Gouwebos maakt horen over kerntaken Van Mourik wordt C1000 D66 wil Waddinxveners pas op de plaats tuys Voorstel van fractievoorzitter Koos de Vogel Bromfietser (16) gewond Enquete loopt goed Wim de Wit pleit voor raadgevend referendum Kaderplan Plantsoenafval Centrum Ouderen Verkeer Lasten hoger 7 Weegje Bodemsanering Ouderen -H JU bi I. V 1 Pagina 19 Woensdag 3 november 1993 Weekblad voor Waddinxveen nog een paar jaar en W. met klem aan te dringen op ;ul- De medewerkers van supermarkt Van Mourik in het winkelcentrum ‘de Passage'. De winkel- vestiging gaat verbouwd worden tot een C1000 vers- en voordeelmarkt. (Foto: Sjaak Noteboom). Woningbouw Dorpstraat duurt VVD: 10 procent minder ambtenaren Op dit moment vindt een selectie van de doelgroepen plaats. Een Ten aanzien van de afvalproble- matiek wordt een programmati sche aanpak voorgestaan. Hierbij zal zoveel nodig aansluiting wor den gezocht bij het (taakstellend) beleid van het Gemeenschappelijk Vuilverwerkings Bedrijf. WADDINXVEEN - Supermarkt Van Mourik in het winkelcentrum ’de Passage’ gaat zaterdag 6 no vember dicht om vijf dagen later op donderdag 11 november weer open te gaan als Cl000 Vers markt Voordeelmarkt. D66-fractievoorzitter Wim de Wit. (Foto: Archief - Fejagrafie Ton Bennemeer). Bovendien is er sprake van een volledige automatisering. De klan ten krijgen bijvoorbeeld vanaf maandag 15 november de moge lijkheid tot elektronisch betalen. De Waddinxveense levensmidde lenwinkel Van Mourik startte in oktober 1960 op de toen nog niet verkeersvrije Kerkweg. De eerste Toen een van gen beschikbaar te stellen voor asielzoekers en vluchtelingen. Deze opgelegde verplichtingen is volgens de VVD te eenzijdig en gaat voorbij aan het toenemende aantal woningzoekenden, met na me in de sociale huursector. Afgezien van de maatschappelijke problemen voor de Waddinxveen se bevolking, kan een dergelijke verplichting misschien zelfs de aanleiding worden voor toenemen de vreemdelingenhaat. Daarom dient het college van B. In het Kaderplan van Aanpak voor Waddinxveen is, mede op basis van het door de gemeente raad aanvaarde Milieubeleidsplan, het gemeentelijk milieubeleid ge formuleerd. Ter uitvoering hiervan is begin 1993 een aanvang genomen met het opstellen van een gemeente lijk energiebeleidsplan. Het Plan van Aanpak hiervan is inmiddels behandeld in de raadsvergadering van 26 mei 1993. Een belangrijk aspect voor D66 is het tegengaan van de verstedelij king. Wel zal bij de uitvoering met zorg moeten worden omge gaan met de belangen van de agrariërs. De grootste zorg heeft D66 bij het tot stand komen van de cen- trumontwikkelingen. Opvallend is de beperkte aandacht die er in het beleidsdeel van de begroting is gegeven aan deze centrumontwik- keling, namelijk drie zinnen. Het mag bekend zijn dat de voor keur van D66 al sinds 1986 uit gaat naar ontwikkelingen op het Be Fair-terrein. Daar immers ligt het geografische hart van de ge meente. D66 realiseert zich dat de ruimte voor eigen beleid op diverse ter reinen beperkt is. In tegenstelling tot de eerste vier hoofdstukken van de lang verwachte gemeente lijke nota personeelsbeleid, is de beleidstoelichting over dat onder werp hoopgevend en van een tot nu toe ongewone helderheid. In een tijd waarin een groot deel van Nederland zich in bochten wringt om tot kostenbesparing te komen, moet het vanzelfsprekend zijn dat ook het gemeentelijk ap paraat zich maximaal inspant om te komen tot hogere prestatie met minder kosten. Naar de mening van D’66 behoort een gedegen kerntakendiscussie onmiddellijk aan dit proces te worden gekoppeld. Ouderen behoren een prominente plaats in de samenleving te krij gen, aldus D66-fractievoorzitter Wim de Wit. Zij verdienen dat. In de komende periode zal aan de ouderenproblematiek nog