Rommelmarkt Concordia groot succes criminaliteit en verkeersveiligheid 22?s CAPI/DISC Jeugdcollecte Jantje Beton Gered Gereedschap bijeen in De Vlieger Wenskaarten met de Remonstrantse Kerk PCW-fractie kiest voor aanpak CEEDEE KOPEN? KIJK ALTIJD EERST BIJ CAPI! TteDuHiiiffls Activiteiten AF-centrum Blijspel in AF-centrum Welfarewerk ’verdient’ 2,3 mille WADDINXVEEN KAART VAN DE MAAND fw Jan van Wijk neemt normen Gods Woord als uitgangspunt RTW-radio met Kashiro en Zwart op Wit röi DUBBEL CD De Posterboetiek Kon. Wilhelminaplein 53 Waddinxveen Telefoon 01828-31936 Ouderen Bentwoud Verkeer Dinsdag 9 november Woensdag 3 november Donderdag 4 november Veiligheid RTW-RADIO A Vrijdag 5 november Zaterdag 6 november Zondag 7 november Maandag 8 november Pagina 11 Woensdag 3 november 1993 Weekblad voor Waddinxveen mu- mu- mu- PCW-fractievoorzitter Jan van Wijk. (Foto: Archief- Sjaak Noteboom). mu- mu- mu- ziek. Alleen geldig in de filialen Alphen aan den Rijn en Gouda zolang de voorraad strekt, en tot en met 17-11-93 van Boetzelaerstraat 4, Alphen aan den Rijn, Markt 52, Gouda The Dubliners, Celebration, met o.a. Irish Rover, Salonika, Reels, Now I'm Easy, Sally Wheatley, Jigs, Leaving Nancy. WADDINXVEEN - De zaterdag 30 oktober door de Waddinxveen- se muziekvereniging Concordia in het clubgebouw De Hoge Noot (J.W. Frisoweg) gehouden rom melmarkt is weer een groot suc ces geworden. Dit komt mede doordat Concor dia ontzettend veel spullen heeft Barok, met werken van o.a. Bach Vivaldi, Locatelli, Focking. met o.a. T. Koopman, J van Zweden, E.Kirkbey Simon and Garfunkel, The concert in central park, met o.a. Mrs. Robinson, Amerika, the Boxer. speelruimte van het kind bevorde ren. Bovendien stelt Jantje Beton jaar lijks duizenden kinderen, voor wie een vakantie niet is weggelegd, in de gelegenheid er een weekje tus senuit te gaan. Het Nationaal Jeugd Fonds is hiervoor afhankelijk van ieders bijdrage. Daarom vindt in de week van 7 tot en met 13 novem ber opnieuw de nationale jeugd- collecte plaats. Vijfenvijftigduizend collectanten uit het jeugd- en jongerenwerk vragen om geld voor de jeugd. Voor de jeugdvereniging of -club in uw woonplaats, die door de aanhoudende bezuinigingen steeds verder in de knel dreigt te komen en voor het jeugdwerk in het hele land. Ouderen moeten naar de mening van de PCW meer worden betrok ken bij het gemeentebeleid. De PCW is er daarom een voorstan der van dat het op te richten ou derenplatform de status krijgt van een permanent adviesorgaan ten behoeve van het gemeentebe stuur. Alle ouderenbonden moe ten hierbij worden betrokken. De Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen in wintertooi. (Aquarel: Lies van Straaien). door het nemen van fysieke ver keersmaatregelen. De viermansfractie wil in 1994 de route Juliana van Stolberglaan- Koningin Wilhelminasingel-Bre- derolaan vooral voor fietsers ver keersveiliger maken. Op meer wegen in Waddinxveen moet een maximumsnelheid van 30 km per uur worden ingevoerd. doende financiële middelen voor het onderhoud van het gebouw bij elkaar te krijgen. De verkoop van de wenskaarten, die inmiddels is gestart, loopt via de boekhandel. De wenskaarten kunnen ook rechstreeks besteld, worden via Bertus Jenner, tel.’ 01828 - 18693. gemeente mag geen grote financi ële risico’s lopen. De PCW is voorstander van een experiment met groenbeheer door de buurt, mits de buurt daarvoor enthousiast is en initaitieven neemt. verscheept. Dat wordt dus echt ’gezamenlijk’ gebruikt. Eerst hier en dan daar. In Waddinxveen werden dit jaar zo’n 1.016 stuks gereedschap in gezameld. De werkgroep van de Stichting Gered Gereedschap