Inbraakgolf wijk Zuidplas Be Fair terug naar 4e klas Genootschap streeft ook naar Oudheidkamer GROENSVOORDE Voorzitter J. in ’t Hol voor RTW-radio: Aan eind van de zeventiende eeuw LGVI’S VERHUIZEN IS OPRUIMEN Zendeling vertelt in koffiebar Langs Gouwe 30 km-zone Lions Club steunt al 11 kinderen Hypotheek- infodag van ANB AMRO Nieuwsblad Onafhankelijk Gemeente W’veen redt archiefstuk Bingo in Het Zuidhonk SLOTA VOND 1 Bremmer 10-70% KORTING JEANS HOUSE GREENFIELD CO HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE NIEUWENHUIZEN/VISSER AAJlW WS’ HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen. Tel. 01828-16119. 159.00 130.00 1 ■aa Nu ook kinderjeans! GORDIJNSTOF VITRAGE DEKBEDDEN OVERTREKKEN HOESLAKENS MATRASSEN SHOWROOM MODELLEN BADTEXTIEL SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen Waddinxveen SPIJKERJACKS Stone-wash/Gebleekt 79“5 SPIJKERBROEK Stone-wash/Gebleekt Halfwijd/recht model 59.95 100.- DAMES JEANS 4 kleuren (split of rits) 59?5 f501 eekblad voor Waddinxveen denkingspenning kopen. Cid CiTj i d.f ri s' Waddinxveen was beroemd om dwerg if 2 VOOR Woensdag 21 april 1993 Hoofdredacteur: BJ, Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 Kerkweg 199 Oost naast afrit hefbrug 2741 HE Waddinxveen Telefoon: 01828-11173 SCHOENEN OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN DANSSCHOOL vanaf fl. 45.-* per dag excl. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 48e Jaargang No. 02333 hy- WADDINXVEEN - Vrijdag avond 23 april om half negen zal Ab Los in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse in Waddinxveen een verhaal komen vertellen over twaalf jaar uit zijn eigen leven. Dit verhaal speelt zich af in Ne pal waar Ab tot voor kort als zen deling gewerkt heeft. De koffie bar is voor iedereen vanaf 15 jaar. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. op zaterdag 24 april 1993 in de Rozenburcht aan de Rozenlaan te Boskoop (met inbegrip van de ’Medal-test’). Met medewerking van het dansorkest ”DE TORNADO’S” aanvang 20.00 uur. Aangepaste kleding is vereist!!! Entree voor introducees 6,50 WADDINXVEEN - In wijkge- bouw Het Zuidhonk (Zuidplas- laan) wordt zaterdagavond 24 april om acht uur weer een gezel lige bingo-avond gehouden. Er worden negen gewone rondes ge speeld met mooie prijzen. Hierna wordt een superronde gedraaid met als superprijs een dagje uit met het gezin of een diner voor twee. luidt: ‘T’is korte lannetjen, aan een langen vent getrouwd - Een wyze Kaerel, die deez gulden spreuk onthoud: - Een vrouw is quaad; een pest in’t huys en wilje mallen, - (Óf liever moetje) kies het kleenste quaad van allen*. De toenmalige hoofdonderwijzer J.W. Regt schreef in 1856, zo heeft de Waddinxveense amateur- historicus Cees Neven dezer da gen voor het Weekblad voor Wad dinxveen nagegaan, het volgende over Kleine Jannetje van Wad dinxveen: ‘Rustig en vreedzaam heeft men zich hier ten allen tijde gedragen, hetgeen de reden is, dat Waddinx veen weinig genoemd wordt in de gebeurtenissen welke gedurende het verloop der eeuwen onzen va- derlandschen grond bewogen heb ben. Het wordt nogtans ook in ge dachtenis gehouden doordien een zeer klein vrouwtje daer om streeks het einde der zeventiende eeuw schijnt geleefd te hebben, dat slechts 0,95 el groot was*. ‘Het zonderlingste van dit wijfje, dat zij tot man had een soort van reus, lang 2,05 el, Jacob van Sneek geheeten. Beider portretten worden volgens den schrijver van ‘de Aardbol* op het Stadshuis te Sneek