PCO en Sint Victor willen gaan fuseren Holland International Bistro ’de Gouwe Dis GROENSVOORDE 1O JAAR WONING VS koopt Van Ginkel BV Ih V"4 Expositie in ’Raadhuiszaal Meerderheidsbelang van 67 procent Van 't Hof pakt weer uit...! Trio in De Schaapskooi WS’ HARWA j Kwarteeuw Rhowax BV ’’Reeuwijk en Omstreken” ■_van ’t hof 79,- 49,95 Zangavond jeugdkoor Vox Jubilans Nieuwsblad Onafhankelijk In januari 1994 ondertekening intentieverklaring, fusie in 1996 Bremmer STOFFEERDER SchoCon l i Muziekavond van De Zeven Muzen r Versmarkt oordeelMarkt HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE NuiFL - fBremmer 59,95 2100,- ONDERLINGE BRANDVERZEKERING jeans Groot in Jeans spijkerbroeken v.a. f69,95 En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! JEANS HOUSE GREENFIELD CO Kerkweg 199 Oost naast afrit Hefbrug 2741HE Waddinxveen Tel. 01828- 11173 Winkelcentrum Waddinxveen SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01628-12012 KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. vFieaooM makelaardij b.v., PJ Julianastraat 6, Ma Waddinxveen, tel. de verzekering voor uw opstallen, inboedel Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. Vervolg I k mJ Weekblad voor addinxveen Met ruime parkeergelegenheid Nog 1 week Rond de stamppot met bal in de bistro van ‘de Gouwe Dis' van links naar rechts chef-kok Ron In de raadzaal van het gemeentehuis wordt deze week de jaarlijkse expositie van de leden van <7 Woerden - Bodegraven Gouda van Leer, eigenaar Maarten M. van Velzen, Marianne Wassink, Klaus Schreuder en Ed Noze- man. (Foto: Sjaak Noteboom). N wf Patentsteek TRUIEN vele kleuren x de Kunst Kring Waddinxveen gehouden. (Foto: Sjaak Noteboom). Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon: 01828-14000 iedere donderdagavond koopavond Voor informatie: secretaris-administrateur Pr Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. houwwerk en textiele werkvor- ming te zien van een grote groep enthousiaste vrijetijdskunstenaars. Zie advertentie l elders in de krant! OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Dames BLOUSE LAPAGAYO 109,- Dat vieren wij! Samen met de 40 andere WS-winkels. Zie advertentie elders in dit blad. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPKOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon (01828) 161 19 Damesmode! CARS SPIJKERBROEK ritsje stone/groen/bruin 89,95 69,95 Woensdag 3 november 1993 Doe-het-zelfmaterialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating v 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen en Passagebureau Van Ginkel BV zijn succesvol afgerond, de sa menwerking is per 1 november een feit. Het Reis- en Passagebureau Van Ginkel BV bestaat in 1993 pre cies 25 jaar. Holland International nam per 1 november van dit jaar een belang van 67% in de Beheer maatschappij Van Ginkel Wad dinxveen BV, welke maatschappij houdster is van Reis- en Passage bureau Van Ginkel BV. WADDINXVEEN - De onderhandelingen tussen de vennoot schap onder firma Holland International Travel Group in Rijs wijk en de Beheermaatschappij Van Ginkel Waddinxveen BV in Waddinxveen over samenwerking met betrekking tot het Reis- ;Öfl succesvol afgerond, de sa- feit. joen. In totaal werken er 40 me dewerkers. De Beheermaatschappij Van Gin kel Waddinxveen BV, een financi eel zeer gezonde onderneming zal voor de komende drie jaar onder De expositie in de Raadhuiszaal is dagelijks tijdens kantooruren ge opend, donderdagavond van 19.00-20.30 uur en zaterdagmid dag van 13.00-16.00 uur. SCHOENEN samenwerking uiteengezet. De brief is namens de Vereniging PCO ondertekend door voorzitter D. Roseboom en secretaris T. Be- kooij-Reijneveld en namens ‘Sint Victor* door voorzitter M.B.F.M. Eitjes en secretaris G.A. v.d. Geest-Pappot. Een