houdt op donderdagavond 4 no vember om acht uur een informa- tie-avond in het vrouwenraadhuis De Vlieger aan de Staringlaan. Er zal deze winter ook een korte cursus gereedschap-slijpen wor den gegeven. De cursus is voor ie dereen die belangstelling heeft en is gratis. Wie tijd heeft om de werkgroep in Waddinxveen te helpen met het reviseren is van harte welkom. Hoeveel tijd men er aan wil beste den kan men zelf bepalen. Op de informatie-avond is te zien wat de omstandigheden in de Der de Wereldlanden zijn waar het ge reedschap zo hard nodig is. Bij voorbeeld Zambia waar de Wad- dinxvener A. van Sluis gewerkt heeft. De in het Anne Frank-centrum gehouden verkooptentoonstelling van het Welfarewerk van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Waddinx veen was een succes. Er werd begonnen met het ver welkomen van een aantal leerlin gen van de hervormde Rehoboth- school. Deze kinderen werden door een televisieuitzending van het Jeugd Rode Kruis over Roe menië en Kenia geïnspireerd en namen contact op met het hoofd bureau in Den Haag. Met de verkregen informatie heb ben ze ƒ270,- bij elkaar gebracht. Dit werd overhandigd aan Cor Groenewegen, coördinator van het Jeugd Rode Kruis. Vervolgens verrichtte Corrie van Driel de officiële opening met een toelichting op haar werk als va- kantiecoördinator. Hierna konden de genodigden en belangstellen den de uitgestalde artikelen be wonderen. De opbrengst van de verkoop was ƒ2.325,-. Nog niet alle prijzen zijn opgehaald. De lotnummers zijn: 141, 142, 169, 588, 667, 671. De prijzen zijn af te halen in de zaal van het Anne Frank-centrum op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. a- WADDINXVEEN - Gereed schap (‘gezamenlijke benodigde werktuigen' volgens het woorden boek) is een ruim begrip van ijzerzaagje tot draaibank en van potlood tot computer. Dat gereed schap is hier overal te koop. In veel Derde Wereldlanden bete kent geen gereedschap geen eten. Ruim 70% van de Derde Wereld is direct afhankelijk van de land bouw. Voor kleine boeren en pachters zijn de opbrengsten nau welijks voldoende om zich rede lijk te voeden. Zaaigoed, kleding, maar vooral gereedschap is vaak niet te krijgen, slecht van kwali teit en onbetaalbaar. De ook in Waddinxveen actieve Stichting Gered Gereedschap, die donderdagavond 4 november een informatieavond houdt in De Vlieger, doet wat ze kan doen, nog goed gebruikt gereedschap wordt ingezameld, opgeknapt en verstuurd. Dankzij vele goede ge vers lukt dat. In zo’n 10 jaar tijd werden 10.000 gereedschappen De verkeersonveiligheid in Wad dinxveen moet volgens de PCW- raadsfractie worden bestreden gekregen voor deze rommelmarkt. De opbrengst bedraagt dan ook ƒ2.055,-, welk geld gebruikt zal worden voor aanschaf van blad muziek en muziekinstrumenten en voor het onderhoud van mu ziekinstrumenten en het clubge bouw. Om 09.00 uur werd de rommel markt geopend, maar al ruim voor deze tijd stonden er al diverse ko pers te wachten. Dat ging zo door tot ongeveer 15.00 uur. In beide lokalen stonden diverse artikelen, zoals electrische appara ten, (tv’s, radio’s, lampen), huis houdelijke artikelen (kopjes, mok ken, borden, bestek, glaswerk), boeken en speelgoed. Ook aan de kraam met tuin- en kamerplanten werd goed gekocht. De enveloppenkraam was al vroeg in de middag uitverkocht en bij de supersjoelbak werden er hoge punten gescoord. Zaterdagmiddag 6 november zal het opleidingsorkest van Concor dia een concert geven in het be jaardentehuis St. Petrus in Berke! en Rodenrijs. In het opleidingsor- kest spelen leerlingen mee en een aantal leden die meespelen in het harmonie-orkest. De leerlingen