S V S bestaat vijftig jaar Anny en Paula Schieland houdt Politie waarschuwt Waterschapsdag voor oplichter Koffieconcert accordeonduo Rommelmarkt: 38 mille Ed de Goey bij Be Fair-voetbal op mini-keeperskamp Love ’70 zwanen Volks universiteit Nieuw asfalt op Brugweg Eveline Swidde schildert Avondvier daagse in Boskoop Thema-avond diabetes in Souburgh Provincie Zuid-Holland publiceert Nota van Beantwoording Presentatie Tophoveniers in Den Haag Officiële start van Koninginnedag De rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk op het evenemententerrein De rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk op het evenemententerrein aan de Dreef in Waddinxveen was weer een geslaagd evenement. (Foto: Intercolor De Rooy). Het in Klaaswaal wonende bekende Nederlands accordeonduo Anny en Paula van Wanrooy. Paula van Wanrooy leidt in Waddinxveen het streekaccordeonor kest van het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat. (Fo to: Anny en Paula van Wanrooy). Startsein Potloodventer Vernielingen Heterdaad Competitie Werkend leren Symposium Boek Pagina 13 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 9 juni 1993 Re- WADDINXVEEN - Voor de liefhebbers van accordeonmuziek houdt het Streekaccordeonorkest in samenwerking met het Cen trum voor Kunstzinnige Vorming Kreater (Kerkstraat) zondag morgen 13 juni om elf uur een koffieconcert, waar ook het Ne derlands accordeon-duo Anny en Paula van Wanrooy zal optre den. Er wordt door het Streekaccorde- onorekst iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur onder leiding van Paula van Wanrooy gerepe teerd in het gebouw van Kreater aan de Kerkstraat in Waddinx veen (voormalige Jan Ligthart- school). Voor nadere informatie kan men contact opnemen met Kreater (tel. 01828-16462). gemis officie- BOSKOOP - De Stichting Avondvierdaagse Boskoop houdt deze week (van maandag 7 tot en met donderdag 10 juni) voor de veertiende maal haar befaamde wandelmarathon. Evenals voorgaande jaren zijn er routes van 5 en 10 km, die de wandelaars op plaatsen brengen waar ze niet zo vaak komen. De start vindt iedere avond plaats tussen 18.30-19.00 uur op het Gouweplein te Boskoop. Donderdagavond 10 juni rond 20.00 uur zal de altijd feestelijke intocht plaatsvinden. Deze intocht zal ongetwijfeld ook dit jaar weer een bloem- en snoeprijk gebeuren worden. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland publi ceert komende vrijdag 11 juni de Nota van Beantwoording van het te herziene streekplan Zuid-Hol- land-Oost. In het herziene streekplan zal worden aangegeven waar in de Goudse streek huizen en bedrij ven mogen worden neergezet. De Nota van Beantwoordingis een onderdeel van het streekplanher- ziening. WADDINXVEEN - De Brugweg binnen de bebouwde kom zal wor den voorzien van een nieuwe as- faltlaag. Dit karwei gaat 412.000 gulden kosten. In dit bedrag is ook het aanbrengen van klinker- en tegelverharding begrepen. Het officiële startsein van de lan delijke waterschapsdag in Schie- lands gebied wordt zaterdagmor gen om 10.00 uur gegeven door de burgemeester H.B. van der Goot van Nieuwerkerk aan den IJssel. Het startsein voor deze dag is de onthulling van een informatiepa neel bij het nieuwe gemaal mr. P.D. Kleij aan de Bermweg op de grens van de gemeente Nieuwer kerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Het ligt in de bedoeling dat Schieland in de komende tijd bij een groot aantal installaties deze buitenpanelen plaatst. De panelen bevatten korte, duidelijke infor matie over het betreffende object. Ze staan op plaatsen waar het WADDINXVEEN/RIJSWIJK - Rijbroeck Art Agency Holland, welke galerie