trein vervangen Minister vraagt steun voor hardhoutbeleid Sneltram kan GROENSVOORDE Op de lijn Gouda - Alphen aan den Rijn Rectificatie Tentweek Aantal auto inbraken opgelost lOO.OOOste bezoeker De Sniep Opdracht voor Theo den Boon Nieuwsblad Onafhankelijk Plannen voor uitbreiding zwembad Succes-Mimpen ANWB-erkend Nieuwe VAC- iraiisaue van taxen, miaueien en be tovenaar Van Oz, breekt sneller dan UW WONING KRIJGT ER EEN KLEUR VAN Politie neemt geluidsapparatuur in beslag HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WS1 HARWA S. ATTEMA 68B55 Woensdag 28 juli 1993 jullie denken, los. Bremmer SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinrveen Telefoon: 01828-12012 Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz Vervoerregio’s Winterseizoen Sneldiensten Mogelijkheden dPe Werknemers Tarief stijgingen Bevoegdheden Winkelcentrum I Waddinxveen eekblad voor addinxveen zon en lente aan hun leden. den Rijn, gezien vanaf de Welke kleurcombinatie u ook zoekt, u krijgt bij ons altijd een kleurend advies. Desgewenst aan huis. Zo staat u er altijd gekleurd op. Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. maakt i door grote tentoonstelling in de raad zaal van het gemeentehuis, die twee jaar geleden werd geopend Hoofdredacteur: BJ. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN - De politie heeft bij een 49-jarige bewoner van de Jan Dorrekenskade-West in Waddinxveen geluidsappara tuur in beslag genomen. De man bleek zich herhaaldelijk aan geluidsoverlast schuldig te hebben gemaakt. De waarschu wingen aan zijn adres hadden geen resultaat. In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 juli kwam er om kwart voor één weer een klacht binnen. Toen de politie ook zelf de ge luidsoverlast had geconstateerd werd besloten tot actie over te gaan. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828-16119 In het afgelopen jaar is veel aan dacht besteed aan de uitvoering van het door de randstedelijke streekvervoerders NZH, Centraal Nederland en Westnederland en de holding van de VSN-groep in 1990 gepresenteerde plan Vrij Baan 21. Doel van dit plan is het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor automobilisten. Het plan voorzien in de ontwikke ling van een basisnet en een snel- net. Het basisnet biedt de moge lijkheden aan een ieder, zo dicht mogelijk bij huis in te stappen. Het snelnet dient een aantrekke lijk alternatief voor de auto te worden in het woon-werkverkeer. In het afgelopen jaar zijn vier ex tra sneldiensten ingevoerd tot een totaal van veertig. Westnederland probeert zo goed mogelijk in te spelen op de ver voerregio’s, zoals die nu vorm be ginnen te krijgen. Deze moeten gaan aansluiten bij een passende regionale bestuurs vorm met verschuiving van be voegdheden en middelen naar re giobesturen. Voor het komende winterseizoen heeft de bedrijfsleiding van het Gouwebad enkele kleine wijzigin gen aangebracht. Zo zal in navol ging van de donderdagochtend ook de dinsdagochtend een speci ale doelgroepenochtend worden. Een drie-generatieochtend waar het Gouwebad voor alle leeftijds groepen een programma presen teert, zoals baby-zwemmen, aqua- robic, meer bewegen voor oude ren. Een ochtend vol gezellige, sportieve aktiviteiten. Voor verdere informatie kunt u bellen met het Gouwebad De Sniep, tel. 01828-30444. WADDINXVEEN - Van 11 t/m 13 augustus staan er in Waddinx veen in de Zuidplas en in de Win gerd een aantal evangelisatieten- ten. In zowel de Zuidplas als in de Wingerd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bovendien staat er in de Wingerd ook nog een tent voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Er is van alles te doen vanaf ’s morgens tien uur, ’s middags twee en ook is er een vol avondprogramma. zoveel mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Het bedrijf werkt met verschillende soorten busverbin dingen, taxivervoer, individueel busvervoer en trams. Via een aparte publikatie bij de circulaire worden de gemeenten geïnformeerd over het gebruik van tropisch hardhout in de wo ning- en utiliteitsbouw en over de te maken afwegingen bij het ge bruik van alternatieven. De gemeente heeft als opdracht gever en