worden opgeleid door de dirigent van het oplei dingsorkest en van de harmonie, Gerrit de Knegt. Leerlingen krij gen eerst ongeveer twee jaar les, waarna ze mee mogen gaan spelen in het opleidingsorkest om op de ze manier orkestervaring op te doen. In die tijd kunnen leerlin gen ook opgeleid worden voor het muziekdiploma A. Omdat het opleidingsorkest ook graag eens een concert wilde ge ven, zijn ze Ox de middaguren een concert te ge ven. De muziekstukken die ge speeld worden door het orkest zijn Adspriantissimo, een muziek werk bestaande uit diverse dan sen, zoals een wals, en een cha- cha, American Panorama, een jazz-fantasie, de Kleine Klassieke ouverture, een klassiek muziek werk en een gedeelte uit de Beat les in Concert. Dit muziekwerk bestaat uit liedjes die ooit gezon gen werden door de Beatles. Dan zal er nog een muziekwerk gespeeld worden bestaande uit dansen, te weten Danserije. Tot slot worden er nog twee korte werkjes gespeeld te weten de Ju niorenmars en Thema uit Finlan dia. WADDINXVEEN avond 4 november om acht uur wordt in het Anne Frank-centrum de tweede culturele avond voor ouderen van dit seizoen gehou den, georganiseerd door de cultu rele commissie van de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen. Naast alle Waddinxveense oude ren zijn ook van harte welkom al le mindervaliden, eventueel verge zeld van een introducé. Dit geldt ook voor de ouderen. Stond de vorige keer een muziek avond op het programma, maan dagavond 4 november is er een to neelavond, die zal worden ver zorgd door de Gouderakse toneel vereniging Grimas. Deze toneel vereniging treedt ieder jaar in Waddinxveen voor de ouderen op en tot volle tevredenheid. Opgevoerd zal worden het in de jaren vijftig spelende blijspel ’Kruik te water’. Het stuk handelt over de voortzetting van een boer derij na het overlijden van de ei genaar. Omdat zijn vrouw en dochter niet in staat zijn de boer derij te beheren gaat dit gebeuren door de zuster van de overleden eigenaar. Het is een harde vrouw en men probeert zich tevergeefs op aller lei manieren van deze indringster te ontdoen. Zij die niet in de mogelijkheid verkeren op eigen gelegenheid te komen kunnen thuis worden ge haald en na afloop weer terugge bracht. Men moet dan wel tele foonnummer 01828 - 15555 bel len. De kosten hiervoor bedragen ƒ3,- per persoon. WADDINXVEEN - Ter gelegen heid van de feestdagen in decem ber geeft de Remonstrantse Kerk in Waddinxveen twee wenskaar ten uit met afbeeldingen van het historische kerkgebouw aan de Zuidkade naar aquarellen, die zijn gemaakt door de Waddinxveense kunstenaar Lies van Straalen. envelop. De prijs van de wenskaarten be draagt f 1,95 per stuk en met de tekst ’Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar’ f 2,05 per stuk. De wenskaartenactie is één van de initiatieven van het bestuur van de Remonstrantse Kerk om vol- Het monumentale Godshuis aan de Zuidkade is in prachtige aqua- relkleuren vastgelegd in zowel een winterse impressie als een voor- jaarsimpressie. De afmetingen van de wenskaar ten zijn 11 x 17 cm gevouwen. Ze zijn gedrukt op 250 gram machi ne coated papier, inclusief luxe f W f i Ti' (S*' y, fg. •••wX AlfyeNieft Jafjge. voor Jou! Omdat Waddinxveen in de toe komst maar mondjesmaat mag bouwen, moet er een stringenter woonruimteverdelingsbeleid wor den gevoerd. Een volkshuisves tingsplan is naar de mening van de PCW hiervoor noodzakelijk. Over het nieuwe winkelcentrum moet, volgens de PCW, vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 een uitspraak van de raad komen. De PCW heeft zich begin dit jaar, evenals alle andere fracties, uitgesproken vóór de