Vierde Verre Nieuw ouderenbeleid Van Ginkel Mill II ƒ1,50 9.50 MEGA-COLOR PIANO’S ORGELS ■_van ’t hof Oosten Cursus MEMO jjf DANSLES? 1 januari van start Goudse Kamer wijst op winkel- lokatie Be Fair 071-414042 NIEUWENHUIJZEN-VISSER KEYBOARDS Receptie Van Ginkel Vakanties ’’Reeuwijk en Omstreken” de verzekering voor uw opstallen, inboedel Nieuwsblad Onafhankelijk Gemeenteraad neemt in november besluiten 7.95 39,- ADVIES EN KWALITEIT BIJ HARWA ^Sbuidplas l HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE JONGE KAAS BOSSCHE BOLLEN WS' HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING I f N makelaardij 4$^ REHORST ONDERLINGE BRANDVERZEKERING AKTIES per stuk INSCHRIJVEN DANSLES Bremmer DROGISTERIJ/PARFUMERIE Plak nu uw vakantiefoto's in deze voordeelalbums Of het nu gaat om de verticale lamellen, gordijnen, horizontale jaloezieën of rolgordijnen. U bent beter af bij Spierings. En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! SEPTEMBER AANBIEDING CD’S: vele titels BABY-KLEDING ruime keuze WE ZIJN REEDS BEGONNEN MAAR U KUNT ER NOG BIJ. Inschrijven: 30 minuten voor aanvang van de les of telefonisch op onderstaand nummer SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Dansschool Waddinxveen Telefoon: 01828-16000 (zie advertentie in dit blad) HORLOGES (Lorus) R i' 1 kilo VOORDELIG UIT BIJ DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN HOLLANDS-MIDDEN Voorbereiding Docenten Studiereizen Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. ■y s v.p. terugbellen A wordt terug gebeld 01828' s.v.p. bezoek 18055 afspraak maken --- SPOED Locaties Inschrijvingen Doelstelling FOTO’S: per afdruk rt rn Advies Overleg Ouderenplatform Overname eekblad voor addinxveen 49e Jaargang No. 35 winkelcentrum, zoals dat op de Be Fair-lokatie zou kunnen de herten in het Warnaarplantsoen. (Tekening: Stuurman lijk voorziet in Zalencen- (Aristo Loop een vrijblijvend binnen. MAKELAAR GRATIS FILM PASSAGE 19 - S 11244 ONTDFK DE ECHTE BAKKER. ECHT |frPROEHT SCHOENEN ZUIOPLASLAAN 192 - WAOOINXVESN Beginners jongeren 18.45 uur. - 2e jaars jongeren 20.15 uur. Beginners paren 21.45 uur. KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 slechts Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. Bij min. f25,- aan ontwikkelen en afdrukken Kerkweg-Oost 177 - Waddimveen Telefoon: 01828-12012 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN vanaf Rijnlandstraat 4 Waddinxveen. Telefoon (01828) 16119 Dorpstraat 76 Telefoon: 01828-32002 Volop keus - Volop voordeel!! Doe-het-zelf materialen! Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating ■E 01828 12596 Noordemde 76a Waddinxveen I IM V - - zuidplaslaan 432. waddinxveen telefoon 01828-18055 telefax 01828-18438 kantoren in gouda. alphen a/d rijn, NVM zoetermeer en waddinxveen sluitend produktpromotie, maar heeft een duidelijk doel voor ogen met de Verre Oosten Cursus: de echte, objectieve kennis over het Verre Oosten vergroten bij de reisbureau-medewerkers. Los van het Van Ginkel Verre Oosten-programma worden voor de balie belangrijke zaken diep gaand besproken. Hierdoor zal het voorlichtings- en verkoopge sprek een stuk gemakkelijker ver lopen en wordt de (potentiële) Verre Oosten-reiziger beter her kend. Het uiteindelijke resultaat zal dan een tevreden klant zijn. Van de cursist wordt verwacht zich, voorafgaand aan de cursus dag zelf, goed voor te bereiden door middel van zelfstudie. Hier toe wordt vantevoren een cursus map toegezonden. 't voort gebouwd op deze kennis en wor den de onderwerpen uitgediept en toegelicht door middel van onder andere veel beeldmateriaal. reisbureaus Opzet De landen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, In dia, Nepal, Sri Lanka, China, Hongkong en Taiwan. Tijdens de cursusdag zelf worden de landen thematisch behandeld. De thema’s zullen zijn cultuur, religie en communicatie, verkeer en vervoer, voedsel en eten en na tuur. de echte bakker GERTHU1ZER Zuidkade 1 1, Groensvoorde 3 Echt... je proeft t. De docenten op de dag zijn gelijk aan vorig jaar en zijn allen tevens zeer ervaren reisleiders bij Van Ginkel Vakanties. Dit heeft als voordeel dat zij grote praktische kennis bezitten en op een levendi ge manier vanuit eigen ervaring kunnen doceren. De docenten zijn drs. Inge Ooste- rman, Jo