags: prijsuitreiking van de wedstrijd en aansluitend een puzzeltocht en andere activiteiten voor de schooljeugd. Voor alle kinderen die ’s middags meedoen is er een versnapering en een klei ne verrassing. Geschat wordt dat Waddinxveen ongeveer 1.800 kleine en grote honden telt, waarvan er 1.400 of ficieel zijn aangemeld bij de ge meente. In heel Nederland leven zo’n 1,27 miljoen honden. In het gemeentehuis wordt overigens niet vergeten dat ook katten de inwoners overlast bezorgen, ‘maar katten zijn ook minder makkelijk op te voeden!'. Het college van B. en W. en de gemeenteraad hebben zich in het verleden telkens uitgesproken voor een beperkte en bescheiden aanpak van het hondepoeppro- bleem. Veel geld mag het name lijk niet kosten. Met het oog daarop hebben amb tenaren van de afdeling Ruimte en Bouw/Milieu van de gemeen telijke dienst Openbare Werken slaan-bewoner M. Mos sr. om wat te doen aan de toenemende straat- en plantsoenvervuiling in het Gouwedorp. Zowel in het Weekblad voor Waddinxveen als voor de lokale RTW-radio heeft Chiel Mos op roepen gedaan om de traditionele voorj aarskriebels te gebruiken voor het met elkaar als inwoners opruimen van blikjes, plastic tas sen, krantepapier en afvalbakjes op en langs de straten in de eigen woonomgeving. ‘Waddinxveen heeft meer dan 25.000 inwoners. Als 5 op de 100 eens zeggen op zaterdag 20 maart de eigen omgeving te zullen gaan schoonmaken, dan is heel Wad dinxveen in één ochtendje schoon rekende de uit een proper gezin komende Waddinxvener de lezers en luisteraars voor. Namens de CDA-fractie heeft raadslid Wil Waterreus-de Vries het college van B. en W. in een Bovendien bevindt zich langs het Waddepad een aantal speelplaat sen en scholen, waardoor de hin der veroorzaakt door hondepoep direct merkbaar wordt. Dit uit zich in een flink aantal klachten vanuit de omgeving van het Wad depad. Verder kan door middel de speci ale trottoirtegels ‘Hond in de goot worden aangegeven waar de hon den in andere delen van de ge meente hun behoefte moeten doen. Hoewel je deze tekst ook op te gels kunt verven, is een kant-en- klare tegel het duurzaamst. Ge zien de kosten (bijan 4 mille) kiest de gemeente voor het hante ren van de verfkwast. WADDINXVEEN - Het nieuwe bedrijfspand van Rensa BV - het eerste op het bedrijvenpark Coen- ecoop 2 - wordt vrijdagmiddag 5 maart van vijf tot zeven uur offi cieel geopend. De dit jaar 40 jaar bestaande technische groothandel langs de Zuidelijke Dwarsweg houdt ter gelegenheid van de officiële inge bruikname van het bedrijfscom- plex een receptie met een drankje en een hapje. Gekozen is voor een informeel ge tinte receptie, aldus algemeen di recteur E. Heijink, om nader ken nis te kunnen maken met de 'be manning' van de filiaal-vestiging. Bezoekers krijgen een rondleiding door het gebouw. De Randstedelijke vestiging is sinds september vorig jaar actief in westelijk Nederland. Vestiging- sleider is G.J. Uilenreef. In totaal worden door Rensa BV 14.000 artikelen op het gebied van verwarming, ventilatie en energiebeheer op voorraad gehou den. Na de eerste maanden is al gebleken dat de dienstverlening van Rensa ook in het westen suc cesvol is. Met ruime parkeergelegenheid gulden verlies op de inventaris worden geleden, ging 1.060 gul den op aan annuleringen, is er 500 gulden besteed aan onnodig on derhoud, ging 725 gulden op aan onnodige verplichtingen en werd er ook nog eens 10.000 gulden verspeeld aan diverse posten. ‘Bij verkoop aan ons had de Gre- formeerde Kerk de volle 375.000 gulden in de knip gehad', meent desgevraagd de heer J.J. Tissink. ‘Is dit kapitaalsvernietigng of niet?'. De Gereformeerde Kerk kan overigens nog wel enige op brengsten tegemoet zien uit de verkoop van de inventaris van Za lencentrum Het Trefpunt. De verkoop van Het Trefpunt werd de kerkgangers in de Ont- moetingskerk van de kansel offici eel meegedeeld op zondag 3 janu ari. De verkoop was op donderdag 31 december rondgemaakt. Het Zalencentrum Het Trefpunt werd van de Gereformeerde Kerk gehuurd door de Stichting Vere nigingsgebouw van de Gerefor meerde Kerk te Waddinxveen'. Bij deze stichting is J.J. Tissink en zijn echtgenote dertien jaar in dienst geweest. WADDINXVEEN - Op de vanavond (woensdag 24 februari) in de Ontmoetingskerk te houden vergadering van de Gereformeer de Kerk in Waddinxveen zal aan de lidmaten