Expositie van mooie plekjes s Politie pakt heler (29) Vergoedingen voor krant en telefoon nog niet geschrapt Veiling is weg uit Waddinxveen Receptie rond lindeboom Op weg naar een echte Groene Hart-provincie Wereldwinkt. in vakantie minder open I Waddinxveen wil tempo er in houden 4 Koffie-ochtend voor ouderen •f n Beroepen ds. C.D. Zonnenberg naar Waddinxveen I Nieuw beroep Open huis Toekomst Groene Hart Auto gevonden Vernielingen Van paard gevallen Schennmispleger Bermbrand Winkeldieven 'F# ,7',3 L J r Pagina 13 Woensdag 7 juli 1993 Weekblad voor Waddinxveen I uit V Op het Raadhuisplein namen burgemeester C.M. van der Linden en zijn echtgenote talrijke fe- O en herschikking kunnen aan deze regio’s taken en bevoegdheden vo‘ (afgekort als BON). Er ver schenen tot nu toe drie BON- nota’s: BON-1, BON-2 en recent BON-3. In laatstgenoemde nota, welke in de Tweede Kamer al een eerste discussie oplverde, is een toekom stige indeling te bespeuren in zo’n WADDINXVEEN - Over het voorstel van het college van B. en W. met betrekking tot vaststelling van het herziene reglement van het sociaal en cultureel fonds heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van donderdagavond 1 juli nog geen besluit geno men. Er zal op voorstel van de PvdA-fractie nog verder over licitaties en cadeaus in ontvangst in verband met het 25-jarig ambtsjubileum van Waddinxveens vicaris te Amsterdam, predikant te Aalburg en is sinds 1989 predi kant te Harderwijk. Ds. Visser, die op zondagmiddag 22 augustus in de Rehobothschool (Sperwer- hoek) komt preken, is getrouwd WADDINXVEEN/BLEISWIJK - De veilingklok heeft in de Waddinxveense vestiging van de coöperatieve groenten- en tuin bouwveiling De Kring BA aan de Bredeweg voor het laatst ge draaid. Nadat in de ledenvergadering van 21 april was besloten De Kring- Waddinxveen te sluiten, kwamen er steeds meer geluiden vanuit de kopers om op korte termijn te verhuizen. Toen bleek dat dit technisch mo gelijk was heeft het bestuur beslo ten aanvoer en verkoop per maan dag 21 juni te centraliseren in Bleiswijk. Om de overgangzone zo soepel mogelijk te laten verlo pen zijn vanaf begin juni eerst de blokprodukten stapsgewijs overge gaan van Waddinxveen naar Bleis wijk. De kavelprodukten sloten de rij. Voordat de telers en kopers naar Bleiswijk geingen zijn er enkele informatie-avonden georganiseerd om het wegwijs te maken op de nieuwe lokatie. jes (Inge en Marion) en een jon gen (René). Voor de vierde predikant van de Centrale Hervormde Gemeente heeft de kerkvoogdij al een nieuwgebouwde pastorie gekocht in de wijk Zuidplas. In het nieu we gedeelte van deze wijk (het gebied tussen Beijerincklaan en Piasweg) zal over enige tijd ook een nieuwe hervormde kerk wor den gebouwd met een mogelijk multifunctioneel karakter. (rechts in het midden) in de open lucht. Links de lange rij wachtenden, op de voorgrond het ensemble Andrei Serban. (Fo to: Sjaak Note boom). ren Trix (32), Marjolein (30), Kees (27) en Jan Marijn (23) en de kleinkinderen vermaakten zich tussen de mensen op het receptie- plein. Gewone burgers en verenigings- mensen behoorden vrijdagmiddag nauwelijks tot de groep die kwam feliciteren (zij hadden ook geen uitnodiging gekregen), maar daar entegen maakten talrijke (oud- )burgemeesters van heinde en ver, (oud-)wethouders uit de streek, (oud-)raadsleden, (oud- jambtenaren, zakenlieden, aanne mers, restaurateurs, bestuurders, journalisten en kunstenaars met hun aanhang wél hun opwachting. Temidden van het gezelschap van overwegend politici, bestuurders en ondernemers bevond zich ook Zuidhollands gedeputeerde Ted F.J. Jansen (VVD) en zijn vrien din. Hij en zijn partner bevonden zich op het Raadhuisplein geen moment alleen, want menigeen maakte na de omhelzing door het zilveren burgemeesterspaar van de gelegenheid gebruik nog wat lobby-werk te doen. Burgemeester Kees van der Lin den, die in november van