N3 AKTIETIJD 17.50 ƒ12,- Verbakel mode 59 ct WADDINXVEEN OP Z’N KOP! LR/RGE NU Mooi Krips MEGA-COLOR ■_van ’t hof per meter. Bestuur Kreater stapt op MEMO |g iSS» M2S- Twee vaders en twee zoons Tl - Vestiging van Baas- bedrijf in Leerdam i GESLAAGD! Huisarts J.C. Voskamp opvolger J. Hemminga VAKANTIE- AANBIEDING Geslaagd Over houding gemeente ’’Reeuwijk en Omstreken” I ffs f Nieuwsblad Onafhankelijk Er komt een meldpunt en een ouderenplatform II VAKANTIE van maandag 12 juli t/m zaterdag 31 juli KOOT T.A. Alblas (90) overleden f makelaardij REH0RST hOIMIIEVIEI.I» C. Rietveld (86) overleden 7.50 I Bremmer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WS’ HARWA ZET NOG W SPOED I Links Joop Baas sr. en jr. en rechts Arie Boonstoppel sr. en jr., gevieren in de weer voor ‘Auto- VERVOLG OP PAGINA 3. ONDERLINGE BRANDVERZEKERING 2 uur fotoservice Agfa 2-pak 24+3 o nu met gratis Happy Teddy (Geldig tot 20 juli a.s.) y Stoffeerder SCHOENEN DROGISTERIJ/PARFUMERIE ZIE DE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT ^MIUIDPLAS ZUIOPLASLAAN 192 - WADDINXVEEN En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! de, kennis, vriendschap en zijn doorzettingsvermogen veel bete kende. Hoewel de economie niet erg rooskleurig was in 1992 hebben Baas Bedrijven (inmiddels een 14- tal werkmaatschappijen) vorig jaar toch een omzetstijging van meer dan 20% gerealiseerd. De kwaliteitsborging van de be drijven, waar in totaal 850 men sen werken, liep in 1992 op sche ma en volgens verwachting zal de certificering eind 1993 rond zijn. Voor dit bijzondere bouwproject in Waddinxveen-Zuid hebben Au- SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht WS’ verkoopt sfeer. Wanne tapijtkleuren en prachtige gordijnmotieven. Daarom WS'. DOE UW VOORDEEL ALLE ZOMERKLEDING VOOR DE HALVE PRIJS Wij zijn met KEURSLAGERIJ Dorpstraat 76 Tel. 01828-32002 Waddinxveen Woensdag 7 juli 1993 B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen I Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02344 WADDINXVEEN - Aan het Lu- zac College is uit Waddinxveen geslaagd Rutger Roos. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer bijzonderhe den over de in het voorjaar van 1994 gerealiseerde plannen van de twee samenwerkende automo bielbedrijven. tomóbielbedrijf A. Boonstoppel Jr. Waddinxveen BV (Mitsubishi) en Auto Baas (Nissan) de handen in elkaar geslagen, hoewel ze ge heel zelfstandig operende en el kaar beconcurrerende autobedrij ven in Waddinxveen en Gouda zullen blijven. Op de zandvlakte van ‘Autopunt Gouda-Waddinxveen' bij het kruispunt Kanaaldijk-Zuidelijke Dwarsweg stonden daar in witte jas tegen de oliespatten en met WADDINXVEEN - In het uiter ste hoekje van het bedrijvenpark Coenecoop 2 aan de Zuidelijke Dwarsweg speelde zich maandag middag 5 juli een bijzonder mo ment af. Daar troffen twee gebo ren en getogen Waddinxveners el kaar met hun twee zonen voor het slaan van de officiële paal voor ‘Autopunt Gouda-Waddinxveen'. thische Opleiding te Wageningen. De nieuwe huisarts gaat maandag 4 oktober aan de slag. Tot die tijd blijft dokter J.D. Kwakernaak de dokterspraktijk verzorgen. Om hem moverende redenen heeft hij niet meegesolliciteerd naar de vacature, hetgeen door menigeen zeer betreurd werd. De huisartsengroep Waddinxveen noemt huisarts J.C. Voskamp een zeer geschikte opvolger. ke vermindering van het aantal in schrijvingen voor instrumentale les. Naar het oordeel van Kreater was dit een signaal dat de randvoor waarden die in de gemeentelijke nota ‘Naar een centrum voor kunstzinnige vorming* uit 1988 zijn gesteld aan Kreater niet alle maal haalbaar blijken te zijn. Het gaat dan met name om het punt te komen tot een kostendekkende afdeling muziek. Prins Hendrikstraat 18 Bodegraven WADDINXVEEN - De financieel en organisatorisch in moei lijkheden verkerende Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen (SWOW) wordt opgedoekt. Het lokale ouderenbeleid zal de ko mende maanden in een nieuw jasje worden gestoken. Zo gaat er gewerkt worden aan een meldpunt