financiële informa tie worden verstrekt over de verkoop van Zalencentrum Het Trefpunt (Stationsstraat) aan mevrouw A.E. Kramer-van Donse- laar, eigenaresse van Kramer Begrafenissen in Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn, en van de Kruiskerk (Passage) aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Ging de Kruiskerk vorig jaar uit eindelijk voor 350.000 gulden van de hand, het complex van Het Trefpunt (zalen en dienstwoning) is tenslotte na veel geharrewar van de hand gegaan voor f 385.000,-. Beheerder J.J. Tissink, die nu in een woning aan de leplaan in Waddinxveen woont ('Ons depor- tatieadres', zegt hij), bood des tijds f 375.000,- voor Het Tref punt. Dat was tien mille minder. Omdat uit vertrouwelijke cijfer reeksen van penningmeester J. Rozema van de Commissie van Beheer blijkt dat van de verkoop prijs 279.285 gulden af moet in verband met sluitingskosten en in 1991 en 1992 geleden verliezen houdt de Gereformeerde Kerk 'maar' 105.715 gulden 'over'. Van de verloren 279.285 gulden heeft 218.000 gulden te maken met de in 1991 en in 1992 gele den verliezen door de beoogde sluiting, kwam 36.000 gulden huur niet binnen, moest 13.000 Een ongekende keuze aan gordijnstoffen in materialen en kleuren. Daarom WS’. WADDINXVEEN - De gemeenteraadsfractie van het CDA in Waddinxveen heeft het college van Burgemeester en Wethou ders schriftelijk gevraagd zaterdag 20 maart (de dag voordat de lente begint) uit te roepen tot ‘grote schoonmaakdag'. De chris- ten-democraten haken hiermee in op de suggestie van Tollen- Met ingang van maandag 1 maart 1993 wordt een nieuwe telefoon centrale in gebruik genomen in het gemeentehuis en op de gemeen tewerf. Dankzij deze nieuwe apparatuur met doorkiesnummers kunt u nu direct contact opnemen met de betrokken afdeling of ambtenaar. Het betreffende doorkiesnummer staat vermeld in het briefhoofd. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 brief van maandag 22 februari aangegeven met belangstelling te hebben kennisgenomen van de op roep van de heer Mos sr. in het Weekblad voor Waddinxveen. ‘Gelet op ons pleidooi bij de laatstgehouden algemene be schouwingen om het particulier initiatief meer te betrekken bij voorbeeld bij het schoonhouden van de eigen directe omgeving van het huis, spreekt ons dit initi atief aan', aldus het CDA-ge meenteraadslid. 'Om het gepresenteerde idee van de heer Mos mogelijk tot een suc ces te maken zou het, naar onze mening, aanbeveling verdienen ondersteuningsmogelijkheden van uit het gemeentehuis te overwe gen'. Het CDA-raadslid verzoekt het college van B. en W. daarom na te gaan of het mogelijk is da Openbare Werken enige wagens met bemanning ter beschikking stelt die het straatvuil afvoeren en in hoeverre het initiatief van de WADDINXVEEN - Het nieuwe fitness centrum Gouwe Sports aan de Wilhelminakade 26 in Waddinxveen-Zuid gaat vrijdag avond 26 februari officieel open. Tussen vijf en negen uur houden de boven de zaak wonende Wad- dinxveense eigenaren Henk en Roos Tol die avond een receptie en een open huis met een drankje en een hapje. In het kolossale pand langs de Gouwe-oever was voorheen Van Wijk Meubelen gevestigd. Het perceel is al sinds jaar en dag voorzien van een ruime parkeer plaats. Gouwe Sports, dat beschikt over deskundige begeleiding, ruime za len voor training en aerobic, een (fruit)bar en een sportshop, wil gevarieerd en attractief actief zijn op het gebied van aerobics, sauna en fitness. Enkele van de sportieve activitei ten zijn: fitness, cardio fitness, ae robics, callenetics, steps, men power, funk aerobics, BBB (fi- guurcorrectie), body-heat, combi- training, snelbruiner, sauna, Turks bad en massage. De openingstijden van Gouwe Sports, dat een uitgebalanceeerde combinatie van sport en ontspan ning wil bieden in een sfeervolle accommodatie, zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00- 22.