Bloed aan deur na snelkraak r Magazijn moet leeg Wandtegels vanaf 15.- pm2 Plavuizen vanaf 25.- pm2 ififi GROENSVOORDE In Waddinxveen geen regionaal koopcentrum ‘La Lingerie blijft open DE HERBERG I Ra lii i<n< Sander Grimmelius maakt platen CDA kiest voor bescheiden ontwikkelingen 35.- 25.- Intrede van dominee op 12 september Kunstkring exposeert in Pelhrimov Verbaast alti j d weer. *DEHEkE\ ZOMER LANG ELKE VRIJDAG EN ZATERDAG 35.- In ‘Verbakel‘-pand F JEANS HOUSE GREENFIELD CO WS1 HARWA f VAKANTIESLUITING Muziek van Waddinxvener (22) populair bij discotheekjeugd Nieuwsblad Onafhankelijk iE [jremmer Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt voor RTW-radio HUIS-AAN-HUIS IN 1 WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE I l J I Waddinx veen VERVOLG VAN DIT ARTIKEL ELDERS IN DIT WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN. SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinrveen Telefoon: 01828-12012 PIRATENJEANS BLOUSES vele kleuren korte/lange mouw DAMES JEANS rood, groen, blauw restant II idrijven. Verkeer DISCOTHEEK REEUWIJK I Scholenfusie AF-centrum Kantoren 48e Jaargang No. 02345 De succesvolle Waddinxvener Sander Grimmelius (22) met zijn neef Marcel Franke in zijn Waddinxveense geluidsstudio, waar I K CONTACT SCHOENEN 5 Woensdag 14 juli 1993 Contactlenzen nodig? Ca dan naar een echte specialist. Bij Grit Optiek krijgt u altijd de lenzen die het meest voor u geschikt zijn. mellow- en undergroundmuziek wordt gemaakt. (Foto: Sjaak Noteboom). Met collecties vol kleuren en vormen en vakmanschap in stofferen. Daarom WS'. Het Anne Frank-centrum zal voor de ouderen volwaardiger moeten Stolberglaan- Kerkweg-Oost- Oranjelaan (inclusief sluipweg via de Beukenhof), Noordeinde-Wad- de, Groensvoorde-Beethovenlaan- Het componeren heeft de Alpher- brink-bewoner tot een creatieve muziekmaker gemaakt. Zijn door braak op platen- en cd-gebied heeft hem inmiddels in de mu ziekwereld een steeds bekendere naam bezorgd. voor Kids 3 kleuren Kerkweg 1 99 Oost naast afrit Hefbrug 2741 HE Waddinxveen Tel. 01 828-1 1 1 73 VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828-16119 Ingezonden mededelingen Hans Verkerk houdt magazijn- opruiming aan de Westkanaal- weg 100 in Ter Aar. Diverse soorten wandtegels en plavui zen, hoog opgeslagen in ons magazijn, worden nu direct aan particulieren verkocht. Het magazijn moet leeg, daarom nu wandtegels vanaf 15.- en plavuizen vanaf 25.- per m2. Een zeer unieke kans die u niet voorbij mag laten gaan. Kom daarom snel en profiteer van onze totale magazijnoprui- ming. Voor informatie 01722- 5564. OPTIE Gediplomeerd Optometrist OV. Contactlensspeoalrst ANVC - AudKien H inkelcenlrum Mul ruime parkeergelegenheid waarna de daders er met een partij kleding vandoor wisten te gaan. Op de deur trof de politie bloed aan, zodat vermoed wordt dat één van de daders zich verwond heeft bij de diefstal. Getuigen hadden een gele op een groene Opel Ascona van de plaats van de diefstal zien wegrijden in de richting van de hefbrug over de Gouwe. Aan de hand van een verspreid politiebericht werd in Rotterdam een soortgelijke auto onderschept, doch de inzittenden van dit voer tuig bleken niet betrokken te zijn bij de inbraak in Waddinxveen. Op maandag 5 juli is bij de politie aangifte gedaan van een inbraak in een auto, die was geparkeerd op Molenring. Nadat een ruitje geforceerd was werd een leren jas uit de auto gestolen. Ook op de Oostpolderweg wer diezelfde nacht in een geparkeer de auto ingebroken. Hier werd een deur geopend en gereedschap weggenomen. Later in de week werd ingebroken in geparkeerde auto’s op de Graanakker, Thorbeckehoeve, Ha verakker en de De Visserhoeve. Hierbij werden elektrische ge reedschappen, zoals boormachi nes, schuurmachines, een zaag- bank en slijptollen