voor ouderen en gehandicap ten, is er een ouderenplatform in oprichting, zullen de sociaal culturele activiteiten voor ouderen overgeheveld worden naar de Het besluit van voorzitter P.A.H. Hermens en andere bestuursleden om de pijp aan Maarten te geven is het gevolg van de discussie met het gemeentebestuur in het afge lopen jaar, die voorlopig einde kreeg in een zeer rommelig verlo pen vergadering van de gemeente raad vorige week donderdagavond 1 juli. Ondanks het feit dat er door drie raadsfracties is aangedrongen op een financieel haalbaarheidson derzoek, zoals Kreater dat had voorgesteld, bleef het college van Burgemeester en Wethouders hardnekkig vasthouden aan het ei gen voorstel. Dit gegeven en omdat het college bij herhaling eenzijdig de afspra ken met Kreater wijzigt, acht het bestuur van het centrum voor kunstzinnige vorming het niet zin vol haar taak voort te zetten. B. en W. zijn van deze visie schrifte lijk op de hoogte gesteld. Kreater heeft verzocht om in het onderzoek ook te betrekken hoe een basisvoorziening er uit zou moeten zien en hoeveel die dan zou kosten. Op basis van zo’n on derzoek kunnen de financiële ge volgen (exploitatietekorten en wachtgeldverplichtingen) van de verschillende mogelijkheden het beste met elkaar worden vergele ken. Daarbij heeft Kreater aangegeven dat het door de gemeente be schikbaar gestelde bedrag van f 335.000,- op dit moment niet toe reikend is om de salariskosten van de in vergelijking met andere in stituten minimale overhead en de huisvesting van te betalen. Naar het oordeel van het centrum voor kunstzinnige vorming Krea ter staat de uitkomst van het te houden gemeentelijke onderzoek dan ook bij voorbaat vast: voort zetting van de afdeling muziek is helm Joop Baas sr. en jr. en Arie Boonstoppel sr. en jr. De senioren namen achter elkaar plaats in de heimachine om de ba sis te leggen voor het bouwproject van hun ondernemende zoons. de verzekering voor uw opstallen, inboedel Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. WADDINXVEEN - Het stichtingsbestuur van het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat in Wad dinxveen heeft unaniem besloten op te stappen uit grote onvrede met het gemeentelijke beleid rond de toekomst van de in moei lijkheden verkerende muziekafdeling. niet mogelijk. Een jaar geleden heeft Kreater al de noodklok geluid bij het ge meentebestuur. De reden hiervoor was klachten van leerlingen en do centen over het gehanteerde les systeem (vier leerlingen per do cent per uur) en een aanmerkelij- i s v.p. bezoek 18055 afspraak maken - NU FOTOTUD 10 mensen heeft zien groeien, is al geruime tijd actief op het ge bied van advisering en uitvoering van grond- en grondwatersane- I ring. De combinatie van milieu en energie krijgt namelijk steeds meer belangstelling. Daarnaast heeft het bedrijf zich toegelegd op het ontwikkelen van specifieke i werkzaamheden en geavanceerde i activiteiten op het gebied van mi- i lieu-technologie en technische in stallaties. Activiteiten zijn onder meer ont werp, levering en installatie van stortgas- en percolaatsystemen, lekvrije tanksystemen en con structie- en laswerkzaamheden ten behoeve van eerdergenoemde activiteiten. Vooral deze laatste activiteiten, de constructie- en laswerkzaamhe den, zullen vanuit Waddinxveen naar Leerdam worden överge- bracht. De hoofdvestiging van Mitac Waddinxveen BV blijft Waddinxveen. De daar aanwezige produktiehal biedt een oplossing voor het ruimtegebrek waarmee Mitac Waddinxveen BV te kam pen heeft. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag is op de algeme ne begraafplaats aan de Al- berdingk Thijmlaan ter aarde be steld T.A. Alblas, die op vrijdag 25 juni op 90-jarige leeftijd in het Goudse verpleeghuis Bloemendaal was overleden. Teunis Albertus Alblas, die tot vier en een half jaar geleden aan het Jan van Bijnenpad heeft ge woond, leed de laatste jaren sterk aan geheugenverlies. In Waddinx veen genoot hij bekendheid als één van de oprichters van de gym nastiekvereniging TOOS, van wel ke multisportvereniging hij ook erelid was. WADDINXVEEN - Dinsdag morgen 6 juli is in het Rotter damse crematorium Hofwijk ge cremeerd C. Rietveld, die aan de Zuidkade in Waddinxveen woon de. Kees Rietveld, die donderdag 1 juli op 86-jarige leeftijd overleed, aardige roestvrij stalen installaties was erelid en lid van verdienste J!