ook werk exposeert van de Waddinxveense schilderes Eveline Swidde, houdt in het Noordbrabantse Rijswijk (Maas dijk) een zomermanifestatie. De aan de galerie verbonden kun stenaars hebben van Rijbroeck opdracht gekregen voor deze ma- nifestayie twee kunstwerken te maken met het thema ‘De Zwaan Zij die deze lotnummers in het bezit hebben kunnen contact op nemen met M. Mos sr., Tollen slaan 129 (tel. 01828-14882). WADDINXVEEN - De 12e rom melmarkt en bazar van de Gere formeerde Kerk van Waddinx veen is zaterdag op het evenemen tenterrein aan de Dreef één groot festijn geworden. Onder een stralende blauwe he mel bezochten honderden koop lustigen uit de wijde omtrek de gezellig ingerichte openlucht- markt. De vele medewerkers, on der wie opvallend veel jeugd, heb ben hun enorme inspanningen zien beloond met een opbrengst De opening van de expositie is za terdagmiddag 19 juni om twee uur. Dat gebeurt met de gevleu gelde klanken van de hand van The Melody Makers onder leiding van dirigente Jenny van Mersber- gen. De expositie duurt tot en met zondag 29 augustus. Eveline Swidde is één van de 19 kunstenaars die met Rijbroeck Art Agency Holland, die ook over een permanente expositieruimte beschikt in het World Trade Cen ter in Amsterdam, samenwerkt. Jaarlijks zijn er op dit moment enkele algemene activiteiten op de verjaardag van koningin Bea trix (autopuzzelrit, kindermarkt, klaverjassen) en worden er voor namelijk in de woonwijken grootts opgezette Oranjefestiviteiten voor de schooljeugd op touw gezet met financiële steun van de gemeente, het bedrijfsleven, de middenstand en de buurtbewoners. Alleen het Weekblad voor Waddinxveen pu bliceert jaarlijks op aandachttrek kende wijze een volledig program ma van de activiteiten in alle wij ken op 30 april. Het college van B. en W. heeft geconstateerd dat het door vele Waddinxveners als een wordt ervaren dat er geen le viering van Koninginnedag meer is. Er zal daarom een onder zoek worden gestart naar de be hoefte hieraan. Hierbij zal tevens worden ge tracht een aanzet te geven tot een gezamenlijke startbijeenkomst op 30 april, waarbij, in het bijzijn van de bevolking en buurt- en wijkverenigingen, de diverse festi viteiten officieel worden gestart. Deze bijeenkomst zou dan uiter aard moeten plaatsvinden in en rond het gemeentehuis, zo stellen B. en W. De bij Tophoveniers aangesloten bedrijven komen uit Boskoop, Waddinxveen, Bleiswijk en Laag- Soeren (G). Ze horen tot de ’fine fleur’ van de Nederlandse hove- nierswereld. Het is de bedoeling dat de coöperatieve vereniging uitgroeit tot een landelijk netwerk van kwaliteitshoveniers met vesti gingen in elke regio. De Tophoveniers streven met na me naar verbetering van het ima go van het hoveniersvak. Hiertoe hebben de leden zich vrijwillig onderworpen aan strenge kwali teitsnormen en leggen ze zich toe op kwaliteit in het gehele traject, dus niet alleen bij de aanleg, maar ook bij de advisering, het creatie ve proces, de service en het on derhoud. van niet minder dan 38.000,-. De rommelmarktcommissie, die deze happening onder het motto ‘Door allen, voor allen1 heeft geor ganiseerd, is blij met het behaalde resultaat. Alle medewerkers, jong en oud, groot en klein, verdienen volgens de organisatoren dank voor hun geweldige inzet en werk lust. Tijdens de rommelmarkt was er ook een loterij. De boodschappen- kar, beschikbaar gesteld door Su per Van der Sluys, is gewonnen BOSKOOP/WADDINXVEEN - De in Boskoop gevestigde Coöpe ratie Tophoveniers U.A., een nieuwe vereniging van kwaliteits hoveniers, gaat zich op de Polo Clubdagen van vrijdag 4 tot en met zondag 6 juni op het Haagse