De Windvogel werft leden Bij Rijnlands Orkest is koper goud waard Vervuild slib niet in buurt Waddinxveen Studiemiddag glastuinbouw ‘Groei bracht gemeente financiële problemen6 De Sperwer Verkoop- expositie in Boskoop Zaterdag Flora-run in Boskoop Rabobank Zevenhuizen steunt ZVH Oud-Waddinxvener burgemeester Spijkenisse Belangstelling in Waddinxveen neemt toe t WZHO plaatst in Bergambacht koolfilters Clubrecord Uitvoering van De Zangvogels Het bestuur van de coöpratieve vereniging De Windvogel op de braderie in de 01828 - 18708 ft GAAT U VERHUIZEN? iedere zaterdag op de Boskoopse markt Gekoelde verkoopwagen vol kip, kipspecialiteiten, verse kalkoendelen en wild Onze uitsnijderij staat onder Rijks Veterinaire Keuring. Uw garantie voor kwaliteit, hygiëne en versheid. POELIERSBEDRIJF ’TER AAR’ K. Straver Ter Aar ■s 01722-31 33 ERKENDE VKHUEBIS Wilt u informatie? ASSCHEMAN rdmuilMCI» WABOINMVEEM Gevolgen Toezicht Dorpstraat. Links voorzitter Dick van Elk uit Reeuwijk en geheel rechts het in gesprek zijnde Waddinxveense bestuurslid Bert Postma. (Foto: Intercolor De Rooy). Veilingterrein Bentwoud Dynamiek Orleans Finale Pagina 9 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 9 juni 1993 th. Deze en concertmeester Suus Bijleveld zijn beroepsmusici. Oosipoioerweg 9 - 2741 MD Waadmiveen 1 I Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompieet verzorgde verhuizing huur verhuisauto mei chauheur/verhuizer zeli-verhuizing mei gebruik van verhuis- aulo pakmatenaien en diverse hulpmiddelen Neem kontakt op en wij kunnen u middels ean bezoek vrijblijvend informeren over de di verse mogelijkheden en prijzen vang inderdaad tamelijk ongebrui kelijk', zegt hij. 'Maar men ver trouwt mij die portefeuille kenne- |t:i_ x_- O—!UxlX _!_x aan forse bezuinigingen. We moe- BOSKOOP - Passe-Partout Inter nationaal aan de Beethovenlaan in Waddinxveen houdt vrijdag 11 ju ni (12.00-21.00 uur) en zaterdag 12 juni (9.30-17.00 uur) in hotel Neuf in Boskoop een verkoop-ex- positie van schilderijen en grafie ken. De toegang is gratis. Passe-Partout International verte genwoordigt een groot aantal kunstenaars uit binnen- en buiten land, wier werken variëren van klassieke tot zeer moderne, ab stracte werken. Sinds begin vorig jaar presenteert het Waddinxveense bedrijf ook een unieke collectie moderne wer ken van twee Amerikaanse kun stenaars en een Israëlische kunste naar, die in korte tijd veel furore maakte in Nederland. Naast de vele olieverfschilderijen zijn op de verkoop-expositie ook werken van de Rotterdamse kun stenaar B. Kemper te vinden en van de Amerikaanse Nederlandse Patty Harpenau. Op de Boskoopse verkoop-exposi tie ontvangt men bij aankoop van een schilderij 40% korting op de lijst. Tijdens het evenement in ho tel Neuf aan de Barendstraat 10 in Boskoop is telkens iemand aan wezig voor het geven van informa tie. DEN HAAG/WADDINXVEEN - Donderdag 1 juli komen de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij met de resultaten van een onderzoek naar het beter inpassen van kassen in het landschap op de studiemid dag ’Glastuinbouw en landschap’, die dan in de statenzaal van het provinciehuis in Den Haag wordt gehouden. Naast een toelichting door de on derzoekers zullen onder ander drs. H.L. Blok, gedeputeerde Groen van de provincie Zuid-Hol land, en W. Valk, vice-voorzitter van de Bloemenveiling Holland, hun visie geven op de landschap pelijke inpassing van nieuwe glas tuinbouwgebieden. Voor deze studiemiddag zijn be stuurders en planontwikkelaars van zowel overheid als bedrijfsle ven en vertegenwoordigers van de glastuinbouwsector uitgenodigd. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincie Zuid-Holland hebben een onderzoek laten doen naar de inpassing van glastuinbouwloca ties in het landschap. Naast het zeer zorgvuldig bekij ken waar de verandering van open landschap naar een kassengebied aanvaardbaar is, willen het minis terie en de provincie ook een be tere landschappelijke kwaliteit in de nieuwe kassengebieden zelf. Daarvoor zou ongeveer 10% extra van een glastuinbouwlocatie voor landschappelijke inpassing moe ten worden gereserveerd. De gevolgen van de vele kassen voor het - grotendeels open - land schap zijn groot. De toegankelijk heid van het buitengebied wordt minder en het weidse uitzicht ver dwijnt. Kassengebieden worden nauwe lijks nog als ’buitengebied’ erva ren en worden zelfs wel vergele ken met bedrijfsterreinen. Daar om is het bij nieuwe kassengebie den noodzakelijk om voor een goede landschappelijke inpassing te zorgen. In het onderzoek is eerst gekeken hoe een gebied voor de tuinbouw optimaal zou worden ingericht. Daarna is voor hetzelfde gebied een landschappelijk goed ingepas te locatie ontworpen. Door het naast elkaar zetten van deze plan nen wordt duidelijk hoe het an ders kan en hoeveel extra ruimte daarvoor nodig is. WADDINXVEEN - Tijdens de districtskampioenschappen atle tiek in Den Haag is de kogelslin- geraar Kees van der Harst, lid van de sportclub Antilope, er in ge slaagd een nieuw clubrecord op dit onderdeel te vestigen. In zijn 6e en tevens laatste poging slaagde hij erin een afstand van 32.22 meter af te leggen. Dat is een verbetering van het oude clubrecord van 1 meter en 10 centimeter. brengen. Veel lof over haar optre den. Tevens applaus voor het Rijnlands Orkest, dat aan jonge, aankomen de solisten een kans geeft. Dit, zo wel als het repertoire van Mahler, getuigt van durf Na de pauze komt - bijna letter lijk - Schumann aan het woord. De rechtenstudent, die liever pia nist wilde worden en trouwens met een echte pianiste trouwde, het absoluut gehoor miste en zich meerdere malen opwierp als diri gent, deze Schumann was een self-made componist. Wars van muziektheorie liet hij een veel soortig oeuvre na. Zo ook symphonie nr. 3 in es. Bij na letterlijk, omdat Schumann een verteller is. Het Rijnlands Or kest voelt zich volkomen thuis bij Schumann. Het begint heel over tuigend aan het eerste deel. Men kan er zich heel gemakkelijk iets bij voorstellen. De koperbla zers en de paukenisten doen hier uitstekend werk en prikkelen de fantasie. Ook deel vier kenmerkt zich door grote zeggingskracht. De koper blazers blijven, evenals in deel twee Scherzo, een voorname rol spelen. Als het orkest dan het vijfde deel Lebhaft inzet, tonen de spelers een groot enthousiasme, wordt hun plezier volledig zichtbaar en dit concert een feest. Wat een prachtig slot. Veel ap plaus. Bloemen voor Michel Ha- venith. Het publiek mocht tevre den zijn met dit mooi, verrijkend en gedurfde programma. BOSKOOP - Zaterdag 12 juni wordt de derde ITC Flora-run ge houden. Deze run, die een wedts- rijdloop en een prestatieloop om vat, wordt georganiseerd door de atletiekvereniging AV’47 uit Bos koop. De afstanden bestaan uit een prestatieloop over 3, 5, 10, 16 en 21 km en een wegwedstrijd over 10 Engelse mijlen. De start is om 11.30 uur voor alle afstanden. Om de vijf kilometer zijn er verzor- gingsposten. Start en finish zijn bij Koetsier BV op het in Hazers- woude gelegen ITC-terrein aan de Hoogeveenseweg. Dankzij de steun van de bedrijven op het ITC-terrein is het nu mo gelijk naast een medaille alle pres tatie- en wedstrijdlopers