dit jaar 40 jaar ambtenaar is, had op het laatste moment besloten zijn 25- jarig burgemeesterschap als ‘bij zonder gebeuren' niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Het openluchtgebeuren rond de schop heeft namelijk het vanuit Waddinxveen op hem uitgebrach te beroep aanvaard. Na een kennismakingsbezoek aan het Gouwedorp en een zondagse kerkdienst in de Bethelkerk (Bil- derdijklaan) besloot hij het be roep van Hendrik-Ido-Ambacht af te zeggen en 'ja' te zeggen tegen Hervormd Waddinxveen. Ds. Zonnenberg is 39 jaar, is ge trouwd en heeft 4 kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar. In het ver band met het vertrek van ds. Goossen naar Vriezenveen heeft de Centrale Hervormde Gemeen te van Waddinxveen maar één be roep behoeven uit te brengen ter vervulling van de ontstane vacatu re. Ds. Goossen nam zondag 13 juni na een periode van tien jaar af scheid. Vorige week zondagmid dag werd hij bevestigd en deed hij zijn intrede als predikant van Hervormd Vriezenveen. Een zware griepaanval weerhield hem (en zijn gezin) er niet van zijn pastorie aan de Brevinckhoff- straat voor beide kerkdiensten - waarvan de middagdienst door veel hervormde Waddinxveners werd bijgewoond - te verlaten. Wijk Zuid van de Centrale Her vormde Gemeente moet het al een jaar zonder part-time (80%) predikant stellen. Na de zomerva kantie (zaterdag 14 augustus) zal in verband met deze vacature een beroep worden uitgebracht op ds. P.J. Visser te Harderwijk. De te beroepen predikant is 34 problematiek van zo’n regio. Niet elke regio zal dan dezelfde - 1 er wettelijk minimumpakket voor alle regio’s worden vastge steld. De invoering van regiobestuur met sturende bevoegdheden (GBA) zal niet overal in hetzelfde tempo gaan, stelt het kabinet. Het kabinet vindt de invoering van zo’n regionale gebiedsautoriteit (GBA) op korte termijn noodza- oJ en P.W. Kloet op enkele werken, wel- van de vijfjarige Waddinxveense Kunstkring in Kreater. (Foto: lindeboom op het zonnige Raad huisplein draaide weer uit op een mooie en gezellige reünie in het feestarme Waddinxveen, zoals eerder dit jaar ook al het geval was toen oud-CDA-gemeente- raadslid Jos Groenendijk-Bernard een koninklijke onderscheiding kreeg en oud-CDA-wethouder Paul van Schie zijn zilveren raadslidmaatschap en afscheid als wethouder vierde. Aan het begin van de vorige week donderdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering werd burgemeester Kees van der Lin den namens de gemeenteraad har telijk toegesproken door CDA- raadslid Paul van Schie, die herin neringen ophaalde en het in de landelijke politiek in discussie zijnde burgemeesterschap belicht te. Bij die gelegenheid werd het door de 21 raadsleden een geheel uit eigen zak betaalde en bij de gale rie van Theo en Henny den Boon aan de Dorpstraat gekochte kunst werk ‘Zeeland Boom' aangeboden. Het plastiek, onderdeel van een door kunstenares Lidy Kooman gemaakte serie, is voorzien van opvallend lange wortels die over gaan in geboomte met een kroon van glas. Het krijgt een mooie plaats in de huiskamer van de burgemeesterswoning aan de Pias weg. Toespraken waren er niet, dus het echtpaar Kees en Sietske van der Linden nam alle tijd om met alle receptiegangers die nog niet met vakantie bleken te zijn of daarvan net waren teruggekeerd een vrien delijk gesprekje te voeren. De meegebrachte cadeaus werden intussen op een lange tafel uitge stald. De vier uitwonende kinde- veilingen in Zuid-Holland. Ook zal worden gekeken naar de positie van De Kring in een toe komstig samenwerkingsverband en welke effecten dit heeft op de rol als Televierpartner. Zaterdag 4 september 1993 zal de veiling De Kring in Bleiswijk van 11.00 tot 16.00 uur een open huis houden in Bleiswijk met als doel leden, werknemers en kopers met hun familieleden te laten zien hoe die veiling er aan de Klappolder 1 nu precies uitziet. Naast het bekijken van het ver