Titel dames van Be Fair-tennis Anke Mensink in Groningen Zwemkwaliteit ’t Weegje goed Flyers noteert het 200e basketballid Nieuw record tijdens 24 uursloop Apeldoorn Schooldirecties schrijven voor werkgroep Amnesty Vijfde ronde bridgeclub Waddinxveen Akkerbouw- dag op 28 juni Kleurrijk Festival Waddinxveen Gouwe Vis bezoekt kwekerij Posterboetiek nieuwe winkel in Oranjegalerij Nanny Vogelaar sluit jaar af LTS-leerlingen houden wed strijd s 1 l GLASBEEK Noordkade 24 SM FOCWJ AUTOSCHADE KOMT EGARANDEERD WEER GOED! HEEFT U TROUWPLANNEN? i L Cabaret J gig jy F LÊ' Pagina 15 Woensdag 9 juni 1993 Weekblad voor Waddinxveen hoofdklasse van district Rotterdam. de cabaretgroep ‘De Gemeentereiniging*. damesteam dat in de hoofdklasse van het Kohn- sche Bosch als voldoende wordt gekwalificeerd. kwaliteit van het buitenwater. sportverzorging WADDINXVEEN - Het eerste damesteam van de Waddinx- veense tennisvereniging Be Fair is kampioen geworden in de Een week geleden stond het kam pioenschap al vrijwel vast. De heid van ziekteverwekkende bac- terieën. sfeer in de Antilopetent langs het parcours was uitstekend. De ploeg men na afloop van der Harst). Bij FOCWA garantiebedrijf Telefoon (01828) 12588 Waddinx veen NFDFAlANOSf Vf Rf NlGiNG JAN ONDF RNE ME RS IN hF T CARROSSERIE 8F DRiJ* En u wilt er schitterend uitzien? Niet te duur en goed verzorgd? Met een keuze uit meer dan 150 japonnen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met mw. Fioole, “S 01727-18300. Bruidsboetiek ’Angela’, Zijde 204, Boskoop - UJCTSj WADDINXVEEN - De tegen de komst van het Bentwoud tussen Waddinxveen en Zoetermeer pro testerende agrariërs gaan een pro motionele Akkerbouwdag houden in hun gebied. Dat gebeurt op maandag 28 juni. De akkerbouwers willen iedereen dan een zo goed mogelijk indruk geven van de kwaliteit van het ak kerbouwgebieden ten westen van Waddinxveen. Leden van de provinciale staten van Zuid-Holland trekken woens dag 16 juni door de Goudse streek en zullen daarbij naar alle waarschijnlijkheid ook Waddinx veen aandoen om thuis te raken in de problemen op het gebied van de ruimtelijke ordening. WADDINXVEEN - ‘De Poster- boetiek' is de naam van de nieuwe winkel die zich in de Oranjegale rij aan het Koningin Wilhelmina- plein in Waddinxveen heeft ge vestigd. De winkel is een activiteit van Leo en Hanneke van den Roo- vaart. Het ondernemende echt paar heeft sinds vorig jaar aan de Nesse het bedrijf J.P. Artworks, dat zich met kunst richt op het bedrijfsleven en destijds officieel werd geopend door directeur drs. J.C. Brink van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. ‘De Posterboetiek1 is een activiteit gericht op particulieren. De nieu we winkel gaat komende vrijdag officieel open. De sluitingsoch- tend is maandag. V WADDINXVEEN - Dat het goed gaat met de Waddinxveense basketbalvereniging Flyers werd vrijdag op de slotavond van het seizoen nog eens onderstreept want toen werd jeugdspeelster Emma Streng als 200e lid in het zonnetje gezet. geworden. Thale, ook al ere-lid van Flyers, levert al jaren een niet-over-het-hoofd-te-ziene bij drage aan FLyers’ verenigingsge- beuren. Zo is hij bijvoorbeeld dè man die het clubblad verspreidt. Andere genomineerden voor de trofee waren trainer Wolter Zwij- nenburg en manus-van-alles Jo vanLoo. Vanavond (woensdag 9 juni) is om 20.00 uur de voorjaarsverga dering van Waddinxveen Flyers. Vergadert wordt er in sportzaal De Duikelaar (Zuidplaslaan). Het werkstuk Roots Rhythm op acryl en op