uitvoerder van werk zaamheden de mogelijkheid eisen Theo den Boon hield in 1991 een te stellen aan het materiaalge bruik. Zij kan tropisch hardhout selectief toepassen of afzien van het gebruik ervan in plantsoenen, door de oud-bollenpeller, oud- bruggen en straatmeubilair. I Ook kan de gemeente afspraken VVD-minister‘ Harry C.M. Mens, maken of overeenkomsten sluiten met opdrachtgevers en uitvoer ders over het gebruik van tropisch hout. Daarnaast kan de gemeente voorlichting geven over alternatie ven voor tropisch hardhout en over de mogelijkheden om tot se lectief gebruik over te gaan. voor de praktische betrouwbaar- Geen wetgeving Het is juridisch niet mogelijk in de gemeentelijke bouwverorde- Uit recent onderzoek van Verkeer en Waterstaat komt naar voren dat de prijsmaatregelen duidelijk invloed hebben op de vraag naar vervoer. Westnederland verwacht dat de voortdurende tariefstijgin- gen een negatieve invloed op de vraag naar openbaar zullen heb ben. ‘Zeker ingeval het flankerend mobniliteitsbeleid van de over heid niet eenduidig is', aldus het jaarverslag. De gemidde'ae reiziger legde in 1992 meer kilometers af dan de jaren daarvoor. Van invloed daar op was de Floriade Express en het invoeren van vier nieuwe sneldien sten, waarvan twee vanuit Bos koop via Waddinxveen naar Den Haag. Op andere diensten was een afname te zien van het aantal reizigers. KVP’er, makelaar en ‘kandidaat- In de Lunterense galerie van Wil- leke en Wietze Landman, waar ook werk van de Waddinxveense Anke Mensink is geëxposeerd, was ook nieuwe glasunica te zien van de gepensioneerde glaskunste naar en -ontwerper Floris Mey- dam (1919). De Lunterense gale rie is door de minister van WVC toegelaten tot de rente-subsidiere- geling kunstaankopen. Het schitterende werk van Theo den Boon (1941) is uiterst moei- 48e Jaargang No. 02347 WADDINXVEEN - Ook voor de toekomst liggen de plannen al weer klaar voor een uitbreiding van voorzieningen. Na het zomerseizoen zal men starten met de eerste fase van het masterplan. Dit plan zal tot 1997 zorgen voor een continue verbete ren van het Gouwebad De Sniep Zo zal begonnen worden met verbouwing van het openlucht bad. Het nu aanwezige wedstrijd- bad zal veranderen en een grote waterspeeltuin worden, waardoor ook vele jonge gezinnen in de zo mer buiten kunnen recreëren. Voor het sub-tropisch gedeelte van het Gouwebad zal het nu ko mende uitzwembad een zeer aan trekkelijke uitbreiding zijn. Alle bezoekers kunnen dan zomer en winter in de openlucht zwem men. Een watertemperatuur van 30°C zorgt ervoor dat ook als het vriest dit een zeer aangenaam ver toeven is. t Gouda-Alphen aan P spoorwegovergang in de Zuidelijke Dwarsweg. Rechts I en 2. Halverwege de lijn is derde NS-halte gepland. (Foto: Archief - WADDINXVEEN - Bedrijfslei der de heer W.J. van Yperen ont ving op woensdag 21 juli de lOO.OOOste rekreatieve bezoeker van 1993 in het Gouwebad De Sniep. De heer en mevrouw Eind hout werden samen met hun kin deren Johan, Mariëlle en Marco letterlijk in de bloemetjes gezet. Een verrassende gebeurtenis als je wilt komen zwemmen en plotse ling word je aangesproken en ge feliciteerd met het feit dat je de lOO.OOOste bezoeker bent. Erg attent en leuk, bloemen voor mevrouw Lindhout, kadootjes voor de kinderen en bonnenboek jes voor vele malen gratis zwem men, waren toch een leuke bin nenkomst voor deze woensdagoch tend. WADDINXVEEN - Met de aan houding van een 20-jarige Wad- dinxvener heeft de Waddinxveen se politie een groot aantal auto-in- braken in met name Waddinxveen en Gouda opgelost. In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 juli j.l. kreeg de politie IJssel en Gouwe, waarvan Wad dinxveen deel uit maakt, de mel ding dat een man zich verdacht ophield op een parkeerplaats aan het Kuiper Rietbergenplantsoen. De man had zich bij komst van de politie verstopt in de bossages. In de nabijheid trof de politie een opengebroken auto aan. In de loop van het onderzoek be kende de aangehouden man een kleine honderd inbraken in auto’s te hebben gepleegd in Waddinx veen en Gouda. Zijn buit bestond uit duurdere radiomerken en ge reedschap. De politie schat dat er voor tienduizenden guldens