bouwde kantoor zullen er in de af- mijnzaal drukwedstrijden worden georganiseerd. Daarnaast zullen het CBT, AVM en VPZ zich door middel van enkele stands presenteren aan de bezoekers. Ook zal er een produktenshow zijn, zullen er rondritten worden gemaakt door het veilinggebouw en kan de nieuwe kopersaccom- modatie worden bezichtigd. WADDINXVEEN - Om de veer tien dagen zijn er van elf tot één uur op de zondagmorgen koffie ochtenden in de grote zaal van het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Alle ouderen uit Waddinxveen zijn daar wel kom. In november is met deze activiteit van de ouderenbonden in samen werking met de leiding van het Anne Frank-centrum en de Stich ting Welzijn Ouderen Waddinx veen, begonnen. De laatste weken komen rond de vijftig bezoekers een kopje koffie of thee drinken. Men maakt een praatje met el kaar en wie wil kan een kaartje leggen, sjoelen of een ander spel letje doen. Er is een rustig mu ziekje en wie het Anne Frank-cen trum kent weet dat daar altijd een bloemetje op tafel staat en dat al les zo is ingericht dat iedereen en zeker oudere mensen zich er snel thuisvoelen. De koffie of thee - altijd met een koekje, vaak met een plakje cake of een andere versnapering - kost per kopje 75 cent. Een groep wat jongere ouderen zorgt bij toer beurt dat alles goed en vlot ver loopt. De bijeenkomsten gaan ook in de vakantieweken gewoon door. De Waddinxvener Peter van der Harst, tel. 01828-11004, is de co ordinator van de koffie-ochten- den. WADDINXVEEN - Gedurende de schoolvakanties zijn de ope ningstijden van de Wereldwinkel Waddinxveen (bij het Koningin Wilhelminaplein) gewijzigd. De winkel, die nog steeds enthou siaste vrijwilligers zoekt voor het winkelwerk en andere karweitjes, is dan alleen op vrijdag van 13.00- 17.00 uur en op zaterdag van 11.00-13.00 uur geopend. Normaal is de Wereldwinkel Waddinxveen 15,5 uur per week voor het publiek geopend. ergoeding kelijk voor zeven regio’s rond de -grote ste(jen De problemen inzake woning bouw, stadsvernieuwing, (open baar) vervoer en financiën dreigen daar uit de hand te lopen door te genstellingen tussen de centrale gemeenten en de randgemeenten. In West-Nederland betreft dit de regio Rotterdam-Rijnmond, de re gio Haaglanden, de agglomeratie Amsterdam (inclusief Almere) en de regio Utrecht. In de rest van Nederland: de re gio Eindhoven-Helmond, de regio Arnhem en Nijmegen en de regio Almelo-Enschede. Deze zeven ge bieden kunnen snel van start met veel bevoegdheden. Rotterdam is het verst gevorderd. Het OOR (overlegorgaan Rijn mond) heeft het kabinet verzocht hen per 1 januari 1995 bij specia le wet de gelegenheid te geven om als zelfstandige regio (zonder gen te willen verzetten. De huidige provincies leggen zich neer bij de aanwijzing van de ze ven stedelijke BON-gebiden, maar willen de testgebieden niet verder verdelen en daarmee zich zelf overbodig maken. Dat is de strijd, die de komende tijd zal oplaaien. Friesland heeft een leuke oplossing. Deze provin cie wil zich als geheel ombouwen tot provincie-nieuwe stijl. Dat lijkt geen slecht idee. Maar in Zuid-Holland, Zuidelijk Noord-Holland en West Utrecht is de vorming van drie nieuwe provincies nieuwe stijl meer voor de hand liggend. De om vang van de gebieden en haar inwonertal le nen zich daarvoor en de belangen zijn redelijk homogeen. De gemeenten in die drie provin cies nieuwe stijl zullen zich veel meer dan thans het geval is be trokken voelen bij de belangen van de regio en eerder bereid zijn bovengemeentelijke taken daaraan over te dragen. Voorbeelden van zulke taken zijn: milieubeleid en uitvoering milieu wetgeving, gezondheidszorg, re creatie en toerismebeleid, politie, rampenbestrijding en wellicht het meest vergaand, de regeling van de ruimtelijke ordening, zowel op woningbouwgebied als inzake be drijfsterreinen, bosaanleg, beheer agrarische gronden en financiële coördinatie