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00-15.00 uur. Van deze tegels - waarvan er één al in de buurt van het gemeente huis ligt - wordt het meeste effect verwacht in en rond de winkelcen tra, omdat daar relatief veel over last wordt geconstateerd. Een knelpunt hierbij is wel het ontbre ken van goten in sommige winkel centra. WADDINXVEEN - De van avond in maandelijkse vergade ring bijeenkomende gemeenteraad zal ditmaal worden voorgezeten door loco-burgemeeser P.F.J. van Schie (CDA). Hij neemt de plaats in van burge meester C.M. van der Linden, die een drieweekse vakantie met en kele verplichtingen doormaakt in Mexico. WADDINXVEEN - In Waddinxveen zal woensdag 24 maart voor de 37e keer de Nationale Boomfeestdag plaatsvinden. On- Omdat hondebezitters wordt ge vraagd verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van hun hond kan van de aanleg van een speciale hondenuitlaatplaats aan het Waddepad in Groenswaard 2 een duidelijk signaal uitgaan. Zo’n hondenuitlaatplaats kan een met een hekwerk gemarkeerd open grasveldje van 5 bij 2 meter zijn met daarop 20 centimeter zand of een betonnen hondetoilet met doorspoelinstallatie. 'Deze laatste optie blijkt echter bij de honden niet in de smaak te val len', weet de gemeente, die daar om kiest voor het grasveldje. Deze hondenuitlaatplaats moet wel wekelijks worden geharkt en handmatig worden uitgeschept. Maandelijks dient het zand ge deeltelijk ververst te worden met behulp van een auto met kraan. De aanleg (eenmalig 1.500 gul den) en het onderhoud (3.000 gul den per jaar) is relatief voordelig. De keuze voor de lokatie aan het Waddepad voor een proef met een speciale hondenuitlaatplaats komt voort uit de situatie ter plekke. Het Waddepad is name lijk bij uitstek een uitlaatroute voor hondebezitters, daar het is omzoomd met bosjes en grasstro ken. WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen De jaarlijks te vernieuwen honde- penning - het stokpaardje van D’66-fractievoorzitter Wim de Wit in de Waddinxveense ge meenteraad - wordt regelmatig genoemd als een mogelijk instru ment tegen de overlast van honde poep. Maar de penning, waarvan de in voeringskosten worden geschat op 4.000 gulden (stempel, pennin gen, emballage) heeft niet met het milieu te maken, omdat het ding een financiële en fiscale ach tergrond heeft. De gemeente ziet niets in een hondepenning, die gewoonlijk wordt uitgegeven bij de betaling van de hondenbelasting en de hond zichtbaar via een registratie nummer verbindt aan zijn baas. De hondepenning kent inmddels een aantal beruchte knelpunten, zo leert de ervaring elders in het land (Naarden, Den Haag, Am sterdam): fraudegevoeligheid, veel administratieve rompslomp, slechts indirect effect, intensieve kostbare controle. Bovendien blijkt een hondepen ning bij de hondebezitters nogal eens het gevoel te versterken dat blijkens de penning betaalde hondebelasting gezien moet wor den als een baatbelasting en aldus als vrijbrief om te vervuilen. Honden geven mensen weliswaar veel plezier en ook een gevoel van veiligheid, maar hondepoep op straat en in plantsoenen wordt door veel mensen als hinderlijk ervaren, weet de gemeente. De uitwerpselen bevuilen schoe nen, kleding en vloerbedekking, tasten de belevingswaarde van de omgeving aan, geven stankover- last op warme dagen, kunnen (kinderziekten overorengen, ma ken speelterreinen onbruikbaar en veronaangenamen werkzaamhe den aan de weg en in plantsoenen. Omdat het gedrag van zowel de hond als zijn baas in belangrijke de kern van het hondepoeppro- bleem is ligt het volgens de ge meente voor de hand het beleid te richten op gedragsverandering. 'De gemeente zal hondebezitters meer bewust moeten maken van de problematiek welke de uitwer- nselen van hun huisdier met zich orengt, en hen aansporen al het mogelijke te ondernemen tenein de de overlast als gevolg van deze uitwerpselen te doen beperken', heet het in gemeentehuistaai. In de Algemene Plaatselijke Ver ordening (APV) wordt de honde- bezitter hiervoor ook verantwoor delijk gesteld, want ‘een ieder is verplicht er op toe te zien, dat een dier waarvoor hij de zorg heeft zich op de weg uitsluitend in de goot van uitwerpselen ont doet'. Overal in het land wordt gepro beerd het probleem van de honde poep aan te pakken. Daarbij wordt gewerkt met strenge verbo den en geboden, met hondenuit- laatkaarten, met hondentoiletten en hekwerken en met opvoedende trottoirtegels. Speciale ambtena ren worden dan belast met de controle hierop. Waddinxveen voelt voorlopig niets voor vergaande verboden en verplichtingen voor hondenbezit ters. Ze zijn namelijk alleen effec tief bij intensieve en kostbare controles. Een combinatie van gerichte voor lichting en een proef met een hondenuitlaatplaats in Groens waard 2 zal waarschijnlijk een be ter resultaat opleveren ten aanzien van het hondepoeprobleem. Ge verfde trottoirtegels met 'Hond in de goot' ondersteunen het ge meentelijke beleid. Een jaar na de inwerkingstelling van de hondenuitlaatplaats moet het Waddinxveense hondepoepbe leid worden geëvalueerd. De vraag welke precies de effecten zijn geweest van de ingezette voorlichtingsinstrumenten zal daarbij beantwoord moeten wor den. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal klachten over hondepoep, die de gemeente jaarlijks krijgt. WADDINXVEEN - Op 1 ja nuari 1993 telde de gemeente Waddinxveen 25.653 inwo ners, waarvan 785 personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse nationali teit. Ten opzichte van 1 januari vo rig jaar is dit een stijging van het bevolkingsaantal met 244 personen. In 1992 vestigden zich: 523 mannen en 530 vrouwen en in 1992 vertrokken er 542 man nen en 512 vrouwen. Een ver- trekoverschot derhalve van 1 persoon. In 1992 werden er evenwel meisjes als jongens geboren nl. 183, totaal dus 366 personen. Er overleden in het afgelopen jaar 64 mannen en 57 vrou wen. Een geboorte-overschot derhalve van 245 personen. Binnen de gemeente verhuis den in 1992 259 gezinnen; 509 gezinsleden, 366 alleenstaan den, totaal 1134 personen. In 1992 traden 341 Waddinx- veners in het huwelijk. Van 122 personen werd hun huwe lijk door echtscheiding ont bonden. Nederlander door na turalisatie werden 26 inwo ners. De woningvoorraad bedroeg op 1 januari 1993 9334 wonin gen (exclusief een twintigtal woonwagens en woonschepen). De gemiddelde woningbezet- ting was op die datum 2,73. De wijk Zuidplas telde op 1 januari 1993 een aantal inwo ners van 6072 en is daarmee de grootste Waddinxveense woonwijk. staat weer klaar om nieuwe initiatieven te nemen in de strijd te gen de hondepoep. Onder verantwoordelijkheid van milieuwet- houder Karei van Soest (VVD) is een 'Notitie hondepoepbeleid' geschreven, die besproken zal worden in de donderdagavond 25 maart om half acht te houden vergadering van de raadscommis sie Volkshuisvesting, Milieu en Energie. en Bedrijven enkele concrete en haalbare voorstellen gedaan ter vermindering van de hinder door hondepoep. Die voorstellen komen neer op: geregelde voorlichting (4,5 mille), circa 125 geschilderde trottoir tegels met de afbeelding 'Hond in de goot' in winkelcentra (500 gul den), een honden-uitlaatplaats als proef op het Waddepad, de ‘uit laatroute bij uitstek' (4,5 mille) geen invoering van een honde penning (scheelt 4 mille), verhoging van de hondenbelas ting per 1 januari 1994. De kosten van het hondepoepbe leid in Waddinxveen worden voor dit jaar geraamd op ongeveer 9,5 mille. Dit geld moet worden ge haald uit de milieupot. De struc turele kosten van 3.000 gulden per jaar kunnen worden verhaald op de hondenbezitters door een verhoging van de hondenbelasting met ingang van volgend jaar. Het geven van gerichte voorlich ting wordt een belangrijk onder deel genoemd van het gemeente lijk hondepoepbeleid. Hiermee kan worden gewerkt aan een gro tere bewustwording en mogelijke veranderingen in het uitlaatge- drag van de hondebezitters. Gedacht wordt dan aan folders met uitlaattips en goede gedrags- alternatieven en affiches die bij kynologenverenigingen en bij die renartsen opgehangen kunnen worden. Ook zouden er eenmalig gratis hondepoepzakjes uitgedeeld kun nen worden, die vervolgens voor 15,5 cent per zakje bij de diren- speciaalzaken te koop moeten worden aangeboden. In het kader van de voortdurende milieuvoorlichting in de gemeen- terubriek in het Weekblad voor Waddinxveen (‘Tips van Max Mi lieu') valt te denken aan geregel- P! de aandacht voor de verschillende °i aspecten van het (gewenste) uit- laatgedrag van hondebezitters. WADDINXVEEN - Dinsdag avond 23 februari om acht uur hield de Vink Groep (Zuidplas- laan) in restaurant Bibelot (Lima- weg) een avond over de nieuwe wetgeving op het gebied van de Wet Arbeids Ongeschiktheid (WAO). P.G.J. de Witte, specialist ar- beidsongeschiktheidszaken bij het verzekeringsconcern Nationale Nederlanden, gaf voor een geïnte resseerd publiek een uiteenzetting over de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Voor de extra bijeenkomst had de ondernemerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW) al haar leden schriftelijk uitgeno digd. ’i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1