Wethouder en het huisvuil Buurtfeest in Oranjewijk Weer diverse auto-inbraken FINALE bedrijfsvoetbal College op bezoek bij rozenkwekerij T-SHIRTS BLOUSES ROKKEN proost Doopdienst op de radio Award voor Auto Baas Fietsen gestolen AFGEPRIJSD COLOPHON Theaterproject De Wadde en Toi-Toi .- 15% Slechte vangst MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS KEES NOBEL KNIKKER- KAMPIOEN SCHAPPEN OPSLAG DORPSKERN- WINKELS BOSKOOP a.s. zaterdag koninginneweg LEZERS SCHRIJVEN A a SCHOENEN EN MAATWERK Tel.: 01720-73818 mooie prijzen deelname gratis voor jong en oud! VOORAF 18.00 uur: kleine finale om 3e en 4e plaats 19.00 uur: Team Bedrijfsvoetbalcommisie-Oud ZHG Entree f2,- (ook voor Floreant-leden) Kinderen t/m 14 jaar ƒ1,- De recette komt ten goede aan Floreant. 5 X x Zaterdag 12 juni a.s. AANVANG 20.00 UUR INFORMATILOFGRATISSÏUDIêGIDS Proklijkdiploma boekhouden -- (ook repel if ie-cunu$) I* MBA (ook repelilie-cur$u$) SPD (alle modulen) O o Weekblad voor Waddinxveen Middenstandsdiploma Basiskennis boekhouden Pagina 7 Woensdag 9 juni 1993 Weekblad voor Waddinxveen een Kroesweg 42 gevestigde rozenkwekerij G.J.B. van den Berg BV. KERK GE- EXCLUSIEVE HERENMODE JULIANASTRAAT 44 TEL 0172071953 ALPHEN AAN DEN RIJN 10.00 uur ds. P. v.d. Laarse, Soest GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEEN TE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur ds. N. van der Want 17.00 uur ds. N. van der Want Elke woensdagavond: 19.30 uur ds. N. van der Want GEREFORMEERDE MEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. J.J. van Ecke- veld WOENSDAG 16 JUNI: 19.30 uur ds. J. Karens MEVROUW T. TER MA- TEN-LAMAN, De Genestetlaan 8, Waddinxveen REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: <n 5 O a ui O Zuidplas. Hier werd gepoogd een achterdeur te forceren wat niet lukte. culatie van het gebruikte regen water en een warmte-krachtkop- peling. Om de mogelijke hinder van de belichting te beperken heeft de heer Van den Berg zijn kassen omringd met een zoge naamd geveldoek om de lichtuit- straling zoveel mogelijk te beper ken. Op dit moment zijn er circa 9 mensen in vaste dienst werkzaam bij rozenkwekerij G.J.B. van den Berg BV, waarvan ongeveer 5 part-timers. Tijdens de rondleiding, verzorgd door de heer G.J.B. van den Berg, is een overzicht gegeven van de diverse activiteiten en werkzaam heden van de rozenkwekerij. Het bedrijfsbezoek werd informeel af gesloten onder het genot van een hapje en een drankje. 4. GEREFORMEERDE (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.30 uur ds. L.S.K. Hoogen- doorn 16.30 uur ds. L.S.K. Hoogen- doom Mijn vraag is: Is er ooit wel eens controle en zijn de boosdoeners dan nooit te achterhalen en te be boeten? Als u extra laat betalen voor het grof vuil, zoals in veel gemeentes al gebeurt, dan zal in derdaad de vervuiler betalen. Tot slot wil ik u nog op een ander probleem wijzen. Als alleenstaan de moet ik net zoveel betalen als bijvoorbeeld een gezin met drie kinderen (denk daarbij alleen maar eens aan de wegwerpluiersl). Het zou, dacht ik, billijk zijn als het gemeentebestuur ook hier haar gedachten eens over liet gaan en tot een andere en eerlij- ker verdeling van de lasten zou komen. En zou hier ook niet een taak voor de gemeenteraadsfrac- ties zijn weggelegd? Aan het eind van mijn betoog, kom ik nog even terug op de frus traties van het gemeentebestuur. Veel inwoners van Waddinxveen hebben de frustraties ten opzichte van het gemeentebestuur en dan wel over onderstaande punten: - gevaarlijke verkeerssituaties, - slecht