scha de is toegebracht. De Waddinxvener is voorgeleid voor de officier van justitie te Rotterdam en is inmiddels weer in vrijheid gesteld. De gestolen goederen zijn door de verdachte o.a. verkocht aan een 31-jarige Goudse en 59-jarige Gouwenaar, die inmiddels ook door de politie aangehouden en verhoord zijn. In de woning van het Goudse stel werden een partij goederen inbeslaggenomen afkom- stig van de eerder genoemde in braken. Naar de herkomst hiervan wordt verder onderzoek verricht. De overige buitgemaakte goede ren zou de Waddinxvener afgezet hebben op de markt. De vrouw is na verhoor in vrijheid gesteld. De man is voorgeleid voor de officier van justitie te Rotterdam. De politie sluit meerdere aanhou dingen in dit onderzoek niet uit. Ook de herziene Woningwet en het Bouwbesluit (beide op 1 okto ber 1992 in werking getreden) ge ven geen regels met betrekking tot het gebruik van tropisch hard hout. Deze 1995-doelstelling i deel uit van de inmiddels overheid en bouworganisaties on dertekende Beleidsverklering Mi- lieu-taakstellingen Bouw 1995. Door middel van de circulaire wordt de gemeenten inzicht gege ven in de mogelijkheden voor ge meentelijke toepassing van het be leid zoals vastgelegd in het rege- ringstandpunt en het convenant. De circulaire is tot stand geko men in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de circulaire wordt onder meer ingegaan op de kostenafweging, het obderhoudsaspect, de moge- lijkhedenm voor selectieve toepas sing van tropisch hardhout en het gebruik van alternatieve materia len. Ter verbetering van het bedrijfs resultaat moest het afgelopen jaar bij het openbaar vervoer een be zuiniging van ruim vier miljoen gulden worden doorgevoerd. Ondanks het effect daarvan wer den in het afgelopen jaar 70,8 miljoen reizigers vervoerd, Dat betekent een vermindering van slechts 1,5 procent ten opzichte van het topjaar 1991. De groei van 1991 en 1992 kon daarmee vastgehouden worden, ondanks het schrappen van een aantal niet rendabele ritten en de door de minister van Verkeer en Waterstaat opgelegde tariefverho- gingen. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Een sneltram over de bestaan de spoorlijn tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Of deze in 1935 in gebruik genomen railverbinding inderdaad voor een sneltramroute gebruikt kan worden wordt door NV Verenigd Streekvervoer Westnederland in Boskoop uitgezocht, zo blijkt uit het pasverschenen jaarverslag over 1992 van de Westneder land-groep. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Minister Hans Alders van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeninen Miliebeheer heeft ook aan de gemeente Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle een circulaire gestuurd over het gebruik van tropisch hardhout. Met deze brief wil hij het kabinetsbeleid ten aanzien van de .nstand- houding van tropisch regenwoud en het gebruik van tropisch hardhout toelichten. De bewindsman bepleit beperking tl._. hardhoutgebruik tot hout uit duurzaam oerwoudbeheer. Onlangs is het convenant Tro pisch hout ondertekend met als voornaamste oogmerk beperking van de handel in en verwerking van tropisch hout vanaf 31 de cember 1995 tot hout afkomstig uit landen en regio’s met een duurzaam bosbeleid. Met een sneltram in plaats van een trein tussen Gouda en Alphen aan den Rijn zullen meer passa giers vervoerd kunnen worden, omdat er meer haltes kunnen ko men dan er stations (Gouda, Wad dinxveen, Waddinxveen-Noord, Boskoop, Alphen aan den Rijn) zijn. Het project is een onderdeel van de strategie ‘Doelgericht op weg* in de periode 1994-1996en heeft onder andere opheg oog een posi tieve invloed uit te oefenen op het reizigersvervoer. De Westnederland-groep exploi teert al sneltrams op het traject Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein. Met de vervoersbedrijven RET (Rotterdam), HTM (Den Haag) en NS wordt gezamenlijk het pro ject Randstadrail voorbereid. Westnederland pleit voor een goe de afstemming van de verschillen de systemen voor vervoer (rail of bus) op de vervoersvraag, gelet op de investeringen en de exploitatie kosten. Blijkt de voorkeur uit te gaan naar vervoer per rail