Malieveld voor het eerst en offici eel aan het publiek presenteren. De kwaliteitshoveniers zijn in The Polo Life Style Village aanwezig met een representatief ingerichte presentatiestand. De openingstij den van de Polo Clubdagen zijn vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00 tot 19.00 uur. WADDINXVEEN - De gemeen te Waddinxveen wil meer werk gaan maken van de viering van de jaarlijkse Koninginnedag op 30 april. Gedacht wordt in ieder ge val aan een gezamenlijke start van de Oranjefestiviteiten op het Raadhuisplein. In het Gouwedorp was tot diep in de jaren tachtig een Oranjevereni ging actief. Deze vereniging vloei de voort uit enkele buurtvereni gingen, die vooral na de Tweede Wereldoorlog Koninginnedag (eerst op 31 augustus en vervol gens op 30 april) vierden. Daarin kwam aan het begin van de jaren negentig de klad. In het najaar van 1992 hebben GS de Nota Beslispunten, de eer ste fase van de herziening, vastge steld. Hierna is er inspraak gehou den. De Nota van Beantwoording is de GS-reactie op de inspraak en be vat richtinggevende uitspraken voor het ontwerp-streekplan. Voor de pers wordt komende vrij dagmiddag in het Haagse Procin- ciehuis een persconferentie ge houden, waar verantwoordelijk ge deputeerde Ted Jansen (VVD) zal ingaan op de belangrijkste ele menten uit de Nota van Beant woording. De man benadert willekeurige mensen met het verhaal pech te hebben met zijn auto. Vervolgens hangt hij een smoes op waarbij hij vertelt een bedrag van enkele tientjes te kort te komen hetgeen hem meestal geleend wordt door de niets vermoedende helper. De oplichter geeft bij verkrijging van het geld wel een adres in Al- phen aan den Rijn op, doch blijkt daar niet te wonen of te verblij ven. Degene die het geld uitge leend heeft kan vervolgens fluiten naar de centen. Eventuele Waddinxveense slacht offers wordt verzocht aangifte te doen bij de politie. WADDINXVEEN - De politie waarschuwt bewoners van Wad dinxveen op voorhand tegen een oplichter, die op dit moment in deze omgeving actief is. Het is niet uit te sluiten dat de man zijn praktijken ook in Waddinxveen zal uitproberen. schrokken was van het kabaal dat hierbij ontstond. Na verhoor is het trio in vrijheid gesteld. Diezelfde nacht werd ingebroken in een bakkerwinkel aan de Bre- derolaan. Hier trof de politie een man uit Dordrecht aan, die op zoek was naar etenswaar. De man bleek geestelijk in de war en is na verhoor overgedragen aan het Riagg. Op vrijdag 4 juni rond 18.30 uur zijn twee meisjes op de hoek van de leplaan en de Eikenlaan gecon fronteerd met een ongeveer 50 jaar oude man die met afgezakte broek zijn geslachtsdeel aan hen toonde. De man had zwart achterover ge kamd haar, een dunne snor en droeg een bril met goudkleurig montuur. Hij was op het moment van de daad gekleed in een licht t-shirt, een lichte broek met stre pen en zwarte schoenen. Eventuele getuigen en zij die een persoon bij het opgegeven signale ment kunnen plaatsen worden ver zocht de politie te bellen. Een bewoonster van de Graanak ker heeft op zondag 30 mei aan gifte gedaan van bekladding van haar schutting. Tegen de erfaf- scheiding was een hoeveelheid verf gegooid. Een en ander is in de Luilaknacht gepasseerd. Enkele clubgebouwen aan de Al- berdingk Thijmlaan zijn met graf- fity beklad. Hiervan werd op vrij dag 4 juni aangifte gedaan. Anny en Paula van Wanrooy ver zorgen in het gebouw van Kreater een programma van vijfenveertig minuten vóór en dertig minuten na de pauze. In de pauze is er ge legenheid een consumptie te ge bruiken. Als accordeon-duo genieten Anny en Paula van Wanrooy internatio nale bekendheid door