Wintervakantie actie Rabobank St. Victorkerk is Honderd leden morgana slaapkamers De Windvogel 4.200 loten kwijt Verkocht voor restauratie van Godshuis GORDIJNNAAISTER 100* korting H Samenkomst Leger des Heils Cursussen van Kreater lopen vol Pelhrimov- middag voor ouderen WADDINXVEEN Het eind van de maand begint bij Morgana Randstad komt met Banenmarkt Balletschool Marcella begint weer in Kreater Immanuëlkerk gemeente op RTW-radio Cursus ‘Omgaan met kinderen bij scheiding6 MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN HOUWELING WOONSFEER Hoogslaper voor een lage prijs. op deze speelse hoogslaper (t/m 31 augustus a.s.) COLOPHON 11 1 VAN DER LINDE Informatie Voordeel ZONDAG 29 AUGUSTUS NEDERLANDS HERVORM DE KERK Gevonden Verloren Haastrechtse EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA f GEVONDEN I EN VERLOREN VOORWERPEN Vliegtickets Pagina 7 Woensdag 25 augustus 1993 Weekblad voor Waddinxveen De bijna monumentale St. Victorkerk aan de Zuidkade in Waddinxveen-Zuid. (Foto: Archief- Gehuwd: P. van Leeuwen en J.M. van Strien. en niveau worden ingedeeld. Ook KERK I produktie van energie op GE- or- j Fejagrafie Ton Bennemeer) Ondertrouwd: W.J. Rijkers en J.H. Hoffmans; G.P. Jagesar en J.A.H. Stam; L.G.D. Barnhoorn en J.C.M. Oosterveer; G. van Wijk en N.W.F. Hulleman; A.B.M. Boekhorst en S.B.G. Böhmer; N. Geer en F.M. Abadia Chavez. Weekblad voor Waddinxveen Elke woensdagavond: 19.30 uur ds. N. van der Want GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur dhr. J. Seele, Nieu- werkerk aan den IJssel CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEEN TE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur ds. N. van der Want 17.00 uur ds. N. van der Want JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king GEREFORMEERDE MEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur (geen opgave) 18.00 uur (geen opgave) CHRISTELIJKE GEREFOR MEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.00 uuur ds. J.J. Lof, Rotter- dam-Oost 18.30 uur ds. G. van Roekel, Nieuw-Vennep BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapei, Molenwerf- straat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. J. Bestman REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst OUWEUNG WOONSFEER is een middelgroot bedrijf voor binnenhuis inrichting. Overleden: van Blijswijk, Margaretha J., ev J.C. Sparnaaij, oud 69 jaar. Dorpstraat 38, Waddinxveen, 01828 - 18090 Zijde 3, Boskoop, 01727 - 12544 Wij vragen iemand die geheel zelfstandig al ons gordijn-confectiewerk tot in de puntjes kan verzorgen op de daarvoor aanwezige machines. Geen saai routinewerk maar een afwisselende- baan waarbij u met heel mooie materialen omgaat. U moet minstens 4 dagen per week voor ons beschikbaar zijn en al ervaren zijn in dit werk. Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken ge maakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoed gevallen bereikbaar. Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 17, tel. 10462 (bij afwezigheid dierenarts C. Moons, tel. 01829-2568). GEREFORMEERDE (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.30 uur ds. L.S.K. Hoogen- doorn 16.30 uur ds. L.S.K. Hoogen- doorn LEGER DES HEILS Immanuëlkerk, Prinses Bea- trixlaan 14.30 uur samenkomst (elke laatste zondag van de maand) De Wad- dinxveense afdelingen van de drie ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOB), die zich hebben verenigd in het Drie Ouderenbondenover- leg (DOBO), organiseren geza menlijk met de Stichting Vriend schapsband Waddinxveen - Pel- hrimov een middagbijeenkomst