in Stadsgalerie Expositie van Theo den Boon Woningbouwverenigingen tekenen overeenkomst Kalenders te koop in Wereldwinkel FNV-leden bij buikdanseres PvdA vraagt om doelmatigheidsonderzoek door derden PROEF ZELF VOOR f 12,50 I I I I I I I I I Rijn en Gouwe VVD-avond met Rudolf de Korte en Ted Jansen Reizigerspanel tele-taxi in Waddinxveen Klaverjassen in Zevenhuizen Strijd om de Zilveren Spruit Nieuwe cursus bij Marcella Ja, ik wil graag geheel vrijblijvend een proefabon nement van vier weken voor f 12,50. Ik ontvang dan Rijn en Gouwe ’s ochtends vóór zevenen in de bus. Ik wacht met betalen tot ik bericht heb ontvangen. Begroting 1994 Ouderen Bentwoud Centrumbeleid De warmste modellen maken hun opmars bij Dufs mode AHienaridenön Mantels - Coats - Jollipel Tel.: 01720-73818 Veilig verkeer Pagina 17 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 3 november 1993 M/V Adres: 8 ben. mteerde voor •Holland. Hij Het zal duidelijk zijn dat de PvdA grote problemen heeft met de begrotingsvoorstellen van het college. Ze geven voplgens de so ciaaldemocraten geen perspectief op een verantwoord financieel be- Donderdag het lar- ler- geldt voor de PvdA dat de auto mobilist de gast is in Waddinx veen en voetgangers en fietsers beschermd moeten worden. ‘Wanneer we in dit kader de cij fers bezien behorende bij de fy sieke structuur, dan blijkt dat er 115 km geasfalteerde wegen zijn voor het autoverkeer en de lengte van recreatieve fiets- en wandel paden slechts 19 km bedraagt', rekenden de sociaal-democraten voor. De PvdA stelde dat het nu moge lijk zijn komend jaar van de Julia na van Stolberglaan een verkeers arme en met f de weg te maken en bovendien in samenhang daarmee een veiliger route te creëren via de Willem de Zwijgerlaan naar de Chopinlaan. De sociale infrastructuur van Waddinxveen dient in de opvat ting van de PvdA een samenhang te laten zien van onderwijs, wel- De tentoonstelling in de Goudse Stadsgalerie wordt vrijdagavond 5 november om acht uur geopend met een kort concert door Judith Storm (dwarsfluit) en met door Theo D. Boomzinger voorgedra gen poëzie. De Stadsgalerie is geopend op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag van 14.00-17.00 uur en donderdag en zaterdag van 11.00- 17.00 uur. WADDINXVEEN - De besturen van de woningbouwvereniging Waddinxveen en de woningbouwvereniging Samen Sociale Wo ningbouw (SSW) hebben een intentie-overeenkomst onderte kend met, in eerste instantie, als doel ’in onderlinge samenwer king (een deel van) de ontwikkeling en realisering van bouwplan nen voor hun rekening te nemen’. Deze intentie-overeenkomst vindt zijn oorsprong en ontwikkeling in het voorgenomen uitbreidingsplan ’Zuidplas ’90’ maar kan ook ande re bouwlocaties in Waddinxveen betreffen. Hierbij wordt niet al leen gedacht aan gesubdieerde bouw maar ook aan ongesubsidi eerde bouw in de huur- en koop sector. De achterliggende reden, om met elkaar te gaan samenwerken, is de De contactavond was eens in een andere vorm opgezet. In plaats van een toneelavond met dansmu ziek na werd ditmaal gekozen voor een avond steengrillen en ge zien het aantal leden, dat deze tgggggi m,'. WADDINXVEEN - 28 oktober werd in het Anne Frank-centrum alweer de 9e ron de van de huishoudelijke competi tie van Waddinxveense Schaak Vereniging WSV gespeeld. De oud-minister van Economische- en Financiële Zaken, het huidige WD-Tweede-Kamerlid dr. Rudolf de Korte. (Foto: WD). en J. Geers (25 WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders heeft de gemeentelijke organisatie volstrekt verwaarloosd. Omdat op het gebied van doelmatigheid en efficiëntie de organi satie aan het Raadhuisplein aan alle kanten rammelt, is volgens de PvdA-fractie in de Waddinxveense gemeenteraad een doel matigheidsonderzoek door derden dringend noodzakelijk, zo liet BOSKOOP/WADDINXVEEN - Enkele wekèn geleden introdu ceerde NV Verenigd Streekver voer Westnederland in Boskoop de tele-taxi voor Midden-Holland. De invoering van deze aanvullen de vorm van openbaar vervoer (busreizigers worden met een taxi naar een bushalte vervoerd om daar op- of