een Bos- koops plantje aan te bieden. Te vens zijn er voor de eerstaanko- mende, bij de wedstrijd, ereprij zen te winnen. Greenlink BV is bereid gevonden een deel van het bedrijf beschik baar te stellen als kleedgelegen- heid. Hierdoor kunnen lopers en loopsters zich vlakbij de start en finish omkleden. Ook nu weer zullen de 5, 10, 16 en 21 km over de mooiste gedeel ten van Boskoop en Hazerswoude- Dorp gaan en zullen grotendeels verkeersarm zijn. De 21 km gaat via de Roemer, Loete, Compier- kade, Spookverlaat, Burgemeester Ten Hollanderweg, Burgemeester Smidweg, Voorweg, Middelweg en weer Voorweg terug naar het ITC-terrein. De 10 km gaat via de Roemer, Loete, Compierkade naar de Bur gemeester Smidweg en volgt daarna de route van de 21 km. De 5 km keert na 2,5 km op de Com pierkade in Boskoop. De commis sie hoopt hiermee aan een aantal wensen van de lopers te voldoen en verwacht dit jaar een flinke op komst. WADDINXVEEN - De coöpera tieve vereniging De Windvogel, die in het Waddinxveense buiten gebied een windturbine zou willen neerzetten, heeft zich zaterdag op de braderie op de Dorpstraat ge presenteerd aan het publiek. Daar werden ook nieuwe leden gewor ven. De inmiddels 100 leden van de vereniging met een beperkte aan sprakelijkheid storten eenmalig honderd gulden. Dat vormt het verenigingskapitaal en is risico dragend. De verenigingsvorm houdt in dat de leden met elkaar het beleid bepalen. Om de doelstelling van de vereni ging, waarvan Waddinxvener Bert Postma (Troelstrahoeve 14, tel. 01828 - 13308) bestuurslid is, te realiseren wordt er een jaarlijks vast te stellen contributie gehe ven. Dat is op dit moment 25 gul den per jaar. Het contributiegeld wordt ge bruikt voor de uitgifte van een GOUDA/WADDINXVEEN - De NV Watermaatschappij Zuid- Holland Oost (WZHO) te Gouda, waartoe ook Waddinxveen be hoort, heeft zuiveringsstation C. Rodenhuis in Bergambacht uitge breid met acht actief koolfilters. De eerste vier actief koolfilters zullen eind juni in bedrijf zijn. Een maand later zijn alle acht ac tief koolfilters volledig operatio neel. De bouw van de actief koolfilters was onder andere noodzakelijk vanwege de te hoge concentratie bentazon in het grondwater. Door het water over de actief kool fil ters te leiden, worden organische stoffen en microverontreinigingen uit het water verwijderd. Het wa ter in Bergambacht verbetert hierdoor aanmerkelijk van smaak en kleur en wint aan helderheid. Doordat de kwaliteit van het grondwater steeds slechter wordt, zijn nieuwe zuiveringstechnieken sneller noodzakelijk. Ervaring leert dat zuiveringsinstallaties na een periode van circa twintig jaar gerenoveerd of vervangen moeten worden. Om de bedrijfszekerheid van zui veringsstation C. Rodenhuis te vergroten, is de capaciteit van de transportpompen uitgebreid. In een nieuw energiecentrum naast het bestaande gebouw zijn twee nieuwe pompen al in bedrijf. Binnenkort wordt begonnen met de renovatie van het bestaande energiegebouw. Medio 1994 zijn de vijf pompen, die ervoor zorgen dat het water van het zuiverings station bij de mensen thuis komt, verdeeld over twee gebouwen. De kans dat de watervoorziening bij calamiteiten stil komt te liggen, is dan aanzienlijk kleiner. C. Rodenhuis is het grootste zui veringsstation van WZHO. Jaar lijks levert het 11 miljoen kubieke meter drinkwater. Het voorzie- ningsgebied strekt zich uit tot de Lek en aan noordgrens wordt wa ter geleverd tot in de gemeenten Bodegraven en Boskoop. WADDINXVEEN/GOUDA - In de speurtocht naar een plek voor de stort van vervuild slib en zellinggrond uit de Holland- sche IJssel wordt volgens de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland een volgende stap gezet. De bedoeling is dat het aantal nader te onderzoeken lokaties in de Zuidplas- polder wordt teruggebracht van acht naar drie, waarvan dicht bij Waddinxveens grondgebied: ten westen van ’t Weegje. De Goudse Kamer wijst de drie overgebleven voorgestelde lokaties af. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland heeft dit in een brief aan de Stuurgroep Hollandsche IJssel, waarin rijk, provincie Zuid-Hol land en gemeenten zitting heb ben, laten weten. Eén van de drie mogelijke stortlo- katies ligt zoals aangegeven ten westen van het recreatiegebied ’t Weegje. In het convenant, dat on- de taken uitvoeren die direct bij de burger staan en Rijnmond zal verantwoordelijk zijn voor boven middels een filiaal van de biblio- gemeentelijke zaken', theek en twee wijkcentra afgesto ten. De hele artikel 12-operatie moet op 1 januari 1998 zijn vol tooid'. Ondanks al die bezuinigingsmaat regelen zullen de gemeentelijke belastingen en tarieven relatief hoog moeten blijven. Leen Vleggeert: 'Dat is onder meer een voorwaarde van het rijk. De onroerend goed belasting is in derdaad aan de hoge kant, maar we moéten wel een redelijk belas- tingpeil handhaven. Ook onze uit gaven staan trouwens streng on der toezicht'. Intussen klaagt het bedrijfsleven, juist over de hoogte van de onroe rend goed-tarieven. 'Flauwekul', zegt Leen Vleggeert, ‘die belas ting is slechts een heel klein deel van alle lasten van het bedrijfsle ven. Peanuts'. ‘Ik hecht aan een goede band met het bedrijfsleven en ik denk dat de hoogte van de plaatselijke be lastingen geen enkel beletsel hoeft te zijn voor een goede verstand houding'. Leen Vleggeert denkt evenmin, dat de hoogte van de onroerend goed belasting bedrijven ervan hoeft te weerhouden om zich in Spijkenisse te vestigen. ‘Er zijn veel meer factoren van belang. Ik zou graag zien, dat het gevestigde bedrijfsleven zélf die boodschap uitdraagt. Indertijd in Gorinchem heb ik het bedrijfsleven ook ge vraagd, om eens wat meer te pra ten over de positieve kanten van de gemeente. En dat werkte. Mijn overtuiging is, dat het gevestigde bedrijfsleven zelf de beste ambas sadeur van een gemeente is'. nieuwsbrief. Daarin wordt bij voorbeeld geschreven over de windmolens die men wil aanschaf fen. Om de molen te kunnen ko pen lenen de leden minimaal 100 gulden of een veelvoud daarvan aan de vereniging. Er is geen bo vengrens. Op de lening wordt jaarlijks rente betaald. Ook vindt aflossing plaats. Hoe dat precies gaat hangt af van de vergoeding die De Windvogel van het energiebedrijf krijgt voor de schone stroom. De inleg van 100 gulden krijgen de leden na beëindiging van hun lidmaatschasp weer terug. Van De Windvogel, die hoopt dat het op wekken van meer schone stroom te bevorderen, kan men ook dona teur worden. De windmolens van De Windvo gel, waarvan er één in Bodegraven wordt neergezet en de volgende misschien op Waddinxveens grondgebied, leveren stroom aan het openbare elektriciteitsnet. door J.M.W. VERHOEVEN WADDINXVEEN - Vrijdagavond 4 juni gaf het Rijnlands Or kest uit Alphen aan den Rijn één van zijn vier jaarlijkse uitvoe ringen in de Ontmoetingskerk aan de Groens voorde te Waddinx veen. Als soliste trad tijdens dit zomerconcert op de 24-jarige altvioliste Francien Schatborn. Het uit veertig musici bestaande amateurorkest stond onder leiding van dirigent Michel Haveni- SPIJKENISSE/WADDINXVEEN -'Snelle groei bracht finan- Het saneren van de financiën is Holland Business, dat is geschreven door