onderhouden trottoirs, - verhoging onroerend goed belas ting, - geldverspilling aan een nieuw winkelcentrum, - het ouderenbeleid, enz. Volgend jaar zijn er weer gemeen- teraadverkiezingen en ik hoop, dat alle stemgerechtigde inwoners van Waddinxveen dan heel goed hun gedachten laten gaan, over het beleid van de afgelopen perio de. Gehuwd: J. Tol en A.J. Nootenboom; A. Shahin Dessouki en A. Honkoop; E.H.P. de Boer en M.S. Denaijere; I. Rehorst en M.C. Tissink; R.M.J. van der Neut en M. van Bloois; R. Menke en M.I. Witte; N.J. van der Hammen en I. Kraijesteijn. Dit bezoek is het derde in een rij van zes in 1993 af te leggen be drijfsbezoeken aan bedrijven ge vestigd in Waddinxveen. Circa 15 jaar gelden is de Wad- dinxveense rozenkwekerij, aan vankelijk gevestigd in Nieuwer- kerk aan den IJssel, overgenomen van de heer Van den Berg sr. Het bedrijf wordt gekenmerkt door een grote mate van automatise ring, hetgeen onder meer blijkt uit de bos- en inpakmachine. Het toedienen van meststoffen ge schiedt geheel gecomputeriseerd. De activiteiten van rozenkwekerij G.J.B. van den Berg BV liggen op het terrein van het kweken van gele, oranje en rode kleinbloemige rozen, die aan de veiling worden geleverd. Het bedrijf kent een totale recir- LEGER DES HEILS Immanuëlkerk, Prinses Bea trix! aan 14.30 uur samenkomst (elke laatste zondag van de maand) RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 uur samenkomst WADDINXVEEN - De speel tuinvereniging Oranjewijk aan de J.W. Frisoweg hield zaterdag een geslaagd buurtfeest, dat in de plaats kwam van de festiviteiten op Koninginnedag. Er was een optreden van de Goudse blues-rockband Meadow, er waren mooie spelletjes voor kinderen en volwassenen, een gro te enveloppenloterij, een barbe que, een kinderdisco en een gezel lige avond voor iedereen. De opbrengst van deze ‘buurt- en actiedag* was bestemd voor de nieuw aan te schaffen en te reno veren speeltoestellen in speeltuin van de Oranjewijk die mede ge bruikt kunnen worden door kinde ren met een handicap. Het bestuur van de in 1961 opge richte speeltuinvereniging ver wacht aan het begin van het zo merseizoen 1994 de speeltuin al voor de gehandicapte jeugd inge richt te hebben. De activiteiten worden met een 40-tal vrijwilligers-sters uitge voerd onder leiding van de be stuursleden Fred van Dijk (voor zitter), Arno Kleiweg (penning meester), Ria Droog (secretaris), Dennis Reijm, Karin Fokker, Mike Geers em Sjaak Verdegaal. De lokatie aan de J.W. Frisopweg wordt ook gebruikt door de peu terspeelzaal Lotje en de Wadainx- veense handbalvereniging Rowah. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder J pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. 7 OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDER LAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Overige cursussen: Engels, Frans, Duits en Spaans. INFO-AVOND: maandag 23 aug. (geen talen) maandag 6sept. (alleen talen) [Scholengemeenschap 'BOSPARK' |Pr. Beatrixlaar 4 [Alphen aan den Rijn 1,9.30 - 21.00 uur. Overleden: Oskam, Jan, oud 82 jaar; Ruijter, Adriaan, oud 64 jaar; de Waard wv den Hollander, Adriana G., oud 88 jaar; Bikker, Ja cob, oud 71 jaar; Wildeboer, Hendrik, oud 58 jaar; van Herk wv Olie, Leentje, oud 88 jaar; van der Valk wv Gelderblom, Merreig- je, oud 85 jaar; Markus wv de Waardt, Marrigje, oud 90 jaar; Ben schop, Martinus, oud 52 jaar; van Tienhoven, Bastiaan P.A., oud 24 jaar. Ondertrouwd: F.J. Pruim en D.J.M. Steendijk; R.B.J. Groeneveld en F.M. Kamermans; P.C. van