hun optre dens voor radio en tv. Laatst wa ren zij nog te zien in een televisie programma van Paul de Leeuw. Het tweetal reist door vele landen en gaf concerten in China en Ja pan. De toegangsprijs voor het koffie concert bedraagt 5,- per per soon. Kinderen tot 12 jaar betalen ƒ2,50. Het Streekaccordeonorkest, dat wordt geleid door Paula van Wan rooy, bestaat uit ongeveer 25 le den en speelt geregeld in bejaar denhuizen in de regio. Kortgele den werd er een avond verzorgd in Koudekerk aan den Rijn. De bewoners kregen een gezellig programma te horen met bekende nummers, zoals Sneeuwwals en Tulpen uit Amsterdam. Maar er staan ook serieuze stukken op het programma. Binnen het gebied van het hoog heemraadschap van Schieland staande de deuren van vijf instal laties, waarvan tussen 10.00 en 16.00 uur welkom is, open: - Afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer, Schaardijk 300, Capelle aan den IJssel; - Afvalwaterzuiveringsinstallatie Bleiswijk, Merenweg 15, Bleis wijk; - Boezemgemaal mr. U.G. Schijt huis, Oostplein 491Rotterdam; - Gemaal De Kooi, Rottekade 2, op de grens van de gemeenten Bergschenhoek en Bleiswijk; - Gemaal mr. P.D. Kleij, Berm weg 10, Nieuwerkerk aan den IJs sel. WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Zaterdag 12 juni wordt voor de tweede keer de landelijke Waterschapsdag gehouden. Bijna alle waterschappen in Nederland doen mee aan deze lan delijke manifestatie en dus ook het hoogheemraadschap van Schieland. In de omgeving van Waddinxveen worden veel gema len, sluizen en zuiveringsinstallaties voor het publiek openge steld. voor de passanten mogelijk is even stil te staan en te lezen. Bij een groot deel van de jeugd is Droppie Water bekend van de po pulaire stripboekjes. Droppie be leeft in drie verschillende strip verhalen spannende avonturen waardoor de jonge lezers op een leuke manier kennis maken met de taken van het waterschap: de dijken, het polderpeil en de wa terkwaliteit. In de landelijke publiciteit wordt Droppie Water als symbool ge bruikt. Tijdens de ’open dag’ van Schieland installaties zullen de bezoekers naast de informatie over de taken van Schieland ook kennis kunnen maken met Drop pie Water in verschillende hoeda nigheden. Speciaal voor de kinderen liggen op alle installaties: een Droppie stripboekje, een kleurplaat met heel veel Droppies en tenslotte: dropjes in de vorm van Droppie. Hoewel deze kleine attenties leuk zijn voor jong en oud, is het doel van deze tweede waterschapsdag, dat iedereen de gelegenheid krijgt een kijkje te nemen binnen de meestal gesloten hekken van de waterschaps-objecten. Wat daar gebeurt is voor veel mensen nog onduidelijk of inge wikkeld. Schielands medewerkers staan daarom op deze dag klaar om de bezoekers tijdens een rond leiding te laten zien dat het erg boeiend is te vernemen hoe een gemaal werkt en wat er allemaal gebeurt in een zuiveringsinstalla tie. In de nacht van vrijdag 4 juni kon de politie bij twee afzonderlijk ge pleegde inbraken in Waddinxveen gelijk de daders inrekenen. Rond 02.30 uur werd ingebroken in de fotozaak van Intercolor De Rooy aan de Kerkweg-Oost. Hier werd een ruit ingegooid. De ge waarschuwde politie zag kort daarop vanaf de Beukenhof een personenauto vertrekken waarvan de inzittenden aan de signalemen ten voldeden van de vermoedelij ke daders van de inbraak bij de fotozaak. In samenwerking met de politie Gouda en de Koninklijke Mare chaussee werd de auto op de Coe- necoopbrug over de Gouwe tot stilstand gebracht en konden de drie inzittenden, allen inwoners van Gouda, worden aangehouden. Ze bekenden de inbraak. Er werd niets weggenomen