de Waddinxvener Frans Bos en een interview bevat met oud-Waddinxvener Leen Vleggeert (PvdA), burgemeester van Spijkenisse. Eerder was de ex-Prinses Margrietlaan-bewoner, die nog regelmatig in het Gouwedorp komt, zoals bij het afscheid van huisarts Theo Blom, eerste burger van Puttershoek en van Gorinchem. WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense kinder- en tienerkoor De Zangvogels geeft vrijdagavond 25 juni om half acht in het Her vormd Wijkgebouw de Hoeksteen (Esdoornlaan) de jaarlijkse zang uitvoering. De koorleden rekenen op een vol le zaal met ouders, grootouders, vrienden en belangstellenden. De toegang is gratis. Het programma bestaat uit gees telijk repertoire, gevolgd door een pauze, waarna het geheel afgeslo ten zal worden door een muzikale opvoering met als thema ’landen’. Yvonne Keizer en André van Vliet zorgen voor de leiding en begeleiding van het koor en de sa menzang. Met de vergoeding voor de gele verde stroom worden de leningen van de leden met rente weer te rugbetaald. Volgens de coöpratieve vereniging is er een aantal positieve redenen om in Nederland windenergie te gebruiken. Er is namelijk genoeg om tenminste 10% van het ver bruik te dekken, het is goedkoper, wanneer de milieukosten door zu re regen zouden worden meegere kend en het is een schone energie bron door minder verbranding van gas, olie en kolen, minder zure re gen, minder broeikaseffect, min der afval, minder transport en de wind raakt niet op. Het bestuur van De Windvogel bestaat uit Dick van Elk, Arnold Abbema, Wytze Boonsma, Anne ke Stuip-van Wageningen, Puck van Leeuwen en Bert Postma. Het secretariaat is gevestigd op het adres Kalmoes 8, 2811 EB Reeuwijk. Het is de snelle bevolkingsgroei van Spijkenisse die de gemeente in financiële problemen gebracht. Ondanks alle pogingen ziet de ge meente geen kans een sluitende begroting te presenteren. Met ander woorden: men komt te kort. En dus moest de zogeheten artikel 12-status worden aange vraagd. Dat betekent dat het rijk de gemeente te hulp moest schie ten en nu een oogje in het zeil houdt. Voor de bewoners en het bedrijfs leven wordt het er ook niet goed koper op; de gemeentelijke tarie ven zijn noodgedwongen hoog, te hoog zeggen sommigen. De financiële perikelen zijn ont staan door het aflopen van de groeikernstatus. En Spijkenisse staat daarin niet alleen: ook diver se andere (voormalige) groeiker nen moeten de broekriem flink aanhalen. De snelle groei eiste kostbare investeringen en voorzie ningen voor onderwijs, sport en cultuur. Oud-Waddinxvener Leen Vleg geert: 'Spijkenisse is explosief ge groeid van rond de dertigduizend inwoners in 1977 naar zeventig duizend nu. Tussen 1960 en 1970 was Spijkenisse trouwens ook al heel snel van 5500 naar bijna 25.000 gegroeid. Dat blijkt voor een gemeente heel erg duur te zijn. Het rijk sprong in die perio de wel bij, maar niet voldoende. Het is nu dus weliswaar prettig wonen in Spijkenisse, maar het kost wel een paar centen'. Burgemeester Leen Vleggeert be heert de gemeentelijke knip. Sinds het vertrek van D66-wet- houder D. Teegelaar (hij is ver vangen door zijn partijgenoot H.H. Dame) en de herverdeling van de portefeuilles, ’doet’ de burgemeester zelf financiën. 