meer aandacht moeten worden gegeven. D66 is voorstander van een pro fessionele ondersteuning van het Waddinxveense ouderenbeleid. De ontmanteling van de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen roept dan ook nog vele vraagte kens op. Tot een geheel andere leeftijdsca tegorie behoren de jongeren. Zij verdienen eveneens de volle aan dacht. Hier is het toverwoord: Netwerk Jeugd en Jongeren. Samen met hen moet het gemeen tebestuur het jeugd- en jongeren werk het laatste duwtje geven dat het hard nodig heeft. De raads commissie moet daarbij steeds in tensief betrokken worden. Nog steeds is D66 van mening dat de Juliana van Stolberglaan, vooral in noordelijke richting, één van de meest gevaarlijke routes is, eigenaar was G. Lochmans. In 1973 werd de zaak overgenomen door H. van Mourik. De verhui zing naar de Passage bij het Pas- sageplein volgde in september 1977. In de supermarkt, sinds juli van dit jaar een vennootschap onder firma, kwamen ook werken W. van Mourik en W.J. Koster. Ge drieën dragen ze de nieuwe for mule Cl000, de vers- en voordeel markt die als openingstijden kent maandag van 13.00-18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30- 18.00 uur en zaterdag van 8.30- 17.00 uur. een hogere toewijzing van contin genten in de sociale huursector. De VVD is in het verleden steeds voorstander geweest van het open houden van het akkerbouwgebied in het westen van Waddinxveen, vandaar dat door de liberalen met bezorgdheid naar de ontwikkeling van een toekomstig Bentwoud wordt gekeken. Definitieve oordeelsvorming kan echter pas plaatsvinden indien meer duidelijkheid bestaat over de economische gevolgen voor de betrokken agrariërs, de wijze van financiering en de gevolgen van de verkeerstoename. De VVD kwam tijdens de algeme ne beschouwingen met voorstellen voor enige kleinere begrotingswij zigingen met een totale bezuini ging van ruim ƒ46.000,-. kade 83; - sanering: Dorpstraat. Als aanvulling hierop kunnen B. en W. meedelen dat de milieu-ge- deputeerde in een bestuurlijk overleg in juni 1993 heeft toege zegd dat de locatie Veenkade- Dorpstraat in 1994, 1995 of (ui terlijk) 1996 in het werkprogram ma zal worden opgenomen voor sanering. Een schriftelijke beves tiging hiervan kunnen B. en W. binnenkort tegemoet zien. Nog dit jaar zal de provincie voorbereidingen treffen om te ko men tot het opstellen van een sa neringsplan en -bestek. Hiervoor is inmiddels een projectgroep geïnstalleerd, waarin de gemeente zitting heeft. Realisering van woningbouwont- wikkeling zal mitsdien op zijn vroegst in 1994-1995 kunnen plaatsvinden. Ook hiervoor hopen B. en W. in aanmerking te komen voor een projectbijdrage op grond van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing. Een aanvraag hiervoor zullen zij nog dit jaar in dienen. De storting in het fonds bodemsa nering hebben B. en W. met ƒ30.000,- verhoogd, conform de meerjarenbegroting. stem moeten laten horen. Want de rijksbelasting daalt, terwijl de gemeentelijke belasting in dezelf de mate stijgt, zo vroeg D66 zich af. Bepaald onthutst is D66 over de constatering van B. en W. dat de energiekosten van het gemeente huis bijna 40.000 gulden hoger uitvallen. Juist de overheid zou zuiniger om moeten gaan met energie in het belang van het mi lieu. Bepaald vreemd vindt D66 het ook dat de subsidie aan de lokale RTW-radio uit de Centrale An- tenne-Inrichting (CAI) wordt ge licht en vervolgens uit de algeme ne middelen beschikbaar wordt gesteld, overigens zonder dat de al jaren geleden toegezegde evalu atie van de RTW is ontvangen. D66 pleitte er voor het dekkings percentage van de gemeentelijke sportaccommodatie in stappen te verhogen. Verder vroeg D66 om een onderzoek naar de verhoudin gen in tarieven tussen de relatieve duurdere binnensporten en