Rabobank start verbouw nieuw onderzoek Badkamers 17.50 f8,95 Rechtbank wil een half geld MEGA-COLOR Verbakel mode in het najaar ƒ24,95 Zes nieuwe huwelijkssluiters I NCW West bemoeit zich met politiek I I Uitvoering Kreater op 25 juni VAKANTIE- AANBIEDING SL ƒ1,65 I I Kijk de kunst af van een echte chefkok! BASTIAAN REH0RST Leg het gelust of geschoren. P. Lips (77) overleden noodgedwongen afscheid nam van de Waddinxveense politiek, gaf donderdagmiddag 28 mei in het gemeentehuis nog acte de prés- ence tijdens de afscheidsreceptie van oud-wethouder Paul van Schie (CDA). Nieuwsblad Onafhankelijk Onderzoeken van Alvast voor het nieuwe schooljaar. Misschien dwangverpleging verdachte steekpartij van ƒ29,95 voor HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE De Gouwe Bol een overheerlijk brood Nu per stuk Demonstratie vleesbereiding Wegens vakantie GESLOTEN van 29 juni t/m 3 juli. OPTIEK CASIO. TAXFREE PRIJZEN vuile grond bij Henegouwerweg ^■lUIDPLAS ZUIOPLASLAAN 192 - WADDINXVEEN OP OP FRACTION BEST VIEW I WS' HARWA KEURSLAGERIJ KOOT ^Bremmer NOG 4 WEKEN OPEN 0% KORTING 0P DE GEHELE KOLLEKTIE DAMES-. HEREN- EN KINDERMODE Nieuwe specialiteit! 2 uur fotoservice 69, 39,- Agfa 2-pak 24+3 72, 39,- nu 60. 32,- met gratis Happy Teddy 37,- l DROGISTERIJ/PARFUMERIE FOLD BACK CASE SCIENTIFIC CALCULATOR CALCULATRICE SCIENTIFIQUE /x-82lb Doona Qincsaca Dorpstraat 76 Tel. 01828-32002 Waddinxveen PASSAGE IS- S11244 jonge graskaas 1 kilo SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Coöperatie Betalingsverkeer Weekblad voor addinxveen V, Woensdag 23 juni 1993 48e Jaargang No. 02342 I bij Vlees 'i Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 keer*. Met de tarifering wil de bank be reiken dat iemand die een heel in- OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN - Donderdag 17.00 uur de monstreert een chef-kok van het t I Hans Verkerk gaat verbouwen, en daarom verkopen wij onze showroom badkamers voor 1/2 geld. Tevens hebben wij kra nen, wastafels, toiletten, baden en accessoires op voorraad die ook voor 1/2 geld weggaan, dus wie van plan is zijn badkamer of toilet te verbouwen kan nu zijn slag slaan. Maar wacht niet te lang. Want op is op. De ac tie start vandaag en loopt tot al les op is! (N.B. klanten worden op volgorde van binnenkomst geholpen. Voor informatie: 01722-5564. Graag tot ziens bij "»jp7 LW Een gigantische keuze aan tapijt in alle materialen en kleuren. Daarom WS’. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828-16119 Unieke demonstratie door een ervaren chefkok. Alle vleesgerechten ter plekke voor u klaargemaakt, gratis proeven, gratis advies en recepten. Op donderdag 24 juni van 10.00 tot 17.00 uur, bij: Groensvoorde 6, Waddinxveen, 01828-12937 aaaasa osaoaa QQQBQ CkQQEBGI de echte bakker GERTHUIZER Zuidkade 11Groensvoorde 8 Echt.je proeft 't. Zuidkade 6 - Waddinxveen - Telefoon: 01828-14000 Donderdag koopavond OOGMETING - BRILLEN - CONTACTLENZEN Winkelcentrum Groensvoorde Waddinxveen - S 01828-30240 jO Uu TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60A - 01720-76672 J van de kring Midden-Holland van regionale werkgeversorganisatie NCW West in het bedrijfs pand van suikerwerkenfabriek Schuttelaar BV aan de Kanaaldijk de brochure 'Bedrijfsleven lo kaal bezien'. (Foto: Sjaak Noteboom). Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 Hij was tot aan het moment van zijn pensionering werkzaam bij de Belastingdienst. Zijn zoon Arie is burgemeester van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. jjf ambtenaar van de burgerlijke stand: E. Bakker-van den Boo- gaart (Lindengaarde 57, geboren in Leiden), M. Versteegh-Bazuin (Heuvelhof 41, geboren in Aal- ten), T. van Houten-Wijma (Nico- laaserf 25, geboren in De Bildt), N. Goedraad (Elzenhorst, gebo ren in Den Haag), R.P. Hendriksz (Bosboom Toussaintsingel 8, ge boren in Batavia) en P. de Vries (Mozartlaan 42, geboren in Den Haag). tensief gebruik maakt van zijn be- I