Leopold en Rob Bink- huijsen. Aan het einde van de cursusdag wordt de opgedane kennis ge toetst door middel van een test. De cursisten die met het beste ge volg de test afleggen worden na overleg met hun office-manager uitgenodigd om deel te nemen aan een van de studiereizen die in iS f WADDINXVEEN - Donderdag middag- en avond 2 september viert Van Ginkel Vakanties het 25-jarig bestaan met een receptie in restaurant Bibelot aan de Lima- weg in Waddinxveen. Deze receptie duurt van 16.30 tot 18.30 uur. Een uur voorafgaande aan de receptie worden de geno digden op het hoofdkantoor aan de Tweede Bloksweg ontvangen voor een korte rondleiding. Tijdens de receptie van de jubile rende touroperator, met reisbu reaus in Waddinxveen, Gouda (2) en Zoetermeer, zal onder andere het woord worden gevoerd door commissaris prof.ir. A.F. van Weele. WADDINXVEEN/GOUDA - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda heeft er de aandacht Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v.. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 bestuur van de SWW en de ge meente over dit onderwerp. De bedoeling van deze bespreking was om te overleggen over de door het bestuur geformuleerde voorwaarden en was bedoeld als voorbereidend gesprek voor de op maandag 16 augustus met de be sturen van de SWW en de SWOW geplande bespreking over hetzelfde onderwerp. Het bestuur van de SWW is be reid de activiteiten over te nemen. Met betrekking tot deze overna me zijn een paar belangrijke af spraken gemaakt: - Het activiteitenbudget van de SWOW «gaat in zijn geheel over naar de SWW (budgettair neutra le operatie); - In 1994 wordt bekeken of - gelet op toename van de werkzaamhe den bij de SWW - aangetoond kan worden dat een uitbreiding van de formatie-uren nodig is; - Het bestuur van de SWW zal de mogelijkheden voor het instellen van een gebruikersraad onderzoe ken; - Het bestuur van de SWW zal de suggestie om een extra bestuurs lid aan te stellen nader overwe gen. Maandagavond 16 augustus heeft het gesprek plaatsgevonden tussen de stichtingsbesturen van SWOW en SWW en de gemeente. Tijdens dit laatste gesprek hebben beide besturen de intentie uitgesproken accoord te gaan en mee te willen werken aan de overname van deze activiteiten door de SWW. Afgesproken is de activiteiten op 1 januari 1994 formeel over te dragen. Ten behoeve van deze overname wordt een overdrachts- commissie ingesteld waarin een delegatie van de SWW, SWOW en de gemeente zitting hebben. Het door het college voorgeno men ouderenbeleid zal middels een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Omdat de laatste besprekingen nog maar net zijn afgerond en de financiële afwikkeling van de sub sidies 1992 en 1993 ook nog enige tijd kost is het niet mogelijk in de gemeenteraad van september aan staande een definitief voorstel aan te bieden. Het college van Burgemeester en Wethouders streeft ernaar dit voorstel in de raadsvergadering van november te behandelen, na bespreking in de daaraan vooraf gaande reguliere commissieverga deringen. Hoofddorp) achten het centrum plan financieel haalbaar. Daarbij is in het bijzonder geke ken naar de belangen van de in de Passage gevestigde winkeliers. Voor de winkeliers die hier win kelruimte huren is een bijdrage in de verplaatsingskosten voorzien van ƒ850,- per m2 winkelruimte. Voor de winkeliers die een win kelruimte in eigendom hebben wordt gerekend met een hoger be drag, namelijk ƒ1.700,- per m2 Het gemiddelde huurniveau is het eventueel te realiseren winkelcen trum zal naar schatting uitkomen op ƒ285,- per m2, uiteenlopend van ƒ235,- tot ƒ335,- per m2. Volgens plan zullen de betrokken winkeliers nog om hun mening worden gevraagd over het ’Be Fair’-plan. Voorlopig is het echter wachten op de politieke besluit vorming. op gevestigd dat een winkelcentrum op de Be Fair-lokatie in het Warnaarplantsoen weer in beeld is. Zoals bekend is op dinsdag 14 ju ni aan het College van Burge meester en Wethouders van Wad dinxveen een nieuw plan gepre senteerd voor een hoofdwinkel centrum op het ’Be Fair’-terrein. Volgens de opstellers van dit plan is een centrumontwikkeling op het ’Be Fair’-terrein, in tegenstel ling tot eerdere plannen, financi eel haalbaar. De gemeente moet zich nog over het nieuwe voorstel