MWll A4-schrijfblok Een Woon Sensatie. 2 uur fotoservice 0,89 MEGACOLOR (47) begraven ‘Proefrit4 langs vier restaurants Vermoorde man BI w Voor nieuwe Luchthaven Rotterdam Voor de tweede maal op Koninginnedag Verdwenen en gevonden tweewielers Modeshow ouderen in AF-centrum Bridgedrive Lionsclub: ƒ1.350,- Zangavond Bethelkerk op 24 maart Een eigen bedrijf beginnen Koffiebar gaat bowlen Het Drieluik haalt brons en gaat dicht “|95 nu 25% KORTING i GROTE KADO-AKTIE REH0RST Koffieconcert Concordia in Huize Souburgh SGP-jeugd discussiëren over onderwijs Krista Brugman Nieuwsblad de echte bakker GERT HUIZER Zuidkade 11, Groensvoorde 8 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE ioik Onafhankelijk ONZE STUNTPRIJS Diverse oude prijs lotring-artikelen Bremmer DROGISTERIJ/PARFUMERIE UIDPLAS gelineerd, adviesprijs 3.15 Uw kaasspecialist voor alle soorten Hol landse kaas ook voor nw buitenlandse kaas, noten, vleeswaren, bonbons, wijnen, deli catessen en boeren- prodnkten. Niet besproken Ultrovisie bv. Boskoop 01727-10089 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS per foto WS’ HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen. Tel. 01828-16119. NU: DUBBELE ZEGELS (geldig tot 30 juni 1993) AKTIE: 1Foto’s 59 cent per afdruk. 2. Grote kortingen op GEUREN. Dorpsstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 EXPRESS SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Bij inlevering van deze advertentie: CANNELLONI IE van 17.50 voor I Ivi fax: 10300 Woensdag 17 maart 1993 48e Jaargang No. 02328 Vliegroutes deels boven Waddinxveen een r PASSAGE 19 - S 11244 I maandagmorgen gesloten, woensdagmiddag open ONTDf K DL IX HTL. BAKKER. ÊCHTJE PROL FT 1 V V STOFFEERDER i i ZUIDPLASLAAN 192 - WADDINXVEEN Proef de lentebroden van uw Echte Bakker Dat is de winkel van WS'. En dat wordt het bij u thuis. Daarom WS’. f In Waddinxveen en omgeving zijn de aspecten van de voor mogelijk gehouden geluidsbelasting als ge volg van een nieuwe Rotterdamse KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 -12541 Wat kan de lente toch inspirerend zijn. Krakend verse lentebroden heeft uw Echte Bakker gebakken. Net iets voor u. Hoofdredacteur: BJ. Woudenberg, Peuleyen I44, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - I5594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Als er in Rotterdam een nieuwe luchthaven wordt aangelegd ter vervanging van het hui dige Zestienhoven zullen met name de oostelijke aanvliegroutes over een belangrijk deel van de bebouwde kommen van Wad dinxveen (Zuidplas) en Boskoop (Snijdelwijk) lopen en zijn de Volop keus - Volop voordeel!! Sparen voor: Rekenmachine Walkman Pocketcamera Horloge Verrekijker Boormachine enz., enz. OP ALLE AANKOPEN LET OP: Als u meer koopt bent u niet alleen VOORDELIG uit, u spaart nog prachtige kado’s ook. i Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6. Waddinxveen. Tel. 01828-13061 F Rutomatiserings-advies Maatwerk software Weekblad voor Waddinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN aanvliegroutes vooral even ten zuiden van Waddinxveen bij Gou da gesitueerd. Dat blijkt uit recente gegevens van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van de Rijkslucht vaartdienst. De gegevens over de nieuwe aanvlieg- en uitvliegroutes boven en rond Waddinxveen-Bos- koop-Gouda komen aan de orde in de berekeningen over de te ver wachten geluidshinder voor de woonbebouwing rond en op enige afstand van een mogelijk nieuwe luchthaven. W Uit publikaties van de laatste tijd blijkt dat verzekeraars de kans dat een vliegtuig op bewoond ge bied neerstort wereldwijd schat ten op één keer in de tien jaar. Bij de aan- en uitvliegroutes is ook aan de orde de overlast die met name ook de nachtvluchten kunnen