aanleiding tot samenwerking is allereerst de schaalvergroting in het basisonderwijs. Het rapport ‘Toerusting en bereikbaarheid* van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft geleid tot wetgeving met als essentie dat scholen moeten voldoen aan een bepaalde minimum-omvang. Voor Waddinxveen geldt een mini mum-omvang (opheffingsnorm) van 146 leerlingen per school. De huidige ontwikkelingen binnen Waddinxveen zouden er toe kun nen leiden dat in Waddinxveen- Noord-Oost op enig moment geen lespunt meer aanwezig zal zijn. Door samenwerking tussen beide besturen kan deze als ongewenst beschouwde situatie naar ver wachting worden voorkomen. Voorts is er sprake van bestuurlij ke schaalvergroting. In een over leg tussen bonden, werkgevers en overheid is vastgesteld dat op af zienbare termijn dient te worden gekomen tot een schoolbestuur met een omvang van circa 1.500- 2.000 leerlingen. Beide Wadditix- veense christelijke schoolbesturen voldoen thans niet aan deze norm. Door samenwerking wordt bereikt dat een schoolbestuur ontstaat dat verantwoordelijk is voor circa 1.600 leerlingen, waarmee aan de te verwachten norm van de over heid wordt voldaan. Wanneer schoolbesturen niet vol doen aan genoemde voorwaarden, dan heeft dat consequenties voor de financiering van de scholen. In het algemeen wordt verwacht dat Holland International zal de ove rige 33% na een periode van vijf jaar overnemen. Het Reis- en Pas sagebureau Van Ginkel BV ex ploiteert vier reisbureaus in Gou da (2), Waddinxveen (Passage) en Zoetermeer. Als touroperator worden twee programma’s uitgegeven, te weten één van de meest uitgebreide pro gramma’s naar het Verre Oosten en een Autovakantieprogramma. Onlangs nam Holland Internatio nal reeds het in Amsterdam ge vestigde Zonnetour BV van Van Ginkel over. Zonnetour brengt programma’s op de markt met als bestemmingen Griekenland, Por tugal en Spanje. De totale jaaromzet in 1993 van de efficiënt opererende onderne mingen was ongeveer 61 mil- Op de gratis toegankelijke exposi tie zijn aquarellen, olieverfschil derijen, etsen, keramiek, beeld- smaken bevonden zich maandag middag ook diverse ondernemers. Namens het college van Burge meester en Wethouders waren burgemeester C.M. van der Lin den en wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) aanwezig. Met de ingebruikname van het bi- strogedeelte vierden Maarten van Velzen en zijn staf ook het 10-ja- rig bestaan van Relais du Centre, een samenwerkingsverband van 27 geselecteerde restaurants waar van ook ‘de Gouwe Dis* lid is. Voor dat doel wordt er via een ’Menu de Fête’ onder de restau- rantbezoekers geld ingezameld voor een project voor thuisloze kidneren over de gehele wereld van SOS Kinderdorpen. 01828- 12309 WADDINXVEEN - De dagelijkse besturen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (PCO) en de Stichting voor Katholiek Onderwijs ‘Sint Victor* zijn van plan in januari 1994 een intentieverklaring te tekenen, die voorziet in het ko men tot een fusie van beide besturen per 1 augustus 1996. Na de ondertekening van deze verklaring wordt door beide be sturen een onderzoek gestart naar de consequenties van de beoogde verdergaande samenwerking. Uit gangspunt daarbij is dat voor bei de christelijke stromingen op be vredigende wijze inhoud kan wor den gegeven aan de identiteit. In een brief aan de algemeen be sturen, directies, teamleden, ou ders en medezeggenschapsraden van de betrokken protestants- christelijke en rooms-katholieke basisscholen is de aanleidingen tot WADDINXVEEN - Het is een kwart eeuw geleden dat Rhowax BV (machines, middelen en mate rialen voor de beroepsschoonma ker) aan de Dorpstraat in Wad dinxveen door de huidige direc- teur-eigenaar Ulrik F. Bierma werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda. In