le manieren. Vooral de jonge con- 1 sument is dikwijls op zoek naar nieuwe snufjes, andere sausen en gebruikt moderne keukenappara- De demonstrerende allround-chef zal tijdens de demonstratie op de meeste culinaire vragen een ant woord geven, niet alleen op vlees- gebied. CASK3 x F wtsfC-non in maart 1994. Dat blijkt uit de bedoelingen ach ter het groene boekje ‘Bedrijfsle ven lokaal bezien' dat voorzitter C.J.J. de Kruif van de NCW- kring Midden-Holland vorige week donderdagmiddag in de sui- kerwerkenfabriek Schuttelaar BV aan de Kanaaldijk feestelijk over handigde aan Waddinxveens bur gemeester C.M. van der Linden. De eerste burger van het Gouwe- dorp, dat voor de uitreiking was uitgekozen vanwege het bedrijfs- vriendelijke karakter van het ge meentebestuur, zei tot de regiona le ondernemers wel te hopen dat het bedrijfsleven meer kandidaat- politici dan tot nu toe aflevert. Er zitten mede daardoor nog veel te weinig ondernemers in de ge meenteraden. Ondernemers zijn volgens NCW West thans inderdaad slechts in zeer beperkte mate vertegenwoor digd in gemeentebesturen. NCW West roept de lokale afdelingen van politieke partijen dan ook op de kandidatenlijsten evenwichti ger samen te stellen. Deelname i van meer ondernemers in de poli tiek kan ervoor zorgdragen dat bedrijfsleven en gemeente elkaar beter gaan verstaan. Deze oproep kreeg extra aandacht tijdens de presentatie van de bro chure ’Bedrijfsleven lokaal be zien’. De brochure is uitgebracht met het oog op de gemeenteraads verkiezingen in maart 1994 en is bestemd voor gemeenteraadsfrac- ties en lokale afdelingen van poli tieke partijen die momenteel druk bezig zijn met het samenstellen van het nieuwe verkiezingspro- gram. NCW West vraagt met deze bro chure de aandacht van de ge meentebestuurders voor de positie van het bedrijfsleven op lokaal ni veau. De brochure bevat speer punten voor een verantwoord soci- aal-economisch beleid in de ge meenten die volgens NCW West niet alleen in de diverse partijpro grams zouden moeten worden op genomen, maar ook daadwerkelijk vorm moeten krijgen in het beleid van het nieuw te vormen college van Burgemeester en Wethou ders. ner te kennen liever in een psy chiatrisch ziekenhuis opgenomen te willen worden. Het politiekorps Midden-Holland, dat aanvankelijk een recherche team van 12 man vormde, loste begin maart de brute moord in een etmaal op. De in de vroege dinsdagmorgen 9 maart in zijn woning op verdenking van dood slag aangehouden verdachte legde direct een volledige bekentenis af. Hij werd vrijdag 12 maart voor de officier van justitie geleid en zit sindsdien in voorarrest. Het broodmes waarmee de moord werd gepleegd werd door de poli tie in de omgeving van de destijds afgezette flatingang in de Vondel- wijk, waar een ook buurtonder zoek werd gehouden, aangetrof fen. Zowel de flat, waar het leven loze lichaam tot middernacht moest blijven liggen, als het trap penhuis werden minutieus afge zocht. Om ONTDEK DE ECHTE RAKKER. ECHT-JE PROEFT T Ysatis de Givenchy 78,- nu Lou Lou e.d. part. 47.50 nu Anais Anaïs 100 ml Vapo 84.50 nu Nina Ricce navulbaar 75,- nu G. v.d. Bilt e.d. toiletspray 74.50 nu Montana after shave 45,- nu Azzaro after shave 47,- nu - B. en W. hebben de volgende week donderdagavond 1 juli ver gaderende gemee nteraad voorge steld de zes kandidaten voor de duur van vijf jaar te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Enkele belangrijke speerpunten uit de brochure zijn: Uitbesteden en privatiseren van gemeentelijke activiteiten in het kader van de kerntakendiscussie. Gelijktijdig en voortvarend af handelen van vergunningaanvra gen via een één-loketservice. Gestructureerd overleg tussen gemeenten en georganiseerd be drijfsleven. Garantie voor een goede door stroming van het goederenvervoer en zakelijk verkeer en een goede bereikbaarheid van bedrijfsterrei nen en economische centra. Meer voorlichting over terug dringen, hergebruik en scheiden van