geven. Het aantal mensen dat dan niet goed zal kunnen sla pen neemt dan meestal hand over hand toe. Vliegtuigen veroorzaken namelijk aardig wat geluid over een lengte van 35 en 50 kilometer vanaf de luchthaven. De vliegtuigindustrie is overigens voortdurend bezig om ‘stillere* toestellen te produceren, waar door het stijgen en landen in ver stedelijkte gebieden met minder overlast voor de omwonenden ge paard gaat. Het gaat hier om spe ciale voorzieningen, zoals ‘mixers* van koude en hete lucht in de uit laten. Voor aan- en uitvliegroutes be staan speciale procedures. Deze komen ook aan de orde bij het re aliseren van een nieuwe luchtha ven in Rotterdam, want ook op die manier valt het een en ander te doen aan het beperken van de geluidoverlast. Zoals bekend wordt er al geruime tijd gediscussieerd over een nieuw Rotterdam Airport, doch de tijd lijkt nu naderbij te komen dat de Maasstad inderdaad in de tweede helft van het volgend decennium over een nieuw vliegveld zal kun nen beschikken. ZEVENHUIZEN - De hervorm de koffiebar ’t Praathuis in het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen heeft vrijdagavond 19 maart een avond je bowlen in Zoetermeer georga niseerd. De deelnemers moeten zich om kwart over acht verzamelen bij de koffiebar. Voor opgave: Arthur v.d. Berg, tel. 11793-1555. Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 Initiatiefnemer van de tweede horeca-proefrit is de Waddinx veense nestor van de horeca, T. Ververs sr., die voor zijn ver diensten ook koninklijk werd onderscheiden. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom}. WADDINXVEEN - Het tweede koffieconcert van de Waddinx- veense muziekvereniging Concor dia is donderdagavond 18 maart om half acht in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan in Waddinxveen. Het programma bestaat uit klas sieke en lichte muziekwerken. Op zullen treden de harmonie onder leiding van Gerrit de Knegt en het slagwerkensemble onderlei- ding van Jan Alblas. De toegangsprijs bedraagt rijksdaalder per persoon. ontwikkelen 5,95 nabestellingen 0,99 WADDINXVEEN - Vier Waddinxveense horecabedrijven heb ben voor de tweede maal het initiatief genomen op vrijdag 30 april (Koninginnedag 1993) een unieke ‘proefrit* te houden voor maximaal 150 mensen. Dit evenement zal tevens in het teken worden gezet van het 760-jarig bestaan van Waddinxveen. De proefrit omvat op Koninginne dag vanaf half zes ’s middags een toer langs de Waddinxveense res- (Geldig van 17 t/m 31 maart) 7 dagen per week geopend I van 15.00 uur t/m 21.00 uur. WADDINXVEEN/GOUDA - Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) organi seert in samenwerking met de Ka mer van Koophandel voor Mid- den-Holland te Gouda deze maand een cursus voor startende ondernemers in de Goudse regio. In de 10 avonden durende cursus komen ter sprake: het maken van een commercieel plan, verkoop techniek en -training, opstellen van een financiële begroting en de presentatie van het eigen plan aan IMK-adviseurs en de cursusgroep. Volgens de heer N.F. van den Ak ker (Hoofd Voorlichting IMK en docent) is een eigen bedrijf begin nen nog altijd de droom van ve len. Iedereen heeft bewondering voor degene, die de stap werkelijk set; meestal krijgt de starter bo vendien volop goede raad. Maar als ervaren adviseur van het midden en kleinbedrijf weet hij maar al te goed, dat beginennde ondernemers geen behoefte heb ben aan ’hap-snap’-advisering. De toegevoegde waarde van de cursus ’Een eigen bedrijf begin nen’ zit met name in de begelei ding van een planmatige aanpak. De cursus wordt gegeven door ad viseurs die een brede ervaring hebben in het midden- en kleinbe drijf. De cursusgroep is klein genoeg voor ruime individuele aandacht en groot genoeg voor een interes sante