de buitensporten, waarbij een diffe rentiatie in de percentages van de tariefverhogingen mogelijk zou moeten zijn. D66 staat nog steeds positief te genover een Bentwoud van 2.100 hectare, ondanks de omvangrijke agrarische lobby, die geen middel onbenut heeft gelaten en daarbij zelfs tractoren en kinderen heeft ingezet. WADDINXVEEN - De tweemansfractie van D66 in de Wad dinxveense gemeenteraad voelt er veel voor de bevbolking te be trekken bij de discussie over nieuwe gemeentelijke kerntaken door het houden van een raadgevend referendum. Dat betoogde fractievoorzitter Wim de Wit tijdens zijn algemene beschouwin gen over de gemeentebegroting voor 1994. D66 kijkt open, praktisch en on bevangen aan tegen de problema tiek van een zich steeds vernieuw de samenleving, zonder vanzelf sprekende zekerheden, ideologie ën of dogma’s. De democraten zien het als hun taak de betrokkenheid van de Waddinxveners bij hun directe leefomgeving te vergroten. Er valt volgens D66 nog wel het een en ander uit te leggen over het alge meen financieel beleid. D66 is bezorgd over de financiële situatie. Bezorgd ook, omdat er tot op heden nog steeds geen be sluit genomen is over de centrum- plannen. Daarnaast bereiken D66 regelma tig klachten over onkruid in open bare groenvoorzieningen, ver keersstremmingen door wegopbre- kingen, een stijgende kleine cri minaliteit en een stijgend aantal verkeersongevallen. Volgens D66-fractievoorzitter Wim de Wit worden de lasten voor de burgers steeds hoger. Taakstellende kortingen, gepaard gaande met beperkte groeimoge lijkheden, worden bijna alleen maar afgedekt door een structure le verhoging van de lasten. De begroting ademt volgens D66 nog steeds een sfeer van groei in directe en indirecte kosten en het leggen van claims op toekomstige kostenstijgingen. Steeds meer werk komt op ge meenten af. De hogere overheid noemt dat ’het afstoten van ta ken’, maar in feite wordt werk af gewenteld op de gemeenten, dik wijls zonder dat er een prijskaart je aan hangt. Het rijk bezuinigt, de gemeente mag de taak uitvoeren. En al te vaak blijken de vergoedingen de kosten ven die taak niet te dek ken. Neem bijvoorbeeld het leer lingenvervoer. De gemeenten zullen alert moeten blijven en eventueel via organisa ties als de Vereniging van Neder landse Gemeenten (VNG) hun De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Waddinxveen aange schreven om de aanvoer en ver werking van afvalstoffen (plant soenafval) naar de Middelburgse- weg te beëindigen, omdat hier voor geen milieuvergunning is af gegeven. Naar aanleiding hiervan hebben B. en W. een onderzoek gehouden naar geschikte locatiemogelijkhe den voor het oprichten van een composteerinrichting ten behoeve van het gemeentelijk plantsoenaf val. Hierbij is rekening gehouden met een zodanige verwerkingscapaci teit van de inrichting dat eventu eel ook naburige gemeenten als mede (het district Oost van) de provincie Zuid-Holland respectie velijk plantsoenafval en berm- maaisel-slootvuil ter compostering kunnen aanbieden. Uit de resultaten van het onder zoek is gebleken dat het door de gemeente aangekochte perceel achter de Tweede Bloksweg 54 het meest geschikt is om als loca tie te dienen voor een composte- ringsinrichting. De aanleg en exploitatie van de composteerinrichting zal naar ver wachting worden uitbesteed aan derden. Voorstellen hieromtrent zullen de gemeenteraad binnen kort bereiken, nadat B. en W. overleg hebben gepleegd met de provincie over onder andere een financiële bijdrage aan dit pro ject. In de begroting 1994 wordt voor gesteld een structurele verhoging van ƒ100.000,- op te nemen boven het reeds geraamde structurele bedrag op stelpost van ƒ60.000,-, een en ander uitgaande van de verwachting dat er tevens andere dekkingsmiddelen moeten worden