dan wil Westnederland zich hier actief voor inzetten. De kans is groot dat een sneltram op het traject Gouda-Alphen aan den Rijn beter voldoet dan de trein, daar een tram meer haltes kan aandoen dan het huidige aantal stations. In Waddinxveen leeft al enige tijd de wens om ter hoogte van het be drijvenpark Coenecoop een derde station te maken. Ook zijn er wel eens ideeën geopperd om het sta tion Waddinxveen een stukje in zuidelijke richting te verplaatsen. De NS is voorlopig tegen een sta tion op die plek omdat er nu en in de toekomst te weinig klandizie zal zijn. Het Boskoopse vervoersbedrijf verwacht door een vergroting van het aantal haltes een toename van het aantal reizigers te kunnen ver voeren. Overigens wordt niet al leen op een sneltram tussen Gou da-Alphen aan den Rijn gestu deerd, ook de mogelijkheden van een sneltram tussen Alphen aan den Rijn-Leiden worden nage gaan. Bij Westnederland, waarvan het hoofdkantoor aan de Hoogeveen- seweg in Boskoop staat, werken 2.133 mensen: 1.657 chauffeurs, 133 monteurs en 343 overige me dewerkers. Het wagenpark be staat uit 739 bussen en 141 auto’s. De omzet bedroeg in 1992 231 miljoen gulden. De directie wordt gevormd door mr. P. van Vliet (algemeen direc teur) en drs. H.J.E. Modderman (directeur vervoer en marketing). De raad van commissarissen, met onder andere Zuidhollands gede puteerde T.F.J. Jansen (VVD), wordt voorgezeten door Naaldwij- ker J. de Bruin. Door actief te zijn op meerdere fronten probeert Westnederland Het laagst gelegen spoorwegstation op deze wereld is het NS- station Waddinxveen-Noord, dat in 1973 in gebruik werd geno men. Op de foto het station aan het begin van een nieuwe dag. (Foto: Archief - H.J. Verduin). In het werkgebied van Westne derland is samenwerking met aan grenzend stads- en streekvervoer verder uitgebouwd. De gezamenlijke vervoerbedrijven in de regio, NS, ZWN (Zuid- West-Nederland), Stadsvervoer Dordrecht, RET en Westneder- Jand, werken samen op het gebied 'van exploitatie, reizigersinforma tie, marketing en vervoerontwik- keling. de werkwijze van het openbaar vervoer. Zij heeft in haar begin 1992 ge publiceerde startnota ‘Openbaar vervoer in beweging' een betere oriëntatie van de openbaar ver voerbedrijven op de markt be pleit. Daarbij is de nadruk gelegd op een regionale samenwerking tus sen de bedrijven, ontvlechting en verzakelijking van de relatie tus sen de openbaar vervoerbedrijven en de overheid alsmede aanslui ting bij een passende regionale bestuursvorm. Westnederland vindt de vorming van vrij grote regio’s wenselijk. De bestaande indeling in vervoer regio’s sluit daar niet bij aan. Er zal eerst sprake kunnen zijn van een succesvolle regionale samen werking als slagvaardige en krach tige regio’s gevormd kunnen wor den, waarbij bestuurlijke en be drijfsmatige verantwoordelijkhe den strikt gescheiden blijven. De minister is bereid tot decen tralisatie van taken, middelen en Deze samenwerking leidt tot het gezamenlijk bewerken van de ver voermarkt in de regio, waarbij ook nieuwe produkten worden ontwikkeld. WADDINXVEEN - Het secreta riaat van de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw in Waddinxveen is in handen ge komen van mevrouw W.J.M. van Hoogdalem-de Jong (C. Huijgen- slaan). Zij heeft deze werkzaam heden overgenomen van oud-wet- houder mevrouw L.M. Ooster- broek-Waagmeester (Justus van Effenlaan), die dit werk zes jaar heeft gedaan en niet te combine ren vindt met haar voorzitter schap van de Stichting Waddinx veense Bejaardenhuisvesting. De VAC bestaat uit vrijwilligers van alle leeftijden en met ver schillende maatschappelijke en politieke achtergronden. In ruim 250 Nederlandse gemeenten werkt er op dit moment een VAC als woonconsumentenorganisatie op plaatselijke niveau. De VAC denkt en praat mee over plannen voor woningbouw en woonomgeving. De commissie ad viseert ook architecten en woning bouwverenigingen over de prakti sche inrichting van woning en om geving. Er wordt door de VAC een woon- geriefonderzoek verricht als de woningen enige jaren bewoond zijn. De VAC stelt zich voortdu rend op de hoogte van de woon- ontwikkelingen en verdiept zich in de woonwensen. De technische