onderlinge uitwisseling van ervaringen. Door een subsidie per deelnemer van ƒ800,- van het Ministerie van Economische Zaken kan de cur sus voor een bedrag van ƒ495,- worden aangeboden. Voor mensen in een uitkeringssi tuatie bestaat er veelal de moge lijkheid een tegemoetkoming in de kosten te krijgen via de GSD. De startdatum van de cursus is woensdag 24 maart 1993: 10 woensdagavonden van 19.15 tot 22.30 uur. WADDINXVEEN - De vorige week maandagavond in zijn flat aan de Nicolaas Beetslaan vermoorde T.J. Hofstede (47) is za terdag 13 maart op de algememe begraafplaats aan de Al- berdingk Thijmlaan begraven. Dat gebeurde in betrekkelijk klei ne kring, waarbij ook zijn medeflatbewoners zich met een bloe menkrans niet onbetuigd hadden gelaten. voor intensief verhoor vastgehou den. Aanvankelijk hielden zich 12 politiemensen met de* zaak bezig. Na de arrestatie van de verdachte werd dit aantal teruggebracht tot 7 man. De verdachte werd vorige week in de nacht van maandag 8 op dins dag 9 maart in zijn huis in Wad dinxveen aangehouden. Hij was daar in afwachting van de dingen die zouden gaan komen naar te ruggekeerd. Een vluchtpoging heeft hij niet ondernomen. De avond tevoren had de verdach te om zes uur Theo Hofstede, die hij goed kende, met een broodmes om het leven gebracht. Relatie problemen lagen aan de moord ten grondslag, hoewel de politie daarover geen specifieke medede lingen doet. ‘Eigenlijk zijn er twee slachtoffers*, zegt waarne mend groepscommandant C.J. Ba- relds. ‘Het slachtoffer en de ver dachte*. Tegenover de rijkspolitie heeft de verdachte in de loop van vorige week dinsdag vrij vlot een volledi ge bekentenis afgelegd. Na een woordenwisseling over een vrien din pakte de Waddinxvener een broodmes en stak daarmee in een wanhoopspoging de andere man in de hal van zijn flat vrijwel onmid dellijk dood, zo werd de politie duidelijk. De vermoorde man werd daar drie kwartier later gevonden door zijn thuiskomende vriendin, die direct de politie waarschuwde. Vorige week maandagavond is de politie in de buurt van de flat de gehele avond bezig geweest met onderzoek, buurtgesprekken en het vinden van het moordwapen. Het broodmes werd in de buurt van het flatgebouw gevonden. GOUDA - Het door Waddinx veense vrouwen geleide winkeltje Het Drieluik aan de Cappeners- teeg 20-22 in Gouda viert deze maand een bronzen jubileum en gaat volgende maand dicht. Op donderdag 18 maart bestaat Het Drieluik 12 jaar. Wie had ge dacht dat, na de voorzichtige start in 1980, deze mijlpaal zou worden bereikt? Reden dus om feest te vieren, hetgeen Het Drieluik wil doen met een grote overzichtstentoon stelling van werk van vele trouwe inbrengers. Deze tentoonstelling wordt gehouden tot en met zater dag 10 april (dagelijks, behalve maandag, van 10.00 tot 17.00 uur). Op de feestdag (18 maart) wordt open huis gehouden van 11.00 tot 19.00 uur, waar onder het genot van een hapje en een drankje ge zellig wat herinneringen opge haald kunnen worden. Dit wat be treft de festiviteiten. Velen is reeds bekend dat Het Drieluik eind april 1993 stopt met de activiteiten. Het zijn hele ge zellige jaren geweest en iedereen, die hieraan heeft bijgedragen, wordt hartelijk bedankt. Tot 1 mei blijft de winkel gewoon open. lokaties. In het ene restaurant wordt een voorgerecht gebruikt, in het andere het hoofdgerecht enzovoorts. De plannen daarvoor zullen in de komende weken nader worden uit gewerkt. Er bestaat bij de deelne mende restaurateurs grote interes se om dit initiatief weer tot een onvergetelijk gebeuren te maken en uit te laten groeien tot een cu linair hoogstandje. Nog maar één keer eerder kreeg het publiek uit Waddinxveen en omgeving de kans op op één avond bij toerbeurt vier toonaan gevende restaurants in Waddinx