aangewend. WD-fractievoorzitter Koos de Vogel. (Foto: Archief- Sjaak Noteboom). Na een ingrijpende verbouwing en grondige renovatie krijgt de nieuwe supermarkt, die rolstoel toegankelijk wordt, de beschik king over een groter vloeropper vlak, is er sprake van een breder en dieper assortiment en krijgen ook de versafdelingen meer ruim te. ders van Boskoop toegezegd dat een verhoging van de bijdrage vanaf 1995 bespreekbaar is. In de meerjarenbegroting van het natuur- en recreatieschap is dan ook uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van ongeveer 3%, waardoor het reservefonds voor groot onderhoud in 1998 (340.000,- zou kunnen bedragen. Beide colleges zijn van mening dat er geen verder onderzoek dient plaats te vinden naar ophef fing van de gemeenschappelijke regeling. Dit mede in het licht van regionale ontwikkelingen (Groene Hart-Bentwoud). Het wegvallen van de rijkssteun voor inrichting van het ’Goudse Hout’ is thans definitief. Het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving, waartoe ook ’t Weegje in Wad- dinxveen-Zuid behoort, onder zoekt thans de mogelijkheden om met behulp van de gelden van de zandwinpot te komen tot een so bere invulling van dat gebied. Hiertoe is een commissie in het leven geroepen die de mogelijkhe den daartoe moet onderzoeken. Daarnaast zijn B. en W. voorne mens om ook bestuurlijk nader overleg te starten teneinde de im passe te doorbreken. Ook de afna me van het steunfonds wordt bij dit onderzoek betrokken. Het ligt niet in de lijn van de ver wachting dat Waddinxveen en Gouda in de komende periode ook bereid en in staat zijn de structu rele bijdrage extra te verhogen. Over de bereidheid van Boskoop en Bodegraven om bij te dragen in deze ook voor hun inwoners be langrijke voorzieningen vindt nog overleg plaats. In dit opzicht is uiteraard het ver zoek van de gemeente Waddinx veen aan de intergemeentelijke sa menwerkingsorganen in Midden- Holland en de Rijnstreek om ook de recreatieschappen onder te brengen bij de nieuw te vormen regio ’Het Groene Hart’ van be lang. De prachtige supermarkt zal ook voorzien worden van bredere looppaden, een schitterend interi eur, smaakvolle kleuren, gezellige vers-afdelingen, een betere inde ling, meer ruimte, meer keus en vaste lage prijzen. en dus een heel hoge prioriteit dient te krijgen. De gepresenteerde meerjarenbe groting is volgens D66 uiterst zorgwekkend en laat er geen twij fel over bestaan, dat de gemeente op deze manier niet door kan gaan. Als een bedrijf zich in deze situa tie zou bevinden en geen maatre gelen treft, stevent het op een faillissement af. Zover mogen de raadsleden het niet laten komen. Het roer moet om. Ingrijpende maatregelen zijn on vermijdelijk. Een diepgaande dis cussie over de kerntaken van de gemeente moet dan ook zo snel mogelijk in gang worden gezet. Het is noodzakelijk de inwoners van Waddinxveen bij die kernta kendiscussie te betrekken. Dat kan volgens D66 bij uitstek een onderwerp zijn voor een raadge vend referendum. Voor de uitvoering van het ge meentelijk milieubeleid is in 1994 structureel een bedrag (op stel post) beschikbaar. in een door B. en W. op te stellen werkprogramma zal het college nader aangeven welke activiteiten in 1994 zullen worden verricht ter uitvoering van onder andere de wettelijk opgedragen taken en welke de financiële gevolgen daar van zijn. In het (concept)saneringsprogramma bo demsanering 1994 van de provin cie Zuid-Holland was aangegeven dat de volgende Waddinxveense locaties in aanmerking komen voor opname in het werkprogram ma bodemsanering 1994: WADDINXVEEN - Van de VVD-fractie in de Waddinxveense gemeenteraad mag de personeelsomvang in het gemeentehuis in vier jaar tijd 10% worden teruggebracht. Hierdoor kan één mil joen gulden worden bespaard