buigen. De ideeën voor het te realiseren - winkelvloeroppervlak lopen uiteen winkeloppervlak, van 11.000 tot 16.000 vierkante meter. Verder is het plan voorzien in de bouw van 140 tot 180 wo ningen. Voor het winkelend pu bliek is voldoende ruimte aanwe zig voor de aanleg van 600 tot 800 overdekte gratis parkeerplaat sen. Een deel hiervan kan volgens het plan onder de winkels worden aangelegd. Daarnaast zullen voor de bewoners nog eens 240 par keerplaatsen nodig zijn. Volgens het plan is een dergelijk groot aanbod van parkeergelegen heid noodzakelijk om gecombi neerd parkeren van bewoners en bezoekers van het winkelcentrum te voorkomen. De opstellers van het plan (Vewa Consulting BV, Stuurman Part ners BV, Vermeer Grond en We gen BV, allen uit Waddinxveen, en Vermeer Bouwgroep BV te w W dat kan in Boskoop? in de Rozenburcht op woensdagavond Ook albums met div. landen te koop o.a. Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk en Zwitserland Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaptein 6,Waddinxveen. Tel. 01828-13061. WADDINXVEEN - De 25-jarige touroperator Van Ginkel Va kanties in Waddinxveen geeft dit jaar voor de vierde maal een Verre Oosten Cursus (VOC ’93). De opzet van de cursus is gro tendeels indentiek aan vorig jaar. De vorige cursus (VOC ’92) was een groot succes. Zoals ook de voorgaande keren overtrof het aantal inschrijvingen het aantal plaatsen. Reden genoeg, aldus touroperator Van Ginkel Vakanties, om aan te nemen dat deze cursus dus duide- 'i een informatiebe hoefte en de VOC ’93 nogmaals grotendeels in de bestaande vorm kan worden aangeboden. Er worden zes cursusdagen ge houden. Op woensdag 20 oktober in Waddinxveen (restaurant Bibe lot), donderdag 21 oktober in Waddinxveen (restaurant Bibe lot), vrijdag 22 oktober in Assen (De Hertenkamp), woensdag 27 oktober in Zaandam (De Oude Herbergh), donderdag 28 oktober in Apeldoorn (Orpheus Congres centrum) en vrijdag 29 oktober in Tijdens de dag zelf wordt Eindhoven (Aristo Zalencen- A A ,r trum). De dagen beginnen om 09.00 uur en worden om 18.00 uur afgeslo ten. Per dag kunnen er circa 50 medewerkers van i deelnemen. De kosten van de cur sus bedragen ƒ50,-. Dezer dagen wordt de VOC ’93- mailing bij de reisbureaus in ons land bezorgd. Door middel van een inschrijfkaart kunnen reisbu- reaumedewerkers zich vervolgens inschrijven tot uiterlijk zaterdag 18 september. Iedereen die zich vorig jaar heeft aangemeld voor de cursus, maar uiteindelijk geen cursusdag heeft meegemaakt, heeft voordat de mailing werd verzonden een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat zij voorrang krijgen bij in schrijving. Als zij zich aanmelden kunnen zij zeker zijn van een plaats. Een verschil ten opzichte van het vorige jaar is, dat er geen speciale eisen meer worden gesteld voor inschrijving. Vorige jaren konden zich alleen reisbureaumedewer- kers aanmelden die al minimaal twee jaar werkzaam waren in deze funktie. Deze eis is nu losgealten, omdat gemeend wordt dat een positieve instelling even belangrijk is als werkervaring voor deze cursus. Van Ginkel Vakanties ziet de aansluiting op de cursus worden VOC-cursus beslist niet als uit- georganiseerd. vanafUaU3 Vandaag rolletje brengen Morgen foto’s kijken Dat blijkt uit een overzicht van de stand van zaken rond het op doeken van de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveeen dat het college van Burgemeester en Wet houders vorige week dinsdag 24 augustus aan de Waddinxveense gemeenteraadsleden hebben ge stuurd. Overigens zullen de definitieve besluiten rond het op nieuwe leest te schoeien ouderenbeleid pas ge nomen gaan worden in de ge meenteraadsvergadering van no vember. Gelet op de financiële problematiek blijkt het niet eer der mogelijk de raadsleden hiero ver te laten besluiten. Op donderdag 8 april is in de raadscommissie voor sociale zorg en volksgezondheid voor het eerst het vertrouwelijke advies over de toekomst van de Stichting Wel zijn Ouderen Waddinxveen (SWOW) besproken. De belangrijkste conclusies uit dat advies waren: 1. Ten aanzien van het gemeente lijk ouderenbeleid kan geconclu deerd worden dat aan de handha ving van een afzondergelijke stichting voor gecoördineerd ou derenwerk geen behoefte bestaat; 2. Voor het ouderenbeleid is in eerste