ontvreemd. Een cd-speler en cd’s zijn gesto len bij een inbraak in een woon huis aan de Busken Huëtlaan. De daders zijn vermoedelijk binneng- komen door het gebruik van een valse sleutel. In een flat aan de Zuidplaslaan zijn tussen zaterdag 3 en maandag 5 juli een vijftal kelderboxen opengebroken. Uit één van de kel derboxen werden een grijze Bata- vus-tweewieler en een groen-blau- we Gazelle-damesfiets ontvreemd. In de overige boxen konden de daders vermoedelijk niets van hun gading vinden omdat daar niets uit vermist wordt. Ook een bewoner van een flat aan de Werumeus Buninglaan deed bij de politie aangifte van diefstal uit zijn kelderbox. Wanneer de diefstal exact heeft plaats gevon den wist de aangever niet te ver tellen. Wel werd een compressor gestolen. Uit een kelderbox aan de Tessel- schadelaan werd op donderdag 8 juli het nodige gereedschap weg genomen. Later in de week werden twee fietsen uit kelderboxen aan de Werumeus Buninglaan en de Wil genhorst gestolen. Het gaat om WADDINXVEEN - In oktober van dit jaar gaan de leden van de 5-jarige Kunstkring Waddinxveen exposeren in een galerie in het Tsjechische Pelhrimov, waarmee Waddinxveen een vriendschaps band onderhoudt. De tentoonstelling vormt een on derdeel van een zevendaagse kunstreis (2-10 oktober) van de Kunstkring naar Praag en Pehlri- mov, waar galeries en culturele evenementen worden bezocht. gewerkt wordt aan een regionaal bedrijfsterrein voor uitplaatsing Kassenbouw vindt uitsluitend plaats ten westen van de Abraham Weekblad voor addinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN van 1 aan de Zuidkade de verkoopsters Nel Benschop (vooraan) Riet Korver. (Foto: Sjaak Noteboom). moet worden uitgebreid. Voor het lijk een rol weggelegd bij de reali sering van meer accommodaties voor de jeugd, zowel ten behoeve van jongerengroepen en jongeren spanning (jeugdcafé, muzikanten collectief, sport). Het gemeentebestuur moet ook doorgaan met het vinden van ac commodaties voor nieuwe vormen van jeugdactiviteiten, zoals eerder voor scouting, de motorclub Co- mancheros en Het Gemaal. Het CDA wil rekening houden met een stijging van de contribu tie voor volwassenen teneinde de gemeentelijke subsidie aan de Openbare Bibliotheek, die in Waddinxveen een goedlopende voorziening moet blijven, te be perken. Een efficiënt gebruik van het uit te lenen materiaal dient te worden bevorderd. Ten aanzien van het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater blijft het uitgangspunt gehand haafd, dat de leerkrachten volle dig uit de lesgelden moeten wor den betaald. Het CDA wil nagaan op welke wijze Waddinxveen een goed aanbod aan lesmogelijkhe den voor muziek kan behoren. In Waddinxveen moeten nog di verse verkeersknelpunten worden opgelost. Voorbeelden hiervan WADDINXVEEN - In de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juli om twee uur vond een snelkraak plaats bij een kledingzaak aan de Kerkweg-Oost. De voordeur van het pand werd vernield, Groei van de detailhandel wordt bevorderd nabij de Passage. De groei zal in verhouding dienen te staan tot de Waddinxveense be hoefte. Waddinxveen behoeft geen regionale taak als koopcen trum te vervullen. Het bedrijfsleven zal worden ge stimuleerd om meer stageplaat- werkervaringsplaatsen en deeltijdbanen te scheppen. Speci ale aandacht wordt hierbij ge- i die in een verkeren. De gemeente geeft hierbij als werk- WADDINXVEEN - De aan de Alpherbrink wonende 22-jarige Waddinxvener Sander Grimmeli us is een ‘autoriteit* geworden op het gebied van de bij de jongeren en in binnen- en buitenlandse dis cotheken geliefde house-, mellow- en undergroundmuziek. Hij componeert deze eigentijdse muziek in zijn professionele ge luidsstudio in het huis van zijn ouders in de Oostpolderwijk. Hierbij is zijn muzikale neef Mar cel Franke