omdat men na het vernielen van de ruit GOUDA - Het programma van de Volksuniversiteit Gouda (Olympiadeplein) is het nieuwe seizoen weer uitgebreider dan het vorige. Organiseerde men vijf jaar geleden 89 cursussen, komend cursusjaar zijn het er zelfs 169. Het totaal aantal cursisten was vo rig jaar opgelopen tot 2152. De programmaboekjes worden de ze week huis-aan-huis in Gouda verspreid. Bewoners buiten Gou da kunnen het boekje aanvragen tijdens kantooruren: maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur of afhalen op het kan toor Olympiadeplein 2 in Gouda, eveneens tijdens de kantooruren. Vanaf volgende week zullen de programmaboekjes ook kosteloos verkrijgbaar zijn bij bibliotheken, VVV’s en de gemeente Gouda. Na de Nota van Beantwoording komt er van provinciewege een Ontwerp-herziening (februari 1994), een ter visielegging en be zwarenprocedure (juni 1994) en de Vaststelling (oktober 1994) door de Provinciale Staten van Zuid-Holland. MOERKAPELLE - Maandag 14 begint voor de tennisvereniging Love ’70 in Moerkapelle op de vijf matecobanen van het sport park De Wilde Veenen het open tournooi 1993 in de categorieën Dl en C2. Het tournooi heeft de naam gekregen Hovens-Tournooi naar de gelijknamige Zevenhui- zense makelaardij, die als hoofd sponsor optreedt. Dit open tennistournooi, dat in de regio al een bijzondere reputatie heeft verkregen, zal weer vele re gionale tenniscorifeëen naar Moerkapelle trekken om daar - in sportieve en hopelijk spannende wedstrijden - de fraaie hoofdprij zen in de wacht te slepen. Zaterdag 12 en zondag 13 juni zullen de voorrondes worden ge speeld, zodat er ook dat weekein de al partijen verwacht kunnen worden. De kantine zal in het teken van het tournooi staan en voor diverse smakelijke schotels zorgen. Als het weer goed blijft zullen de prijzen zondag 20 juni om 16.30 uur door mevrouw Hovens wor den uitgereikt. De competitie is voor een aantal teams van tennisvereniging Love’70 in Moerkapelle zeer suc cesvol afgesloten. Het damesteam kon afgelopen dinsdag al zeker zijn van het kampioenschap. Het team, bestaande uit Janny Ottevanger, Pamela Pothecary, Ineke de Niet en Corrie Groen - plus een aantal invalsters -, bleef alle wedstrijden ongeslagen. Het jeugdteam, gemengd 14 tot en met 17 jaar, dat bestond uit Rutger Dickmann, Fleur ten Hoo- pen, Sabrina Gielisse en Wouter de Niet, heeft alle wedstrijden ge wonnen en zal zich volgend jaar in de tweede klasse waar moeten maken. Ook het 3e gemengde team, 18 jaar en ouder, is kampioen gewor den. Dit team met de captains Tine en Nico Heesterman, Forra Gras, Charlotte Veilenga, Gerard Bakker en Rien van der Linde heeft afgelopen zaterdag met 5-0 gewonnen. Hiermee waren zij nog niet zeker van het kampioenschap, dit hing namelijk af van de resultaten van de tegenstanders. Om acht uur ’s avonds kwam het verlossende tele foontje met de uitslag van de teams die ook nog in de race wa ren voor het kampioenschap. Love ’70 heeft het gered. De andere teams - er hebben to taal 15 teams van Love ’70 com petitie gespeeld - hebben veel in zet getoond en veel ervaring opge daan, maar ja, er kan er maar één per poule kampioen worden. door Anne Bijl, die de inhoud exact wist te voorspellen op 136,90. De reischeque van 500,- is gevallen op nummer 63. De cheque is inmiddels afgeleverd. De molen is gevallen op nummer 419 en het berenschilderij op nummer 617 geel. WADDINXVEEN - De afdeling Gouda en omstreken van de Dia betes Vereniging Nederland (DVN) houdt dinsdagavond 15 juni om acht uur in de recreatie zaal van Huize Souburgh (Prins Benhardlaan) een thema-avond over ‘De diabeet in beweging, van