papier van de De atletiekploeg van Antilope en haar begeleiders met bloe- van de 24 uursloop in Apeldoorn. (Foto: Kees ger Museum. De driepersoonsfor- matie Como Canai zal er voor de muziek zorgen, die helemaal in haar lijn ligt. Anke Mensink volgde de Vrije Academie in Den Haag en kreeg les van Jan Sierhuis. In 1987-1988 kreeg ze de Kunstprijs van de stad Gouda. Ze exposeert regelmatig in heel het land. Het werk van Anke Mensink draagt als permanente titel Roots en Rhythm. De wortels van de Waddinxveense liggen in Haren en Groningen. De muziek (jazz, blues en funk) is haar inspiratie bron. Kenmerkend in haar beeldende werk zijn de heldere en zuivere kleurtonen, de textuur, de ritmi sche herhalingen en de variaties in de beeldelementen. Kijken naar dit werk is een afwis selende kleurrijke beleving van een tintelende levensvreugde en relatisering van de ernst der din gen. WADDINXVEEN - Kerkgangers en schooldirecties in Wad dinxveen krijgen deze maand van Amnesty International drie verschillende brieven te schrijven over de schendingen van de mensenrechten in hef Westafrikaanse Tsjaad. De werkgroep Waddinxveen verzorgde voor de schooljeugd voorstellingen van Emma Streng, speelster bij de ad- spiranten, ontving uit handen van voorzitter Klaas Zwijnenburg en kele door Verzijl Sport beschik baar gestelde cadeaus, waaronder een ‘Michael Jordan‘-shirt met het nummer 200. In zijn speech benadrukte Klaas Zwijnenburg dat het met zo’n 200e lid wel snor zit bij Flyers en dat van het Waddinxveense jeugdbasketbal wat verwacht kan worden. Dit laatste ook door de ondersteuning van sponsor Noor- lander Bouw BV uit Leiderdorp. De slotavond bevatte behalve de finale van Flyers traditionele en ludieke mix-tournooi vanzelfspre kend ook de huldigingen van de kampioensteams. Naast de officië le kampioensteams W2 en MB2 werden ook de jongens B2 gehul digd, omdat zij ook eerste zijn ge worden maar buiten mededingen meespeelden in hun competitie. Over het kampioenschap van W2 moet nog gezegd worden dat een belangrijk aandeel hiervan kwam van assistent-trainster Martine Broekman, die bij de huldiging ten onrechte wat op de achter grond bleef. Jammer, maar haast ook vanzelf sprekend gaat een seizoenafslui- ting bijna altijd gepaard met het afscheid van enkele mensen. Naast Astrid Rutten, eerder al ge noemd, stopten ook trainer-coach Hans Bink en trainster José Krij ger. Laatstegenoemde was overi gens niet alleen trainster van de jongens C, maar ook een belang rijk speelster van de damesselec- tie. In die hoedanigheid leverde zij een goede bijdrage aan het spel van het eerste damesteam. Zo werd vorige week bijvoorbeeld nog een tournooi in Groningen met overtuiging gewonnen door José’s team. Verwacht wordt dat José Krijger nog wel eens een bal letje zal komen gooien bij Flyers. Net zo traditioneel als het mix- tournooi, maar van veel meer ge wicht is de uitreiking van de In Flight-trofee. Deze door de redac tie van Flyers’ clubblad ‘In Flight magazine' beschikbaar gestelde trofee gaat jaarlijks naar een per soon die veel doet en betekent voor de Waddinveense clubblad. De winnaar van dit jaar, dus Mr. In Flight 1993, is Thale Lesschen - Waddinxveense schilderes Anke Mensink. (Foto: Anke Men sink). van Tsjaad is katoen. Tsjaad is een republiek met president Idriss Déby aan het hoofd. Het land heeft van internationale mensen- rechtenvedragen alleen het Afri kaanse Handvest inzake de Rech ten van Mens en Volken geratifi ceerd. WADDINXVEEN - De