de periode van 1968 tot heden heeft het bedrijf zich ontwikkeld van een eenmanszaak tot een on derneming die zich vanuit meer dere vestigingen bezighoudt met de fabrikage en leverantie van het meest veelzijdige assortiment pro fessionele schoonmaakmiddelen, -materialen en -machines. Voor veel bedrijven is het berei ken van een dergelijke mijlpaal aanleiding voor een groot en vaak kostbaar feest. Geheel in lijn met de bedrijfsfilosofie om af en toe eens flink van de gebaande wegen af te wijken, hebben directie en personeel van Rhowax BV beslo ten het jubileum op een andere wijze te vieren. Gedurende het jubileumjaar zal Rhowax BV, samen met zusterbe drijf Novosan en Holding Rein- houd, één procent van de omzet schenken aan Artsen Zonder Grenzen. Dit betekent dat minimaal ƒ100.000,- zal worden overge maakt op het speciaal voor deze actie geopende gironummer 396.280. Hiervan is voor onmid dellijke hulp reeds ƒ50.000,- ge stort. leiding van de huidige statutair directeur en enig aandeelhouder, A.G.M. van Ginkel, als een zelf standig onderneming onder eigen naam blijven opereren. Ton van Ginkel heeft in de reac tie laten weten het zekerstellen van de continuïteit en werkgele genheid van zijn onderneming be langrijken te vinden dan een volle dige onafhankelijkheid. Het ne men van een meeerderheidsbelang door Holland International in Van Ginkel BV voorziet hierin. Voor Holland International bete kent de acquisitie een belangrijke versterking van haar positie in Nederland zowel op reisbureau- als op touroperating gebied. Deze overname past in het streven van Holland International naar uit breiding van haar marktpositie, gezien de steeds sterker wordende concurrentie en de noodzaak tot het verder opvoeren van de effi ciency. De overname heeft geen invloed op de werkgelegenheid. De vakor ganisatie en de SER Commissie voor Fusie-aangelegenheden zijn op de hoogte gebracht, terwijl de Ondernemingsraad om advies ge vraagd is. Holland International maakte vo rige week bekend dat deze reisor ganisatie het boekjaar 1992-1993, dat eindigde op 31 oktober, zal af sluiten met een winst van 23 mil joen gulden tegen 26 miljoen gul den over het vorige boekjaar. Holland International zag winstdaling beperkt door het slechte zomerweer in Nederland. De grote vraag naar reizen naar de zon die daaruit voorvloeide, maakte voor een deel de moeiza me start van het jaar weer goed. SPIJKERBROEK recht/halfwijd model WADDINXVEEN - In de ’Raad huiszaal’ van het Waddinxveense gemeentehuis wordt deze en vol gende week de jaarlijkse expositie gehouden van Waddinxveense amateurkunstenaars, bijeenge bracht door de KunstKring Wad dinxveen. De tentoonstelling werd zaterdag- WADDINXVEEN - Het jeugd koor van Vox Jubilans onder lei ding van Jan Mulder houdt weer een koor- en samenzangavond op zaterdag 6 november in de her vormde Bethelkerk aan de Bilder- dijklaan in Waddinxveen. Deze avond zal ook het tienerkoor De Zangvogels onder leiding van Yvonne Keizer haar stem laten horen. Verdere medewerkers zijn Roxane Steffen (contrabas), Kees Alers (fluit), Pieter Stolk (orgel) en Jan Mulder (piano). De kerkdeuren gaan om 19.30 uur open en de aanvang van de avond is om 20.00 uur. Iedereen wordt door het jeugdkoor harte lijk uitgenodigd om deze avond te komen luisteren en mee te komen zingen. men, in ogenschouw te nemen. Het achterste gedeelte van het restaurant is nu volledig in een bi stro omgezet. Het interieur is ver nieuwd, de open haard is weg en overal liggen nu plavuizen. ‘Dat alles heb ik gedaan omdat ik heb geluisterd naar de wensen van on ze bezoekers*, zo liet Maarten van Velzen in een kort openingswoord weten. Hij stelde vast dat zijn vaste rela ties het op prijs weten te stellen voortaan te kunnen kiezen uit