veen aan te doen. De proefrit, waarvoor men zich kan opgeven bij de deelnemende restaurants, gaat dat onhaalbare opnieuw mo gelijk maken. Intussen is bij ’t Baarsje, Bibelot, De Gouwe Dis en De Unie het plan gerijpt te bezien of er weer vaker gezamenlijke initiatieven genomen kunnen worden. Zo werkte een aantal restaurants al een keer samen bij de deelname aan de jaarlijkse bedrijvenbeurs Ondernemen in Midden-Holland in Bleiswijk en dan is er nu weer de tweede proefrit, die duidelijk naar meer smaakt. Op dit moment is er bijna weke lijks wel overleg tussen de deelne mende horecabedrijven in Wad dinxveen om de proefrit tot een grandioos succes te maken. Hoewel verwacht zou mogen wor den dat hiervoor honderden men sen belangstelling zullen hebben kunnen maar maximaal 150 deel nemers worden toegelaten. Meer plaats is er niet in de deelnemen de restaurants. Over een aantal zaken willen de restaurateurs nu nog niet spreken. Daarover zal later informatie wor den verstrekt. Vast staat in ieder geval wel dat de deelnemers aan de proefrit menu’s zullen worden aangeboden die klinken als een klok, terwijl er voorts een pro gramma is opgesteld dat in Wad dinxveen zijn weerga niet zal ken nen. Voor deelname kan men terecht bij ’t Baarsje (tel. 0829 - 4460), Bibelot (tel. 01828 - 16695), De Gouwe Dis (tel. 01828 - 12036) en De Unie (tel. 01828 - 12103). WADDINXVEEN - Fietsen blij ven elke week aantrekkelijke ge stolen vervoermiddelen, maar ze worden ook weer gevonden. Gestolen zijn er fietsen aan de Busken Huëtlaan (groene Peuge- ot-herenfiets), de Sniepweg (don ker grijze Gazelle damesfiets), de Bonenakker (donker grijze Giant sport herenfiets), de Stations straat (lichtblauwe Gazelle da mesfiets), het Stationsplein (rode Magneet damesfiets), de Passage (groen Juncker herenfiets), de Es- doornlaan (blauw-groene Raleigh Massif ATB), de Sniepweg (grij ze Locomotief-herenfiets uit 1957), de Alpherbrink (groene Baro damesfiets), de Peter Zuid- laan (grijs-witte Gazelle dames fiets), het Koningin Wilhelmina plein (licht-groene Gazelle dames fiets) en de Anna van Burenstraat (zwarte Union damesfiets). Aangetroffen werden er fietsen aan de Oostpolderweg (rood/witte Loeki kinderfiets), de Peuleyen (groene Union-damesfiets), de Ja cob Catslaan (zwarte Old Dutch opoefiets) en de Onderweg (blau we Super Cycle damesfiets). Restaurateur Maarten van Velzen van restaurant ‘De Gouwe Dis'. (Foto: Archief - Intercolor De Rooy). WADDINXVEEN - De Stich ting Welzijn Ouderen Waddinx veen houdt woensdagmorgen 31 maart om tien uur in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnen- pad) de jaarlijkse voorjaarsmode- show voor ouderen. Monique Mode zal deze show presenteren met vier mannequins en een ladyspeaker. De toegangs prijs - die ten goede komt aan de Stichting Welzijn Ouderen Wad dinxveen - bedraagt slechts twee gulden. De koffie is gratis. Ook worden er onder de aanwezigen nog een aantal leuke prijsjes ver loot. Na afloop van de show kan men de kleding nog eens bekijken en ook kopen. taurants ’t Baarsje aan de Zwarte- weg, Bibelot aan de Limaweg, De Gouwe Dis aan de Zuidkade en De Unie aan de Kerkweg-Oost. Het Oranjebal wordt aan het eind van de avond ergens anders in Waddinxveen gehouden. Het idee van dit bijzondere initia tief werd in 1989 voor de eerste maal genomen door horecaman T. Ververs sr. Hij bracht vier jaar geleden de eigenaren van de deel nemende restaurants bij elkaar en zorgde ervoor dat de chefs en souschefs van die bedrijven gin gen overleggen over de menu’s. Voor de proefrit op vrijdag 30 april rijden drie bussen van West- nederland langs de in totaal vijf WADDINXVEEN - Donderdag avond 18 maart om kwart voor acht wordt in de hervormde Bet helschool (Heggewinde) door het Jongeren