zwemkwaliteit en -veiligheid in ’t Weegje in Waddinxveen-Zuid is goed. Dat is ook het geval met het water in de Reeuwijkse Plassen, terwijl de zwemkwaliteit en -veiligheid van de Rottemeren, Bleiswijkse Zoom en Lage Berg- WADDINXVEEN - De eind stand van de vijfde competitieron- de van de bridgeclub Waddinx veen, waar de heren den Boer- Schoenmakers clubkampioen zijn geworden, is als volgt. Groep A: 1. Heren Moons-Van Duppen 56.022%, 2. Heren Den Boer-Schoenmakers 55.923%, 3. Echtpaar Den Haag 53.857%, 4. Echtpaar Hoedemaker 53-185%. Uit groep B promoveren naar groep A: 1Echtpaar Evers 58.738%, 2. Echtpaar Van der Weel 55.115%, 3. Heren De Graaf-Van der Zee 53-175%, 4. mevr. Berends-heer De Beer 52-836%. Uit groep C promoveren naar groep B: 1. Dames van der Meer- Balvert 57.145%, 2. Dames Lod- der-Knijff 53.036%, 3. Dames Boonstoppel-Grootendorst 52.879%, 4. Mevr. Verwey-heer De Groot 52.544%. Uit groep D promoveren naar Groep C: 1. Dames Den Hertog- Van Nielen 55.736%, 2. Dames Tuik-Ossen 53.208%, 3. Heren Persoon-Groenendijk 52.905%, 4. Heren Van Dort-De Jong 52.868%. Tijdens de zomerperiode van don derdag 17 juni tot en met donder dag 26 augustus kan er iedere donderdagavond in het buuurt- centrum Het Zuidhonk (Zuidplas laan) gebridged worden, aanvang 19.30 uur. Inschrijven aan de zaal. Kosten ƒ2,00 per persoon. Er is een mo gelijkheid om te kiezen voor een zaal, waarin niet gerookt wordt. De bridgeclub zet haar vereni- gings-activiteiten in clubverband voort op de eerste maandag res pectievelijke donderdag in sep tember. Voor de maandaggroep, waarbij in de speelzaal niet ge rookt wordt, zijn nog enkele plaat sen beschikbaar. Aanmelden kan geschieden bij de secretaris van de bridgeclub, mevrouw M. Hart, tel. 01828 - 15083. Be Fair’s eerste damesteam dat in de noojaKiasse van nei district Rotterdam kampioen is geworden. Van links naff rechts Margriet van Rijswijk, Truus Boere, Nel Vermeulen, El ly van Tol en Wil Boom. (Foto: Be Fair). WADDINXVEEN - De Wad dinxveense schilderes Anke Men sink (Peppelhorst) exposeert don derdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 juli in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Ze laat het hoofdstedelijke pu bliek daar een aantal hele grote werken zien ter gelegenheid van het Drum-Jazz-Festival. De uitno diging voor deze tentoonstelling kwam van dezelfde gelarie, die ook exposities verzorgt tijdens het North See Jazzfestival in Scheve- ningen op zaterdag 10 en zondag 11 juli. Anke Mensink is ook daar present. De Waddinxveense exposeert van af deze week tot en met vrijdag 4 juli in het Groningse Foxhol (Hal te: Kropswolde), de provincie waar vandaan ze 25 jaar geleden verhuisde. De tentoonstelling wordt vrijdag avond 11 juni geopend door Ger da Vrugteman, medewerkster educatieve dienst van het Gronin- kes, Tosca van Vliet en Rene v.d. Wal slaagde de ploeg er uiteinde lijk in om zonder kleerscheuren en met een nieuw record op zak de finish te bereiken. De lokale RTW-radio heeft uitge breid aandacht aan dit sportge beuren besteed, het radiostation zocht regelmatig rechtstreeks contact met de lopers in Apel doorn en zond bijna elk uur een kort verslag uit van de voortgang van de Antilope-atletiekploeg. Om twee uur in de middag werd j het eindschot gegeven en noteer den de officials een totaal afstand van 367,413 kilometer. WADDINXVEEN - In Waddinx veen zal op zaterdag 25 septem ber het Kleurrijk Festival - Hallo Waddinxveen worden gehouden op het parkeerterrin