bewaard*. WADDINXVEEN - Zaterdag 8 mei van 10.00-16.00 uur houdt de ABN AMRO Bank aan de Passa ge in Waddinxveen een speciale informatiedag over hypotheken. De hele dag kunnen zowel potent iële kopers als huizenbezitters in het bankgebouw informatie krij gen over alle vormen van hypo theken. Adviseurs van de bank, maar ook makelaar P. de Pater en de nota rissen mr. P.L. van der Meulen en mr. J.A.M. Koek, zijn aanwezig om, afgestemd op ieders situatie, tot een goede keuze te komen. Men maakt daarbij gebruik van een speciaal door de ABN AMRO Bank ontwikkeld hypo theekadviesprogramma. Op basis van een aantal aspecten, zoals aflossingswijze, looptijd, koopsom en besteedbaar inkomen per jaar, wordt een vergelijking gemaakt. De meest geschikte hy- potheekvorm wordt direct op pier gezet in de vorm van een potheeklastenvergelijking. Ook de fiscus speelt hierbij een rol, want hypotheekrente is fiscaal aftrek baar. Tevens worden de bezoekers van de informatiedag over hypotheken geïnformeerd over mogelijke ver zekeringen die men bij de ABN AMRO Bank kan afsluiten. stellinen en dergelijke, het organi seren van excursies naar musea en andere gebouwen of werken van historische betekenis en het aan wenden van andere middelen die geacht kunnen worden bverband te houden met het doel van de vereniging, zoals bijvoorbeeld het uitgeven van publikaties en perio dieken, in welke vorm dan ook. Het Historisch Genootschap Waddinxveen zag de presentatie op het door het gemeentebestuur gehouden verjaardagsfeestje in de Ontmoetingskerk als het begin van een reeks activiteiten. Daarbij wordt vooralsnog gedacht aan maandelijkse publikaties, een historische expositie over het vroegere bedrijfsleven in Wad dinxveen van vrijdag 3 tot en met zaterdag 11 september in de raad zaal van het gemeentehuis en een eigen kwartaalblad met ingang van september 1993. Ook cursussen, lezingen, lokaal geschiedkundig onderzoek en de opzet van een plaatselijke histori sche bibliotheek staan op het pro gramma om te proberen het His torisch Genootschap Waddinx veen van een breed draagvlak bij de bevolking te voorzien. Verder staan de activiteiten in het teken van ledenwerving voor het Historisch Genootschap Waddinx veen. Het lidmaatschapsgeld be draagt 25 gulden per jaar. Voor opgave is het telefoonnummer van het secretariaat 01828 - 15698. De eerste 100 leden krijgen gratis een speciale ‘verjaardagsenvelop* en kunnen voor en gereduceerde prijs (30 gulden in plaats van 40 gulden) een speciaal geslagen her- Genootschap Waddionxveen een flink duwtje in de goede rich ting zal krijgen komt het Teylers Museum aan de Spaarne in Haarlem met een primeur. In het museum, waar de spraak makende expositie ‘De Tentoon gestelde Mens* over reuzen, dwer gen en andere wonderen der na tuur drommen bezoekers trekt, is Kleine Jannetje van Waddinxveen te zien, een vrouwelijke dwerg die het Gouwedorp aan het eind van de zeventiende eeuw een onge kend grote naamsbekendheid gaf. De beroemde Waddinxveense was 46 jaar en niet meer dan drie voet lang. Van haar bestaan wist overi gens ook de links vooraan op de oude begraafplaats aan de Kerk- weg-West begraven hoofdonder wijzer van de openbare school in Waddinxveen J.W. Regt (1849-1873). WADDINXVEEN - Het gedeel te van de Zuidkade tussen de Apollolaan en de Zuidelijke Dwarsweg zal worden ingericht als een 30 km-gebied, zo heeft het college van B. en W. meegedeeld. Deze maatregel, die aansluit op de instelling van een 30 km-zone in de St. Victorwijk, zal