behulpzaam. Het werk van Sander Grimmelius (‘Grimm*) en Marcel Franke (‘Franco*) wordt in samenwerking met de Haagse muziekuitgever meter beschikt over een uitgebrei de collectie ondermode (onder an dere Ten Cate, Warner, Chantel- le, Triumph, Gossaud, Beau Mon de, Aubadwe, Lou Schliesser, Passinata), nachtkleding (onder andere Charmor, Ringella, Lady Pirola, Pompadour, Rösch) en badkleding (onder andere Sun- flair, Maryan, l’Ydea, Rösch) voor dames. ‘La Lingerie* bestaat zeven jaar. De winkel in het Brugcentrum is op maandag is gesloten, kent ver der door de weeks een winkelslui ting van half één tot half twee, is op donderdagavond tot negen uur geopend en is op zaterdag de ge hele dag geopend. Ramon Roelofs op de plaat en de cd gezet, waarbij sucessen niet uitblijven. Door hun produktieve wijze van werken zijn er in een korte perio de van enkele maanden al drie ge luidsdragers in binnen- en buiten land verschenen. De vierde is op komst. De platen en cd’s dragen allemaal mooie en welluidende na men als ‘Simple Symphonies* en ‘Combined Forces*. De muziekwerken, die met name in speciaalzaken voor housemu ziek te koop zijn, vinden moeite loos hun weg naar geïnteresseerde jongeren, disc-jockeys en naar lan delijke enm regionale hitlijsten als de Haagse Flitsende 100. Ook de In ‘La Lingerie*, dat vanaf volgen de week drie weken wegens va kantie is gesloten, wordt het vrou welijke publiek geholpen door Nel Benschop en Riet Korver. Het winkeltje van 100 vierkante Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 VAN MAANDAG 19 JULI T/M MAANDAG 9 AUGUSTUS ZIJN WIJ GESLOTEN. DINSDAG 10 AUGUSTUS ZIJN WIJ WEER OPEN' Zuidkade 6 WaddimKeen Tel. 01820-14000 Donderdag koopavond bekende poppresentator Adam Curry weet inmiddels wat er in Waddinxveen wordt geprodu ceerd. ‘Wat we met onze muziek probe ren is af te wijken van het sampe- len van andere platen. We zijn apart bezig en doen alles zelf. Voor ons is muziekmaken een hobby. Op die manier houden we onze eigen stijl en klank*, vertelt een enthousiaste Sander Grimme lius, die vroeger op de televisie en in het land furore maakte als ster- renimmitator (Michael Jackson) en soundmixer De inventieve en succesvolle Waddinxvener is ook thuis in het reclamevak. De labels voor zijn WADDINXVEEN - Hoewel Ver- bakel Mode en Textiel BV zater dag de winkeldeur definitief heeft gesloten gaat het winkeltje ‘La Lingerie* aan de Zuidkade ge woon door. Het CDA denkt dan aan de aan leg van mini-rotondes, het nemen van snelheidsremmende maatrege len en de aanleg van fietsvoorzie- ningen. Voor ouderen en gehandi capten moet de Belbus blijven rij den, moeten er ratelaars bij ver keerslichten komen en moeten hinderlijke verticale elementen op straat verdwijnen. De verkeersveiligheid voor met name de kwetsbare verkeersdeel nemers verdient aanhoudende zorg, zowel door het herinrichten van onveilige kruisingen en weg- vakken, als het geven van voor lichting en educatie. Maatregelen in dit kader zijn in richting van 30 km-gebieden, bromfietscursussen en een ver- keersveiligheidscursus voor oude ren. De gemeentelijke werkgroep verkeersveiligheid dient breder te worden samengesteld ter verbete ring van het maatschappelijk draagvlak. In het belang van het voortbe staan van alle huidige vormen van onderwijs in Waddinxveen stimu leert de gemeente de fusie van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum, de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO, de christelijke scholenge meenschap voor MAVO-VBO De Wadde en de Boskoopse Don Bosco-MAVO ten sterkste, aldus het CDA. Bij scholenfusies in heg basison- zoekt de gemeente naar mogelijkheden om een goede spreiding van lespunten te kunnen realiseren. Met name dient de ge meente, samen met het rooms-ka- tholiek schoolbestuur, naar moge lijkheden te zoeken