over te stappen) ging gepaard met een aantal ingrijpen de wijzigingen in de dienstrege ling. Het gebruik van de tele-taxi is nog niet volgens verwachting. Omdat Westnederland graag wil weten wat klanten vinden van de tele-taxi, wordt er binnenkort ge start met een aantal reizigerspa- nels. Tijdens verschillende bijeenkom sten krijgen reizigers de gelegen heid hun mening over de tele-taxi te geven. De eerste bijeenkomst is maandagavond 8 november res taurant Bibelot aan de Limaweg in Waddinxveen. Westnederland is nog op zoek naar deelnemers aan zo’n reizi gerspanel. Het gaat daarbij zeker niet alleen om reizigers die al er varing hebben met de tele-taxi. Ook mensen die het leuk vinden om mee te denken over de nieuwe vervoervorm zijn van harte wel kom. De deelnemers ontvangen een waardebon van ƒ25,-. Mensen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met mevrouw Ter Haar van het onderzoeksbu reau Arends en Samhoud. Haar telefoonnummer is 030-341604. - Bij het openbaar basisonderwijs is er de intentieverklaring voor een fusie. Jammer is het dan ook dat verschillende medezeggenschaps raden niet met de intentie van de fusie instemmen. Toch hoopt de fractie van de PvdA dat de defini tieve fusievoorstellen op tijd de raad zullen passeren. Wat de PvdA erg tegenviel in de toelichting op de gemeentebegro ting is het hoofdstuk economische zaken en dan met name het hoofdstuk werkgelegenheid. Zijn alle problemen nu opgelost en is de werkeloosheid in Waddinxveen uitgebannen? Volgens de PvdA wordt juist een gemeentelijk sociaal economisch beleid gekenmerkt door ’vooruit zien’, bijvoorbeeld het creatief be denken van een nieuw ’startersbe- leid’. Bij de nieuwe wetgeving krijgen gemeenten ook vrijheid ten aan zien van het bijstandsbeleid. De PvdA vindt dat de gemeenteraad de hooflijnen van dit beleid mede dient vast te stellen. De sociaal democraten verwachten op korte termijn daarover voorstellen van het college. Wat betreft het ouderenbeleid is de fractie van de PvdA bijzonder ontevreden. De evaluatie op de twee A-4-tjes van de nota ’Hoezo Oud?’ beantwoordde zeker niet aan de vraag die in de raadsverga dering van september door de so ciaal-democraten gesteld is. Die vraag blijft dus volgens Bep Ver- meij staan: Wat heeft het college gedaan en nagelaten om de nota tot uitvoering te brengen! De Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen dient blijvend ondersteund te worden haar activiteiten hebben bij de PvdA-gemeenteraadsfractie grote Het jaarlijks beknibbelen op de Openbare Bibliotheek Waddinx veen is voor de PvdA niet nodig. De sociaal-democraten zien de bi bliotheek als een centrale ontmoe tingsplaats in Waddinxveen, waar iedereen elkaar kan treffen. Overigens is de fractie van de PvdA van mening dat het draag- krachtprincipe in zijn algemeen heid, maar ook in de welzijnssec tor, bijvoorbeeld het centrum voor kunstzinnige vorming Krea- ter en de bibliotheek een serieuze discussie behoeft. Nu krijgen te veel mensen een indirecte subsi- fietspaden beveilig- die, terwijl zij het niet nodig heb- ren de sociaal-democraten dat de lasten van de burgers aanzienlijk zijn verzwaard. Een belangrijk deel van de sociale - infrastruc tuurvoorzieningen zijn op een laag pitje gezet. De gemeentelijke personeelsuitga ven zijn behoorlijk gestegen en er heeft een zeer forse stijging plaatsgevonden in de uitgaven van de sector Openbare Werken. Het heeft het college van B. en W., naar de mening van de PvdA, ontbroken aan politieke kracht om juist gezien de financiële onzeker heden in de toekomst tijdig de no dige maatregelen voor te stellen. Eén van die zaken, die B. en W. volstrekt hebben verwaarloosd, is in de eigen organisatie de doelma tigheid en efficiëntie aan de orde te stellen. Gezien de vele signalen en het feit dat de gemeenteorga- nisatie aan Alle kanten rammelt, is een doelmatigheidsonderzoek door derden dringend noodzake lijk. De PvdA verwacht dat een derge lijk onderzoek aanzienlijke bespa ringen zichtbaar zal kunnen ma ken, die op termijn een meer soli de basis geven aan het gemeente lijk financieel