de te ho ge snelheid van het autoverkeer op de Zuidkade tegengaan. De aanleg van de snelheidsbeper- kende maatregelen zal direct wor den meegenomen bij de thans aan een ander gedeelte van de Zuid kade in uitvoering zijnde her- straatwerkzaamheden. WADDINXVEEN/HAARLEM - Terwijl Waddinxveen in de ban raakt van het 760-jarig bestaan van Waddinxveen - dinsdag avond 20 april werd immers in de Ontmoetingskerk (Groens voorde) een geslaagd ‘verjaardagsfeestje* gehouden - en het his torisch besef door de spiksplinternieuwe vereniging Historisch WADDINXVEEN - Op Konin ginnedag (vrijdag 30 april) wordt - zoals aangekondigd - voor de 14e keer door de Lions Club Wad dinxveen de SOS-Kindermarkt gehouden op het parkeerterrein Beukenhof. Van 10.00 tot 12.30 uur zullen een paar honderd kinderen hun waren te koop aanbieden. Ook de Lions Club Waddinxveen zal met de verkoop van allerlei artikelen (ook eetwaar) en andere activitei ten trachten geld in te zamelen voor de Stichting SOS-Kinderdor- pen. Met het geld dat de Lions Club Waddinxveen op de markt bijeen brengt worden zowel dorpen als individuele kinderen in een SOS- Kinderdorp gesteund. Op dit mo ment sponsort de club twee dor pen. Vorige week kregen de Waddinx- veners van de internationale orga nisatie voor SOS-Kinderdorpen het bericht dat het elfde kind op de lijst van de Lions Club Wad dinxveen was bijgeschreven. Bo vendien steunen de Lions ook nog extra acties, zoals de onlangs overgeschreven 10.000,- voor het dorp Mogadishu in Somalië. Bracht de eerste kindermarkt op Koninginnedag in 1980 zo’n ƒ2.800,- op, vorig jaar werd 8.500,- opgehaald. Het zou een mooi resultaat zijn als Waddinx veen erin zou slagen om nog meer SOS-kinderen aan het adoptiebe- stand van de Lions Club toe te voegen. Aan de Waddinxveense kinderen zal het niet liggen. Hoewel nog niet alle inschrijfformulieren voor deelname aan de markt zijn ge teld, heeft de Lions Club nu al zo’n 150 kinderen een plaats toe gewezen. Binnenkort krijgen zij daar persoonlijk bericht van. dreef werden door inbrekers be zocht, terwijl de bewoners lagen te slapen. In een aanatal gevallen werd een raam geopend middels handreiking vanuit een onafgeslo ten bovenlicht. De benedenverdie pingen van de huizen werden doorzocht waarbij geld en enkele sieraden werden buitgemaakt. In de nacht van zondag 11 april werd een bewoonster van de Jan Dorrekenskade-Oost gewekt door vreemde geluiden aan haar ach terdeur. Toen zij poolshoogte ging nemen zag zij een jongeman, klein van stuk met lang haar bij de woning staan. De ontdekking was voor de man voldoende reden om er hardlopend van tussen te emotionele tonelen op de grasmat. Voor het doel van Be Fair ont stond een vervelend handgemeen. Bij vrouwelijke supporters biggel den de tranen van woede over het gedrag van de scheidsrechter, die als een haas de kleedkamer had opgezocht, over de wangen. Maar er was niets meer aan te doen. Be Fair is kampioen en pro moveert direct naar de vierde klasse. Het hele Warnaarplant- soen verkeerde zaterdagmiddag en avond in feeststemming. Daaraan droeg ook het Waddinx veense huisorkest De Notenkra kers een steentje bij, hoewel de muzikanten er nog geen echte dweilband van hebben weten te maken. Er werd te ver van het pubiek gespeeld en als er doel punten vielen bleef men stokstijf staan. Later in het jaar zal tijdens de re ceptie ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan van Be Fair volop aandacht geschonken worden aan de terugkeer naar de vierde