'Voor een gemeente van onze om- ‘Het gekozen regiobestuur zal te zijner tijd beslissingen moeten ne men over honderden hectaren droog bedrijventerrein, overwo- ningbouw, infrastructuur en der gelijke. De ervaringen met de toenmalige Rijnmondraad hebben aangetoond hoe belangrijk samen werking op deze gebieden voor de economische positie is. Niemand was destijd gelukkig met de op heffing van Rijnmond'. ‘De ontwikkelingen in de haven zijn voor het hele gebied van emi nent belang en in bestuurlijk op zicht kunnen we niet achterblij ven. Er liggen te veel zaken, die slagvaardig aangepakt moeten worden'. langs is gesloten tussen de ge meenten Gouda, Waddinxveen en Moordrecht, is dit gebied be stemd voor een regionaal bedrijf sterrein. Ook in het rapport 'Groeien in het Groene Hart' van dr. H. van der Cammen wordt deze plek ge noemd als een lokatie die uitste kend geschikt is voor de aanleg van een bedrijfsterrein. Door de provincie is inmiddels ge start met de herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost. Verwacht wordt, gezien ook het feit dat de drie betrokken ge meenten op één lijn zitten, dat de provincie het gebied ten westen van ’t Weegje als te ontwikkelen bedrijfsterrein zal aanwijzen. De Kamer van Koophandel vindt daarom dat deze lokatie af moet vallen als nader te onderzoeken stortlokatie. In het convenant van de gemeen ten Gouda, Waddinxveen en Moordrecht is verder een uitbrei ding van het bedrijfsterrein Doel- wijk aan de Bredeweg in Wad dinxveen in oostelijke richting aangegeven. Dit staat ook in de Nota Beslis punten, onderdeel van de herzie ning van het streekplan Zuid-Hol land Oost van de provincie. Een logische stap op termijn is het be drijfsterrein in zuidelijke richting uit te breiden over de spoorlijn Gouda-Den Haag heen. Hier ligt echter een volgende lo katie die de Stuurgroep Holland sche IJssel nader wil onderzoeken voor de stort van verontreinigd slib. De bedoeling is dat er ten oosten van Zoetermeer een groot bos komt, het Bentwoud. Dit bos krijgt twee soorten uitlopers in zuidelijke richting. Eén daarvan gaat in de richting van de Krim- penerwaard. Direct ten westen van Gouda zijn diverse bedrijfsterrein- en woning- bouwontwikkelingen gepland. De uitloper van het Bentwoud kan daarom het best ten westen van de Bredeweg en ten noorden van rijksweg A20 komen, aldus de Kamer van Koophandel. Op deze plek ligt echter precies de derde stortlokatie die de Stuurgroep Hollandsche IJssel in zijn gedachten heeft. De Goudse Kamer wijst er in haar brief op dat het gebied Gou- da-Waddinxveen-Moordrecht, waarin de stortlokaties zich bevin den, sterk in ontwikkeling is. Het ligt in de directe invloedsfeer van de Randstad. Deze ontwikkelingen mogen niet bij voorbaat en voor een periode van zeker 20 jaar worden geblok keerd door de stort van slib, zel linggrond of baggerspecie. echter groter dan die voor de vi ool, zodoende bekwaamt ze zich sinds september 1992 in het altvi- oolspel bij Jürgen Kussmaul. In haar kwaliteit van altvioliste trad zij op in de Ontmoetingskerk. Op ongeveer 25-jarige leeftijd schreef Mahler, die naast compo nist te zijn, ook een wereldnaam had als dirigent van de Hofopera te Wenen, zijn eerste symphonie. Het tweede deel daarvan, ‘Blumi- ne' (in de strooifolder Symphonie Movement genoemd), is door al lerlei verwikkelingen pas in 1967 uitgegeven. Ook de grote Mahler- dirigent Willem Mengelberg heeft dit werk nooit kunnen uit voeren. Vandaar dat deze reper toirekeuze verrijkend is. Het orkest legde bij deze roman tische muziek een grote zelfbe heersing aan de dag. Het is te ge makkelijk alle emoties te ontla den. Daarom was het goed, dat de dirigent het onstuimige orkest aan de teugels hield, waardoor een waarneembare spanning ontstond. Mooi begin met prachtig trompet spel, veel koperwerk, gelardeerd met het lieflijke spel van de harp. Als instrument deed de harp ook mee met de Suite Hebraique van Ernest Bloch. Bloch zelf was