Groeten uit Waddinxveen Kwekers bezoeken PIANO’S KEYBOARDS ORGELS MEGA-COLOR Lokaal tv-programma in september op buis collega-kwekers Minder kerosineschepen FOTO'S JONGE KAAS I» MEGA-COLOR Ter gelegenheid van 760jaar Waddinxveen Nieuwsblad Onafhankelijk Vraagt Drs. Stoffeerders. Huurvergoeding OhOliillzVIEIJI REH0RST Maand voor aanleg tweede mini-rotonde Rabobank biedt student gratis extra’s WADDINXVEEN De Rabo bank Waddinxveen biedt studen ten gratis extra’s. v VOORDELIG UIT BIJ DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN HOLLANDS-MIDDEN ■UIDPIAS WS' HARWA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE 2-UURFOTOSERVICE WONING] 1 kilo I y flremmer SCHOENEN I DROGISTERIJ/PARFUMERIE korting bij ontwikkelen en afdrukken Begin uw vakantie met de voordelige rolletjes van FotoHome U gaat nog met vakantie?! Ook grote sortering fotoboekjes, fotoboeken, fotolijstjes, enz. Met professionele verf van Sikkens glanst uw huis 2 jaar langer. SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddiniveen Telefoon: 01828-12012 Dorpstraat 76 Tel. 01828-32002 Waddinxveen Volop keus - Volop voordeer ■BOOT IwaardebonI Terug van weggeweest?! De afdrukken van FotoHome zijn goed en goedkoop. Aanbieding: 3 foto's voor de prijs van 1 Erj cjj I Ook uw foto 's: Zeer snel! Vandaag rolletje brengen, morgen foto's kijken. En op Kodakpapier afgedrukt, dus de kleur blijft zelfs na jaren nog mooi. Nu VERGROTING 20x30cm) voor 1.95 •fff KEIJZER Film Exposities hï De in Waddinxveen wonende Teleac-regisseur Wim G. 2.50 9.50 E [STOFFEERDER] I Want schitterend tapijt moet ook perfect gelegd worden. Dat is de kracht van WS'. WADDINXVEEN - Ze bestaan. Prentbriefkaarten met ‘Groeten uit Waddinxveen4. Ze worden ver kocht bij de plaatselijke boekhan dels en bevatten ook karakteristie- heeft van die koopstroom over het water (zoals de Kamer van Koop- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i PASSAGE 19 - S 11244 I ZUIDPLASLAAN 192-WADDINXVEEN VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828-16119 KERKSTRAAT 2 - 28. BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02346 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN J Woensdag 21 juli 1993 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Het kaartje ‘Groeten uit Waddinxveen1 van Rijnkand Offset. ciale Weg- Noordringdijk. Mini- rotondes zijn verkeersveiliger dan gewone kruispunten en goedkoper doordat dure verkeerslichtinstalla- ties achterwege kunnen blijven. WADDINXVEEN - De gemeen telijke huurvergoeding voor het bij de hervormde Bethelschool in gebruik zijnde noodlokaal is be paald op f 25.500,- in de periode augustus 1985 - augustus 1988. i—-1 Kantoorboekhandel I Ilil^F Kon. Wiïielminaptem 6.Waddinxveen -U-bJ” Tel. 01828-13061. Een prentbriefkaart met de voor de pleziervaart geopende Waddinxveense hefbrug over de Gouwe. (Foto: Van Leer’s Foto- drukindustrie BV). WADDINXVEEN/BLEISWIJK - DLv m De Meern regelt voor vrijdag 1 oktober dat tuinders in het gebied van de groente en fruitveiling De Kring (Bleiswijk en Waddinxveen) bij hun collega’s op bezoek kunnen om te zien hoe de waterhuishouding rond het kweken van groente, snijbloemen en potplanten ver loopt. De collega-visite gebeurt in het kader van de ‘Waterweek' (28 september - 1 oktober), opgezet door DLV, welke organisatie van uit 48 regionale vestigingen tech nische en economische adviezen geeft aan boeren, tuinders en hun medewerkers in heel Nederland. De Waterweek is bedoeld voor ondernemers met een glasgroente- of bloemistenbedrijf en beoogt het stimuleren van een verant woord watergebruik op het tuin bouwbedrijf. Om te laten zien welke mogelijkheden hiervoor zijn kunnen tuinders een bezoek brengen bij een aantal collega-be- drijven. Voordat de Waterweek start ont vangen alle glastuinders in Neder land via de DLV een folder met daarin informatie over het water gebruik op hget glastuinbouwbe drijf. Tegelijkertijd ontvangt iede re glastuinder een uitnodiging om een bezoek te brengen aan enkele bedrijven in de eigen regio. Tijdens de waterweek staat niet alleen het gebruik van water cen