- *••--- van de Waddinxveense zwem- en poloclub De Gouwe, waarvoor hij Gerben Nederland BV zullen met zijn opgewekte karakter, kun- worden voortgezet onder de naam Mitac Leerdam BV. Mitac Waddinxveen BV, dat het personeelsbestand met een kleine WADDINXVEEN - Huisarts J.C. Voskamp (34) zal de praktijk van de in januari overleden dokter J. Hemminga aan de Dorpstraat in Waddinxveen overnemen. Dokter Voskamp, die al enige ja ren praktijkervaring beschikt, is opgeleid aan de Erasmusuniversi- teit in Rotterdam en zal op de eerste plaats de allopathische (re guliere) geneeskunst uitoefenen. Daarnaast is hij geschoold in de klassieke homeopathie middels studie aan de Stichting Homeopa- Stichting Waddinxveens Welzijnswerk en heeft het gemeentebe- J stuur op het raadhuis een ouderen-ambtenaar aangewezen. Het roemloze einde van de pro blematische Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen, die drie jaar heeft bestaan en wordt voor gezeten door oud-ambtenaar A.J. Both, is maandag meegedeeld door het college van Burgemees ter en Wethouders. Het onvermijdelijke besluit is de uitkomst van maandenlang over leg over het toekomstig ouderen beleid tussen het SWOW-be- stuur, dat steeds bezig is geweest bestuursproblemen op te lossen en moeilijke plooien glad te strij ken, en het Waddinxveense ge meentebestuur. Over de personele kant van de opheffing van de SWOW zijn nog geen nadere me dedelingen gedaan. Gezamenlijk is men tot de conclu sie gekomen dat voortzetting van de SWOW in de huidige vorm niet zinvol is. Gebleken is name lijk dat de taakstelling, zoals die in de gemeentelijke nota ‘Hoe zo, PASSAGE 19 - S 11244 punt Gouda-Waddinxveen'(Foto: Sjaak Notebooni). conclusie hebben doen komen dat de structuur van het ouderenbe leid moet worden aangepast. Een keiharde voorwaarde daarbij is evenwel dat de voorzieningen voor ouderen in stand blijven en zo mogelijk verbeterd worden. Hierbij gaat het om de maaltijd- voorziening, de sociaal culturele activiteiten voor ouderen, het meldpunt voor ouderen, het oude renplatform en de coördinatie van het ouderenbeleid. Per 1 juli is de maaltijdvoorzie- ning volledig overgedragen aan Huize Souburgh (Prins Bernhard- laan). Dus zowel de bereiding in de inmiddels vernieuwde keuken als de aministratie en de bezor ging- Wat de sociaal culturele activitei ten voor ouderen betreft wordt de mogelijkheid bezien om deze on der te brengen bij de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW). Het voordeel hiervan is dat de continuïteit en kwaliteit gewaar borgd blijft. Nagegaan wordt op welke wijze de ouderen dan in het bestuur van de SWW kunnen deelnemen. Verder wordt in samenwerking met het bestuur van de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisves ting onderzocht hoe de beschikba re ruimten in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad) be ter en ruimer toegankelijk kunnen worden gemaakt voor deze activi teiten. Meldpunt Als uitvloeisel van de invoering van de Wet Voorzieningen Ge handicapten wordt in Waddinx veen gestreefd naar de totstandko ming van een meldpunt voor ou deren en mensen met een handi cap. Ook ligt het in de bedoeling een ouderenplatform op te richten dat zorg zal dragen voor het noodza kelijk overleg tussen de gemeente en diverse organisaties en instel lingen onderling, die zich met het ouderenwerk bezighouden. Dit platform zal een adviserende functie naar het gemeentebestuur hebben en zal een formele status kunnen krijgen. Gedacht wordt aan een gemeentelijke adviescom missie (artikel 62 van de Gemeen tewet). De volgende organisaties zullen in ieder geval in dit platform plaats nemen: ouderenbonden (PCOB, KBO, ANBO), De Vierstroom, Huize Souburgh en