klas KNVB van de Waddinxveense voetbalvereniging. WADDINXVEEN - Het inbrekersgilde heeft volgens de Wad dinxveense politie de afgelopen week flink huis gehouden in de woonwijk Zuidplas. In de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 april werd ingebroken in een negental geparkeerde auto’s, terwijl in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 april in vijf worningen werd ingebroken. De auto’s, die op de Marga Klompéhoeve, het Otto-erf, de Roosje Voshoeve en het Wou- brechterf geparkeerd stonden werden veelal door braak ge opend. Bij een aantal auto’s, dat voorzien was van een centrale vergrendeling, werden geen braaksporen vastgesteld. Uit de auto’s verdween veelal radio-appa- ratuur, waaronder enkele cd-spe- lers. In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 april werd een op het Nicolaaserf geparkeerde auto opengebroken. Ook hier werd een autoradio buitgemaakt. Vijf woningen op de Gerstakker, de Zuidplaslaan en de Fazant- Hij maakt althans melding van zijn bijzondere plaatsgenote in ‘Eene historische beschrijving van Waddinxveen*, welk artikel over de aloude gesteldheid en de ver anderingen in de bodem en de burgerlijke regering in 1856 werd gepubliceerd in de Vaderlandsche Letteroefeningen II. Over de beroemde dwerg Kleine Jannetje van Waddinxveen is tot nu toe in geen enkel historisch boekje over Waddinxveen in vroe ger tijd geschreven. Waarschijn lijk moesten de toenmalige inwo ners van het Gouwedorp weinig hebben van deze ‘kermisattractie*, die door Nederland trok met de reus Lange Jacob van Sneek. Overigens is in de historische ar chieven nog niet gebleken of er ook daadwerkelijk sprake was van een gezamenlijk optreden op de kermis. In het Haarlems Teylers Museum is Kleine Jannetje van Waddinx veen te vinden tussen vrouwen met volle baarden en met een schitterende paardestaart tussen de schouderbladen, mannen met een extra been of een broertje dat, in rokkostuum gestoken, uit hun borst groeit. Klein Jannetje van Waddinxveen neemt niet alleen een plaats in op de expositie ‘De Tentoongestelde Mens*, maar komt ook in woord en beeld voor in het boek dat naar aanleiding van de tentoonstelling door Walburg Pers is uitgegeven. Tentoonstellingssamensteller Bert C. Sliggers schrijft daarin onder het motto ‘Het geld is de leus, voor dwerg en reus, expositiemo gelijkheden voor de wonderen der natuur* over het dwergvrouwtje dat met Lange Jacob van Sneek is vereeuwigd door J. Gole. Het por tret (een mezzotint) is eigendom van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Onder de mezzotint uit circa 1700 staat een aan Kleine Jannet je van Waddinxveen gewijd vier- reglig versje. De tekst daarvan Winkelcentrum Mei ruime parkeergelegenheid WADDINXVEEN - Het eerste voetbalefltal van Be Fair heeft maar één seizoen hoeven door te brengen in de afdeling Gouda van de KNVB. Zaterdagmiddag werd in het Warnaarplantsoen met 3-3 gelijk gespeeld tegen Gouda en daarmee was de terug keer naar de vierde klasse KNVB voor de dit jaar 40 jaar oude christelijke sportvereniging - die ooit in de tweede klasse KNVB speelde - een feit. Het werd met name tegen het eind van de tweede helft en vooral door de zeer ruime extra tijd van de Reeuwijkse scheidsrechter Bas van der Lubbe een heksenketel op de vermeende lokatie voor een nieuw winkelhart. Met sportwethouder Paul van Schie (CDA) en CDA-fractie- voorzitter Jan Hielema op de tri bune gingen de rillingen over de ruggen van zowel de Waddinx veense als de Goudse