voor ouderen waarin de Tsjechi sche plaats centraal staat. Deze bijeenkomst zal worden ge houden op woensdagmiddag 22 september in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Op het programma van deze bij eenkomst staat een video of dia presentatie over Pelhrimov met een uitleg daarvan, een optreden van de muziekgroep TE 100 en een optreden van een brassband, terwijl er ook gelegenheid wordt gegeven tot het stellen van vra gen. Tijdens de pauze wordt de aanwe zigen een kopje koffie aangebo den. De middag begint om 14.30 uur (zaal open 14.15 uur) en duurt tot 16.30 uur. Alle ouderen (50+) zijn van harte welkom. De toegang is gratis. WADDINXVEEN - De loterij voor de restauratie van de rroms- katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade te Waddinxveen is goed aangeslagen. Tientallen enthousiaste vrijwilli gers zijn in de afgelopen maanden op stap gegaan om de loten aan te bieden. Gelovigen uit de eigen pa rochie, maar ook opvallend veel niet-katholieke Waddinxveners, die dit karakteristieke bouwwerk aan de Gouwe voor de toekomst willen behouden, kochten één of meer loten van vijf gulden. Inmiddels is 80% van de 5.000 beschikbare loten verkocht. Voor degenen die nog een kans willen maken op één van de mooie prij zen, zijn nog loten verkrijgbaar bij de pastorie naast de kerk aan de Zuidkade. Er zijn een mooie fauteuil, een fiets, een reis, een televisie en nog vele kleinere prij zen te winnen. De St. Victorkerk, waarvan het voorste deel al geheel is gerestau reerd, is opengesteld voor iedere Wij bieden een vaste baan met een prima beloning aan iemand die deze job voor ons naar behoren kan vervullen. Bent u belangstellend, solliciteert u dan schriftelijk onder vermelding van uw werkervaring aan onderstaand adres t.a.v. de beer J.P. Houweling. Telefonisch kunt u hem ook inlichtingen vragen over deze baan. Uw sollicitatie zal vertrouwelijk worden behandelt). HOUWELING WOONSFEER B V. POSTBUS 30 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN TELEFOON 01720-75871 Randstad Uitzendbureau ver wacht dat zowel geïnteresserden op zoek naar een tijdelijke baan als werkgevers op zoek naar tijde lijke werknemers op donderdag 9 september naar de vestiging aan de Nesse 34a te Waddinxveen zullen komen. De vestiging is die dag geopend van 8.3.0 tot 21.00 uur. RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 uur samenkomst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDER LAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst ciële trekking en de prijswinnaars worden bekend gemaakt op een feestelijke avond op zaterdag 11 september in buurtcentrum Het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan, die om acht uur begint. Het wordt een gezellige avond met muzikale omlijsting en nog wat extra bingo-ronden. Iedere belangstellende is welkom en de toegang is vrij. GOUDA - Donderdag 23 septem ber start het Riagg Midden-Hol- land (Ronsseweg 225, Gouda, tel. 10820 - 16422) met de cursus ’Omgaan met kinderen bij echt scheiding’. In principe wordt deze cursus, waarvan de deelname gra tis is, ieder voor- en najaar gege ven door het Riagg. Als ouders gaan scheiden is dat ook voor kinderen een ingrijpend gebeuren. Wie gaat scheiden zit midden in de emotionele en prak tische problemen. In deze verwar rende situatie moet veel geregeld en bepraat worden. Soms merken ouders dat hun kin deren zich anders gaan gedragen. Ze zijn opeens lastiger of juist heel stil en gesloten of het gaat op school niet goed. Sommige kinde ren geven ogenschijnlijk geen pro blemen terwijl de ouders het ge voel hebben