om een les- punt in de St. Victorwijk te be houden. De eerste verantwoordelijkheid voor het onderwijs rust bij de ou ders. Dit komt thans in het open baar onderwijs niet tot zijn recht. Het CDA is voorstander van een grotere betrokkenheid van de ou ders bij het openbaar onderwijs door middel van omzetting in bij zonder (neutraal) onderwijs of be sturen via gemeentelijke commis sies (art.61). In overleg met de ouders die dit wensen kan op de openbare scho len de moeglijkheid worden gebo den tot godsdienst- en levensbe schouwelijk onderwijs. Dit geldt uiteraard ook voor allochtone leer lingen. Als onderdeel van de sociale ver nieuwing in het onderwijs wordt het opzetten van huiswerkbegelei ding voor specifieke groepen na gestreefd. Het onderwijs dient jongeren voor te bereiden op ac tieve deelname aan het maat schappelijk leven. Het is daarom muziekwerken worden op een heel creatieve en vindingrijke ma nier door hemzelf gemaakt. De il lustraties zijn apart en kleurrijk. Sander Grimmelius is in korte tijd doorgebroken op de muziek markt, waarin met name de jonge ren zich zo thuisvoelen. De Wad dinxvener voelt feilloos aan welke muziek zijn leeftijdgenoten op prijs stellen. SPIJKERBROEK New Star AA 49.95 2 voor Verbakel BV gaat gewoon door. Op de foto bij de winkel nieuwe predikant van wijk Noord I en van de Centrale Hervormde Ge meente in de vacature van de naar Vriezenveen vertrokken ds. J.W. Goossen, zal zondagmiddag 12 september in de hervormde Bet- helkerk (Bilderdijklaan) zijn in trede doen. In de morgendienst op die dag zal bij in het ambt worden bevestigd door ds. A.W. van der Plas, de predikant van wijk Oost, die in de vacaturetijd optreedt als consu lent van wijk Noord. Ds. Zonnenberg is 39 jaar, ge trouwd en heeft 4 kinderen. Hij zal gaan wonen in de pastorie aan de Weidezoom. clusief wethouder Jan Hielema) heeft. In de nieuwe fractie zullen gaan ontbreken fractievoorzitter Gerrit van den Berg en oud-wethouder Paul van Schie. Beiden hebben aangekondigd het na deze raads periode voor gezien te houden. De nieuwe CDA-lijsttrekker is waar schijnlijk wethouder Jan Hielema. sen, Tot eind augustus hebben de d CDA-leden de gelegenheid reac- ale aandacht wordt hierbij ge- ties en amendementen te geven vraagd voor groepen op het concept-gemeentelijk ver- achterstandpositie v; kiezingsprogramma 1994-1998. -v’ Het programma zal uiteindelijk gever het voorbeeld. In het welzijnswerk wil het CDA speciale aandacht besteden aan ouderen (die hulp behoeven bij het zelfstandig blijven functione ren in de maatschappij)jongeren (die in hun groei naar volwassen heid dreigen te ontsporen), leden van minderheidsgroepen (die pro blemen hebben met de noodzake lijke integratie in de maatschap pij), gehandicapten (die hulp be hoeven bij een volwaardige en zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij), vrouwen (in hun streven naar gelijkwaardige derwijs zond bedrijfsleven diverse soorten posities), inwoners van Derde We- mnoeiii reldlanden en Oost-Europa (in hun strijd voor een volwaardiger aandeel in de welvaart) en kunst en cultuur (waardoor Waddinxve- ners de mogelijkheid krijgen om een groene damesfiets van een on bekend merk en een bruine Bata- vus-damesfiets, voorzien van blau we fietstassen. Bij een inbraak in twee bedrijven aan de Dorpstraat in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 juli werd door de daders een enorme ravage aangericht. Men wist bin nen te komen door het ingooien van een ruit. De inbrekers doorzochten vervol gens het gehele gebouw, waarbij ze een behoorlijke puinhoop aan richtten. Ze wisten er tenslotte met een geldbedrag vandoor te gaan. Via een tussendeur van dit bedrijf wist men ook een aangrenzend pand binnen te dringen. Ook hier werd grondig gezocht en wist men een klein bedrag aan geld