Beukenhof. Dat heeft de Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking Waddinx veen laten weten. De Kerngroep werkt voor dit festival samen met de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen en omstreken. Volgens de organisatoren was Waddinxveen vroeger een klein ‘Nederlands dorp'. Nu is dat an ders en wonen en werken er men sen uit allerlei landen. Het festi val moet laten zien dat in Wad dinxveen veel nationaliteiten sa men leven. Dankzij de enorme goede licha melijke sportverzorging van Yvonne v.d. Harst en de begelei ding van Cor Boon, Peter Wenne- was hard van plan het oude re cord uit 1990 te verbeteren, maar moest uiteindelijk op de tanden bijten om dit te realiseren. Aan de finish na 24 bleek dat, slechts 300 meter meer was gelo pen dan het uit 1990 stammende record. De snelste tijd over een ronde van 1.666 meter was 5,55 minuut, terwijl de gemiddelde tijd op 6.30 minuut werd geme ten. WADDINXVEEN - Als afslui ting van het fitnessdance- en mid- fit-seizoen 1992-1993 geeft de Waddinxveense Nanny Vogelaar van maandag 14 tot en met woensdag 30 juni ‘vrije lessen' in de dansschool Van der Lubbe aan de Sniepweg. Alle leerlingen mogen dan zo vaak als zij willen meedoen aan de lessen zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Mensen die van plan zijn na de vakantie (het seizoen begint op maandag 16 augustus) iets te gaan doen aan fitnessdance kunnen tij dens de komende lesweken een kijkje komen nemen of dit een vorm van sportactiviteit is die zij willen gaan volgen. Men kan dan zien wat fitness-dan ce inhoudt en wat aan het eind van een seizoen bereikt is aan training, conditie, coördinatie en lenigheid. De ‘vrije lessen' geven de moge lijkheid voor de vakantie nog wat extra te trainen om zodoende een stimulans te krijgen in de vakan tie ook wat door te trainen. Het zou jammer zijn dan de opge bouwde conditie-souplesse te la ten versloffen. ‘Use it or loose it' is volgens Nan ny Vogelaar een bekende uit spraak in de sportwereld voor wat betreft de conditie. Spieren die getraind zijn hebben de neiging om te verslappen of te verkorten als je zes weken ‘niets* zou doen. Aan Nanny Vogelaar zal het niet liggen om in de laatste twee we ken van een geslaagd seizoen de mensen te motiveren sportief de vakantie door te brengen. Degene die daarvoor tips willen krijgen kunnen bij Nanny Voge laar terecht. De Waddinxveense kijkt tevreden terug op een actief en sportief ‘dansseizoen1 waaraan weer met veel enthousiasme werd deelgenomen. Een gedenkwaardig seizoen ook omdat Nanny Vogelaar haar eer ste lustrum vierde met 88 leerlin gen en vriendinnen in het KNGB- centrum in Beekbergen. Ze had daar een weekeinde voor hen ge organiseerd. en helderheid. Daarbij kijken zij naar de colibacterie die een graadmeter is voor de aanwezig- Het was prima loopweer en de -------- in de 4e klasse en blijft daar dus. Team 9 van Jos Huisman eindigt met 22 punten op de 2e plaats in de 5e klasse. De dames Marina van Rijswijk, Jos Huisman, Corry v. Zijl, Nel v. Zanten en Fanny Kool wonnen ook nu weer en wel met 4-1 tegen Phoenix 3. Team 11 met Willy van Ark als captain staat op de 2e plaats in de 5e klasse poule met 25 punten. Team 12 van Lucy de Jager heeft de 5e plaats bereikt in de 5e klas se met 12 punten. De laatste competitiedag brengt elk jaar wat verwarring. De mees te uitslagen van de eigen club zijn wel bekend, maar onbekend is hoe andere teams in de verschillende klassen het ervan afgebracht heb ben. De juiste