dat er iets niet klopt. In 12 bijeenkomsten wil het Riagg met ongeveer tien ouders in groepsvorm bespreken hoe de scheiding, juist voor de kinderen zo goed mogelijk kan verlopen. Aan de orde komen onderwerpen als bij wie gaan de kinderen wo nen, bezoekregeling, hoe leert een kind weer een relatie op te bou wen met elk van de ouders apart, hoe kunnen ouders vermijden het kind blijvend in hun conflicten te betrekken, wat betekent het om alleen op te voeden, hoe is het om een kind als ’gast’ te ontvangen en is overleg tussen ouders over be langrijke opvoedingszaken toch nog mogelijk. De cursus, die wordt begeleid door psycholoog Gert-Jan van Hinsberg, is bedoeld voor mensen die er zo goed mogelijk voor wil len zorgen dat hun kinderen niet in de knel komen tijdens of na de scheiding. De groep is voor vaders en moeders, ongeacht aan wie de kinderen zijn toegewezen. Ex-partners worden niet in dezelf de groep geplaatst. Uiteraard kan elke ouder alleen meedoen. Voor nadere inlichting over de in houd van de cursus, aanvraag van folders en voor opgave kan men bellen met pedagoog-preventie- werker Bep Elsas, tel. 01820-16422 (niet op woensdag). De cursusdata zijn: 23 september, 30 september, 7 oktober, 21 okto ber, 28 oktober, 4 november, 11 november, 18 november en 25 no vember, 2 december, 9 december, 16 december, telkens van 19.45- 22.15 uur. Bij voldoende aanmel dingen is een cursus overdag mo gelijk. A deelnemers hoeven te doen is een leuke vakantiefoto opsturen en het beantworoden van een enkele vraag. Het reisadvieskantoor van de Ra bobank biedt diverse interessante voordeelacties. Zo kunnen vakan tiegangers die vóór 31 oktober hun wintervakantie boeken, drie extra maanden gratis dekking krijgen op de doorlopende reisver zekering. Ook geeft de bank gra tis ski-aerobiclessen en een ski- condititiestest weg. Wie meer wil weten over de va- kantiemogelijkheden voor deze winter, of uit is op een leuke win tervakantie, wordt aangeraden eens vrijblijvend de Rabobank met vestigingen aan de Kerkweg- Oost en de Groensvoorde binnen te lopen. In ieder geval ligt daar het Vakantie Magazine gratis voor iedereen klaar. Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. H. Schipaan- boord De Hoeksteen, Esdoornlaan: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur (geen opgave) Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur (geen opagve) 17.00 uur ds. P.M. van Breug- hem, Barneveld Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur kand. R.v.d.Spoel, Nieuwersluis 17.00 uur ds. B. Verspuij, Hardinxveld-Giessendam Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 9.30 uur ds. A.W. de Bruin, Leiden 17.00 uur geen dienst (Samen op Weg-dienst in Ontmoe tingskerk) ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 AUGUSTUS 1993 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 18613 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken (groep II) heeft dienst: Arts: J.J. Alberts, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Dienstdoende apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 65, tel. 14162 Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898 Diverse sleutels; zonnebril; Perzische kat; bankbiljet van 10,-; veelkleurig horloge; da meshorloge; bril in koker; oranje dekzeil; zwarte porte monnee met inhoud. Diverse portemonnees en por tefeuilles met geld en beschei den; diverse bankpasjes; zilve ren speld; zilveren naamarm- band; zware bouvier; sema foon; zilveren kinderarmband met bedels; rood-grijs-zwart horloge. WADDINXVEEN - Deze week zijn alle lessen bij balletschool