van grondexploitaties. Het bestuur van de provincie nieuwe stijl (waaronder dus de Groene Hart-provincie) zal na een fase van getrapte verkiezing uit gemeenteraadsleden uiteindelijk rechtstreeks moeten worden geko zen uit inwoners van die nieuwe provincie. Dit zal echter pas kunnen als de oude provincies zijn opgeheven. Dat zou wel eens tot het jaar 2000 kunnen duren, maar ook dat is nog maar 6 jaar van ons verwij derd. Als voorloper hebben het bestuur van het IGOR (regio Alphen aan den Rijn) en het ISMH (regio Gouda) besloten te streven naar één WGR-plus gebied met ingang van 1 januari 1995. De marsroute is uitgezet en de 19 gemeenten in Midden-Holland worden thans over dat plan gehoord. De gemeente Waddinxveen is van mening dat deze haast geboden is en dat het tempo er in moet blij ven. Dat er daardoor op den duur bevoegdheden van de gemeente worden afgestoten wordt (nog) niet als een probleem gezien en, zo het een probleem lijkt, als on ontkoombaar ervaren. Niet vergeten moet worden dat er de laatste tijd ook veel beheersta ken naar de gemeente zijn toege komen, die de komende jaren veel aandacht van de gemeentebestu ren zal vragen. De CDA-achterban in Waddinx veen heeft over dit onderwerp sa men met de raadsfractie een in formatieve discussie gehouden, waaruit als voorlopige conclusie naar voren kwam, dat het na vele jaren praten, het nu op doen aan komt. Samen doen wel te verstaan, sa men met zo mogelijk alle gemeen ten in het Groene Hart. Een sterk Groene Hart-bestuur waarborgt drie zaken: - de unieke groene functie van het gebied beschermen, - de maatschappelijke en economi sche belangen van z’n inwoners worden behartigd, - gelijkwaardigheid van deze regio tot de sterke stadsregio’s. WADDINXVEEN - De vacature in wijk Noord van de Centrale Hervormde Gemeente van Wad dinxveen blijft na het vertrek van ds. J.W. Goossen maar kort onbe zet. Ds. CP’ /onn„en^rgi.u? BenJ eerste burêer- (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Met een re ceptie met een hoog burgemees ters gehalte vierde Waddinxveens eerste burger vorige vrijdagmid dag na werktijd zijn zilveren ambtsjubileum. Burgemeester C.M. van der Lin den (61) en zijn echtgenote had den gezien het zonnige weer be sloten het handen schudden, het gebruikelijke korte praatje en het aannemen van cadeaus (veelal wijn, bloemen, sigaren en ge- schenkbonnen) in de open lucht op het Raadhuisplein te houden. Partyservice Gertjan van der Loo en Partner had daar op een afge zet gedeelte met alleen parkeer plaatsen voor het gemeentebe stuur zitjes ingericht, palmbomen neergezet, hapjes, drankjes en een ijscocar uitgestald en het bekende ensemble Andrei Serban voor meeslepende Slavische muziek geïnstalleerd. Een lange rij receptiegangers stond tussen vijf en zeven uur in een koel en winderig gedeelte op gesteld om Kees van der Linden en zijn vrouw te feliciteren met het feit dat de heer zes huizes op 1 juli 1968 burgemeester werd van Koudekerk aan den Rijn, op 1 september 1975 van Haastricht, Stolwijk en Vlist en op 1 januari 1982 van Waddinxveen. Voordat het echtpaar en de cham pagne kon worden bereikt pas- jaar, was gedurende langere tijd seerden de selectief en persoonlijk door deburgemeester van Wad dinxveen uitgenodigde gasten de gepensioneerde gemeentebode van Vlist voor het zetten van een handtekening op een rol wit pa pier en kon men temidden van en heeft drie kinderen, twee meis- vijf blauw-witte plaatsnaamborden ook met elkaar een praatje ma ken. Afgelopen najaar heeft het Cen traal Bureau voor de Tuinbouw veilingen (CBT) een strategisch positioneringsplan uitgebracht waarin owrdt geschetst dat er op termijn vijf veilingen overblijven in Nederland. In de ogen van het CBT zou de coöperatieve groenten- en fruitvei ling De Kring BA behoren tot een veilingorganisatie die moet wor den gevormd in het oostland van Zuid-Holland. Onlangs heeft het veilingbestuur zich beraden over de toekomstige rol van De Kring. Besloten is met veiling Westland een gesprek aan te gaan over de toekomst van de Oud-CDA-wethouder en thans christen-democratisch gemeenteraadslid Paul F.J. van Schie. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). toezicht van de provincie Zuid- Holland) van start te gaan. De Tweede Kamer gaat daarmee ak koord. Omdat we in Nederland persé niet meer dan drie bestuurslagen willen en het Rijk en de gemeen ten blijven bestaan, is er daartus sen overheid. Dat moet in de toe komst geleidelijk aan het regiobe stuur worden, onder welke naam dan ook. Om problemen met de grondwet te voorkomen, gaat de regio Rot terdam-Rijnmond voorlopig ‘pro vincie nieuwe stijl' heten. Wel licht wordt de naam ‘provincie nieuwe stijl' in de toekomst wel gehandhaafd voor alle 25 a 30 re giobesturen. Het gaat niet om de naam, maar om de vorm en de inhoud van het bestuur, het gaat om een passend antwoord op de huidige bestuur lijke ondoorzichtigheid. Als de regio’s rond de vier grote steden in West-Nederland over enige tijd allemaal 'provincie-vrij' geworden dan wel zelf provincie geworden zijn, blijft er een aantal Testgebieden over, die om nadere indeling in toekomstige BON- 25 en 30 regio’s. Door overdracht regio’s vragen. In het zuiden van Zuid-Holland (beneden de rivier de Lek) is met als kern Dordrecht een samenwer king in gang gezet als regio Zuid- Holland Zuid (inclusief Goerree en Overflakkee). In het noorden van Zuid-Holland (regio Leiden en Bollenstreek) wordt overleg gevoerd met Haar lem en omgeving om samen ver der te gaan. Daartussen liggen de regio rond Alphen (IGOR) en de regio rond Gouda (ISMH). Deze twee WGR-gebieden dienen voor 1 januari 1997 te worden sa mengevoegd. Het ligt voor de hand om daaraan toe te voegen de westelijke strook van de huidige provincie Utrecht. Met z’n drieën omvatten de in de ze regio gelegen (25) gemeenten een inwonertal van 500.000 inwo ners. Samen vormen ze ‘de groene long' van de Randstad en de be langen lopen grotendeels parallel. Dit gebied zal zich moeten wape nen tegen aanspraken, die vanuit de stadsprovincies op het open middengebied worden gedaan. Het Groene Hart zal om in de toekomst bestuurlijk te overleven op z’n minst moeten proberen het tempo van de bestuurlijke ver nieuwing in de omliggende stads provincies bij te houden. Op den duur zal het een zelfstan dige regionale gebiedsautoriteit ofwel een 'provincie-nieuw stijl' moeten worden. De huidige pro vincies Zuid-Holland, Noord-Hol- land en Utrecht lijken zich hierte- door PAUL VAN SCHIE CDA-gemeenteraadslid WADDINXVEEN - Al vele ja ren wordt in Waddinxveen gedis- cusieerd over ‘bestuurlijke ver nieuwing'. Tijdens bijna alle kabi netsperioden werd een nieuw dis cussiemodel gepresenteerd, bedis cussieerd en weer in de la gelegd. Blijvende resultaten werden slechts geboekt door beperkte sa menvoeging van gemeenten en door het invoeren van ‘regionale samenwerkingsgebieden', een vorm van bestuur, waarin al be staande gemeenschappelijke rege lingen tussen gemeenten voor een deel werden gebundeld. De regionale problemen worden door dat soort regelingen meestal niet opgelost, omdat er geen wet telijk verplichte taaktoedelingen aan ten grondslag liggen. Als het één of meer gemeenten niet zint, doen ze gewoon niet mee. Zo sim pel is dat. Er kwam de afgelopen jaren één nieuwe provincie bij: Flevoland, absurd klein van omvang met maar zes gemeenten. Daarnaast werden het gewest Rijnmond en een soortgelijke bestuurlijke fi guur rond Eindhoven opgericht en weer opgeheven! Ten koste van beschamend veel inzet van man kracht en gemeenschapsgeld wa ren we weer terug bij af. Het huidige kabinet lijkt vastbe sloten om thans meer levensvatba re voorstellen te produceren en tot wetgeving te verheffen. Dit in de verwachting dat dit tot een verbetering van het openbaar be stuur in de 21e eeuw zal leiden. De