een Zwitser, zo men wil Amerikaans violist, die bekendheid genoot door zijn nationalistische Joodse werken. Genoemde suite bestaat uit drie delen. In deel één, Rapsodie, is de Joods-Arabische toonzetting al di rect waarneembaar. Dat klinkt in een Westeuropees romantisch programma natuurlijk heel ver kwikkend. Het is overigens vrij duidelijke muziek. In Procession al (processie) was de rustige loop pas dan ook duidelijk hoorbaar. Deze neo-classicistische muziek levert over het algemeen niet veel interpretatieproblemen op. Het geen niet betekent dat de verve ling kans ziet toe te slaan. Aller minst. Heel veel aandacht gaat uit naar de soliste, in dit geval de 24- jarige Francien Schatborn. Zij speelde met verve de soms heel rappe passages. Haar spel was overheersend, dwingend zelfs, zodat de anders zo nadrukkelijk aanwezige violen de mond ge snoerd werd. Zij zwegen, tokkel den hier en daar of mochten een themadeel herhalen. Natuurlijk ging dit alles volgens de opdracht van de componist. De altviool legde het menigmaal aan met de koper- en houtblazers. Francien Schatborn, die de partij niet uit het hoofd speelde, weet wat muziek maken is. Zij staat aan het begin van haar carrière en haar altvioolstudie zal haar onge twijfeld op een nog hoger niveau WADDINXVEEN - De Wad dinxveense postduivenvereniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Pont St. Maxence. Weersgesteldheid: ma tige z.w. wind (half bewolkt). Af stand 340 km. In concours 398 duiven. Gelost om 8.45 uur. Aan komst eerste duif 12.31 uur. Laat ste duif 12.42 uur. Snelheid eer ste duif 1492 m.p.m. Uitslagen: F. Rip 1 10 11 12 41; H. Metselaar 2 31 35 49 59 83 95 99; C.G. Hofman 3 25 43; R.A. van der Made 4 7 9 14 32 60 78 98; C.A. Bode 5 6 64 66 76 91; J. Verbakel 8 16 19 23 50 63 65 71 74 81 88 100; J. Jansen Zn. 13 21 27 29 62 84; M. Tollenaar 15; D. Griffioen 17 56 69 75 77 80; M. Verbeek 18 20 22 37 51 57 93 97; W. Breedijk 24 48 92; H. Vink 26 30 47; E. van Beek 28 34 38 61 86 90; J. Toor 33 44; A.H. Kivits 36 89; N. Hoogerdijk 39 42 54 55 96; D. Heeren 40 45; Comb. Wibo 46 53 68 72 79 82; A. Hofman 52 58; J. Troost 67 87; D.M. Degenhardt 70; P. Steenland 73, Mw. E.J. de Wit 85; B. Tollenaar 94. Eveneens werd er meegedaan aan een concours vanuit Orleans. Weersgesteldheid: matige n.o. wind. Afstand 500 km. In con cours 342 duiven. Gelost om 6.45 uur. Aankomst eerste duif 14.34 uur. Laatste duif 15.28 uur. Snel heid eerste duif 1060 m.p.m. Uitslagen: J. Troost 1 29 39 56 65; R.A. van der Made 2 7 10 12 14 15 16 24 31 49 53; M. Ver beek 3 20 21 25 57 59; J. Jansen Zn. 4 6 22 26 43 72 80; D.M. Degenhardt 5 34 54 78; J. Verba kel 8 27 42 44 55 58 69 82 83; P. Steenland 9; N. Hoogerdijk 11 18 62 67 71 73 85; H. Metselaar 13 17 36 40 48 60 77; C.G. Hofman 19; C.A. Bode 23 38 61; E. van BEek 28 47 51 52 66 79; H. Vink 30 45; A. Hofman 32 33 37 63; G.C. van Kleef 35 76; F. Rip 41; W. Breedijk 46; D. Griffioen 50 64 74 75; W. Hofman 68; M. Tol lenaar Zn. 70 84; T.H. Twigt Zn. 81; D. Heeren 86. ZEVENHUIZEN - In de sport hal van het Zevenhuizense dorps huis Swanla werd het door de Ra bobank gesponsorde A-jeugd-vol- leybaltoumooi gespeeld. De spon sorgelden komen direct ten goede aan de jeugdafdeling van Rento- kil-ZVH, die dit kan gebruiken voor extra activiteiten te organise ren voor de jeugd. Organisator Marco Hogerburg, had in een korte tijd nog een sterk veld bijeen weten te krijgen, zowel bij de heren als dames-juni- oren. Echter op het laatste mo ment zegden een aantal teams bij de dames af. Bij de dames waren uiteindelijk ZVH en Schovocomca (Capelle