aanleg van een Bentwoud. Voorwaarde voor de PCW is, dat de betrokken agrariërs volledig financieel scha deloos kunnen worden gesteld. De ziek. 00.00-06.00 uur: Non-stop ziek. 06.00-08.00 uur: Ochtendniveau, Ferry van Loon. 08.00-00.00 uur: Non-stop WADDINXVEEN - Naast de normale activiteiten in Het Anne Frank-centrum voor de ouderen is er in de periode van maandag 8 november tot en met vrijdag 12 november nog een aantal bijzon dere activiteiten. Maandag 8 november om 14.00 is er volksschilderkunst met olieverf en ’s avonds om 8.00 uur een cul turele avond door de toneelvereni ging Grimas uit Gouderak met het blijspel ’Kruik te water’. Dinsdag 9 november om 15.00 uur wordt er voor alle ouderen rummycub gespeeld. Woensdag 10 november om 13.45 uur is er voor de ouderen de competitie klaverjassen en op vrijdag 12 no vember om 13.30 uur is er een biljartcompetitie tegen de oude renbiljartvereniging uit Ammer- stol. Het historische Godshuis aan de Zuidkade in de lentetijd. (Aquarel: Lies van Straalen). 00.00-06.00 uur: Non-stop mu ziek. 06.00-08.00 uur: Ochtendniveau, met Ferry van Loon 08.00-18.00 uur: Non-stop mu ziek 18.00-23.00 uur: Nederlands op z’n best, met Frank en Ronald 23.00-00.00 uur: Non-stop mu ziek 00.00-06.00 uur: Non-stop mu- ziek. 06.00-08.00 uur: Ochtendniveau met Ferry van Loon. 08.00-00.00 uur: Non-stop ziek. WADDINXVEEN - Voor de fractie van de Protestantse Com binatie Waddinxveen (PCW) moet de bestrijding van de crimi naliteit en de bevordering van de verkeersveiligheid in Waddinx veen de hoogste prioriteit krijgen. Dat stelde fractievoorzitter door het bejaardente- Jan van Wijk in zijn algemene beschouwing over de gemeente huis St. Petrus uitgenodigd om in begroting voor 1994. De PCW wil een gemeentepoli tiek voeren die is gebaseerd op de normen van Gods Woord. Dit be tekent onder meer dat de gemeen te de financiën moet beheren als een goed rentmeester. De meerjarenbegroting van Wad dinxveen laat volgens PCW-frac- tievoorzitter jan van Wijk een groeiend tekort zien. Omdat het belastingniveau in Waddinxveen al hoog is, zal het tekort moeten worden gedekt door bezuiniginen. Het bezuinigen moet gebeuren op basis van een duidelijke prioritei teninstelling ten aanzien van de diverse beleidsterreinen. Deze zo genoemde kerntakendiscussie mag niet langer worden uitgesteld. De PCW geeft de hoogste prioriteit aan de bestrijding van de crimina liteit en de verkeersveiligheid. De PCW is er tegen dat de rente van de reserve van het grondbe drijf wordt aangewend om tekor ten te dekken. Verder wil de PCW voor 1994 het investerings- Maandag-, bedrag voor de verkeersveiligheid verhogen. De extra bedragen die hiermee gemoeid zijn, wil de PCW dekken door onder andere uitgavenverla gingen in de sfeer van eenmalige subsidies en personeel en organi satie en door verhoging van de hondenbelasting (tarief eerste hond) en van de huur van sportac commodaties. De criminaliteit en de onveilig heid nemen volgens de PCW- raadsfractie ook in Waddinxveen toe. Bestrijding moet onder ande re plaatsvinden door middel van preventie. De belangrijkste vorm van preventie is een mentaliteits verandering. Onverschilligheid moet plaats maken voor verant woordelijkheidsbesef. Normvervaging moet vooral door ouders en onderwijs worden te ruggedrongen. De gemeentelijke overheid heeft hier een voorbeeld functie. Zij kan haar steentje bij dragen door voorlichting en door bijvoorbeeld het stimuleren van preventief buurtbeheer. Politie-optreden is het noodzake lijke sluitstuk. Dit optreden moet dan wel zichtbaar en voelbaar zijn, stelde fractievoorzitter Jan van Wijk in zijn beschouwing over