plaatsen op de ranglijst kunnen daardoor nog niet worden ingevuld. Enige uitslagen van de laatste za terdag zijn: Van mixed-team 1 werd gespeeld door captain Si mon van Gemeten, Joan den Boer, Derk Rietveld en Nicolien Vermeulen. Tegen ’s Gravendeel 1 kon geen winst behaald worden. Degradatie vanuit de 2e klasse lijkt een feit. Team 4 kwam met 3-2 winst thuis van de uitwedstrijd tegen Klaas waal. Team 6 toonde prachtige partijen op het centre court. Irene v. Erk won haar DE in twee sets. Nadat José Wansink en Jan Ho- gerbrugge had GD in drie sets verloren hadden, trok Jan v.d. Ark weer HE naar zich toe. José en Irene samen wonnen na veel inspanning met dikwijls heel subtiel spel hun DD. Vervolgens werd HD v.d. Ark-Hogerbrugge met de standen 7-6 6-2 gewonnen. HEt werd in totaal 4-1 tegen Phoenix 5. Dit team eindigt hoog in de 5e klasse. Team 8 speelde dit seizoen soms met groot verlies, soms middel matig, maar de laatste parijen te gen DOSH 4 werden alle overtui gend gewonnen door Heidi van Frankfoort, Marcella Franken, Rene Versteeg, Sander van ’t Hof en Marianne van Eijk. Heren 18+ team 3 verloor met 0-5 van TVKL 2 en degradeert. Heren 35+ team 1 tegen Z’67 werd 2-3. Team 4 speelde tegen TC de Belt 3, waarvan werd gewonnen met 5-0. De meeste wedstrijden wisten de heren Simons, Van Dam, Fre- richs, Van Dijk en Van Knippen berg dit seizoen overtuigend te winnen. Vermoedelijk staat men in punten boven aan in de 3e klasse, maar éénmaal is er verlies geleden, het geen promotie in de weg staat. Team 5 van Piet Boere won met 5-0 van Sluipers 1. Team 6 van Jaap Wielhouwer heeft zoveel verlies geleden, nu weer 0-5 tegen Bleiswijk, dat het zal degraderen. In de kerken, in de schrijfgroepen en op de scholen worden deze maand door Amnesty Internatio nal Franstalige voorbeeldbrieven verspreid, die de autoriteiten is Tsjaad oproepen alle schendingen van de mensenrechten door de re publikeinse veiligheidstroepen een halt toe te roepen, alle berichten over schendingen van de mensen rechten te onderzoeken en de doodstraf voor alle misdaden in Tsjaad af te schaffen. Daarmee haakt de Waddinxveen se werkgroep in op de eerder dit jaar gestarte internationale actie van Amnesty International om het regiem van Idriss Déby op brede schaal aan de kaak te stellen. Bij zijn aantreden op 1 december 1990 heeft deze president name lijk beloofd de mensenrechten te zullen respecteren. De onmense lijke wreedheden van zijn voor ganger Hissene Habré zouden nooit meer voorkomen. Ondanks deze belofte zijn volgens Amnesty International dit en vorig jaar de moorden, verdwijnen en massale arrestaties van onschuldige bur gers gewoon doorgegaan. Op initiatief van het Waddinx veense Amnesty schrijven direc tieleden van Waddinxveense scho len voor basis- en voortgezet on derwijs met de hand en op hun ei gen briefpapier aan de president van Tsjaad. Leerlingen van de sa menwerkingsschool voor HAVO- Atheneum en de Prof. Kohn- stammschool voor openbaar MAVO zullen dit voorbeeld vol gen. Eén van de ‘schoolbrieven* gaat over de verdwijning van Raymond Natanger (directeur van de hoge re lerarenopleiding van Tsjaad’s hoofdstad N’Djamena) en de an dere over het bloedbad in augus tus 1992 in het zuidwestelijk Do ha, waarbij zes schoolkinderen werden gedood. Afschriften van de protestbrieven zullen worden gestuurd naar de ambassadeur van Tsjaad in België, Kamadane Barma. In het in 1960 onafhankelijk ge worden en tot dan ‘Franse* Tsjaad wonen meer dan 5,5 miljoen