jong tot oud, van recreatief tot topsport'. Op deze avond, die wordt gehou den in samenwerking met Hoechst Pharma, zal spreken Bart Coumans. Hij zal dia’s vertonen en een video over dit onderwerp laten zien. Bart Coumans is bestuurslid van de Internationale Diabetic Athle tes Association, secretaris van de Werkgroep Diabetes en Sport van de DVN en werkzaam bij het Ne derlands Instituut voor Sport en Gezondheid. Bart Coumans zal ook vragen van aanwezigen beantwoorden. Het afdelingsbestuur beveelt deze avond warm aan. Het einde van de interessante avond is gepland om 22.00 uur. Voor inlichtingen kan men te recht bij Ria van Mourik-Kwaker- naak, secretaris van de afdeling Gouda en omstreken van de Dia betes Vereniging Nederland, tel. 01828-15188. dag, waaronder heel veel keepers- pelvormen, waarvoor de prijzen in leeftijdscategorieën zullen worden verdeeld. Iedere deelnemer ontvangt na af loop een kleine herinnering en een bewijs van deelname voorzien van handtekeningen van de gasten. De kosten voor deelname bedra gen 50,- per persoon. Dankzij de medewerking van een 20-tal spon sors is dit sportieve evenement voor de jeugd mogelijk geworden. Het keeperskamp wordt ook ge houden naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de christelij ke voetbalvereniging Be Fair. WADDINXVEEN - De succesvolle Feijenoord-doelman Ed de Goey is de grote trekpleister op het mini-keeperskamp dat de pasgetrouwde Inge Rehorst op donderdag 12 en vrijdag 13 au gustus - aan het einde van de bouwvakantie - houdt bij Be Fair- voetbal in het Waddinxveense Warnaarplantsoen. Vrijdag 13 augustus zal Ed de Goey tijdens de finale van de pe- nalty-bokaal het doel verdedigen en daarna ook de prijzen uitrei ken. De belangstelling voor het keep erskamp is groot, aldus Inge Re horst. Er kunnen nog slechts en kele deelnemers geplaatst worden in de leeftijd vanaf 6 jaar. Opgave is nog mogelijk onder de telefoon nummers 035-242555 of 01892-17546. Beide dagen zal om 10.00 uur worden begonnen, het mini-keep erskamp duurt tot ongeveer 18.00 uur. Er zijn drie trainingen per In die halve eeuw hebben veel jonge vaklieden via de praktijkge richte opleiding het vak schilde ren en stukadoren geleerd. De SVS kijkt bij het gouden jubile um overigens niet alleen achter om, maar de stichting richt haar blik ook op de toekomst. De instroom in de schilders- en stukadoorsbedrijftak zal namelijk in de toekomst onder druk komen te staan, meent de SVS. De vak opleiding in het leerlingwezen is echter een goed instrument om die druk weg te nemen, omdat het vak al werkend kan worden geleerd. Een leerling is meteen werknemer en levert op zijn en haar niveau een bijdrage aan de continuïteit van het bedrijf. Daarom zullen de branche-organisaties, met de SVS voorop, het bedrijfsleven bewust moeten maken van de taak die zij op opleidingsgebied kunnen uit voeren. Het symposium zal het belang van de praktijkopleiding extra onderstrepen. De SVS is verantwoordelijk voor de leerlingwezenopleidingen in de afwerkings- en afbouwbranche. Voor deze branches zijn via de SVS opleidingen te volgen voor schilder, glaszetter, industrieschil- der, metaalconserveerder, stuka door, vloerenlegger en monteur van wand- en plafondsystemen. De opleiding vindt vier dagen per week plaats in de beroepspraktijk waar de leerling onder begelei ding van de praktijkopleider het vak leert. Eén dag per week wor den op een school voor beroepsbe geleidend onderwijs de ondersteu nende theorielessen verzorgd. Door allerlei ontwikkelingen als bijvoorbeeld milieu, vaktechniek, arbeidsomstandigheden en wensen van de klant is vakmanschap een eerste