supporters. Na rust werd begonnen met 1-1. Het werd 1-2 voor Gouda dank zij een terechte strafschop. Be Fair wist op 2-2 te komen. Gouda slaagde er in er 2-3 van te maken. Op het moment dat ieder een dacht dat het kampioensschap moest worden uitgesteld tot de komende laatste uitwedstrijd te gen Bergambacht besloot de scheidsrechter, terwijl de officiële speeltijd al lang en breed was ver streken, dat Be Fair recht had op een penalty: 3-3. Op dat momwent en vlak na het laatste fluitje van de scheidsrech ter was er sprake van diverse De beroemde Waddinxveense dwerg Kleine Jannetje van Waddinxveen, die zich in 1700 in deze mezzotint van J. Gole liet vereeuwigen met de reus Lange Jacob van Sneek. is te zien op de spraakmakende tentoonstelling ‘De Tentoongestelde Mens' in het Haarlemse Teylers Museum. (Foto: Universiteitsbibliotheek Amsterdam - Teylers Museum). WADDINXVEEN - Oud-notaris J. in ’t Hol, voorzitter van het dinsdagmiddag 20 april op de 760e verjaardag van Waddinxveen opgerichte Historisch Genootschap Waddinxveen, meent dat naast bewustwording van de lokale geschiedenis ook de oprich ting van een Oudheidkamer in het Gouwedorp op termijn een belangrijk streven zal zijn van de nieuwe vereniging. Hij zei dat vrijdagavond in een gesprek voor de lokale RTW-radio. ten onder te brengen in een nieu we vereniging, waarvoor de acte is opgesteld door het notariskantoor mr. P.L. van der Meulen en mr. J.A.M. Koek. Het Historisch Genootschap Waddinxveen geniet de steun van het gemeentebestuur. Bij de voor bereiding en uitwerking van dit particulier initiatief, dat is voort gekomen uit een vorig jaar ge schreven ingezonden brief in het Weekblad voor Waddinxveen, is wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) intensief betrokken ge weest. ‘Wij hebben de wind in de zeilen gehad met ons initiatief*, liet me vrouw C.J.Th. de Jong vrijdag avond voor de lokale RTW-radio weten. Ze is vol lof over de finan ciële en organisatorische mede werking van het college van Bur gemeester en Wethouders tot nu toe. Met een dagelijks bestuur vier personen is het Historisch Ge nootschap Waddinxveen, dat zich dinsdagavond op de feestavond 760 jaar Waddinxveen in de Ont moetingskerk officieel heeft ge presenteerd, van start gegaan. Naast voorzitter en oud-notaris J. in ’t Hol (67) van de Prinses Bea- trixlaan zijn dat vice-voorzitter en leraar J.D. Geel (55) van de Wil genhorst, penningmeester H. Smid (55) van het Heuvelhof en secretaresse C.J.Th. de Jong- Steenland (44) van de Sou- burghlaan. Het bestuur wordt voorts gesteund door een aantal leden, zoals de Waddinxveners ing. T.W. Verweij en en ing. J. Houterman. Het Historisch Genootschap Waddinxveen heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Waddinxveen in het bij zonder. De vereniging HGW doet dat door het opsporen, verzamelen en publiceren van gegevens, stukken, documenten en voorwerpen van historische betekenis betreffende Waddinxveen en omgeving, als mede zo mogelijk het in stand houden en tentoonstellen van dit materiaal in een daartoe geschikte ruimte. Verder wordt er in de statuten ge sproken over het houden van le zingen, diavoorstellingen, tentoon- gaan. De achterdeur bleek braak- schade te hebben. Ook een bewoner aan de Stations straat maakte vorige week mel ding van een poging tot inbraak in de woning. Er werd braakschade ontdekt aan het keukenraam. Eer der in de week had men wel glas gerinkel gehoord, doch toen bleef de schade in eerste instantie onop