afval. Gemeentelijke belastingen en heffingen mogen niet misbruikt worden voor het voeren van een verkapte inkomenspolitiek. voltrekken van huwelijken. Op 24 maart is deze advertentie in het Weekblad voor Waddinx veen geplaatst. Op deze adverten tie hebben zich een aantal gega digden gemeld. Met alle kandidaten is een kennis makingsgesprek gevoerd met de tijdelijk ingestelde selectiecom missie, bestaande uit H.J.B.C. Maas, chef van de afdeling Alge mene Zaken, B.S.J. Kramer, chef van de sectie Burgerzaken en W.G. Moolenbeek, medewerker Burgerzaken. Op basis van de gevoerde ge sprekken en de in de advertentie gestelde selectiecriteria zijn de volgende Waddinxveners geschikt bevonden benoemd te worden tot Pieter Lips, die tijdens de oor logsjaren in het verzet op het ei land Goeree-Overflakkee zat, be kleedde in de Waddinxveense sa menleving diverse maatschappelij ke functies. sultaat was onder meer dat door de klanten van de Rabobanken maar liefst ruim 1,5 miljoen machtigingen werden afgegeven. De Rabobank werkt in een wereld die volop en snel in verandering is. Traditionele scheidingen tus sen markten, financiële branches en diensten verdwijnen, terwijl de onderlinge verwevenheid toe neemt. Met het uitzetten van nieuwe lij nen en het gezamenlijk werken aan nieuwe doelstellingen moet hierop succesvol kunnen worden ingespeeld, denkt voorzitter Ger rit van Ringelenstein. Hij maakte tijdens de algemene ledenvergadering van de gelegen heid gebruik de aanwezige leden het belang van een coöperatieve bank voor te houden, juist in tij den van economische neergang en recessie. ‘Ik ben van mening dat juist in tijden waarin het minder goed gaat met de economie, wij - mits we het goed doen - echt kunnen bewijzen wat coöperatie inhoudt. Wij plegen namelijk altijd te zeg gen, dat één van de kenmerken van onze coöperatieve bank is, dat wij ook in minder gunstige om standigheden zolang mogelijk achter onze leden blijven staan'. ‘We draaien de financiële kraan niet onmiddellijk dicht als ontwik kelingen in een bepaalde bedrijfs tak teleur stellen. Dat hebben wij bij onze bank dit jaar opnieuw kunnen bewijzen en wel met na me in de agrarische sector, die te kampen kreeg met tegenvallende resultaten'. ‘Voor een deel kwam dat door de overvloedige oogsten en de tegen vallende prijzen. Als Rabobanken hebben we voor die sectoren maatregelen getroffen, zodat die bedrijven in staat zijn betere tij den af te wachten'. ‘Als dat nodig is zullen we dat weer doen en dat geldt natuurlijk niet alleen voor agrarische bedrij ven. Bedrijven die nu in de pro blemen komen, maar die nog vol doende perspectief hebben, zullen we niet in de steek laten', betoog de voorzitter Gerrit van Ringelen stein, die overigens wel aangaf geen consessies te willen doen aan verantwoord, zorgvuldig en pro fessioneel krediet beheer van de bank. WADDINXVEEN - NCW West, regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland, vindt dat de politieke partijen meer ondernemers moeten voor dragen voor verkiesbare plaatsen bij de gemeenteraadsverkiezingen WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Over ongeveer drie maan den zal de Rotterdamse rechtbank zich opnieuw gaan buigen over Waddinxveens eerste naoorlogse moordzaak, waarbij maan dagavond 8 maart de 46-jarige Waddinxvener T.J. Hofstede om het leven kwam. Uit de eerste openbare behandeling van deze rechtszaak kwam vrijdag naar voren dat eerst een nieuw onder zoek nodig is naar de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de 38-jarige Waddinxveense dader A.J.T.B., die de moord des tijds direct heeft bekend en bij zijn toenmalige bekentenis is ge bleven. Tijdens de behandeling van de moordzaak in de Rotterdamse rechtszaal, die werd bijgewoond door familieleden, vrienden en kennissen van beide betrokken Waddinxveense families, werd de noodlottige gang van zaken op die maandagavond omstreeks zes uuY in de flat aan de Nicolaas Beet- slaan in Waddinxveen-Noord