vereiste om een goed pro- dukt te kunnen leveren. De vakopleiding biedt een gefun deerde basis in het vak. In het af gelopen jaar hebben ruim 4.000 leerlingen een vakopleiding via de SVS gevolgd. Behalve het coördi neren van de opleidingen, houdt de SVS zich ook bezig met het ontwikkelen van lesprogramma’s, examens en het verzorgen van de vervolgopleidingen (zowel in het leerlingwezen als cursorisch on derwijs). De SVS vervult een soort dubbel functie; namelijk het zorgen voor gekwalificeerde instroom aan de ene kant en het op peil houden van het bestaande vakmanschap aan de andere kant. Het 50-jarig bestaan van de oplei ding voor schilder en stukadoor vindt de SVS een prima aanlei ding het belang van een goede vakopleiding voor het vakman schap binnen de branches te on derstrepen. Het symposium, dat op 6 oktober onder het motto ‘50 jaar een vak geleerd1 wordt georganiseerd, zal daarbij ook de nieuwe ontwikke lingen op het vakopleidingsgebied presenteren. Als sprekers heeft de SVS een beroep gedaan J. Kamminga (voorzitter van het Koninklijk Ne derlands Ondememersverbond KNOV) en CJ. van Vliet (direc teur van BouwVakWerk). Het ligt in de bedoeling dat de heer Kamminga ingaat op de WADDINXVEEN - De Stichting Vakopleiding Schilders- en Stukadoorsbedrijf SVS, die in Waddinxveen aan de Noordkade en aan de leplaan is gevestigd, bestaat dit jaar een halve eeuw. Woensdagmiddag 6 oktober gaat de SVS tijdens een speciaal ju bileumsymposium in Apeldoorn het 50-jarig bestaan van de leer- lingwezen-opleidingen schilderen en stukadoren vieren. Ook ver schijnt er dan een jubileumboek en zal het Albanees schoolpro ject Kinderen van Fier financieel worden ondersteund. plaats van scholing in het strate gisch beleid van een onderne ming. De heer Van Vliet behan delt het thema ‘Toenemende werkloosheid en toch een tekort aan personeel1? Hij belicht dit thema vanuit zijn achtergrond bij de Stichting BouwVakWerk, dat door de socia le partners in de bouwnijverheid opgericht is om met een speciale aanpak de vraag en aanbod van personeel in deze sector op elkaar af te stemmen. Daarnaast geven de heren A. Kos ten (voorzitter SVS) en J.A. Ver schoor (directeur SVS) elk invul ling aan een onderdeel van het symposiumprogramma. TV-pre- sentatrice Tetske van Ossenwaar de treedt op als gastvrouw. Op het programma staat ook de overhandiging van het jubileum boek aan de minister dr. J. Ritzen van Onderwijs en Wetenschap pen. Het jubileumboek geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de vakopleiding via het leer lingwezen. Verder is er het schoolproject ‘Kinderen van Fier1. Op dit mo ment is een renovatieproject in voorbereiding van de School voor de Kunsten Yakov Xoxhe in het Albanese Fier. Kinderen van 6 tot en met 15 jaar volgen hier, naast een algemeen vormend lesprogramma, een spe ciale opleiding in muziek, beeld houwen en tekenen. Het schoolge bouw verkeert in een slechte staat (zonder ramen, verwarming, sani tair en electra), waardoor de leer lingen hun lessen onder soms bar re omstandigheden volgen. De SVS wil dit renovatieproject graag financieel en materieel on dersteunen. Onder ‘materieel1 wordt verstaan het beschikbaar stellen van een instructeur en een aantal medewerkers om de Alba nese schilders, die ook aan het project meewerken, te begeleiden en informeren. Tijdens het symposium zal sym bolisch een cheque worden over handigd aan vertegenwoordigers van het Comité Kinderen van Fier, dat vanuit Nederland het project ondersteunt. Voor de uit reiking van de cheques is mr. Pie ter van Vollenhoven uitgenodigd. Jijt -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 13