Marcella in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat in Waddinxveen weer begonnen. Voor alle leeftijden zijn er lessen klassiek ballet: beginners en ge vorderden. Voor de allerkleinsten, de kinderen Vanaf vier jaar, zijn er op de woensdagmiddag kleuter- lessen. Op een speelse manier wordt in deze lessen gewerkt aan het ont wikkelen van de motoriek, muzi kaliteit en creativiteit. De Ameri kaanse Tina Decker geeft weer tapdance en jazzballet. Binnenkort wordt het lesaanbod jazzballet uitgebreid. De leerlin gen kunnen dan beter op leeftijd M 9 ar komt er een jazz-les voor kinderen vanaf 8 jaar. In juni geeft de balletschool met alle leerlingen een voorstelling in de Goudse Schouwburg. Ook wordt dit seizoen weer een dansdg georganiseerd. Iedereen, ook men sen van buiten de school, kunnen dan lessen volgen bij bekende (ex)dansers. Alle lessen klassiek ballet, jazz- ballet, tapdance en moderne dans worden gegeven in Kreater, Kerk straat 13 in Waddinxveen. Voor nadere informatie: gediplomeerd balletdocente Marcella Kouwen- hoven, Noordeinde 48, Waddinx veen, tel. 01828-13162. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistievieringen op zon dag: 9.30 uur, woensdag: 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor de: Eucharistievieringen op zater dag: 19.00 uur, zondag: 11.15 uur, dinsdag: 9.00 uur, don derdag: 9.00 uur. GOUDA/WADDINXVEEN - De regionale windmolenvereni ging De Windvogel, die in Waddinxveen een windturbine pro beert neer te zetten, heeft onlangs het 100ste lid mogen noteren. De Windvogel is in deze regio zeer actief op het gebied van energieverbruik, energiebesparing en j duurzame wijze. De windmolenvereniging De Windvogel is met diverse ge meenten en het Energiebedrijf Midden-Holland (EMH) in over leg over de plaatsing van windmo lens in de regio. Deze windmolens worden gefinan- cieerd met een door de leden bij eengebracht kapitaal. Hiertoe leent elk lid, een ieder naar ver mogen, aan de vereniging een be paald bedrag. Door de door de windmolens op gewerkte energie te verkopen aan het energiebedrijf worden deze le ningen door de vereniging op ter mijn terugbetaald aan de leden. In Midden-Holland zal naar ver wachting nog dit jaar de eerste windmolen worden neergezet in de gemeente Bodegraven, op een terrein van Rijkswaterstaat, gren zend aan een parkeerplaats bij het AC-restaurant. Met de gemeente Gouda wordt momenteel gesproken over een lo- katie aan de Gouwe, achter een gemeentelijk opslagterrein. Daar naast vindt nog overleg plaats met de gemeenten Reeuwijk en Wad dinxveen. Over het algemeen wordt door de gemeenten zeer po sitief gereageerd op de initiatie ven van De Windvogel. Ook het EMH ondersteunt de WADDINXVEEN - Donderdag 9 september houdt Randstad Uit zendbureau in de vestiging aan de Nesse in Waddinxveen een Ba nenmarkt met een overzicht van de banen die in Waddinxveen en omstreken voorhanden zijn. Randstad Uitzendbureau organi seert deze banenmarkt om een be tere afstemming van vraag en aan bod op de arbeidsmarkt te realise ren. Door het verzamelen van alle be schikbare banen in een Banen- krant worden potentiële uitzend krachten in de gelegenheid ge steld zelf een keuze te maken uit de banen afkomstig uit een ge bied dat te bereiken is. De Banenkrant ligt ter inzage op de vestigingen van Randstad Uit zendbureau. Aan de districtale banenmarkt ne men de vestigingen Gouda, Schoonhoven, Waddinxveen, Woerden, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Bodegraven, Mij drecht, Uithoorn en Aalsmeer deel. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1, 2400 AA Alphen a/d Rijn Redaktie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Kantoor: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m donderdag; 08.30-17.30 uur. Vrijdag: 08.30-16.30 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Oranjelaan 9 2740 AJ Waddinxveen Tel. 01828-14738 De voordeur van de St. Vic torkerk. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Komende zondagmiddag 29 augustus om half drie houdt het Leger des Heils weer de maandelijkse sa menkomst in de hervormde Im- manuelkerk aan de Prinses Bea trixlaan in Waddinxveen. In deze samenkomst, waar het muziekkorps van het Leger des Heils en de Zangbrigade uit Gou da hun medewerking aan verle nen, is iedereen hartelijk welkom. Natuurlijk zijn ook de kinderen weer van harte welkom, want ter wijl de volwassenen luisteren naar het Bijbelwoord, dat gesproken zal worden door envoy H. Horree, is er voor hen in een andere zaal een fijne kindervertelling. Na de samenkomst is er gelegen heid om tijdens het drinken van een kopje koffie of thee en kan nog even worden nagepraat. WADDINXVEEN - De wekelijk se kerkelijke uitzending via lokale RTW-radio wordt zondagmorgen 29 augustus verzorgd door de her vormde Immanuëlkerkgemeente. De uitzending is van 9.00 uur tot 12.00 uur. Om 9.00 uur is er gepaste muziek voor de zondagmorgen. Om half tien vangt de kerkdienst aan, waarin voorgaat ds. A.W. de Bruin uit Leiden. Na de dienst is er een programma rond de bazar, die op zaterdag 2 oktober wordt gehouden. Er is een interview met enige mensen die nauw betrokken zijn bij de ganisatie hiervan. plannen voor alternatieve energie en heeft onlangs een toezegging gedaan van ƒ25.000,- voor de fi nanciering van de eerste windmo len. Het 100ste lid van De Windvogel is mevrouw Van Leeuwen-Hollan- der uit Haastrecht. Zij is indeze plaats al jaren actief op milieu-ge- bied en ooit is er sprake geweest van een eigen windmolen-vereni- ging in Haastrecht. Het door De Windvogel gevoerde beleid van één vereniging voor een zo groot mogelijke regio (liefst heel Nederland) en in de diverse plaatsen en dorpen een ei gen contactpersoon voor de plaat selijke activiteiten spreekt haar echter zeer aan. Zij zal ook zeker haar best doen om ook in Haastrecht veel leden voor De Windvogel te werven, zo als nu al het geval is in Reeuwijk, Gouda, Bodegraven en Waddinx veen. Wie ook een bijdrage wil leveren aan een schoner milieu kan con tact opnemen met het secretariaat van De Windvogel, Kalmoes 8, 2811 EB Reeuwijk (tel. 01829-6394). Men krijgt dan een brochure toegezonden. Geboren: Anita Aaltje Baukje d.v. G. Veenstra en A. Kuipers; To bias Hilbert z.v. S. Zeldenrust en T.C.M. Mourits; Hamza z.v. Tajdirti en N. Tajdirti; Wesley z.v. L.C. van Beek en A.S.L. den Boer; Carlijn Anne-Pauline d.v. J.C.M. Hoekx en R. de Raat; Else d.v. P. Bontenbal en G. Zandee; Abdelouahab z.v. B. Kalai en F. El Mousaoui; Petek d.v. N. Yilmaz en, M. Yilmaz; Mariska Gabri ella d.v. IJ. van den Berg en J.I.M. Nuijens; Cailin Michelle d.v. H.E.O. Baank en L.H. Nahar; Paulina Rosanne d.v. C. De Jong en H. Roos; Willem Albertus z.v. A. de Pater en M. Hagendijk; Re- nate Aimée d.v. N.J.M. Enthoven en M.P.L. van Marrewijk; Ni cole d.v. K. Ross en H. Page; Johanna d.v. J.J. van Gils en L. Ro- zendaal; Xander Idde, z.v. C. de Rooij en W. Hoogendoorn. belangstellende op de jaarlijkse Open Monumentendag van zater dag 11 september van 10.00 tot 16.00 uur. Op die dag zijn ook de hervormde Brugkerk (Kerkweg- Oost) en de Remonstrantse Kerk (Zuidkade) voor bezichtiging ge opend. Op diezelfde dag is de