uit gebreid uit de doeken gedaan. Hierbij werd geen detail ge schuwd. Dit rechtbankverslag zal zich echter tot de hoofdzaken be perken en weergeven wat er in de zitting zelf aan de orde is gesteld. Gebleken is dat het Waddinx veense slachtoffer met een enor me hoeveelheid messteken om het leven is gebracht. Na het met een broodmes toedienen van meer dan 50 messteken heeft de dader ook de keel van het op de grond lig gende slachtoffer dichtgeknepen. WADDINXVEEN - Het bestuur van de Rabobank Waddinx veen denkt dit najaar te kunnen beginnen aan de uitbreiding en de verbouwing van het hoofdkantoor aan de Kerkweg-Oost in Waddinxveen. Die verwachting sprak voorzitter Gerrit van Rin gelenstein uit op de in hotel-café-restaurant De Unie gehouden 90e algemene vergadering. Aanvankelijk was het de bedoe ling al in 1992 te starten met de modernisering van het in 1972 in gebruik genomen hoofdkantoor. Maar door herijking en wijziging van het beleid hebben de plannen tot herinrichting enigszins op zich laten wachten. Ook de met de veranderingen ge moeide kosten werden onder de loep genomen. Met het oog op de verbouwing heeft het gemeente bestuur reeds medewerking ver leend aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan Sta tionsstraat, al is er inmiddels weer sprake van een ander bouwplan van architectenbureau Stuurman Partners BV. Verbetering van de dienstverle ning en benutting van nieuwe en lokale automatiseringsmogelijkhe- den vormen de belangrijkste aan leidingen voor een grondige reno vatie van het hoofdkantoor van de bank in het centrum van Wad dinxveen. Bestuur en directie van de Rabo bank denken met de in voorberei ding zijnde verbouwing en herin richting op een overtuigende ma nier te kunnen inspelen op de ei sen van cliënten en relaties in de toekomst. ‘Bij de inrichting en de indeling zal gebruik gemaakt worden van de allermodernste technieken en zijn de ruimtes zo ontworpen dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van moderne commu nicatie er voortdurend ingepast kunnen worden', lichtte een en thousiaste Gerrit van Ringelen stein de bouwplannen toe. De plaatselijke Rabobank, die een tevredenstellend jaar achter de rug heeft, staat een goed en func tioneel gebouw voor ogen, waarin alle facetten, trends en ontwikke lingen van het moderne bankieren kunnen worden ondergebracht. Dat betekent dat het hoofdkan toor in feite zal worden omgezet in een professioneel financieel dienstencentrum. Vorig jaar hebben vrijwel alle banken besloten kosten in reke ning te brengen voor het particu liere betalingsverkeer. Twee jaar geleden voerde de Rabobank al gewijzigde tarieven in voor het za kelijk betalingsverkeer. Het doel hiervan was de kosten rechtvaar diger te verdelen en ze daar te leggen waar ze ook worden ge maakt. ‘De reacties waren eerst gematigd positief, weet de Rabobank-voor- j zitter, ‘maar naar mate de tijd vordert en men de voordelen van het nieuwe systeem ontdekt groeit i WADDINXVEEN - het enthousiasme. In het afgelo- 24 juni van 10.00 - T pen jaar is er door Rabobank Ne- mcr.:treert eer. chef derland een nieuw systeem ont- j Bedrijfschap Slagersbedrijf en het wikkeld voor particuliere klanten. Voorlichtingsbureau Vlees bij We hebben daarmee een nieuwe Keurslager Koot in het winkelcen- stap willen zetten op de weg naar tram Groensvoorde op welke ma- een minder kostbaar betalingsver- nieren met name rundvlees het best - en dus het smakelijkst - kan worden bereid. Het succesvol bereiden van bij voorbeeld een biefstuk kan op ve- WADDINXVEEN - Vandaag - woensdag 23 juni - is op de alge mene begraafplaats aan de Al- berdingk Thijmlaan ter aarde be steld oud-PvdA-wethouder P. Lips. Pieter Lips, die aan de Passage woonde en vader van vijf kinderen was, overleed vorige week vrijdag onverwachts op 77-jarige leeftijd. De gelovige sociaal-democraat, die halverwege de jaren zeventig taalrekening voor dat gebruik ook gaat betalen. Maar tegelijkertijd wordt