traal. Veel aandacht is er deze week ook voor de opslag en het transport van water. Onderwerpen waar de belangstel lenden voor deze Waterweek vol op informatie over kunnen krijgen zijn het aanleggen van een water bassin, de recirculatie van draina gewater, soorten ontsmettingsppa- ratuur, opvang van spoel- en spuitwater, opvang van schrobwa- ter, werken met koelwater, de wa terkwaliteit, teeltsystemen en de bijbehorende watergeefsystemen en aanpassen van de kasconstruc tie. Op bedrijven die hun deuren open zetten voor college-onderne- mers zijn bedrijfsdekundigen van DLV om een toelichting te geven. Op een aantal bedrijven zijn in- formatie-stands aanwezig van ver schillende organisaties waaronder zuiveringsschappen, het Land bouwschap en de provincies. ZR ste rivier de Hollandsche IJssel ,naar het Deltagebied en anders om. Weer zo’n toeristisch gege ven, waar in Waddinxveen onvol doende van wordt geprofiteerd. te WADDINXVEEN - Het wegen bouwbedrijf Versluys en Zonen BV uit Bodegraven heeft een maand uitgetrokken voor de aan leg van Waddinxveens tweede mi ni-rotonde in de Beijerincklaan ter hoogte van de in aanleg zijnde Zuidelijke Rondweg. Voor het verkeersplein zullen er tussen maandag 16 augustus en donderdag 16 september werk zaamheden worden uitgevoerd. Het verkeer zal niet worden om geleid en moet dus in die periode enige overlast voor lief nemen. Waddinxveen beschikt al over een mooie met vaste planten beplante mini-rotonde op het kruispunt Sniepweg-Dreef-Esdoornlaan. De derde komt op de kruising Chopi- nlaan-Esdoomlaan-Kerkweg-W est. Het gemeentebestuur heeft afge zien van de plannen om een ver keersplein bij het winkelcentrum ‘de Passage1 aan te leggen ter hoogte van de kruising met de Kerkweg-Oost, Juliana van Stol- berglaan en Kanaalstraat. Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland heeft aangekondigd een mini-rotonde te zullen realiseren in de Henegouwerweg ter hoogte van de op- en afrit naar rijksweg Al2 (Utrecht-Den Haag). Bij ’t Weegje in Waddinxveen- Zuid is op Moordrechts grondge bied een verkeersplein in aanleg ter hoogte van de kruising Provin- beelden van het Gouwedorp. In deze zomertijd, waarin het in eigen land op vakantie weer ver rassend hoog scoort, is het mis schien voor de grotere groep thuisblijvers een goede gedachte eens een ‘vakantiekaartje' uit Waddinxveen te versturen. Een bijzondere plaats, gelegen tussen Boskoop (met het grootste aaneengesloten sierteeltcentrum ter wereld) en Gouda (met de langste kerk, het oudste stadhuis en het oudste ‘hotel1 van Neder land). Waddinxveen is ook nog eens 760 jaar oud, heeft het laagste polder- waterpeil ter wereld (min 6 meter NAP) en bezit met Waddinxveen- Noord het laagstgelegen spoor wegstation op deze aardbol. Bovendien bevindt zich binnen de gemeentegrenzen een unieke ‘strafgevangenis1 voor (opgelegde) schepen in een zijarm van de Gouwe bij ’t Weegje in Waddinx- ven-Zuid. Dat zijn toch stuk voor stuk toe ristische attracties die menig VVV-kantoor (dat ondanks jaren lange pogingen daartoe van toeris tisch wethouder Karei van Soest (VVD) nog niet in Waddinxveen aanwezig is) zouden doen water tanden. De al jarenlang meegaande Wad dinxveense prentbriefkaarten wor den natuurlijk gesierd door beel den van de Gouwe en de hefbrug, maar ook door (gedateerde) kleurenfoto’s van het gemeente huis, Huize Souburgh, een ‘Ge zicht op de Petteplas', de Brug- kerk (Kerkweg-Oost), de Bethel- kerk (Bilderdijklaan), de Imma- nuëlkerk (Prinses Beaxtrixlaan) en zeer rustige ‘straatbeelden' (Koningin Wilhelminaplein, Ka naalstraat). ‘Groeten uit Waddinxveen' was de kaart die Rijnland Offset aan de Maarten Schoutenstraat naar relaties stuurde om een vakantie periode van twee weken aan te kondigen. Een leuke, fleurige en originele prentbriefkaart, die de indruk geeft dat Waddinxveen aan zee ligt. Er is veel zand te zien, een enkele palmboom en helder blauw water. Wellicht de Gouwe, Neerlands enige staande-mast-route van het Ijsselmeer via Neerlands smerig- Studenten vinden dat ze met te weinig geld moeten rondkomen. In ieder geval is duidelijk