Wijnen en H.H. Goldschmeding; R.H.C. Kaptein en K. Visscher; S.G. van Aalst en L.M.C. Schou ten; R.J. van Kooten en M.J.H. Sluijs; J.M. de Bruin en N.L.C. Bal; M.A. Daaboul en A.R.A. Wederfoor. I WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou- I ders van Waddinxveen en enkele meest betrokken ambtenaren hebben een bedrijfsbezoek gebracht aan de op de Abraham Q] ƒ20 22450 ^roeswe® gevest’g^e rozenkwekerij G.J.B. van den Berg BV. ZONDAG 13 JUNI 1993 NEDERLANDS HERVORM DE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 14.30 uur ds. J.W. Goossen (afscheidsdienst) De Hoeksteen, Esdoornlaan: 9.30 uur ds. C. Graafland, Gouda 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur geen dienst Rebobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 17.00 uur geen dienst Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 9.30 uur ds. A.A. van Houwe- lingen 17.00 uur geen dienst (Samen op Weg-dienst in Ontmoe tingskerk) WADDINXVEEN - De hervorm de Immanuëlkerkgemeente ver zorgt komende zondagmorgen de wekelijkse kerkuitzending van de lokale RTW-radio. Het programma begint om 9.00 uur met klassieke muziek. Om half tien wordt overgeschakeld naar de Immanuëlkerk (Prinses Beatrixlaan) voor de kerkdienst waarin wordt voorgegaan door ds. A.A. van Houwelingen. Het orgel wordt bespeeld door mevrouw J. Alblas-van Leeuwen. In de dienst zullen vier ouderen hun kinderen laten dopen. Na afloop van deze dienst wordt weer overgeschakeld naar de stu dio aan de Staringlaan voor het tweede deel van het muzikale pro gramma met opnamen van ver schillende Waddinxveense koren. De kerkuitzending eindigt om twaalf uur. Eerder in de nacht heeft de poli tie in de omgeving van de inbraak een tweetal mannen aangesproken die zich verdacht gedro Naar eventuele betrokkenheil deze mannen bij deze poging stelt de politie een nader onderzoek in. WADDINXVEEN - In Waddinx veen werden volgens de politie weer diverse fietsen gestolen. Een enkele tweewieler werd terugge vonden. Vanaf het NS-station Waddinx veen verdween een zwarte Presi dent Opoefiets, vanaf ’t Weegje een zwarte Giant mountainbike, vanaf de Sniepweg een Pon Opoe fiets, vanaf de Passage een groen blauwe Batavus damesfiets, vanaf het NS-station Waddinxveen een donkerblauwe Pointer herenfiets en vanaf de Kerkweg-Oost een donkergroene damesfiets van on bekend merk. De volgende fietsen werden aan getroffen: een Union Viking he renfiets met postcode en zwarte Twenties Opoefiets. Open brief aan milieuwethouder K.W.Th. van Soest. Met aandacht heb ik ww artikel over het afvalprobleem in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week woensdag gelezen. In veel opzichten kan ik het volko men met u eens zijn. Het is alleen zo jammer, dat u in uw artikel alle burgers over één kam scheert. U schrijft, dat er per woning een afvalstijging van 2 4 3% te zien is. Dat betekent in uw visie, dat er nauwelijks milieu bewuste burgers zijn! Op dit punt voel ik me duidelijk aangesproken en met mij vele an dere milieubewuste brugers. Glas, blik, kranten en textiel breng ik naar de daarvoor bestemde contai ners en wel per fiets, want een au to bezit ik niet. Bruikbare textiel lever ik in bij het buurtcentrum ’De Boog’ (C. Huijgenslaan) en als ik overbodig huisraad heb, bel ik de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen en omstreken aan de Esdoornlaan. Bovendien heb ik in de tuin een compostvat en grof vuil bied ik nauwelijks aan. Ik ken vele bur gers, die net zo handelen als ik. U schrijft verder, dat het gemeen tebestuur