feestelijke afsluiting van de loterij. Notaris mr. J.A.M. Koek verricht de offi- WADDINXVEEN - Het is in de periode vóór de zomervakantie niet stil geweest in en rond het centrum voor kunstzinnige vor ming Kreater aan de Kerkstraat in Waddinxveen. En dan worden niet alleen de re guliere lessen en cursussen be doeld, maar vooral de kwestie rond het voortbestaan van de mu ziekafdeling. In de loop van sei zoen 1993-1994 zal onderzocht worden hoe Kreater voor de toe komst zó gestalte moet krijgen dat het voortbestaan voor lange tijd gegarandeerd zal zijn. Ook in seizoen 1993-1994 wordt er weer als vanouds in de vestigin gen (Kerkstraat en Peter Zuid- laan) gemusiceerd, gedanst, to neel gespeeld, geschilderd, ge boetseerd. Vorige week maandag 23 augus tus zijn de muzieklessen gestart. De andere Kreaterlessen starten in de loop van september. Een aantal cursussen is al vol, zo als de cursus ’tekenen en schilde ren voor kinderen’. Voor snelle beslissers is er echter nog wel plaats bij andere lessen, bijvoor beeld in de muziekafdeling. Voor informatie over de muziek- en andere lessen kan men bellen met de administratie van Kreater, tel. 01828-14422. Verkrijgbaar is ook een folder met het hele cur susaanbod (ook van balletschool Marcella en de Jeugdtheater- school). Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur ds. J. Bol, Alphen aan den Rijn V Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen Voor ons gordijnatelier zoeken wij een vakkundige en geroutineerde WADDINXVEEN - De Rabobank Waddinxveen, met vestigin gen aan de Kerkweg-Oost en aan de Groensvoorde, voert een speciale actie nu het boeken van een wintervakantie veel voorde len oplevert. Met de herfst weer in aantocht, verschijnen ook de nieuwe winter reisprogramma’s. Het aanbod wordt steeds attractiever omdat een toenemend aantal mensen er op uit trekt in de winter. Natuurlijk gaat de aandacht uit naar de sneeuwgebieden, maar ook groeit de belangstelling voor trips naar de zon, uitstapjes in ei gen land, culturele vakanties, rei zen naar andere werelddelen of een ’lang weekeinde’ naar een mooie Europese hoofstad. Onlangs verscheen het Vakantie Magazine van de Rabobank. Deze bank - opvallend actief op de va- kantiemarkt - mag zich, gezien het grote aantal vestigingen, het grootste reisadvieskantoor van Nederland noemen. Wat opvalt is dat het assortiment reizen ruim en gevarieerd is, en de prijzen scherp. Door de hevige concurrentie-slag tussen de luchtvaartmaatschappij en veranderen de prijzen van vliegtickets per dag. Voor vakan tiegangers is dat absoluut niet meer te volgen. Om reizigers toch aan het meest voordelige ticket te helpen, heeft de Rabobank een speciale lucht- vaart-database ingevoerd op alle kantoren. Deze computer laat a la minute weten bij welke lucht vaartmaatschappij een ticket het goedkoopst is en welke voorwaar den daarbij horen. In het Vakantie Magazine van de Rabobank valt daar meer over te lezen. Het blad laat ook zien hoe gevarieerd het assortiment reizen is dat de bank aanbiedt. Het ope ningsverhaal schetst de charme van Florida. ’Wintersport met het hele gezin’ geeft waardevolle tips voor wintervakanties met kinde ren. Boordevol praktische ideeën en suggesties staat het artikel ’Het Bruisende Brussel’. Verder wordt aandacht besteed aan het Oosten rijkse ski-oord Zillertal, Marokko en de vernieuwde sportieve moge lijkheden van Center Parcs. Ook is in het magazine een prijs vraag opgenomen. Eerste prijs is een reischeque ter waarde van duizend gulden. Het enige wat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 7