Perspektief (SGP-stu- dievereniging) een avond belegd over het onderwijs. Een belangrijk onderwerp want iedereen gaat een kortere of lan gere tijd in zijn leven naar school. Daarnaast werkt een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in het onderwijs. De onderwijsredacteur van het Reformatorisch Dagblad, de heer Paterkamp, zal dit onderwerp in leiden. De titel van zijn inleiding is ’Onrust in het onderwijs’. De twee begrippen die daarin cen traal staan zijn: groter en harder. Op deze avond zullen de aanwezi gen het zeker hebben over de ba sisvorming, de PABO (opleiding voor leraren), fusies en natuurlijk het reformatorisch onderwijs. Na de inleiding van de heer Pa terkamp is er een discussie over het (reformatorisch) onderwijs. Een dag eerder had de rechter commissaris, na voorgebeleiding voor de officier van justitie in Rotterdam, de van de moord ver dachte Waddinxvener A.J.T.B. (38) laten insluiten in een Huis van Bewaring totdat berechting heeft plaatsgevonden. Daarvoor werd de man in een cel van het groepsbureau van de rijkspolitie aan de Mozartlaan luchthaven in de Maasstedelijke polder Schieveen nog in het ge heel niet in het openbaar aan de orde geweest. Gemeenteraden hebben in hun commissievergaderingen aan deze aspecten van een nieuw luchtha ven in Rotterdam nog geen aan dacht geschonken. Ook hebben ambtenaren van hun colleges van Burgemeester en Wethouders in de Goudse streek nog geen ver zoeken gekregen deze zaak verder uit te zoeken. Als gevolg van recente vliegtuig ongevallen wordt er door de Ont wikkelingsmaatschappij Nieuw Rotterdam Airport (Onra) meer dan voorheen gekeken naar de veiligheid en de geluidsbelasting van de woonomgeving tot in de wijde omtrek met betrekking tot de aan- en uitvliegroutes voor zo ver ze over bewoond gebied lo pen. WADDINXVEEN - De bridge drive, georganiseerd door de Li ons Club Waddinxveen op woens dag 10 maart, is met een op brengst van ƒ1.350,- opnieuw suc cesvol geweest. Dit bedrag kwam mede tot stand dan zij de loterij in de pauze met als hoofdprijs een verrassingsdiner voor twee personen, beschikbaar gesteld door restaurant Bibelot. De opbrengst gaat dit jaar, zoals aangekondigd, naar de actie Sight First die wordt gehouden onder het motto ’Open uw ogen voor de blinden in de wereld’. De uitslagen dit jaar waren: Groep A: 1. de heer en mevrouw Anker, 2. de heer en mevrouw Wegman. Groep B: 1. heren An ker, 2. dames Voogd-Deelen. WADDINXVEEN - In de her vormde Bethelkerk (Bilderdijk- laan) wordt woensdagavond 24 maart om acht uur een grote koor- en samenzangavond gehou den. Deze avond wordt gehouden op initiatief van de landelijke Stichting Christenen voor Israël. Medewerking verleent onder an dere de Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans, ge leid door de Blaricumse dirigent en EO-medewerker Pieter Stolk. Dit van radio, televisie en cd be kende koor werd in 1945 opge richt en telt 175 leden. Ze maak ten vorig jaar september een con certtournee door Amerika en Ca nada. Ook te zien en te horen in de Bet helkerk is het Jeugdkoor van Vox Jubulans, dat onder leiding staat van de Rotterdanmse organist Jan Mulder. Hij zal ook het orgel be delen. Sprekers zijn de hervormde predi kant ds. H. Schipaanboord uit Waddinxveen en ds. W.J.J. Glas houwer, voorzitter van de Stich ting Christenen voor Israël. De avond begint informeel om kwart voor acht met samenzang. Er is in de kerk een stand aanwe zig voor de verkoop van Israël- produkten, terwijl er ook cd’s en cassettebandjes van Vox Jubilans te koop zijn. WADDINXVEEN - TOOS-turn- ster Krista Brugman heeft zater dag tijdens de provinciale kampi oenschappen in de D-lijn een 17e plaats behaald. ML j RESTAURANT I f f <)f.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1