beleid. De PvdA stelt voor ten behoeve van dit on derzoek ƒ250.000,- te onttrekken aan de algemene reserve. ZEVENHUIZEN - Zaterdag 6 november vanaf elf uur wordt in Hotel Vos aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen een koppelklaverjas- tournooi georganiseerd door de klaverjasvereniging Hotel Vos. Het tournooi gaat over 5 partijen. Er zijn weer vele fraaie prijzen te winnen. Het inleggeld is ƒ10,- per koppel. Voor meer informatie en aanmelden kan men bellen naar H. Wijn, tel. 01802-1801 of naar Hotel Vos tel. 01802-1205. De PvdA heeft zich in de afgelo pen periode altijd al een voorstan der getoond van het aanleggen van het Bentwoud met een om- WADDINXVEEN NOVIB-kalender 1994, de kalen der die elke dag helpt, is weer te koop in de Wereldwinkel aanm het Koningin Wilhelminaplein in Waddinxveen. Zoals ieder jaar os de NOVIB-ka lender voorzien van prachtige fo to’s en op de achterzijde veel we tenswaardigheden en informatie over ontwikkelingslanden. Naast de NOVIB-kalender zijn er in de Wereldwinkel ook mapjes kaar ten, de mooie foto’s van de kalen der, te koop. Deze kaarten zijn geschikt voor allerlei doeleinden, zoals kerst- en nieuwjaarswensen, feliciaties en als relatiegeschenk. De Vietnam-kalender 1994 is een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Me disch Comité Nederland - Viet nam, de tentoonstelling Vietname se Moderne Kunst in het Tropen museum in Amsterdam en de werk-ateliers in de Watertoren HCK, Vlissingen. Door de kalender te kopen wordt het werk gesteund van het Me disch Comité Nederland - Viet nam (MCNV). Vietnam behoort tot één van de armste landen ter wereld. Het MCNV verleent structurele hulp en beschikt over jarenlange ervaring en over een uitgebreid netwerk van contacten in het land. De kalender is een ontmoeting tussen Nederlandse en Vietname se kunstenaars en de uitgave is mede tot stand gekomen dankzij nal, het ministerie van Buiten landse Zaken en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Bovendien is de kalender zo uit gevoerd, wanneer het jaar om is, men een mooi boekje overhoudt over Vietnamese en Nederlandse hedendaagse kunst. BLEISWIJK - Vrijdag 29 okto ber hield de groente- en fruitvei ling De Kring in Bleiswijk voor de zevende keer de kwaliteitswed- strijd om de Zilveren Spruit, waarbij de beste kist A-spruiten werd beloond met een fraaie Zil veren Spruit. Voor de tweede en derde plaats stelde de veiling weer een sierlij ke beker beschikbaar. Bovendien ontvingen alle deelnemers een certificaat. Naast de inzendingen werden ook van alle telers B-spruiten uit de houdbaarheidscontrole getoond welke vijf dagen zijn bewaard bij 8 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van 80%. De bezoekers konden tijdens deze produktpromotie weer hun rassen kennis testen en genieten van spruiten die op culinaire wijze wa ren bereid. Tevens werd in een stand het nieuwe blauwe poolfust getoond, waarin volgend seizoen de spruiten zullen worden aange voerd. fractievoorzitter T>ep Vermeij tijdens de algemene beschouwin gen over de gemeentebegroting voor 1994 weten. zijn, sociale zaken en werkgele- avond bezocht, is dit goed aange- slagen. Districtsbestuurder Dik Mollema huldigde de jubilarissen, die 40 en 25 jaar lid van de bond waren. Hij schetste de toestand van de CAO en de lonen van 40 jaar ge leden en hoe moeder de vrouw maar moest zorgen, dat de contri butie betaald kon worden. Maar na 25 jaar was er zeer veel verbeterd op dit gebied. Het ko mende jaar hangt er veel in lucht voor de werknemers. De FNV’er Hierna werden H. Metselaar (40 jaar lid), T. Steenland en J.A. Geers (25 jaar lid) gehuldigd. Na de huldiging kon een ieder gaan genieten van overheerlijke stukjes vlees. De avond werd omlijst met muziek en drie optredens van een buikdanseres. Vele leden werden ten dans uitgenodigd. WADDINXVEEN - Donderdag avond 4 november gaat er een nieuwe cursus dans voor volwasse nen van start bij balletschool Marcella in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat). De cursus bestaat uit 5 lessen klassiek ballet, 5 lessen jazzballet en 5 lessen