de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk. In het gemeentehuis zal binnen de afdeling Welzijn een ambte naar, M. Koole, worden belast met het ouderenbeleid, zo hebben B. en W. besloten. Het is het ge meentebestuur er namelijk veel aan gelegen de veranderingen in het ouderenbeleid de komende maanden naadloos in elkaar te la ten overgaan, zodat de continuïteit in het werk wordt ge waarborgd. Steun Met het ouderenplatform in op richting is over het nieuwe beleid al overleg geweest. Men kan zich vinden in dit voorgenomen beleid. Het op nieuwe leest schoeien van het ouderenbeleid betekent dat er geen taak meer is voor de Stioch- ting Welzijn Ouderen Waddinx veen, zodat deze stichting - waar van Waddinxvener W.G. van Baarle vice-voorzitter is - kan wor den opgeheven. Het college van Burgemeester en Weethouders zal in het najaar de gemeenteraad nadere voorstellen voorleggen om één en ander nader uit te werken. oud?‘ aan de SWOW is toebe deeld, te veel omvattend is en te complex. Bovendien neemt de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken rond het sociaal cultureel werk voor ouderen en de maaltijdvoor- ziening zoveel tijd in beslag dat het bestuur nauwelijks toekwam aan het opzetten van nieuw be leid. Voorts hebben de wijzigingen door de Wet Voorzieningen Ge handicapten (WVG), de verande ring van de gemeentelijke taak op dit terrein en de fusie tussen de maatschappelijke dienstverlening en de kruisvereniging (De Vier stroom) het taakveld zodanig ver anderd dat veranderingen in de overlegstructuur noodzakelijk zijn. Voorwaarde Het zijn deze omgevingsfactoren die de betrokken partijen tot de Bij 1 kilo kaas naar keuze 1 liter boerenkarnemelk voor I NU AARDBEIENTIJD WADDINXVEEN - Mitac Waddinxveen BV, de werkmaat schappij voor milieutechniek van de Baas Bedrijven aan de Wil- helminakade in Waddinxveen, heeft de produktie van het staal constructiebedrijf Gerben Nederland BV te Leerdam overgeno men. Ook de kantoren en de bijbehorende bedrijfshal van 1.500 vierkante meter, inclusief het goed geoutilleerde machinepark, zijn in handen van Mitac Waddinxveen BV overgegaan. Het en gineering gedeelte zal elders door Gerben Nederland BV wor den voortgezet. De specialistische, geluidsisole- rende maat-produkten (zoals ge- luidsisolerende deuren en afgas ruisdempers voor diesel- en gas motoren), die Gerben Nederland BV fabriceerde voor industriële toepassingen, kunnen uitstekend worden geïntegeerd in de hoogwa- 3 O eekblad voor Waddinxveen Een prettige vakantie toegewenst! V Leverbaar in formaat 10 x 15 en glanzend. Aktie geldt mnd. juli t/m sept. en.een CD van 1 2.95 voor Pak uw eerste vakantievoordeel! Neem fotorolletjes van Fotohome Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. Harteliik gefeliciteerd met jullie diploma BIANCA-CHILO-GITHA-JOKE-JOYCE- LIESBETH-MARIÉLLE-NATHALIE- NICOLE-SASKIA-TINEKE-ARJAN- CHRISTIAAN-DAAN-DIEOERIK- DIEDERIK-ERWIN-GEERT JAN- MARNIX-MICHEL-NICO-PETER- PIETER JAN-RAYMOND-RIENIER- SANDER-WICK-WOUTER OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771XH Boskoop Tel. 01727-13987 VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon: 01828-16119. Groensvoorde 6 Waddinxveen Telefoon: 01828-12937 ZO ZWART/WIT DRUKT NIEMAND NA! 3 DAGEN Hoofdredacteur: Stichting Welzijn Ouderen opgedoekt Telefoon: 05220-65900 Telefax: 05220-60008 Doe-het-zelf materialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating 01828-12596 Noordemde 76a Waddinxveen zuidplaslaan 432, waddinxveen telefoon 01828-18055 telefax 01828-18438 kantoren in gouda, alphen a/d rijn, NVM zoetermeer en waddinxveen - F? SPECIALE ACTIE 135/36 opn., duoverpakking Van ƒ15,- Nu ƒ3,- retour, dus Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6,Waddinxveen. Tel. 01828-13061 Daarom bij het ontwikkelen en afdrukken van uw foto's een vergroting van 20 x 2& er voor p j Daarom een grote pot Candarel zoetstof 4 QQ van 6.75 voor n’.t/y die Mitac Waddinxveen BV reeds fabriceert. De activiteiten van F"""’”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1