aangegeven op welke wijze de klant goedkoper met zijn be- georaiKi mouerne Keuxcna taalrekening kan omgaan. tuur, weet Keurslager Koot. Vorig najaar zijn er landelijke voorlichtingsacties gevoerd voor j een verstandiger en kostenbewus ter gebruik van de betaalrekening. De actie is aangeslagen. Het re- Burgemeester C.M. van der Linden (links op de foto) ontvangt van voorzitter C.J.J. de Kruijf de kring Midden-Holland WADDINXVEEN - Vrijdag avond 25 juni om half acht wordt in de Ontmoetingskerk (Groens voorde) de einduitvoering gehou den van de muziek- en dansafde- lingen van het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat. Aan deze uivering neemt ditmaal ook de Waddinxveense volksdans groep Veselka deel. De toegang is vrij, zo heeft Kreater bepaald. In het nieuwe seizoen behoeft het centrum voor kunstzinnige vor ming de lesgelden voor muziek- leerlingen van 21 jaar en ouder niet te verhogen, omdat geduren de het laatste overgangsjaar Krea ter niet btw-plichtig is. Kantoorboekhandel Kon. Wilhelmmaptein 6.Waddinxveen. Tel. 01828-13061. WADDINXVEEN - Waddinx veen krijgt zes nieuwe ambtena ren van de burgerlijke stand: drie vrouwen en drie mannen. De nieuwe huwelijkssluiters zijn E. Bakker-van den Boogaart (44), M. Versteegh-Bazuin (37), T. van Houten-Wijma (47), N. Goedraad (57), R.P. Hendriksz (49) en P. de Vries (51) Bij het in januari van dit jaar ge nomen raadsbesluit over de in 1990 gehouden enquête naar de wijze van huwelijksvoltrekkingen in Waddinxveen werd onder meer als maatregel aangekondigd het plaatsen van een oproep in de ge- meenterubriek van het Weekblad voor Waddinxveen voor de func tie van ambtenaar van de burger lijke stand voor het uitsluitend De man overleed kort daarop. Het ontzielde lichaam werd drie kwar tier later door zijn vriendin gevon den. Zij waarschuwde direct de politie. De steekpartij was het gevolg van het feit dat de verdachte niet kon verkroppen dat zijn vriendin hem voor een andere man had verla ten. Onder invloed van drank en medicijnen besloot hij de op dat moment alleen zijnde vriend van zijn ex-vriendin aan te vallen. Het werd een gruwelijk gebeuren. Voor de Rotterdamse rechtbank maakte officier van justitie mr. L.M.E. van der Wees duidelijk dat de rapporten van de psycho loog en de psychiater over de ver minderde toerekeningsvatbaar heid van de verdachte elkaar te genspreken. De openbare aanklaagster wil daarom een andere psycholoog en een andere psychiater een nieuw onderzoek laten doen naar de geestesgesteldheid van de Wad dinxvener tijdens het drama. Tot dat het hernieuwde onderzoek is afgerond heeeft de rechtbank de zaak aangehouden. Uit de dan volgende zitting van de rechtbank zal moeten blijken of de Waddinxvener dwangverple ging of opname in een psychia trisch ziekenhuis boven het hoofd hangt. Vast staat inmiddels wel dat de verdachte tijdens zijn ge welddadige daad minder toereke ningsvatbaar moet zijn geweest. Hoewel de Rotterdamse recht bank eind vorige week neigde naar ter beschikking stelling van de staat (tbs) gaf de Waddinxve- WADDINXVEEN - Naar een plek op de bedrijvenlokatie bij de hoek Henegouwerweg-Brugweg zal door de provincie Zuid-Hol land een diepgaand onderzoek worden ingesteld in verband met de daar geconstateerde zeer ern stige bodemverontreiniging. Er is daar koper, nikkel en chroom in de grond gevonden. Het grondwater is ter plaatse ma tig vervuild met kwik. Voor het schoonmaken van die plek is de lokatie op het meerjarenprogram ma bodemsanering geplaatst. Een andere plek, die matig ver vuild blijkt te zijn met olie, lood en zink, zal onderworpen worden aan een oriënterend bodemonder zoek. Op beide plekken is sprake ge weest van illegale slootdemping en terreinophoging met puin, be ton, schroot, huisraad en bitumen- afval. Doordat er geen afscher ming voor het polderwater heeft plaatsgevonden is het ondiepe grondwater snel ernstig vervuild geraakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1