gefrustreerd is. Nu, dat raak ik ook zo langzamerhand, als je weer opgezadeld wordt met een verhoging van 15%! Het is allang niet meer ’de vervuiler betaalt’, maar de goedwillende en milieu bewuste burger wordt de dupe van naar mijn mening een kleine minderheid onwillige burgers. Dat zal u als gemeentebestuur aan moeten pakken en dan niet met (goedbedoelde) artikelen in de krant maar met een krachtig be leid. MEDISCHE WEEKEINDDIENST ZATERDAG 12 en ZONDAG 13 JUNI 1993 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemens, Hertogh en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: W.A. van Heel, Mozartlaan 2-4, te. 12676 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken (groep II) heeft dienst: Arts: J.J. Alberts, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Dienstdoende apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst* is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken ge maakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoed gevallen bereikbaar. CHRISTELIJKE GEREFOR MEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.30 uur ds. P.J. Buijs, Pot- chefstroom (Zuid-Afrika) 18.30 uur ds. H. Wubs, Dor drecht UJ CD Z LU Geboren: Moustafa z.v. A. Abdullahi Warsame en K. Ibrahim Ji bril; Edwin Corstiaan z.v. F.W. Engels en M. Nuansai; Paul Daniël z.v. M. Zoeteweij en T.G. Kamper; Alexander Marc z.v. L.E. de Lange en E.G.J. Wissink; Dion d.v. R.J.R: Scharff en K. van Wijk; Robbert Dirk z.v. M.W. Groenendijk en A.E. van Vliet; Cornelis Gijsbertus z.v. J. Slappendel en B. Stomphorst; Yoeri Henri z.v. P. van Halewijn en Y.J. Herold; Sandra d.v. A. Kant en A.J.A. Hendrikman; Matthijs z.v. D. Haagsman en T. Jungslager; Jesse Johannes z.v. P. den Hertog en D.M. Bac; Thomas z.v. J.A. Bunschoten en I.A.E. Vermeulen; Daan z.v. J.J. van Adrichem en S.P. van der Haas; Dennis z.v. W. van der Kooy en E.I.M. Hoppe- zak; Koosje Elisabeth Joanne d.v. J. van Oosten en K.E. Steller; Maarten Christiaan z.v. P. Koren en M.H. Neeleman; Tessa d.v. R.W. de Bruijn en J.N. Pels; Marcus Petrus Arnoldus z.v. J.M.M. Moons en Y.M.C. Slootjes; Max Isaac z.v. D.J. Vermeulen en M. Zom; Denise Elizabeth d.v. R.T.L. Groenendijk en H. Duivesteijn; Frank z.v. H. Heikamp en K. Stuij; Rick z.v. M.H. Leijn en H. Pronk; Akhum z.v. I. Muhammad en C.M. Uilenbroek; Neeltje Pieternella Martina d.v. P. Dijkshoorn en M.C. de Vos; Sandy d.v. H.G. te Winkel en J.J.T. Derksen; Ruben z.v. J. Soetenga en S.A. Scheerhoorn; Teunis Johannis z.v. W. van den Brink en S.M. Snel; Jasper Cornelis z.v. A.M. Voskuilen en C.J. de Vries; Vincent Dy lan z.v. W. van der Plaat en J.E. Korpershoek; Kayleigh Isabella d.v. J. Tofield en I. Teller. WADDINXVEEN - De vierde wedstrijd van zomercompetitie van de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW kenmerkte zich door slechte vangsten. Er werd gevist in de Vecht bij Maarssen. Slechts met veel moei te wisten zes deelnemers een visje te vangen. De uitslag is als volgt: 1. W. Houtman 1090 gram, 2. M. Rei chard 690 gram, 3. H. Romein 550 gram, 4. M. van Leeuwen 530 gram, 5. M. Hoogerdijk 360 gram, 6. A. van Leeuwen 290 gram. Op dinsdag 1 juni startte de zo- meravondcompetitie. De eerste wedstrijd werd gehouden in de Oude Rijn tussen Alphen en Zwammerdam. De vangsten wa ren iets beter. De uitslag is als volgt: 1. M. Rei chard 3220 gram, 2. A. van Leeu wen 2800 gram, 3. H. De Kwaad- steniet 2090 gram, 4. W. Hout man 2050 gram, 5. J. Rupke 1960 gram. Sjoelen in de speeltuin van de speeltuinvereniging Oranjewijk aan de J. W. Frisoweg. (Foto: Intercolor De Rooy). WADDINXVEEN - Nissan Dea ler Auto Baas in Waddinxveen (Zuidelijke Dwarsweg) en Gouda heeft van de importeur Nissan Motor Nederland BV in Lisse de Golden King Award 1993 gekre gen. Deze eervolle onderscheiding wordt uitgereikt aan die Nissan dealers, die voldoen aan de zwaar ste eisen en die met hun service maximale klantentevredenheid weten te bereiken. Maar liefst 59 van de 168 beoor deelde Nissan-dealers hebben dit jaar de Golden King Award ont vangen. Het management, de ver koop, het onderdelen- en voor raadbeheer, de uitstraling van de receptie alsmede de organisatie en de uitrusting van de werkplaats zijn in het onderzoek betrokken, waarbij ook de klantentevreden heid zwaar meetelt. Nissan Motor Nederland BV be oogt met deze onderscheiding te streven naar kwaliteit binnen de dealerorganisatie te prikkelen, teneinde zoveel mogelijk tevreden Nissan-rijders te krijgen, want die bepalen per slot van rekening het succes van de dealers en het merk. KING staat voor ‘Klanthousiasme Is Nissan’s Garantie*. De bood schap is duidelijk. In de opleidin gen besteedt de Nissan organisa tie veel aandacht aan klantgericht denken en handelen. Het behalen van de Award is dan ook het eer volle bewijs dat de gehonoreerde dealer extra goed scoort. De directie van Auto Baas is ver vuld van niet geringe trots. ‘Wij proberen altijd naar de klant te luisteren. De onderscheiding zien we als een kroon op onze inspan ningen en eens te meer een reden om door te gaan op de ingeslagen weg. Terecht doet Nissan Motor Nederland er alles aan om dat streven naar maximale klantente vredenheid te versterken. Van een blije klant weten we immers, dat hij terug blijft komen*, aldus di recteur Joop Baas. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistievieringen op zon dag: 9.30 uur, woensdag: 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: Eucharistievieringen op zater dag: 19.00 uur, zondag: 11.15 uur, dinsdag: 9.00 uur, don derdag: 9.00 uur. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1, 2400 AA Alphen a/d Rijn Redaktie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Kantoor: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m donderdag; 08.30-17.30 uur. Vrijdag: 08.30-16.30 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Oranjelaan 9 2740 AJ Waddinxveen Tel. 01828-14788 WADDINXVEEN - De christe lijke scholengemeenschap De Wadde (Sniepweg) en de Wad dinxveense toneelvereniging Toi- Toi weer werken samen voor een theaterproject, dat deze week in het schoolcopmplex op de ken zal worden gebracht. H< theaterproject is getiteld ‘Koer raad Konservenkind*. Sedert 1981 wordt er op de De Wadde voor MAVO en VBO to- neelgespeeld. Aanvankelijk werk ten docenten met hun leerlingen aan een stuk. Die voorbereiding en de uitvoeringen vormden het theaterproject. In de loop van de tijd is de opzet van de theaterpro jecten iets veranderd. v i De Wadde heeft al een paar jaar "met een. tweetal een samenwerkingsverband met f'etsen ontvreemd. Het de plaatselijke toneelvereniging 7warte Ra1e,Bh fiet: Toi-Toi. Nu spelen de leerlingen onder leiding van regisseurs van Toi-Toi. Ook dit jaar is er weer hard ge werkt aan een toneelstuk, inmid dels het 12e theaterproject. Geko zen is voor het stuk ’Koenraad Konservenkind’, een vrije bewer king van het boek ’Konrad oder das Kind aus der Konservenbüch- se’ van Christine Nöstlinger. Het script is van de hand van drie De Wadde-docenten: mevr. Kleij- er en de heren Glasbeek en Melis sen. Zij schreven de tekst al in 