voor nieuw beleid, betoogde WD- fractievoorzitter Koos de Vogel tijdens zijn algemene beschou wing over de gemeentebegroting voor 1994. De VVD onderkent dat, in het al gemeen, de vrije beleidsruimte van het gemeentebestuur beperkt is. Dit geldt op dit moment in het bijzonder voor de financiële speel ruimte. Als gevolg van een aantal - niet of nauwelijks door de gemeente te beïnvloeden - oorzaken, worden allerlei uitkeringen van het rijk fors gekort. De effecten van die kortingen worden met name zichtbaar in de meerjarenbegro ting (1994-1998), waarin enorme structurele gaten vallen. Die gaten kunnen niet meer wor den gedicht door de ’kaasschaaf te hanteren. Integendeel, er zul len, volgens de VVD-fractie, thans principiële keuzes moeten worden gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld subsidies en ge meentelijke kerntaken. Dat is overigens geen nieuw ge luid. De VVD-fractie heeft ook bij vorige algemene beschouwin gen bij voortduring hierop gewe zen. Toen was kennelijk de tijd hiervoor nog niet rijp, maar op dit moment blijkt ook het college van B. en W. de noodzaak hiervan in te zien. De VVD-fractie is verheugd over deze bereidheid, maar vindt dat het niet bij bereidheid moet blij ven. Daarom stelt de VVD voor om het functiebestand van de ge meentelijke organisatie in vier jaar tijd met 10% te reduceren. Dit zal grofweg één miljoen gi den kunnen opleveren, waardoor op termijn zelfs weer enige finan ciële ruimte kan ontstaan voor nieuw beleid, want ook dat zal in de toekomst naar de mening van de liberalen noodzakelijk blijven. De VVD-fractie realiseert zich overigens dat het uitvoeren van een dergelijke reductie zeker niet eenvoudig zal zijn. Er is echter geen andere keuze. Het gemeen tebestuur kan immers niet door gaan met het afwentelen van te genvallers op de Waddinxveense bevolking. Tijdens de politieke forumavond voor ouderen op maandag 18 ok tober bleek volgens VVD-fractie- voorzitter Koos de Vogel overdui delijk dat de communicatie van de ouderenbonden met de ge meente als onvoldoende wordt er varen. De VVD-fractie betreurt dit en dringt bij het college van B. en W. aan op meer aandacht voor het ouderenbeleid. De VVD-fractie maakt zich onge rust over de mogelijke effecten van de opgelegde verplichtingen van het rijk om 23 extra wonin- WADDINXVEEN - In de natuur- en recreatieschappen Gouwebos en Reeuwijkse Plassen en omgeving is schraalhans keukenmeester geworden, zo blijkt uit de toelichting op de Waddinxveense gemeentebegroting voor 1994. Geldgebrek zorgt ervoor dat er pas op de plaats moet worden gemaakt. Een structurele verhoging van de Waddinxveense bijdrage, zoals voorzien in het vorig jaar tot stand gekomen beheerplan Gouwebos, lijkt gezien de budget taire problemen van de gemeen ten op dit moment niet haalbaar. Het dagelijks bestuur van het Gouwebos had daarom een mini male begroting opgesteld waarin was voorzien in een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen van ongeveer ƒ3.000,- per gemeente. Dit was voor Boskoop voor 1994 niet haalbaar. Wel heeft het colle ge van Burgemeester en Wethou- GOUDA - Reeds meer dan de helft van de 2.000 ondernemers die dit jaar op initiatief van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland het formulier van de Enquete Regio nale Bedrijfsontwikkeling (ER- BO) hebben ontvangen, heeft de enquete ingevuld. Ondernemers waarvan nog geen ERBO-formulier is ontvangen, worden in de periode tot en met dinsdag 9 november telefonisch benaderd door twee medewerkers van de Kamer van Koophandel, Annet Hoekstra en Adri van Bommel. De Goudse Kamer brengt ieder jaar verslag uit van het reilen en zeilen van het Middenhollandse bedrijfsleven. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van de En quete Regionale Bedrijfsontwik keling. De ERBO geeft onder andere een beeld van de omzet-, export-, in- vesterings- en werkgelegenheids ontwikkeling per sector-branche, en van de verwachtingen voor 1994. Het bijzondere van de ERBO is de regionale invalshoek. WADDINXVEEN - Niet eerder dan in 1994-1995 zullen er wo- - saneringsonderzoek: locatie verf- ningen neergezet kunnen worden op de lokatie Veendkade-Dorp- fabriek Boonstoppel, Wilhelmina- straat. De vervuilde grond zal daar dan eerst met financiële kade 83; steun van de provincie Zuid-Holland gereinigd moeten worden, sanerinê: locatie Veenkade- zo hebben B. en W. in het kader van de gemeentebegroting voor 1994 laten weten. De milieudienst Midden-Holland verzorgt voor de gemeente Wad dinxveen de technische milieuta ken (inclusief de administratieve uitvoering van de Wet milieube- heer-procedures). Op grond van het Bijdragenbe- j-i.-tx x-itti.t lieubeleid (BÜGM) ontvangt de gemeente hiervoor een rijksbijdra- ge per inwoner om te komen tot een adequate uitvoering van taken betreffende Wet milieubeheer, Wet chemische afvalstoffen, Wet bodembescherming en lozingsver- ordening riolering. De voortgang van deze activitei ten wordt jaarlijks vastgelegd in milieuverslagen. Het jaarverslag 1993 zal de gemeenteraad medio 1994 ter vaststelling worden aan geboden. concept-energie-beleidsplan zal worden opgesteld, nadat de doel groepenselectie is afgerond. Voor stellen hiervoor kunnen de raads leden binnenkort tegemoet zien. Ook kan men volgend jaar een oaanzet verwachten van een op te sluit uitvoering gemeentelijk mi- stellen plan inzake de invoering van een gemeentelijke interne mi lieuzorg. WADDINXVEEN - 16-jarige bestuurder van een bromfiets op het fietspad van de Zwarteweg een fietser wilde inha len, kwam deze juist naar links. De bromfietser week uit, kwam in de berm en viel. Het gevolg was een pijnlijke knie. De bromfietser werd overgebracht naar het Groe ne Hart Ziekenhuis in Gouda. Een 16-jarige Boskoper reed don derdagmiddag met een geleende bromfiets en zonder helm frontaal tegen een personenauto op de kruising Voorofscheweg-Zuidka- de. De bromfietsbestuurder is met een hersenschudding en ver der hoofd- en handletsel vervoerd naar het Groene Hart Ziekenhuis. Een bestuurder van een personen auto uit Waddinxveen stopte vrij dagmiddag voor de slagbomen van de Coenecoopbrug over de Gouwe. Een 25-jarige bestuurder van een bestelauto uit Gouda zag dit te laat door de laaghangende zon en botste tegen zijn voorgan ger. Materiële schade was het ge volg. Vrijdagmiddag rond 15.30 uur re den twee scholieren over de fiets strook van de Kanaalstraat. Door dat zij elkaar raakte viel de bui tenste fietser, een 14-jarige jon gen uit Waddinxven, waardoor hij op de rijbaan voor het overige verkeer terecht kwam. Een 41-jarige bestuurder van een personenauto uit Nieuwerkerk aan den IJssel reed over zijn been dat echter niet gebroken leek en ook het overige letsel viel mee. Hij is voor onderzoek en behande ling naar het ziekenhuis overge bracht. Een 36-jarige bestuurster uit Waddinxveen reed zaterdagmid dag tegen de achterzijde van de personenauto van een 55-jarige Boskoper. De laatste moest stop pen wegens de verkeersdrukte. De Waddinxveense bemerkte dit te laat. Het gevolg was alleen ma teriële schade. Er worden nog getuigen gezocht van een doorrijder op maandag ochtend rond 06.00 uur ter hoog te van de in aanleg zijnde rotonde bij de Goudse Poort aan de Hene- gouwerweg. Daar reed een lichtgroene perso nenauto komende vanaf de rijks weg linksom over de rotonde in de richting Gouda. Een uit die richting komende vrachtauto moest vol in de remmen met als gevolg dat hij midden in de roton de tot stilstand kwam. Een takel wagen moest hem daaruit takelen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 19