pretentieuze titel van die on-- worden nagedacht. Dat betekent dat minder-draagkrachtigen dememing luidt ‘Besturen op ni- voor de CAI, de krant en de telefoon nog op financiële vergoe- e- dingen aanspraak kunnen maken. Op 31 maart heeft de Waddinx veense raad het beleidsplan Socia le Zaken 1993-1994 vastgesteld. Ten aanzien van het sociaal en cultureel fonds (SCF) besloot men drie maanden geleden onder andere: - de handhaving-verwijdering van WADDINXVEEN - Op maandag 28 juni heeft de politie een 29-jarige Waddinxvener van zijn bed gelicht in verband met een door hem vermoedelijk gepleegde heling van gestolen fietsen. van die plaats aan, die tijdens het verhoor een winkeldiefstal in Waddinxveen bekende. De man had bij een kledingzaak op de Passage een colbert ontvreemd. Op de Alberdingk Thijmlaan trof de politie op zondag 4 juli een in Gouda ontvreemde personenauto aan. De auto bleek te zijn openge broken en de bedrading was door verbonden. De in de auto aanwezige radio-ap- paratuur was ontvreemd. De auto is door een takelbedrijf afgevoerd en ter beschikking gesteld van de politie in Gouda. De afgelopen week hebben twee geparkeerde voertuigen schade opgelopen ten gevolge van vernie lingen en baldadigheid. Een op de Brugweg geparkeerde auto werd bekrast en een op de Bosboom Toussaintsingel gestalde caravan liep rondom vernielingen op. de retributie van de CAI uit het fonds afhankelijk te stellen van de reactie van het ministerie van So ciale Zaken en Werkgelegenheid op de brief van B. en W. van 10 februari aan de staatssecretaris van SZW; - in afwachting van dit antwoord van het ministerie vooralsnog af worden toegedeeld naar gelang de te zien van verruiming van de problematiek van zo’n regio, doelgroep van het sociaal en cul- T” tureel fonds, wijziging van de ver- bevoegdheden krijgen! Wel zal goedingsmogelijkheden van het een - fonds, verhoging van de maximale bedragen en herziening van het reglement van het fonds. Inmiddels is een (negatieve) reac tie van de inmiddels (ex- )staatssecretaris Elske ter Veld verkregen. Zij ziet geen aanlei ding om de mogelijkheid om de CAI-aansluiting te vergoeden, als nog te overwegen. V< van deze kosten acht zij namelijk een vergaande doorkruising van het rijksinkomensbeleid. Naar de mening van B. en W., die voorlopig dus niet door de ge meenteraad is overgenomen, is het wenselijk ten aanzien van de vergoedingsmogelijkheden het re glement sociaal en cultureel fonds te wijzigen op de volgende pun ten: 1. verwijdering van de mogelijk heid tot vergoeding van de retri butie CAL Bij raadsbesluit van 31 maart heeft de raad reeds het voornemen uitgesproken om krant en telefoon uit het fonds te ver wijderen; dit wordt thans geëffec tueerd; 2. toevoeging van vergoedingsmo gelijkheden voor diverse nieuwe sociaal-culturele zaken aan het fonds. Ten aanzien van de doelgroep van het fonds stonden B. en W. op het standpunt deze vooralsnog te handhaven op 100% van de van toepassing zijde bijstandsnorm in gevolge de Algemene Bijstands wet. Reden hiervan is dat zij de resul taten van het rapport inzake de centralisatie van de Kamer-com- missie Franssen willen afwachten. Deze commissie bepleit grotere vrijheid van gemeenten voor het voeren van een eigen inkomenspo litiek. In het najaar zal over dit rapport een discussie in de Twee- Een blik op de receptieruimte van het burgemeestersechtpaar de Kamer plaatsvinden. - Bovendien gaven B. en W. te ken nen te willen bezien of de diverse door de fracties benaderde leden van de Tweede Kamer nog in vloed kunnen uitoefenen op het bestaande rijksbeleid. In de raadsvergadering van vorige week donderdag is vooralsnog nog niet besloten de retributie CAI uit het sociaal en cultureel fonds te halen en het drie maanden ge leden genomen raadsbesluit om de krant en de telefoon uit het fonds te verwijderen te handha ven. Ook de toevoeging van nieuwe vergoedingsmogelijkheden