1987 voor het zevende theaterpro ject. Twee regisseurs van Toi-Toi, Cor rie de Knikker-de Grauw en Mi chel Boere en beiden bekend met jeugdtoneel, zijn al vanaf februari bezig met 25 enthousiaste leerlin gen om ’Koenraad Konserven kind’ tot leven te brengen. Wekelijks uren repeteren, leren acteren, kleding en grime verzor gen, decors opbouwen, licht en geluid installeren. Het kost heel veel tijd en energie, maar volgens De Wadde gaat het weer lukken. Wat er gebeurt met Koenraad die in een conservenblik via een post orderbedrijf wordt geleverd in het gezin van mevrouw Mallenbroek; het is allemaal mee te beleven in de aula van de De Wadde aan de Sniepweg in Waddinxveen. Twee avonden zijn de vrolijke verwikkelingen rond het Konser venkind en het spannende slot te volgen. Op donderdag 10 en vrij dag 11 juni, telkens om 20.00 uur. De kaarten kosten 2,- en zijn beide avonden in de school te koop. BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Molenwerf- straat: 10.00 uur ev. J.C. Graaff 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Caivijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur ds. A.W. Davidse WADDINXVEEN - Ook de afgelopen week zijn er weer diver se inbraken in en diefstallen uit auto’s gepleegd, zo meldt de po litie in Waddinxveen. Zondag 30 mei werd ingebroken in een op de Busken Huetlaan ge parkeerde auto. Hier werd radio apparatuur ontvreemd nadat een ruitje was ingeslagen. Op de Prinses Beatrixlaan bleef plan- het diezelfde dag bij een poging, let 12e Ook hief werd een ruitje vernield :n- maar «er werd niets gestolen. U Bij een Inbraak in een auto op de Tesselschadelaan werd op maan dag 31 mei een aantal cassette bandjes en een draagbare radio- cassetterecotder buit gemaakt. Men sloeg ook hier-.een ruitje van het voertuig in. Vanuit de berging van een woning aan de. Wilgenhorst zijn op maan- "GGG; J ij? jongens- ontvreemd. Het gaat om een zwarte Ralêigh fiets en een grijze Varilux fiets. Er zijn geen ■braaksporen gevonden. Tijdens afwezigheid van de bewo ners is ingebroken in een schuur tje van een woning aan de Zuid plaslaan. Van het feit werd op dinsdag 1 juni aangifte gedaan bij de politie. Ontvreemd werden een gereedschapskist en een boorma chine. Vanuit een werkkeetje op het volkstuincomplex aan de Otweg is op dinsdag 1 juni een motormaai- er gestolen. Het keetje was niet afgesloten. In de nacht van woensdag 2 juni is weer ingebroken in een compu terbedrijf op het bedrijvenpark Coenecoop. Hetzelfde bedrijf was enkele dagen eerder ook al het doelwit van inbrekers maar door dat de politie toen snel ter plaatse was, zijn de daders toen vermoe delijke gestoord. Het is niet uit te sluiten dat de daders in de nacht van woensdag 2 juni zijn teruggekomen om als nog hun slag te slaan. Ditmaal werd er wel de benodigde compu terapparatuur buit gemaakt. Vrijdag 4 juni is aangifte gedaan van diefstal van een halflange ro de jas met het figuur en opschrift Red Skins. Tijdens de weekmarkt op vrijdag 4 juni is een schooltas ontvreemd. De eigenaar van de tas had deze onbeheerd achter gelaten op een aanhangertje. Toen hij de tas weer wilde meenemen bleek deze weg te zijn. Zaterdag 5 juni is tussen 11.00 en 17.00 uur ingebroken in een flat woning aan de Zuidplaslaan. De voordeur van de woning werd ge forceerd. De woning werd geheel doorzocht. Ontvreemd werden geld en mogelijk wat sieraden. In de nacht van maandag 7 juni is getracht in te breken in een der winkels van het winkelcentrum K

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 7