de gemeentebegroting voor 1994. WADDINXVEEN - Zaterdaga vond 6 november wordt in het buurtcentrum Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) van 21.00 tot 01.00 uur een muzikale happe ning georganiseerd ter gelegen heid van de nieuwe 24 uur per dag en 7 dagen per week pro grammering van de lokale RTW- radio. Ook wordt dan de 250e uitzen ding van het RTW-programma De Avonduren van Ron Menke gevierd. De popgroepen Kashiro en Zwart op Wit zullen Het Zuid honk op zijn heipalen laten trillen. De optredens van Kashiro en Zwart op Wit zijn zaterdagavond natuurlijk ook rechtstreeks via RTW-radio te beluisteren. I Via de FM-band 87,9 (kabel) en 105,8 I I (ether). Staringlaan 2, postbus 330. I l 2740 AH Waddinxveen. I Tel. 01828-10379. S Aankomst van een zending gerepareerd gereedschap van de Stichting Gered Gereedschap in Zimbabwe. (Foto: Stichting Gered Gereedschap). 06.00-07.00 uur: Non-stop ziek 07.00-08.00 uur: Ochtendniveau met Ferry van Loon 08.00-09.00 uur: Ochtendniveau met Luuk van Dijk 09.00-10.00 uur: Non-stop mu ziek 10.00-12.00 uur: Komisch maga zine, met Gert-Frank van der Poel 12.00-13.00 uur: Twaalfuurtje met Martin Schlink 13.00-15.00 uur: Non-stop mu ziek 15.00-17.00 uur: Ron Soul 17.00-18.00 uur: Naar Huis met Diederick Huizinga 18.00-19.00 uur: Gert Voogd 19.00-21.00 uur: The Friday-night Experience, met Michel van Vliet. 21.00-23.00 uur: Nieuwscafé, lo kale en regionale informatie. 23.00-01.00 uur: Dag week, hallo weekend, met Nico Koning. 01.00-08.00 uur: Non-stop ziek. 08.00-11.00 uur: Ochtendmaga- zine met Ferry van Loon. 11.00-13.00 uur: Gouden Hits, met Ed Schuurman en Gerben van Kruistum 13.00-15.00 uur: Het middelpunt met Peter Teunisse. 15.00-17.00 uur: Huis op je radio met Diederick Huizinga. 17.00-19.00 uur: Het muziekcen trum met Luuk van Dijk. 19.00-22.00 uur: Hitfront Dancea ble met Gert Voogd. 22.00-24.00 uur: De avonduren met Ron Menke. 00.00-02.00 uur: In ’t holst van de nacht, met Ferry van Loon. 02.00-09.00 uur: Non-stop-mu- ziek. 09.00-12.00 uur: Religieus pro gramma door één der Waddinx veense kerken. 12.00-14.00 uur: Da Capo, met Mieke Melsert. 14.00-16.00 uur: Non-stop mu ziek. 16.00-18.00 uur: RTW-Sportcafé. 18.00-19.00 uur: Non stop mu ziek. 19.00-22.00 uur: What’s Up, een informatief jeugdprogramma. 22.00-24.00 uur: De Avonduren met Ron Menke. 00.00-06.00 uur: Non-stop mu ziek. 06.00-08.00 uur: Ochtendniveau, Ferry van Loon 08.00-00.00 uur: Non-stop WADDINXVEEN - In Neder land wordt het steeds drukker en op straat gevaarlijker. Daarom zijn kinderen voor hun spel meer en meer aangewezen op allelei vielige speelvoorzieningen. Het Nationaal Jeugd Fonds, het fonds van Jantje Beton, streeft naar uitbreiding van speelruimte voor de jeugd in ons land. Gebrek aan voldoende speelmogelijkhe den heeft immers ingrijpende ge volgen voor de groei naar volwas senheid. Spelen is voor een kind van le vensbelang. Daarom gaan de col lectanten van Jantje Beton dit na jaar ook in Waddinxveen weer op pad onder het motto ’Geef ze de ruimte, help Jantje Beton!’. Duizenden vrijwilligers in het land steken graag de handen uit de mouwen om kinderen hun broodnodige speelruimte te ge ven. Het Nationaal Jeugd Fonds helpt hen daarbij. Zo worden ie der jaar vele honderden, zinvolle projecten gerealiseerd voor de jeugd tot ongeveer zestien jaar. Het fonds van Jantje Beton stelt geld beschikbaar voor de aanleg, verbetering of uitbreiding van jeugdaccommodaties, kinderboer derijen, speelotheken, peuter speelzalen, jeugdcircussen en -theater, speeltuinen en andere voorzieningen, die de leef- en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 11