moderne dans. Kleding hoeft niet speciaal te worden aangeschaft; legging, T- shirt en tennissokken zijn vol doende. De lessen worden gege ven op donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in de grote zaal van Kreater. Kosten: ƒ100,- voor 15 lessen. GOUDA - Van zaterdag 6 tot en met zondag 28 november is in de Stadsgalerie in Gouda (Achter de Kerk) werk te zien van de drie re gionale kunstenaars Bram van den Berg, Theo D. Boomzinger en Theo den Boon. Bram van den Berg (1952) uit vang van ongeveer 2100 ha. Van zelfsprekend voor de PvdA is, dat de hele operatie op een zorgvuldi ge wijze moet gebeuren en in goed overleg met de betrokken boeren, die terecht om duidelijk heid vragen. 1 ‘De PvdA geeft die duidelijk- herhaaldelij heid', stelde fractievoorzitter Bep Vermeij vast. De traagheid van het college van B. en W. om nu eindelijk eens met voorstellen te komen voor het centrum is door alle politieke p: tijen in de gemeenteraad al h< haaldelijk vastgesteld. ‘Indien het college van B. en W. zich weer niet houdt aan de toe zegging om in december in de raadscommissies uw voorstellen te bespreken, waardoor in de raad van januari de knoop kan worden doorgehakt, dan overweegt de PvdA de raad voor te stellen de zaak ’in eigen hand te nemen’ en zonder een voorstel uwerzijds tot besluitvorming te komen', waar schuwde Bep Vermeij. De verwachte tekorten hebben een omvang bereikt, welke vol gens de sociaal-democraten om een aanzienlijke beleidswijziging vragen. Ernstiger is, aldus de PvdA, dat B. en W. pas aan het einde van de rit voornemens en niet meer dan dat heeft om iets aan dat probleem te doen. De PvdA heeft haar eigen visie over gemeentelijke taken en prio riteiten. Als de afgelopen drie De FNV-jubilarissen H. Metselaar (40 jaar lid), A. Steenland (25 jaar lid) jaar lid) en hun echtgenotes. (Foto: Sjaak Noteboom). volkshuisvestingsopgave waarvoor Waddinxveen zich gesteld ziet en dit mede in het kader van allerlei ontwikkelingen in de volkshuis vesting zoals de decentralisatie, de deregulering, de regionalisatie, de verzelfstandiging van de wo ningbouwcorporaties en niet in het minst als gevolg van het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector), de nieuwe ’grond wet’ voor woningbouwcorporaties. Een intentie-overeenkomst dient een vervolg te krijgen in een sa menwerkingsovereenkomst. Een samenwerkingsovereenkomst dient echter toegesneden te wor den op een concreet bouwplan met alle relevante gegevens die daarbij horen. Daarom hebben de beide woning bouwverenigingen gezamenlijk het college van Burgemeester en Wethouders verzocht hen een bouwlocatie in ’Zuidplas ’90’ toe te wijzen. Indien de samenwerking in eerste opzet als positief wordt ervaren kan deze samenwerking uitge breid worden tot bijvoorbeeld een woningmarktonderzoek, het voor raadbeheer, overige planontwikke- lingen in Waddinxveen. Beide woningbouwverenigingen behouden ieder hun eigen zelf standigheid met respect en begrip voor ieders verantwoordelijkheden en belangen. In het overleg over de intentie- overeenkomst is fusie van beide woningbouwverenigingen dan ook niet aan de orde geweest. Wel is participatie van derden, op nader z te bepalen voorwaarden, als moge lijkheid open gelaten. Organisatie gemeente rammelt aan alle kanten BODEGRAVEN - In de concert zaal van het sociaal-cultureel cen trum Het Evertshuis aan de Spoorstraat in Bodegraven wordt maandagavond 8 november om acht uur een spreekbeurt ver zorgd door de gezamenlijke bestu ren van de VVD Ondercentrale ’Rijnstreek’ en de plaatselijke VVD-afdeling Bodegraven. Eerste spreker die avond is Ted Jansen, VVD-gedepi de provincie Zuid-1 zal als onderwerpen ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid be handelen. Tweede spreker is de oud-VVD- minister van Binnenlandse - en van Economische Zaken, dr. Ru dolf de Korte. Zijn onderwerpen zijn algemene politiek, economie en werkgelegenheid. Vice-voorzitter van de VVD- Tweede Kamerfractie Hans Dijk stal, die in eerste instantie een spreekbeurt zou vervullen, moest in verband met een buitenlandse reis verstek laten