men sen. Het land is ongeveer dertig maal zo groot als Nederland. Het woestijngebied in het noorden grenst aan Libië. Hier wonen hoofdzakelijk nomadische herders die afstammen van de Berbers en islamitisch zijn. In het vruchtbare zuiden wonen voornamelijk zelfvoorzienende boeren die in het animisme gelo ven. Het christendom wordt door 5 tot 10 procent van de bevolking aangehangen. De officiële voerta len zijn het Frans en het Ara bisch. Het belangrijkste exportprodukt In het kader van de jaarlijkse mensenrechteneducatie voor het voortgezet onderwijs organiseert de werkgroep Waddinxveen van Amnesty International vier voor stellingen van de cabaretgroep ‘De Gemeentereiniging*. Vorige week woensdag 2 juni wa ren de eerste twee voorstellingen in de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniep weg. Vandaag (woensdag 9 juni) volgden de laatste twee voorstel lingen in de christelijke scholen gemeenschap De Wadde aan de Sniepweg voor de leerlingen van De Wadde en van de Prof. stammaschool voor openbaar MAVO. ‘De Gemeentereiniging*, die het Leids Cabaretfestival heeft ge wonnen, maakt al meer dan tien jaar cabaret. Begonnen werd er op straat. Volgens de medewerkers Tom van Keulen, Tom Stobbelaar en Ruud van den Broek van dit Nijmeegse ‘cabaret op maat*, dat wordt ondersteund met accorde- onmuziek, valt er in een werve lend optreden een hoop te vegen in de politiek, op school en in de samenleving. 5-0 gewonnen van Meerkerk 2. Gré Huizer viel in. Met 14 pun- laatste wedstrijddag werd er ge- ten staat dit team op de 5e plaats speeld tegen het ook zeer goede team van Sluipers 1 uit Reeuwijk. Be Fair had 32 punten, Sluipers 29. Drie gewonnen partijen zou den voldoende zijn voor Be Fair. Vier werden er gewonnen. Twee dus voor Sluipers. Grote spanning en daarna grote vreugde op het tennispark De Buitenhof op dins dag 1 juni. Op het centre court werden de beide teams in de bloemen gezet. De districtsafgevaardigde over handigde aan Be Fair de wisselbe- ker die bij het kampioenschap be hoort. Er waren bloemen, veel zon en een prima sfeer. De al vaak genoemde speelsters van Be Fair 1 zijn Truus Boere, Nel Vermeulen, Elly van Tol, Margriet van Rijswijk en Wil Boom. Nu moet er nog gespeeld worden tegen de andere districtskampioe- nen om vast te stellen welk team het beste van het land is. Zaterdag 19 juni spelen de Be Fair-dames uit tegen de kampioen van Gelderland. De tweede ronde vindt plaats op zaterdag 26 juni tegen een nu nog onbekende te genstander. Op het weekend zaterdag 3 en zondag 4 juli vinden tussen vier districtskampioenen de eindwed- strijden plaats te Velp in het park Beekbergen. Team 2 speelde de laatste wed strijddag tegen Berkenrode 1. DD van Eugenie de Bruijn met Rita v.d. Maas werd vlot gewonnen met 6-1 6-1. Het volgende DD Rita v.d. Maas met Adrie van Erk had drie sets nodig. Standen 4-6 7-5 6-3. Vooral de tweede set was enerve rend voor de speelsters die op ze ker moment met 2-5 achter ston den. Daarna volgden vijf gewon nen sets op rij. Gespeeld werd, en wordt ook volgend jaar, in de le klasse. Team 3 promoveerde vorig jaar naar de 3e klasse, maar bracht het dit jaar niet tot een goed einde. Het is geëindigd met 11 punten op de 7e plaats in een poule van 8. De onderste twee degraderen. Ook de laatste wedstrijddag tegen CTC2 bracht slechts twee gewon nen partijen, namelijk DD van Jeanette Malenstein met Henny van der Neut met 6-3 6-3 en DD Henny met Martje Jansma (7-6 6-2). Team 4 won de laatste dag