aan het fonds voor sociaal-culturele activiteiten en de handhaving van de doelgroep op 100% van de ABW-normen zijn zaken die na der zullen worden bekeken. De commissie voor de Financiën kon zich voorafgaande aan de raadsvergadering met uitzonde ring van de PvdA-fractie nog met het voorstel van B. en W. vereni gen. De PvdA-fractie - die in de gemeenteraad meer steun kreeg - wenste een verhoging van de doel groep naar 110%. In de raadscommissie voor Socia le Zorg en Volksgezondheid ga ven de fracties van PvdA, VVD, PCW en D’66 als hun mening dat als uit het politieke overleg met de Tweede Kamer zou blijken dat handhaving van de retributie CAI in het fonds niet haalbaar zou zijn, de doelgroep naar 110% ver hoogd dient te worden. De CDA- fractie maakte een voorbehoud. De naam van de verdachte was naar voren gekomen in een onder zoek van de politie in Vlaardin- gen. Daar aangehouden mannen hadden verklaard in Waddinxveen fietsen te hebben gestolen en ze vervolgens doorverkocht te heb ben aait de Waddinxvener. Bij de aangehouden Waddinxve ner werden twee gestolen fietsen in beslag genomen. Er is proces verbaal .opgemaakt. Een 43-jafige uit Zoetermeer af- konstige vrouw is op maandag 28 juni ernstig gewond geraakt in de manege Reigersburgh aan de Plas weg. Tijdens het paardrijden viel de vrouw door onbekende oorzaak van haar paard en liep daarbij een gecompliceerde beenbreuk op. De vrouw werd per ambulande naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis (St. Jozeflokatie) ge bracht. De identiteit van de schennisple ger, die op vrijdag 4 juni zijn ge slachtsdeel toonde aan twee meis jes in de omgeving van de Sniep- weg, is bekend. Het gaat om een 41-jarige man uit Zwaag, die al eerder voor dit soort zaken met de politie in aan raking is gekomen. De man wordt op dit moment voor soortgelijke gevallen op vrij willige basis verpleegd in een psy chiatrisch ziekenhuis. Er is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. Slijpwerkzaamheden langs de spoorlijn ter hoogte van de Wil- helminakade waren de oorzaak van een bermbrand op donderdag 1 juli langs de spoorbaan. De vrijwillige brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te doven. Het treinverker ondervond nauwelijks hinder van de brand, die snel onder controle was. De politie heeft op vrijdag 2 juli een 33-jarige man uit Leiden aan gehouden in verband met een door hem gepleegde winkeldief stal. De man nam bij een super markt aan de Groensvoorde siga retten weg zonder betaling. Diezelfde dag werd bij een super markt aan de Passage een bejaar de man aangehouden, die een aan tal koeken niet afrekende. De man is door de politie over zijn daad onderhouden. De politie in Alphen aan den Rijn hield dezelfde dag een inwoner Goedkeurende blikken van ‘openaaP P. Jongsma (links) ke te zien zijn op de expositie Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Tot en met zondag 11 juli is in het centrum voor kunstzinnige vorming Krea ter aan de Kerkstraat nog de ex positie te zien met tekeningen en schilderijen met mooie Waddinx veense plekjes, in beeld gebracht door vrijetijdskunstenaars uit Waddinxveen en ongeving. Voor de bijzondere expositie, die vorige week vrijdagmiddag door secretaris P. Jongsma van de vijf jarige Waddinxveense Kunstkring officieel werd geopend, is een maand geleden een teken- en schildersweekeinde gehouden. Bezoekers van de gratis toeganke lijke tentoonstelling wordt ge vraagd een keuze te maken uit de drie beste werkstukken. De ma kers van de drie mooiste werken zullen een prijs ontvangen die be staat uit een schildersezel (eerste prijs), teken- en schildermateriaal (tweede prijs) en kunstboeken (derde prijs). De prijzen worden zaterdagmid dag 10 juli om drie uur uitge reikt. De expositie is donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag ge opend van 13.00 - 17.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 13