gaan. leid. Het oordeel over de lasten verzwaringen van de burgers liet de PvdA dan ook afhangen van de reactie van B. en W. op de kri tiek. De PvdA was verheugd dat het college, hada>/ae J- -Jrheeft i wil onderzoeken hoe ër een recht vaardiger verdeling van de lasten van de afvalstoffenheffing kan plaatsvinden. Een andere onrechtvaardigheid betreft de rioolbelasting. Alle ei genaren betalen evenveel. Dat be tekent dat een Waddinxveens huishouden evenveel betaalt als een groot bedrijf. Dit is verre van redelijk. De PvdA vraagt het col lege dan ook te bezien hoe deze lasten rechtvaardiger verdeeld kunnen worden. sprak dan ook de hoop uit, dat veel jongeren zich alsnog zullen aansluiten bij de bond, want sa men sta je sterk. PvdA-fracievoorzitter Bep Vermeij. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Bouw- en Houtbond FNV en de Voedings bond FNV hielden vrijdag 29 ok- -5 tober een gezellige contactavond jaar worden bezien, dan constate- in het steengrill-restaurant Sphinx :„1 J-J. aan de Nesse in Waddinxveen. PvdA daarop 1 afgedrongen, e er een recht- 'J< Naam: Postcode/woonplaats: Telefoon (voor controle op bezorging): "doorhalen wat niet van toepassing is. Bon in open envelop, I zonder postzegel, I zenden naar: Rijn en Gouwe, I Antwoordnummer 10008 2400 VB Alphen aan den Rijn Nieuwerkerk aan den IJssel expo seert een aantal wandobjecten. Theo D. Boomzinger (1944) woont en werkt in Ouderkerk aan den IJssel en komt naar deze ten toonstelling met installaties, teke ningen en poëzie. Zijn installaties betreffen onder meer objecten van papier, hout en acryl, zogenaamde audanten, die hij omschrijft als ’ritueel luister- vlies op pootjes’. Zijn tekeningen en poëzie stammen voor een deel uit het boek ’De laan van negen augustus’ over de rituele aanleg van een weg in de Franse Alpen. De Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon (1941), onlangs nog door de Lisser makelaar Har- - De grote ry Mens bestempeld als één van )4, de kalen- zijn favoriete hedendaagse kunste naars, ziet schilderen ’als een droom die toegang geeft tot een innerlijke, poëtische wereld’. Hij schildert - zowel op doek als op papier - grillige en soms heel breekbare vormen in een helle of aantrekkelijk kleur of in een in tens diep zwart, waaruit een net werk van ritmes en koloristische toespellingen spreekt. De afgelopen twee jaar heeft de Vf, PvdA algemene beschouwingen genheid, gehouden met als thema’s com- - municatie (1992) en sociale infra structuur (1993). Deze thema’s zijn volgens de sociaal-democra ten zo belangrijk dat die ook nu weer regelmatig als ondertoon in de vorige week gehouden algeme ne beschouwingen terugkeerden. Daarbij zag de PvdA-fractie als belangrijk uitgangspunt dat er eerst intern in het gemeentehuis orde op zaken gesteld moet wor den, vóórdat er allerlei kosten aan de Waddinxveense burgers door berekend worden. Al jaren heeft de PvdA er op aan gedrongen dat er een extern on derzoek naar de organisatie en de manier van werken in het ge meentehuis dient te worden inge steld. 'Wij vinden dan ook dat dit nu zal moeten gebeuren. De organisatie zal fundamenteel aangepakt moe ten worden wil er van enige effec tiviteit, van efficiënter werken, sprake zijn', stelde fractievoorzit ter Bep Vermeij. Bovendien pleit te ze er voor in verband hiermee de beslissingen over de uitbrei ding van het gemeentehuis uit te stellen. De veiligheid in Waddinxveen is volgens de sociaal-democraten een belangrijk onderdeel van beleid in de komende jaren. De criminali teitsbestrijding en bevordering van de sociale veiligheid zijn be langrijke onderwerpen. Ook zal duidelijk gemaakt moeten worden hoe de preventie naar de burgers toe actief aangepakt kan worden. Een ander speerpunt is de ver keersveiligheid. Eigenlijk een speerpunt dat door de gehele ge meenteraad gedragen wordt. Daarom was de PvdA-fractie toch teleurgesteld in de vorderingen van de bevordering van de lokale verkeersveiligheid. Nog steeds waardering. Dir^l A z4 a TT x 1 1 ‘1 Openbare Bibliotheek Waddinx- j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 17