tegen Westrak 2 met 3-2. Ze staan nu bovenaan in een 4e klasse poule met 26 punten en zouden willen promoveren, maar de tenniswet ten staan geen verlies toe aan een promovendus. De dames van dit team zijn cap tain Marjan van Peet, Joke v. Hooft, Jopie Boonstoppel, Wil Hogenelst en Sjani Vis. Éénmaal is een wedstrijd verloren met 2-3 tegen Hartel 2. Team 10 van Ria Bakker en de dames Truus Vink, Ria Tanis en Toke Simons verkeert in eenzelf de situatie. Ze staan bovenaan in een 5e klasse poule met 30 pun ten. Ze hebben ook, zoals zoveel voorgaande dagen, nu weer met 5-0 gewonnen en wel van Be Quick, maar leden een keer ver lies tegen Spijkenisse met 1-4. Datzelfde Spijkenisse promoveert nu met 26 promoveert. Team 5 van Lia Sekeris is niet en thousiast over de laatste wed strijddag die met 0-5 verloren ging. Totaal zijn 13 punten ge scoord, goed voor de 7e plaats in de poule van 8 en dus gedegra deerd naar de 5e klasse. Team 6, zonder de nog steeds ge blesseerde Anneke Nootenboom, won met 4-1 tegen Sluipers 4. Ze staan daarmede op de tweede plaats in de 4e klasse poule met 24 punten. Team 7 van Krina Smit staat op de 3e plaats in de 4e klasse met 21 punten. De laatste overwinning was 4-1 tegen Oudelande 4. De verloren DD van Krina Smit met Jose van Heel had een zeer grillig verloop met de setstanden 2-6 6-0 2-6. De overige dames van dit team zijn Nelly v.d. Velde, Mari an Bons en Henny Joling. Team 8-captain Maria Wientjes was elders actief. Toch werd met altijd voor eigen risico is. Er is geen toezicht en de waterkwaliteit wordt niet van dag tot dag gecon troleerd. Voorzichtigheid is geboden met zwemmen in zandwinplassen, diep water en koude stromingen. Dat geldt ook voor zwemmen in de Noordzee (gevaarlijke stromin gen), bij strekdammen en golfbre kers. Zwemmen bij jachthavens, bij lig plaatsen van boten, in vaargeulen, bij aanlegplaatsen van ponten en veerboten, bij een gemaal of een sluis, bij afvoerleidingen van riole- j ringen en rioolwaterzuiveri- I ngsinstallaties, bij plaatsen met veel watervogels, bij plaatsen waar kadavers drijven (botulisme) j en bij plaatsen waar ratten voor- komen wordt afgeraden. Open water is niet te vergelijken met een zwembad. In een zwem bad wordt de waterkwaliteit na melijk voortdurend in de gaten gehouden en kan zonodig worden WADDINXVEEN - Op de laat ste verenigingsavond van het sei zoen, maandag 14 juni, zal de de Waddinxveense aquariumvereni- ging De Gouwe Vis een bezoek brengen aan de Boskoopse Sier viskwekerij. In deze kwekerij worden ’killi-vis- sen’ gekweekt, een soort vis die weinig bekendheid geniet bij de meeste aquarianen. Een oorzaak daarvan kan zijn dat men bij killi- vissen alleen aan seizoenvissen denkt met de daaraan verbonden speciale voorzieningen. Een groot deel van de vaak zeer kleurrijke en sierlijke killi-vissen kan echter heel goed in een gezel- schapsaquarium gehouden wor den. De Aphyosemions en de Epiplaty’s zijn daar een voorbeeld van. In een redelijk beplant gezel- schapsaquarium kunnen zij zelfs voor nageslacht zorgen. Het is dan wel zaak er voor te zorgen dat ze niet bij al te grote bijterige soortgenoten gezet worden. De combinatie killi-vissen en cy- cliden is dus sterk af te raden, al dus De Gouwe Vis. Tijdens het bezoek van de vereniging is de ei genaar van de Boskoopse Siervis kwekerij, Paul Blok, bereid vra gen van de aquariumliefhebbers te beantwoorden. Omdat het licht in de kwekerij rond 21.00 uur uit gaat, vertrek ken de leden van De Gouwe Vis uiterlijk om 19.45 uur vanaf het clubhuis van de speeltuinvereni ging Oranjewijk aan de J.W. Fri- soweg in Waddinxveen. Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een drankje na te praten. Een ieder die interesse heeft, ook als men geen lid bent van De Gouwe Vis is, is van harte welkom. WADDINXVEEN - LTS’ers van de christelijke scholengemeen schap De Wadde (Sniepweg) doen in Waddinxveen mee aan de driedaagse strijd om regionale NVOB-prijzen. In 1991 hebben de besturen van de afdelingen De Rijnstreek en van Gouda van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) een jaarlijkse prijs ingesteld voor de best afgestudeerde LTS-leerlin gen afdeling Bouwtechniek (tim meren) in de regio. Met deze prijs willen de NVOB- afdelingen leerlingen aanmoedi gen bij de keuze van hun studie richting ook aandacht te schenken aan de bouwopleidingen en in spanningen te leveren om een op timaal afstudeerniveau te berei ken. De leerlingen maken een proef- werkstuk in de leerlingwerkplaats van het Samenwerkingsverband Prakopleiding Bouw Gouwe en Rijnstreek aan de Maarten Schou tenstraat in Waddinxveen. De wedstrijd vindt vandaag (woensdag 9 juni), donderdag 10 juni en vrijdag 11 juni plaats. De prijsuitreiking is vrijdagmiddag 11 juni om vier uur. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van f 500,-, de tweede prijs f 350,- en de derde prijs f 250,-, terwijl elke deelnemer f 100,- ontvangt. Het SPB Gouwe en Rijnstreek kan nog leerlingen plaatsen en een opleiding verzorgen voor de pri maire en voortgezette opleiding timmeren, nmetselen en tegelzet- ten met gegarandeerd werk voor de duur van de opelieding (res pectievelijk 2 en 4 jaar). Dat blijkt uit de pasverschenen zwemwaterfolder 1993 van de provincie Zuid-Holland. In de fol der wordt aangegeven waar men in de provincie schoon en veilig kan zwemmen in open water en waar niet. Weergegeven worden de gemid delde zwemwaterkwaliteit, die is gebaseerd op de onderzoeksresul taten van 1991 en 1992. Nadere informatie verschaft de actuele Zwemwatertelefoon (070 3117550). De zwemwaterfolder bevat een overzichtelijke kaart waarop pre cies staat aangegeven waar de kwaliteit van het water goed, vol doende of slecht is. Het gaat in totaal om 69 verschillende plaat sen, verspreid over de gehele pro vincie, van kleine wateren en ri vieren tot grote recreatieplassen en de Noordzee. De zwemwaterfolder is gratis ver krijgbaar in de bibliotheek en op politiebureaus. De folder is ook te bstellen bij de provincie Zuid- Holland, tel. 070- 3116622. De provincie Zuid-Holland wijst er op dat zwemmen in open water tien personen bestond. ïn 1990 deed ook een ploeg van Antilope bele afstand van 367,114 kilome ter. WADDINXVEEN - Leden van de Waddinxveense atletiekvere- i niging Antilope hebben meegedaan aan de enorme zware 24 uursloop van Apeldoorn. Het was een estafetteloop waarbij con stant een loper in de rond van 1.666 meter aanwezig diende te zijn. Er werd een nieuw record gelopen na 367,413 kilometer. geregeld. Dat kan niet met de Uiteindelijk ging het er om een kwaliteit van het buitenwater. 1 zo groot mogelijke afstand af te De kwaliteits-beheerders controle- i leggen met de totale ploeg die uit ren op plaatsen waar zomers veel tien personen bestond. In 1990 mensen recreëren elke twee we- deed ook een ploeg van Antilope ken het binnenwater op bacteriën mee en liep toen de zeer respecta- de colibacterie die M t - zzzz-zzz-zF'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 15