gemerkt. Vanuit een gemeenschappelijk kleedhok van het Gouwebad ‘de Sniep* werd op donderdag 15 april een lichtkleurige spijker- blouse weggenomen (kindermaat). De diefstal vond tijdens zwemles plaats. De kinderboerderij in het War naarplantsoen was het afgelopen weekeinde het doelwit van vanda len. Een deurklink van het boer- derijgebouw werd vernield en een wit konijntje met zwarte snoet en oren werd gestolen. Volgens de beheerder van de kin derboerderij komt het de laatste tijd geregeld voor dat er (klein) vernielingen worden aangericht op en rond de boerderij. De poli tie heeft extra toezicht toegezegd. In de nacht van dinsdag 20 april vond een ‘snelkraak* plaats op een kledingzaak aan de Zuidkade. Aan de voorzijde van het pand werden drie straattegels door één ruit gegooid, waarna men er met enkele tientallen badpakken van door ging. De politie heeft de zaak in onderzoek. WADDINXVEEN - B. en W. van Waddinxveen hebben beslo ten een bijdrage te verlenen aan de door de Stichting Vrienden van Archief en Librije te Gouda gevoerde actie ’Red een archief stuk’. Deze actie is een ondersteuning van het streven van het Streekar chief Hollands-Midden om de bij zondere collectie archiefstukken tegen verval te beschermen. Het door de gemeente Waddinx veen ’geredde’ archiefstuk betreft een op Waddinxveens grondge bied betrekking hebbend ’Trans- portboek van Broek, Thuil en ’t Weegje’ over de periode 1756 tot 1811. ‘Waddinxveen heeft nog nooit een echte Oudheidkamer - in de zin van een permanente ruimte - ge had*, stelt Jacob in ’t Hol vast. Volgens hem heeft het steeds wil len streven naar een permanente Oudheidkamer de oprichting van een historische vereniging in de loop der jaren vertraagd. ‘Met het krapper worden van de financiële middelen is het wel duidelijk dat niet direct gedacht kan worden aan de oprichting van een Oudheidkamer. Daarom heb ben wij gekozen voor een voor zichtiger aanpak in de vorm van een Historisch Genootschap*. ‘Het is wel onze hoop in de toe komst een blijvende lokaliteit te mogen vinden voor het tonen van allerlei wetenswaardigheden en belangrijke zaken voor de ge meente Waddinxveen. Dat kun nen we beter tot een succes laten komen wanneer we niet daarmee onmiddellijk als doelstelling be ginnen, maar meer als het einde - als een afronding- van de pogin gen om te zien of het aanslaat in het dorp*, stelt de oud-notaris. ‘Wij zijn hier geen dorpsgemeen schap met een eigen karakter van vroeger. De bevolkingssamenstel ling is hier heel anders geworden. Dat geeft aanloopmoeilijkheden. Vandaar ook dat we gekozen heb ben voor de oprichting van de vereniging Historisch Genoot schap Waddinxveen*. Waddinxveen heeft in het begin van de jaren zeventig een paar jaar een Oudheidkamer gehad, die tijdelijk was ingericht op de eerste verdieping van de Rabo bank Waddinxveen aan de Kerk weg-Oost. Daar werden door de Stichting Museum Oud-Waddinx- veen ook exposities en lezingen gehouden. De Stichting Museum Oud-Wad- dinxveen, waarin zowel het bank- bestuur als de gemeente Wad dinxveen vertegenwoordigd was, heeft de laatste twee decennia geen activiteiten meer ontplooid nadat de bank de expositieruimte voor eigen gebruik nodig had. Bij de Rabobank Waddinxveen ligt nog wel historisch materiaal van de stichting opgeslagen. De initiatiefnemers van het Histo risch Genootschap Waddinxveen hebben ervoor gekozen de op nieuwe leest geschoeide activitei- g gj T f'Jtt ,-uzn /VJtdtyv

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1