aspecten die de bouwwereld biedt, gezien binnen het kader van de financiële mogelijkheden, hebben daarbij de voortdurende aandacht. De Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw zet zich in heid van alle woonvormen, zoals woningen voor ouderen, gehandi capten, jongeren, alleenstaanden, (onvolledige) gezinnen en woon groepen. Mei ruime parkeergelegenheid ;pleit beperking van het jerwoudbeheer. ning regels te geven voor het ge bruik van tropisch hardhout. Dit bleek uit jurisprudentie van de Raad van State, die in 1990 stelde dat op grond van de Wo ningwet 1962 geen bepalingen in de gemeentelijke bouwverorde ning kunnen worden opgenomen inzake het gebruik van tropisch hardhout. bevoegdheden voor de exploitatie secretaris van het openbaar vervoer en de aanleg van regionale infrastruc tuur aan de regiobesturen, indien er regio’s ontstaan met een ge schikte schaalgrootte en goede be leidsvoorbereiding en -afstem ming. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De Waddinxveense auto- en mo torrijschool Succes-Mimpen (Oranjelaan) is door de Koninklij ke Toeristenbond ANWB erkend, zo blijkt uit een nieuwe publikatie van deze bond. Succes-Mimpen heeft op eigen verzoek een dergelijke erkenning gekregen. De erkenning wordt verleend als tenminste 40% van de cursisten in één keer slaagt. Ook moeten er binnen de rij school niet-roken auto’s aanwezig zijn, moet er in een automaat of in een vrachtwagen gelest kunnen worden, moeten er vrouwelijke in- structrices aanwezig zijn en die nen de lessen aan kwaliteitseisen te voldoen. lijk te omschrijven. Er zijn nau welijks woorden voorhanden om deze lahdschappen van kleurig rit me op een objectieve manier te benaderen. Niet dat men bepaald geneigd is iets figuratiefs te gaan aflezen, maar de grillige en soms heel breekbare vormen willen iets ver tellen dat naar wordt vermoed bij iedereen een beetje anders over komt. Wie gewoon de koloristi- sche echo’s gaat opzoeken of het doek bekijkt vanuit een streng cri- tierium van evenichten wordt gaandeweg enthousiast, maar ook de andere, de meer impulsieve en subjectieve kijker leest meer spanning en geboeidheid het net werk van ritmes en kleurrijke toe spelingen af. In zijn recente werken valt op dat Theo den Boon niet altijd meer uitgaat van het witte linnen, maar van een zwart fond op paneel. Een en ander geeft aan dit nieuwe werk even een andere visuele doch niet minder spannende im pressie dan zijn vroegere werk. Theo den Boon is inderdaad een bijzonder boeiend kunstenaar, zo wel in zijn tere en breekbare door licht overspoelde werken als in die waarin het donker primeert en de schaduwen groeien met franjes van zon en lente aan hun leden. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense kunstschilder Theo den Boon (Dorpstraat) heeft met recente schilderijen deelgenomen aan een expositie in Galerie aan de Kippenlijn in Lunteren. Het was de tweede grote tentoon stelling in Lunteren van de talent volle Waddinxvener, die zojuist van het gemeentebestuur van Waddinxveen opdracht heeft ge kregen tot het maken van een bij zonder kunstwerk in de hal en de trouwzaal van het 15 jaar oude gemeentehuis aan het Raadhuis plein. De spoorlijn verbrede spoon de bedrijvenparken Coenecoop 1 door de gemeente een Sjaak Noteboom). Tot de Westnederland-groep be horen NV Verenigd Streekver voer Westnederland, Auburo BV, Westnederland Pullman Expres BV, Westercoach BV, Westneder land Business Tax BV, Eurotax Holding BV, Verenigde Taxibe drijven Eurotax BV, Holytax BV, ARB BV, Euro Auto Service BV, Bedrijfswagens Service Westne derland BV, Roline BV en Ban denservice Van den Berg BV (Goodyear Bandenvemieuwing Boskoop). De in 1991 ingestelde commissie- Brokx Openbaar Vervoer houdt zich bezig met onderzoek naar Er ging ook wel eens wat mis op de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn, die in 1935 na heel verandering van de structuur en [ang wachten in gebruik werd genomen. Op de foto was eens in de jaren zeventig een passagiers- u-1 trejn viak voor het NS-station Waddinxveen ontspoord. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). «4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1