Interim-bestuur voor Kreater L Inzittenden plat op vloer van auto Ad Flipse sluit zaak Uitgaans- en squash centrum in sportpark GROENSVOORDE ■m Van ’t Hof Geen sluip- verkeer op Zuidelijke Dwarsweg Promotie directeur Kreater GOED SLAPEN BEGINT BIJ HARWA w a actief in onroerend goed ■_van ’t hof r makelaardij Fietster aangereden Particuliere plannen krijgen steun van gemeente 3 Nieuwsblad Onafhankelijk Eerste paal uitbreiding Glasbeek Autoschade BV Ballonnen wedstrijd en thermocar bij Pizza Mia Verwijsborden in Waddinxveen Jaarlijkse collecte Kanker bestrijding ‘Domui e&tfaat wwt fatty wel! u 7^ Bremmer O O HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE O fe CD O S. ATTEMA WS' HARWA GOUDS I CENTRUM GOUDS CENTRUM DANSSCHOOL NIEUWENHUIZEN-VISSER j Attentie: Inschrijven: I Ad Flipse Aan nieuw slaapcomfort toe? Loop eens vrijblijvend binnen. Start van de lessen vanaf woensdag 1 september. INSCHRIJVEN DANSLES van de mooiste zalen uit de regio te weten: De Rozenburcht, Rozenlaan 4, Boskoop. Dansschool Nieuwenhuizen-Visser verzorgt op woensdag avond danslessen in één voor de nog niet definitieve vastgestelde lessen wel even aanmelden. Alleen is 't wel even oppassen dat u niet in slaap valt! Kom een vrijblijvend proef liggen op onze testbedden. SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! 01828-13500 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz... 18.45 uur 20.15 uur in overleg 21.45 uur 1e jaars 2e jaars (inclusief paren) 3e jaars (of meer) 1e jaars voor paren LASER Foreonot Coer>r>ert«r 48$tx USL - CD-ROM 80436 25 Mhz 3749,-/ Winkelcentrum Waddinxveen 480 Muis^s^ met muismat, muishuis drivers 29,- WADDINXVEEN - In het sportpark ‘de Sniep‘ aan de Sniepweg in Waddinxveen krijgt Waddinxveen A Ivliuuviu gvnviM. een eigentijds uitgaanscentrum en een modern Bij de lokatie die is gedacht voor squashcentrum. De particuliere plannen voor de twee het nieuwe squashcentrum is ook aandachttrekkende accommodaties verkeren in een zeer vergevorderd stadium en worden binnenkort vol ledig openbaar. WADDINXVEEN - In Waddinxveen is sinds deze maand geen naaimachine meer te krijgen. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Ad Flipse (65) namelijk besloten de deur van zijn Pfaff-naaimachinehandel en fournitu ren winkel voor eens en voor altijd te sluiten. Hij is inmiddels met zijn echtgenote Rita Flipse-Scholtse (55) naar het Drentse woensdag 18 en 25 augustus van 19.00 - 21.00 uur aan de zaal; telefonisch: 071-414042; voor aanvang van de eerste les 1/9 WADDINXVEEN - Pizzeria-res- taurante La Tarantella (Zuidkade) en Pizza Mia Express (Zuidplas- laan) gaan nieuwe activiteiten ont wikkelen. eekblad voor addinxveen Woensdag 25 augustus 1993 de afdeling i grand café, een jeugdcafé, een SERVICE i s E e VI C E 4 op de bouwplaats ter Ingrid. (Foto: Sjaak Noteboom). i ■MS staan uit publieksfaciliteiten als zonnebanken en sauna’s. Ook is er ruimte voorzien voor een horeca- OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Dansschool Waddinxveen Telefoon: 01828-16000 (zie advertentie in dit blad) VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon (01828) 16119 zuKiplaslaan 432, waddinxveen telefoon 01828-18055 kantoren in gouda, alpben a/d rijn, zoetermeer en waddinxveen B. GLASER, voorzitter van Waddinxveen van de Neder landse Kankerbestrijding. van particulieren de leiding over nemen. Kreater gaat inmiddels aan een nieuw seizoen beginnen met 500 cursisten (met koor- en ensembleleden meegerekend zijn dat er 600), een kleine 30 activi teiten en een personeelsbestand van 27 mannen en vrouwen. Het cursuspakket blijkt zich, op het muziekonderwijs na, in een grote belangstelling te mogen verheu gen. Die lijn wil het gemeentebe stuur, dat ervan overtuigd is dat er een goede weg is ingeslagen, voortzetten. r WADDINXVEEN - Een 22-jari- ge autobestuurder heeft op de Chopinlaan een 31-jarige fietster aangereden, die vrij plotseling schuin de weg overstak om de Es- doornlaan in te rijden. De Wad- dinxveense moest in een ambulan ce met verwondingen naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis (St. Jozeflokatie) worden ver voerd. Volgens de politie reed de automobilist niet harder dan de ter plaatgse toegestane 50 km per uur. IKW a L I T E I T Een nieuw bedrijf voor al Uw vragen met betrekking tot automatisering, zowel Privé als Zakelijk Service Kwaliteit in het centrum meter met een receptie- en ont vangstruimte van ruim 80 vier kante meter. Het ligt in de bedoe ling dat de uitbreiding rond de jaarwisseling zal zijn gerealiseerd. (Foto: Sjaak Noteboom). Volgens Ad Flipse hebben vrou wen én mannen nog altijd belang stelling voor naaimachines. Veel naaicursussen worden immers nog altijd drukbezocht. Het spijt hem zeer dat aan het naaimachinetijd- perk in Waddinxveen een einde is gekomen. dans- en 2 banen voor een vorm van short-squash. WADDINXVEEN - De jaar lijkse collecte van de Neder landse Kankerbestrijding wordt dit jaar gehouden in de week van maandag 30 augus tus tot en met zaterdag 4 sep tember. Ook dit jaar is het col- lecte-thema: *’n Beter leven voor kankerpatiënten*. Het gevoel niet alleen te staan, actief te kunnen meepraten, toegang te hebben tot meer en betere behandelmogelijkheden is bijzonder belangrijk voor patiënten en hun naaste omge ving. Daarom steunt de Nederlandse Kankerbestrijding (het KWF) patiëntenbegeleiding en weten schappelijk onderzoek. Dankzij dit onderzoek komt nu onder meer een oplossing in zicht voor het probleem dat veel kankercellen op den duur ongevoelig worden voor anti- kanker medicijnen. Prof.dr. P. Borst, wetenschap pelijk directeur van het Antoni van Leeuwenhoekhuis in Am sterdam, is dit jaar door het KWF onderscheiden voor het baanbrekend onderzoek op dit terrein. Voorlichting is één van de hoofdtaken van de Kankerbe strijding. Zo is in Europees verband hard gewerkt aan een Europese kankercode: aanbe velingen en suggesties om het risico op kanker te beperken. Sommige vormen van kanker kunnen worden voorkomen: gedeelte. Het gemeentebestuur staat positief ten opzichte van de :re plannen, waaraan sinds dit voorjaar met voortva rendheid is gewerkt. 4 MB Ram, 3.5’ drive 130 MB hdu SVGA kaart SVGA Kleuren monitor Muis MS-DOS en Windows I Hyper DOS NI Wateren (gemeente Diever) verhuisd. ‘Het is ontzettend jammer dat er geen naaimachinezaak in Wad dinxveen meer is. Ik heb nu een maal geen opvolger en het is me ook niet gelukt iemand anders voor de zaak te interesseren. Ook Phaff, waarvoor ik dealer ben ge weest, wist geen oplossing*, ver telt Ad Flipse, een echte vakman, die zegt in het Gouwedorp steeds een goede boterham verdiend te hebben. De Waddinxveense middenstan der kwam in 1962 uit Rotterdam, waar hij naaimachinemonteur, vertegenwoordiger en filiaal-chef was geweest, naar Waddinxveen. Hij ging er in de fournituren en naaimachinehandel van Jan Troost werken. Na zijn overleden in 1969 nam Ad Flipse de zaak in 1970 over. Met zijn vrouw, die tot in 1988 in de winkel te vinden was, runde Ad Flipse op enthousi aste wijze de zaak, die drie jaar ook een vestiging aan de Oranje- laan kende. Het echtpaar heeft twee kinderen, die beide in het Gouwedorp wonen. De klanten van Flipse wordt aan geraden voor onderhoud, reparatie en service contact op te nemen met de Goudse naaimachinehan del van Henk Dekens aan de Spoorstraat. Gouda kent immers nog vier van dat soort winkels, die overigens ook in Boskoop - waar er twee waren - zijn uitgestorven. omvat voor de Stichting Muzikan ten Collectief Waddinxveen, dat binnenkort de slooplokatie aan de Veenkade-Kleikade moet gaan verlaten, twee verdiepingen. Eén onder de grond en één gelijk vloers. In dit deel van het gebouw is een ondergrondse ‘discotheek* met een podium en muziek- en dans ruimten. Op die manier kan ge luidsoverlast geheel worden voor komen. Bij het doorgaan van de plannen zal ‘De Diamond* in het nieuwe complex opgaan. Voor het squashcentrum koopt J.W. van Harskamp, die in zijn woonplaats Soest al een tennis- en Squashcentrum exploiteert, en zijn Loosdrechtse partner, voor 160.000 gulden de benodigde grond. Het complex, dat tussen het Gouwebad ‘de Sniep* en de dans school Van der Lubbe zal worden neergezet, omvat 8 squashbanen van de drie beschikbaar gestelde prijzen. Komende zaterdagmiddag nemen de Italiaanse pizzabakkers ook een nieuwe thermocar in gebruik. In die car, die met 25 pizza’s een lange rondrit door Waddinxveen zal gaan maken, blijven pizza’s langer warm en krokant. Als de ballonnen zijn opgelaten krijgt iedereen een stuk pizza uit de thermocar, waarmee Pizza Mia Express voldoet aan het nieuwe Warenwetbesluit, waarin staat dat thuisbezorgde warme gerechten tenminste een temperatuur van 69 graden Celcius moeten hebben. Mui ruime parkeergelegenheid Clowns, standwerkers, gratis suikerspinnen,, etc Lees ons j aktviteitenschema 1 elders K in deze K krant J door BERT J. WOUDENBERG g g g g 1 1 TTZACT PPTT VT-h O t*z"i rrxxr»Lx Beide ambitieuze plannen moeten overigens nog grondig in de raads commissies worden besproken. Ook moet er nog nadere informa tie komen van het college van Burgemeester en Wethouders en van de betrokken ondernemers. Ook de gemeenteraad komt er na tuurlijk in de besluitvorming nog aan te pas. Niettemin zit er veel vaart achter de de plannen, waar- evoor al veel is gerekend en gete kend in- en buiten Waddinxveen. Het eigentijdse uitgaanscentrum aan de Sniepweg wordt een op moderne leest geschoeid activitei tencentrum voor een zo breed mo gelijk publiek, dat naar een ont werp van architectenbureau Van Hooff uit Bunnik zal worden neergezet door aannemingsbedrijf Baas BV uit Gouderak. De exploitatie is in handen van Ruud Krebaum van de Stichting Muzikanten Collectief Waddinx veen, die daarvoor ook contact heeftmet horeca-ondernemer Ruud van der Pol van eetcafé ‘De Diamond* aan de Passage. Het complex, dat langs de Dreef wordt neergezet tussen school Van der Lubbe en de short-squash. Sniepweg, zal in ieder geval een Verder zal het squashcentrum be- - als u een knobbeltje of zwel ling ontdekt; - bij abnormaal bloedverlies. 8. Ga ook naar uw huisarts wanneer u klachten houdt als: - hoest of heesheid die niet overgaat; - een veranderde stoelgang; - gewichtsverlies zonder duide lijke aanleiding. Voor vrouwen: 9. Laat regelmatig een uit- strijkje van de baarmoederhals maken. 10. Controleer regelmatig uw borsten. In de folder die ook de Wad- dinxveners dezer dagen in de bus krijgen, kunt u het verhaal lezen van ex-kankerpatient Stan Teurlings. De TROS-televisie zendt op maandag 30 augustus vroeg in de avond een uitvoerige docu mentaire uit over Hetty van Dongen, ex-borstkankerpatien- te. De Nederlandse Kankerbestrij ding rekent ook dit jaar weer op uw royale steun. Uw geld wordt goed besteed. En tenslotte nog even dit: iede re collectant zet zich geheel belangeloos in. Goed om te we ten! 1. Rook niet. Rookt u nog, stop dan zo snel mogelijk en rook zeker niet in aanwezig heid van anderen. 2. Wees matig met alcohol. 3. Pas op voor te veel zonlicht op de huid. 4. Houd u aan veiligheidsvoor schriften, wanneer u bij het werk of in Uw bedrijf te ma ken hebt met stoffen die kan ker zouden kunnen veroorza ken. De volgende aanbevelingen zijn goed voor de gezondheid in het algemeen. Zij kunnen ook het risico op enkele vormen van kanker beperken: 5. Eet veel fruit, groenten en (graan)produkten die rijk zijn aan voedingsvezels (zoals bruinbrood en zilvervliesrijst). 6. Zorg dat u niet te zwaar wordt en eet niet te vet. Vroege ontdekking van kanker verhoogt de kans op genezing: 7. Ga naar uw huisarts: - bij een verandering in een moedervlek; WADDINXVEEN - Op de kruising van het Noordeinde en de Wadde vond op dinsdag 17 augustus een aanrijding plaats tussen twee personenauto’s. Een vanaf de Wadde komende autobe stuurder verleende geen voorrang aan een voor hem van links over het Noordeinde naderende personenauto. tie). Door de verkeersdienst is een nader onderzoek ingesteld naar de toedracht van de aanrijding. In de nacht van maandag 23 au gustus vond op de splitsing van de rijkswegen A 12 (Utrecht Den Haag) en A 20 (Rotterdam-Gou da) een ongeval plaats waarbij één van de betrokken voertuigen over de kop sloeg. De bestuurder van dit voertuig was door onbekende oorzaak op het verdrijvingsvlak tussen de twee rijbanen de macht over het stuur verloren waarop hij enkele paaltjes schampte, slipte en over de kop sloeg. De auto kwam op de linkerrij strook tot stilstand. Een achterop komende automobilist kon de op zijn kop liggende auto niet meer ontwijken en schampte deze. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. De bij de aan rijding betrokken voertuigen zijn afgesleept. Na het in juli plotseling opstap pen van het stichtingsbestuur gaat per woensdag 1 september de lei ding uitgeoefend worden door een interim-bestuur met de raadsle den mr. Wiebrand Dijksterhuis (PCW), drs. Martin Kraaijestein (PvdA), Paul van Schie (CDA), partycentrum, een snooker- en bil- jartruimte en een jeugdcafé gaan omvatten. Een deel van het uitgaanscentrum derLubbe?" Aanvankelijk is geprobeerd het voor het squashcentrum de over bodig geworden gemeentelijke gymnastiekzaal aan de Anna van Burenstraat te verbouwen, maar die plek bleek toch te krap en er moest te veel worden verbouwd voor de wensen van de onderne mers, die naar Waddinxveen wil len uitwijken gezien het goede vestigingsklimaat en de gunstige ligging in de Randstad. nog een verhard veld gedacht voor de handbalvereniging Ro- wah. Over alle hierbij in het ge ding zijnde ruimtelijke aspecten zal het college van B. en W. nog nader overleg gaan voeren met de betrokkenen, zoals korfbalvereni ging Korbis en dansschool Van Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwiik v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 49e Jaargang No. 02351 WADDINXVEEN - De colleges van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen en Moordrecht hebben het gezamenlijke plan de Zuidelijke Dwarsweg ter hoogte van de spoorwegovergang bij per- 1 nr. 21-20 voor doorgaand au toverkeer af te sluiten. Gedacht wordt aan een fysieke afsluiting geren van 5-12 jaar een grote bal- waarbij (brom)fietsverkeer moge- Deze maatregel heeft tot doel het wsluipverkeer na realisering van de mooi rijmpje maken kans op één Zuidelijke Rondweg in Waddinx veen (tweede helft 1993) op deze weg tegen te gaan. De Zuidelijke Dwarsweg zal in dat geval slechts een functie krijgen voor de ont sluiting van de aanliggende perce len. Na realisering van deze afsluiting ligt het in de bedoeling dat de Nederlandse Spoorwegen deze spoorwegovergang van een AHOB-beveiliging (Automatische Halve Overweg Bomen) gaat voorzien. Vanwege de geplande afsluiting voor autoverkeer ter plaatse kan een grote reconstructie van de weg achterwege blijven. akt Zeugstraat 76a, 2801 JD GOUDA Tel. 01820 - 85.666, Fax 01820 - 81.300 Fax op Verzoek 01820 - 85.101 WADDINXVEEN - Directeur Roel van Schravendijk van het centrum voor kunstzinnige vor ming Kreater aan de Kerkstraat in Waddinxveen gaat op vrijdag 1 oktober weg. Hij wordt inhoudelijk directeur van grote muziekschool met onge veer 1.000 leerlingen in Amster dam. De nieuwe baan betekent een belangrijke promotie voor Roel van Schravendijk, die er in dit Gouwedorp in slaagde het spiksplinternieuwe Kreater een ei gen gezicht te geven. Het lukte alleen niet op dit mo ment van de muziekafdeling een succes te maken. Onder leiding van het gemeentebestuur worden daarvoor plannen ontwikkeld om de muziekpoot van Kreater een beter perspectief te kunnen bie den. Roel van Schravendijk was in Waddinxveen directeur van de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen (Zuidkade), die drie jaar geleden is opgegaan in Kreater. Van het nieuwe centrum werd hij de eerste directeur. WADDINXVEEN - Het ge meentebestuur werkt voortvarend aan een nieuwe en evenwichtige toekomst voor het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat in Waddinxveen. f Ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal fotografeerden we op de bouwplaats van Glasbeek Autoschade Noordkade directeur Aad Glasbeek (rechts) met zijn vader en zijn doch- ling werd verricht door P. Glas beek (72), vader van de huidige directeur A. Glasbeek. De uit breiding aan de zij- en achterkant