instantie de gemeente ver antwoordelijk in overleg met het ouderenplatform; 3. De belangenbehartiging en de inspraak van de ouderen krijgt vorm middels het ouderenplat form; 4. De uitvoerende taken van de SWOW, te weten sociaal-culture- le activitieten en maaltijdvoorzie- ningen, worden bij reeds bestaan de organisaties van het particulier initiatief ondergebracht. Over de in het vertrouwelijke rap port getrokken conclusies is door het gemeentebestuur overleg ge voerd met het bestuur van de SWOW. Op maandag 7 juni heeft een ge sprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de SWOW en de ge meente Waddinxveen. Tijdens dit vertrouwelijke gesprek is gespro ken over de maaltijdvoorzienin- gen, het afstoten van de sociaal- culturele activiteiten voor oude ren en de vormgeving van de res terende (beleids)-taken van de SWOW. Op maandag 5 juli heeft een ver- volgbespreking plaatsgevonden met het bestuur van de SWOW. Tijdens dit gesprek is wederom gesproken over de eerdergenoem de onderwerpen en er is gezamen lijk een persbericht opgesteld. Op maandag 16 augustus is we derom met het bestuur van de SWOW gesproken. Tijdens deze vergadering is met name van ge dachten gewisseld over de overna me van de sociaal-culturele activi teiten voor ouderen door de Stich ting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW). Het resultaat van deze besprekin gen is dat er volledige overeen stemming is tussen het bestuur van de SWOW en het college van Burgemeester en Wethouders over een aantal belangrijke onder werpen, namelijk de maaltijdvoor- ziening, het ouderenplatform, de overname van de sociaal-culturele activiteiten voor ouderen door de SWW en het beëindigen van de subsidie met ingang van 1994 aan de SWOW. WADDINXVEEN - Het nieuwe ouderenbeleid gaat officieel op Nieuwjaarsdag 1994 in. Dan zal de Stich ting Welzijn Ouderen Waddinxveen (SWOV) zijn opgeheven en haar taken definitief zijn overgenomen door ‘Huize Souburgh* (maaltijdvoorziening), het op te richten ouderenplatform en de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (sociaal-culturele activiteiten). De gemeenteraad heeft op don derdag 1 juli ingestemd met het voorstel van B. en W. tot het overhevelen van de uitbrengmaal- tijden naar ‘Huize Souburgh' (Prins Bernhardlaan) en tot het beschikbaarstellen van de daar voor benodigde subsidies. Over deze overheveling is ook een pers bericht opgesteld en verspreid. Vanaf half juli is de keuken bij ‘Huize Souburgh* waar de maal tijden worden bereid operationeel. B. en W. stellen vast dat dit on derdeel van de uitvoerende activi teiten nu geheel tot tevredenheid van alle betrokkenen is afgehan deld. Op donderdag 24 juni is een be spreking georganiseerd met de kandidaat-leden voor het op te richten ouderenplatform. Tijdens dit gesprek is gesproken over de samenstelling, de doelstelling, de taken en de status van het plat form aan de hand van een daar voor opgestelde notitie. Afgesproken werd dat alle betrok kenen zouden proberen vóór zon dag 1 augustus formeel te reage ren op de inhoud van de bespro ken notitie en tevens mee te delen of ingestemd kan worden met de oprichting van het platform. Op dit moment zijn alle reacties bin nen. Het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen heeft mondeling ingestemd met de oprichting van het platform, maar ziet af van een officiële schriftelijke reactie. Gelet op de binnengekomen reac ties kan nu door B. en W. een de finitief voorstel voor de gemeente raad worden voorbereid om het ouderenplatform op te richten. Tijdens de vergadering van maan dag 17 mei van het bestuur van de Stichting Waddinxveens Wel- wijnswerk is door B. en W. infor matie verstrekt over de mogelijke overname van deze activiteiten door de SWW. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de SWW het college op donderdag 1 juli een brief ge schreven, waarin het bestuur mee deelt in beginsel positief te staan over deze overname. Het bestuur heeft wel een aantal voorwaarden aan deze overname verbonden. Op basis van deze brief heeft op woensdag 11 augustus een ge sprek plaatsgevonden tussen het Woensdag 1 september 1993 Een getekende impressie van een worden gerealiseerd. Rechts vooraan Partners BV). k y. jiji;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1