dat het geen vetpot is. De Tweede Kamer trekt zich daar weinig van aan. Besloten is om de basisbeurs voor MBO’ers per 1 juli te verlagen. Ook scholieren met een beurs gaan er op achteruit. Studenten aan een hogeschool of universiteit blijven nog even bui ten schot. Om de financiële ’zor gen’ wat te verlichten, komen banken studenten tegemoet. Op het gebied van bankieren heb ben studenten duidelijke wensen: geld moet snel en eenvoudig op te nemen zijn en betalingsgemak mag niets kosten. Met de tarieven die door de ban ken zijn ingevoerd, willen ze niets te maken hebben. Omdat het budget van studenten toch al zo krap is, hebben diverse banken daarom besloten diverse ’studen- ten-bankdiensten’ in te voeren. Een goed voorbeeld is de Rabo bank. Iedereen vanaf 17 jaar die een studiebeurs ontvangt (of gaat ontvangen) kan hier een speciale Studentenrekening openen. Extra’s zijn onder meer: altijd gratis geld opnemen via de geld automaat; als de studiebeurs bin nen is wordt direct een gratis af schrift verstuurd; gratis Europas; gratis Museumjaarkaart, en voor delig ‘roodstaan’ tot 2.000,-. De Studentenrekening van de Ra bobank is onderdeel van een heel pakket financiële diensten voor studerenden. Andere onderdelen zij het Educatief Krediet (HBO en WO-studenten kunnen geld le nen tegen aangepaste voorwaar den) en een speciale schadeverze kering (inboedel, aansprakelijk heid en ongevallen). Studenten die nü een Studentere- kening openen krijgen het Easy Money kortingsboekje cadeau. Het gaat om een boekje met zo’n 200 coupons die korting geven tot 50% bij de Bijenkorf, Free Re cord Shop, Dixons en andere win kels. Ook in eetcafé’s en biosco pen is er geld mee te besparen. WADDINXVEEN - Eind vol gend jaar zal de nieuwe kerosine- pijpleiding tussen Rotterdam en Schiphol in gebruik worden geno men. Dit zal het aantal tanksche pen door de Gouwe wel drastisch verminderen, maar niet helemaal beëindigen. Dat betekent dus niet het comple te einde van de risicovolle kerosi- netransporten over water door de - bebouwde kommen van Waddinx veen en Boskoop. De betrokken oliemaatschappijen en de KLM hebben namelijk bedongen dat ze niet verplicht zijn de hele kerosi- nebehoefte via de pijpleiding aan te voeren. Reden is dat het vervoer per De pijpleiding van Defensie wordt in de buurt van Zoetermeer aan gesloten op een reeds bestaande leiding van de NAVO. Dit maakt het mogelijk vliegtuigbrandstof uit de raffinaderijen in de Euro poort en zelfs vanuit het Zuid- franse Marseille naar Schiphol te transporteren. Op korte termijn wordt een over eenkomst gesloten tussen Aircraft Fuel Supply en het ministerie van Defensie in Den Haag. schip goedkoper is. De oliemaat schappijen staan echter wel onder grote druk van de gemeenten die van het transport af willen. Gemeenten langs de vaarroute, zoals Waddinxveen, Boskoop, Al- phen aan den Rijn en Jacobswou- de, is het transport per schip een doorn in het oog. De tankschepen vormen immers een potentiëel ge vaar, alle veiligheidsmaatregelen ten spijt. Al jaren is er sprake van transport via een pijpleiding van het minis terie van Defensie. Deze leiding heeft een capaciteit van 2,5 mil jard liter per jaar, wat voldoende is om de behoefte van Schiphol op dit moment tweemaal te dek ken. Weekblad voor Waddinxveen ber officieel zal worden geopend, is in handen van de tentoonstel lingscommissie van de vereniging. Het Historisch Genootschap Waddinxveen telt inmiddels een 90-tal leden. Van de speciale bij ’s Rijks Munt in Utrecht geslagen herdenkingspenning 750 jaar Waddinxveen zijn er inmiddels een 60-tal verkocht. De eerste le denvergadering van de vereniging zal in oktober-november van dit jaar worden gehouden. De op 20 april van dit jaar opge richte en door de gemeente ge subsidieerde historische vereni ging, die laatst van de 75-jarige suikerwerkenfabriek Schuttelaar BV (Kanaaldijk) een gift van 5.000 gulden kreeg, werkt aan een kwartaalblad, waarvan het eerste nummer in september zal verschijnen. Het initiatief om de kerosine per leiding te laten plaatsvinden is uitgegaan van een samenwerkings verband tussen de KLM en tien oliemaatschappijen, onder- de naam Aircraft Fuel Suplly. De in Waddinxveen wonende Teleac-regisseur Wim G. van Baarle in de regiewagen tijdens de tv-uitzending ter gelegen heid van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen in april 1983. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). Op zaterdag 11 september is het ook Open Monumentendag in de monumentale hervormde Brug- kerk (Kerkweg-Oost) en de Re monstrantse Kerk (Zuidkade). In die periode (zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 september) wordt er eveneens een expositie gehouden over het 75Ó-jarige Tsjechische Pelhrimov, waarmee Waddinxveen sinds kort een offi ciële vriendschapsband onder houdt. Het Historisch Genootschap Waddinxveen presenteert aan het Raadhuisplein voorafgaande daar aan van vrijdag 3 tot en met za terdag 11 september de histori sche expositie ‘De Waddinxveen se industrie' over het vroegere be drijfsleven in dit Gouwedorp. De voorbereiding van deze exposi tie, die vrijdagmiddag 3 septem- handel en Fabrieken voor Mid- geopende en uit 1936 hefbrug ale onderzoekers een ‘industrieel - monument'. Het dorp (bijna 26.000 inwoners) den-Holland dat steeds placht te zeggen) alleen maar 'last' door een nog vaker voor het verkeer l&l VAKMENSEN VRAGEN OM SIKKENS SCHILDERWERKEN Burg. Colijnstraat 53, Boskoop Tel. 01727 - 13160 WADDINXVEEN - Er wordt in Waddinxveen weer gewerkt aan een bijzonder lokaal televi sieprogramma. Het program ma, dat waarschijnlijk zater dag 11 september zal worden uitgezonden op, staat in het teken van Waddinxveen 760 jaar en zal heden, verleden en toekomst belichten. In april 1983 werd voor het eerst een drie uur durend televisiemag- azine uitgezonden ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Dat gebeurde toen met de kersverse zendmachtiging van de Stichting Radio en Televi sie Waddinxveen (RTW). Er werden destijds ook drie lokale radioprogramma’s de ether inge stuurd. Bij de produktie van het nieuwe televisieprogramma is een aantal Waddinxveners betrokken, dat hiervoor tien jaar geleden ook al in de weer was, zoals Teleac-re gisseur Wim G. van Baarle (Peuleyen). Belangrijk onderdeel van het tv- programma op zaterdag 11 sep-1 tember is de onlangs ontdekte his torische film ‘Hoe het hier reilt en zeilt', die destijds door de lan delijke Filmactie voor verenigin gen in Enschede werd gemaakt in opdracht van het ‘fanfarecorps’ Concordia. Fragmenten uit de in 1963-1964 gemaakte stomme zwart-wit-film zijn dinsdagavond 20 april ver toond in de Ontmoetingskerk tij dens de viering van het 760-jarig bestaan. Dat leek een beetje op de ‘gezelli ge besloten filmvoorstellingen' op maandag 3 en dinsdag 3 novenber 1964 in het ‘Gereformeerd Vere nigingsgebouw' (Stationsstraat) toen de Waddinxveense bevolking in zes middag- en avondvoor stellingen voor het eerst konden over de Gouwe. Volgens provinci- genieten van de rolprent. Het bij- programma bestond uit teken films en de 'oerkomische' film ‘Lachen is gezond'. Bij de vormgeving van het lokale tv-programma, dat met enkele ex tra activiteiten (historische ten toonstelling en -speurtocht) zal worden aangekleed, zijn mede be trokken de lokale RTW-radio en de Vereniging Historisch Genoot schap Waddinxveen. Met het gemeentebestuur is afge sproken dat de originele kopie van de historische film, die zo volle dig mogelijk op het scherm zal worden gebracht, ook tweemaal in de trouwzaal van het gemeente huis zal worden vertoond. Dat zal vermoedelijk gebeuren op zaterdag 3 en zaterdag 11 septem ber. Dat is twee weken voordat de jaarlijkse Gemeentedag zal wor den gehouden (zaterdag 25 sep tember), een landelijk evenement waaraan ditmaal ook door de ge meente Waddinxveen zal worden deelgenomen. Eind 1994 wordt een kerosine-pijpleiding in gebruik genomen. Dit zal het aantal tankschepen door de Gouwe wel verminderen, maar niet helemaal beëindigen. De schepen varen vooral in de Boskoopse bebouwde kom vlak langs huizen aan beide zijden van de Gouwe. (Foto: Peter Veen- stra). i W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1