van het bedrijfscomplex omvat een bedrijfshal van 750 vierkante WADDINXVEEN - Waddinx veen heeft in principe besloten tot uitvoering van een systeem, waar bij binnen de bebouwde kom spe ciale verwijsborden zullen worden geplaatst naar belangrijke gebou wen, zoals gemeentehuis, politie bureau, sportaccommodaties en sportcomplexen. Óm op de verwijsborden te wor den geplaatst moet een object ten algemene nutte, niet primair com mercieel en van belang voor grote groepen van niet-Waddinxveners zijn. De borden worden wit met een blauw kader, waarin de tekst met zwarte letters wordt aangegeven. WADDINXVEEN - Aan de Noordkade in Waddinxveen is vo rige week vrijdagmiddag de eer ste officiële paal geslagen voor de uitbreiding van Glasbeek Auto schade BV. De feestelijke hande- Tengevolge van de klap van de aanrijding kwam één der betrok ken voertuigen in de bosschages terecht en braken beide stoelen af zodat de bestuurder en passagier plat in het voertuig kwamen te liggen. Medewerkers van een gewaar schuwde ambulance onderzochten de betrokkenen ter plaatse, waar na zij met een taxi huiswaarts konden. Een motorrijder raakte op donder dag 19 augustus betrokken bij een verkeersongeval op de Henegou- werweg ter hoogte van het Shell- bezinestation. Een vanuit de rich ting Boskoop komende autobe stuurder sorteerde verkeerd voor en verandere plotseling van rich ting waarbij hij de motorrijder de weg af sneed. Deze kwam ten val en liep beschadigingen aan de kle ding op. Bij een kop-staart aanrijding op vrijdag 20 augustus op de Kanaal straat raakten de vier betrokken voertuigen behoorlijk beschadigd. Terwijl drie voertuigen stil ston den voor het stoplicht reed een vierde auto op de stilstaande auto’s in, die vervolgens op elkaar geduwd werden. Het bleef bij blikschade. Een dag later vond op de Kanaal dijk een soortgelijke aanrijding plaats. Hierbij waren drie voertui gen betrokken. Op de kruising van de Chopinl- aan-Esdoornlaan-Kerkweg-West vond op zaterdag 21 augustus een aanrijding plaats tussen een auto en een fietster. De vanuit de rich ting Chopinlaan in de richting Es- doomlaan rijdende autobestuur der schepte de tegemoetkomende fietsster op het moment dat deze vermoedelijk wilde afslaan. De fietster is met onbekend letsel overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuuis (St. Jozefloka- Van het gemeentebestuur hebben de eigenaren Stefano Visentini en Salvatore Finizio toestemming ge kregen langs de Gouwe-oever - aan de overkant van La Tarantella - een klein terras met 24 zitplaat sen in te richten. Een gemeente lijke zitbank is daarvoor al verzet en er komt een kleine afrastering, omdat anders de klanten in het water kunnen vallen. Met de nieuwbouw voor Pizza Mia Express bij het winkelcen trum Zuidplas wordt binnenkort begonnen. De verwachting is dat voor het einde van dit jaar van de nieuwe - permanente - accommo datie gebruik gemaakt kan wor den. Dan verdwijnt de tijdelijke houten kiosk, die in oktober vorig jaar door burgemeester C.M. van der Linden werd geopend. Zaterdagmiddag 28 augustus om half vier houdt Pizza Mia Express ceel ter afsluiting van de zomervakan tie voor alle Waddinxveense jon- L j lonnenwedstrijd. De ballonnen die lijk blijft, het verst komen en waarvan het kaartje wordt gesierd door een Koos de Vogel (VVD) en een niet-raadslid van D66. Afgespro ken is dat het gemeentebestuur, waar de wethouders Jan Hielema (CDA) en Karei van Soest (VVD) de belangen en de continïteit van Kreater direct behartigen, om streeks half oktober duidelijkheid zal scheppen over de haalbaarheid van een Kreater met een goed flo rerende muziekafdeling. Als in het komend jaar Kreater met een budget van 335.000 gulden op nieuwe financieële leest zal zijn geschoeid kan een nieuw bestuur KWALITEIT Een nieuw bedrijf voor al Uw vragen met betrekking toti automatisering, zowel Privé als Zakelijk Service Kwaliteit in het centrum Zengstraat 76a, 2801JD GOUDA Tel. 01820 - 85.666, Fax 01820 - 81.300 Fax op Verzoek 01820 - 85.101 rt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1