aan den IJssel) aanwezig. Deze stonden tweemaal tegenover el kaar. Schovocomca wist de beide wedstrijden te winnen met respec tievelijk 3-0 en 2-1. Bij de heren-junioren waren wel vier teams aanwezi. Hier werden spannende wedstrijden gespeeld. Het team van ZVH, dat speelde voor het Nederlands kampioen schap, wist het tournooi op haar naam te zetten. ZVH speelde in de poulewedstrij- den slechts gelijk tegen MetalBouw/ Radius en won ver der alles. In de andere poule wist Schovocomca te winnen van Slie- drecht Sport. In de finale stonden ZVH en Schovocomca weer tegenover el kaar en trainer Nico den Hollan der zette zijn sterkste opstelling in het veld. Dit resulteerde in een vlotte overwinning op Schovo comca. Zaterdag speelden de heren A-ju- nioren en C-aspiranten mee in de finale om het Nederlands jeugd kampioenschap. Voor de A-jeugd was het Rabobank-tournooi een welkome training voor dit kampi oenschap. De heren spelen in Die ren om 10.00 uur de eerste wed strijd. Voor de Zevenhuizense C- jeugd waren de wedstrijden in Apeldoorn. De belangstelling voor de Wad dinxveense uitvoering van het Rijnlands Orkest, dat afgelopen weekeinde hetzelfde concert gaf in De Bron aan de Troubadour- weg in Alphen aan den Rijn, is groeiende. En terecht! Het streekorkest mocht een dave rend applaus in ontvangst nemen, waarbij Michel Havenith een groot gedeelte van deze hulde blijk toewuifde aan de blazers. Het koper was deze keer goud waard. Het programma bestond uit Symphonie nr. 3 van Robert Schumann, Suite Hebraique van Ernst Bloch en Gustav Mahlers Symphonie Movement. Op eerder verspreide strooifolders gaf men bovenstaande volgorde aan. Op tijd werd de volgorde gewij zigd en wisselden Mahler en Schumann met elkaar. Uit de aard van de stukken is dit ook de enige mogelijkheid voor dit mooie, verrijkende en gedurfde programma. Francien Schatborn (1969) trad op in de Suite Hebraique van Er nest Bloch. Zij is een leerlinge van de beroemde Hilversumse vi- oolpedagoge Coosje Wijzenbeek. Francien blijkt een talentvolle alt violiste te zijn. Ze studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waar zij zeer binnen kort afstudeert als uitvoerend mu sicus. Haar passie voor de altviool bleek ciële problemen' staat er boven een artikel in het maandblad niet eni8e grote klus die Leen - - - - - ’--ri ":j blaast nadrukkelijk ook zijn partij mee in het OOR, het Overlegor gaan Rijnmond, dat hard werkt aan de vorming van de Stadsregio Rotterdam ofwel de provincie Rijnmond. De opheffing van de gemeente Rotterdam en de opwaardering van de Rotterdamdse deelge meenten springen daarbij in het lijk toe. Spijkenisse ontkomt niet oog. 'Het is werkelijk ongelooflijk - met welke snelheid rijk en Twee- ten diep snijden in onze organisa- de Kamer hebben beslist', aldus tie. Van de zeshonderd ambtena- Spijkenisse’s eerste burger Leen ren zal tien procent in de loop der Vleggeert. tijd verdwijnen. We gaan het ta kenpakket niet uitdunnen, maar Oud-Waddinxvener en burgemeester van Spijkenisse, Leen Vleggeert (PvdA). (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). ‘Het geeft aan welk belang men n.vi>F<uu>.v>. mw UK.UUUUVU, hecht aan dit onderdeel van de door uitbesteding en privatisering bestuurlijke vernieuwing. Er zul- anders invullen'. len heel belangrijke verschuivin- ‘Dat zal overigens heel geleidelijk gen optreden in taken en be- gebeuren en niemand wordt op voegdheden. De gemeenten zullen straat gezet. We gaan het oplos sen met concentratie en interne overplaatsingen. We hebben in- ,W WW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 9