mee te nemen. De technische re cherche van de politie heeft een sporenonderzoek ingesteld. Op donderdag 8 juli is bij de poli tie aangifte gedaan van diefstal van negen hete luchtverwarmers met een waarde van enkele tien duizenden guldens. De verwar- mers werden vermoedelijk al in de nacht van zaterdag 19 op zon dag 20 juni ontvreemd uit een be drijfspand op het bedrijvenpark Coenecoop. WADDINXVEEN - Ds. C.D. ‘La Lingerie' (ondermode, foundation, nachtmode, badmode) Zonnenberg uit Benschop, de WADDINXVEEN - Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) »jn Juliana van streeft naar een bescheiden ontwikkeling van Waddinxveen, ^^B^ost, Gouda Winkelcentrum Nieuwe Markt. Agmetenstraat 6. Tel 01820-16055 Winkelcentrum Bloemendaal 41. Tel. 01820-52208 Contactlensinstituut Korte Tiendeweg 12. Tel 01820-15477 Waddinxveen Passage 220. Tel. 01828-14505. Contactlenzen van Grit: een ’must’ voor het oog. waarbij overigens zo weinig mogelijk blokkades voor toekomsti ge ontwikkelingen worden opgeworpen. Groei van de detailhan- v,>w»B,wJuv-UvCliiv»wi«>au- del - die in verhouding dient te staan tot de Waddinxveense be- -Chopinlaan, Groensvoorde en Ju- hoefte - wil het CDA bevorderen ‘nabij de Passage*. ‘Waddinx- fiana van Stolberglaan-Esdoor- veen behoeft geen regionale taak als koopcentrum te vervullen*, nlaan-Chopinlaan. vinden de christen-democraten. Dat zijn enkele aandachttrekken de punten uit het 15 pagina’s en in totaal 17 hoofdstukken omvat-^ van milieu-hinderlijke bedrijven, tende concept-gemeentelijk ver- Kassenbouw vindt kiezingsprogramma 1994-1998 van het CDA, dat nu een fractie Kroesweg voor in Waddinxveen te van zes gemeenteraadsleden (in- verplaatsen kassen. WADDINXVEEN - De wekelijk se kerkuitzending van de lokale RTW-radio wordt zondagmorgen 18 juli verzorgd door de Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). De uitzending begint met gospel muziek (9.00 uur), gevolgd door een Bijbelverhaal voor de kinde ren (9.15 uur). De kerkdienst, die tussen 9.30 en 10.40 uur wordt uitgezonden, is de opgenomen morgendienst van 11 juli met ds. J. van der Haar uit Gouda. Het programma omvat verder kerkmuziek (10.40 uur), psalmen en gezangen 11.15 uur) en poë zie (11.45 uur). De sluiting is om 12.00 uur. De volgende radiouitzending van de Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt) is op zondag 22 augustus. Dan zal het onderwerp ‘De Tien Geboden* centraal staan. door de algemene ledenvergade ring op dinsdagavond 28 septem ber worden vastgesteld. In die maand komen ook de nu nog ontbrekende inleidende hoofdstukken over de gemeente lijke uitgangspunten van de chris ten-democraten en de belangrijke financiële vertaling van het CDA- verkiezingsprogramma beschik baar, zo laat CDA-secretaris Mo nique Koeckhoven de leden we ten. Het CDA schrijft in het concept verkiezingsprogramma een ge- -* - bedrijfsterreinen van groot belang te achten. Die plekken moeten ook goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, per fiets en per auto. Voor industrie- en handelsvesti- zich verder te ontplooien), gingen moeten Coenecoop 2 en 3 verder ontwikkeld worden. Het bedrijventerrein Doelwijk moet gaan functioneren. Ook de toneel- de plek worden voor distributie- zaal aan het Jan van Bijnenpad en transportbedrijven. moet beter gaan draaien. Langs de Limaweg en de spoor- De accommodatie voor het wel- lijn is ruimte voor kantoren. Met zijnswerk in de wijk Zuidplas Gouda en Moordrecht wordt ge- r J-<--- werkt aan de totstandkoming van particulier initiatief is nadrukke- een regionaal bedrijfsterrein. --J- Ten behoeve van Boskooopse cul tures wordt een begrensde uit breiding ten noorden van de Brugweg mogelijk gemaakt. Mee- inloop als voor uitgaan en ont- -- ^44™-'J 44. t/A --

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1