plaatsen in het restaurant of in de sfeervolle en stijlvolle bistro, waar de bar is uitgebreid tot 16 zit plaatsen. Onder de aanwezigen die zich de stamppot met bal, geserveerd met een goed glas wijn, goed lieten kleinere schoolbesturen zullen worden gekort op de door de overheid beschikbaar te stellen middelen. Belangrijke redenen om nu de in tentie uit te spreken om in 1996 een fusie aan te gaan zijn volgens beide schoolbesturen dat vanaf heden wordt samengewerkt in het vinden van oplossingen rond de te kiezen schoolgebouwen en het ko men tot een evenwichtige verde ling van lespunten in Waddinx veen. Een en ander betekent dat een fu sie tussen de twee christelijke schoolbesturen op termijn kan lei den tot de fusie van een aantal in dividuele scholen. Gedurende de komende maanden wordt door de Vereniging voor protestants Christelijk Onderwijs en de Stichting voor Katholiek Onderwijs ’Sint Victor’ met de al gemene besturen, directies, team leden, medezeggenschapsraden en de ouders nader van gedachten gewisseld over de verdergaande samenwerken tussen de twee christelijke schoolbesturen. Dinsdagavond 9 november om acht uur wordt in de gemeen schapsruimte in de Kardinaal Al- frinkschool en de Koningin Bea- trixschool aan de Zuidplashof voor ouders een informatieavond gehouden. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 49e Jaargang No. 02361 F makelaardij zu'doiasiaan 432. waddinxveen telefoon 01328-18055 LlJ kantoren in qOuda. alphen a/d ”|n. NVM zoeiermeer en waddinxveen ■- WADDINXVEEN - Maarten M. Van Velzen, eigenaar van restau rant ‘de Gouwe Dis* aan de Zuid kade in Waddinxveen, serveerde maandagmiddag tussen twaalf en twee uur in zijn eethuisje een heerlijke, oerhollandse stamppot met bal ter gelegenheid van de of ficiële ingebruikname van het nieuwe bistro-gedeelte. Na een maand van timmeren en schilderen was het zover dat een aantal genodigden een kijkje kwam nemen om het resultaat van de verbouwing, waarvoor archi tect T.W. Verweij - die Maarten van Velzen omschreef als zijn ’grootste ambassadeur, trouwste klant en huisvriend’ - had gete kend en onvermoeibaar allerlei andere activiteiten had onderno- De Waddinxveense vestiging van het reisbureau Van Ginkel in het winklelcentrum ‘de Passa ge'. Het bedrijf, waarin Holland International een meerderheidsbelang heeft genomen, heeft ook nog reisbureaus in Gouda (2) en in Zoetermeer. (Foto: Sjaak Noteboom). morgen omstreeks elf uur offici eel geopend door B.C.A.M. Poiesz, directeur van de sector Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken in het gemeentehuis. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 5 november is de hervorm de koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse weer open voor jongeren de vanaf 15 jaar. Die avond is er van af half negen een optreden van het trio ’Broken Barricades’. Drie mannen, hun stemmen, een saxo foon en een keyboard. Allemaal ingrediënten voor een avond vol goede muziek. qORDAC^ ZEVENHUIZEN - De Zeven Muzen houdt weer een avond voor amateurmusici op vrijdag 12 november om 20.00 uur in het dorpshuis Swanla te Zevenhuizen. Het programma is overwegend klassiek. Enkele stukken komen uit het lichtere genre. Voor piano solo wordt muziek gespeeld van Folk Dean, Prokofiev en Gershwin. Er worden bovendien enkele stukken voor piano vier handig en zes-handig uitgevoerd. Ook zal de piano als ondersteu ning worden gebruikt bij muziek voor hoorn, blokfluit, dwarsfluit en zang. Daarnaast worden er duo’s en kwartetten gespeeld voor klarinet, duo’s en trio’s voor dwarsfluit, muziek van Villa- Lobos voor solo gitaar, een partita van Bach voor fluitsolo en enkele stukken voor accordeon ten geho re gebracht. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meer informatie nodig? Bel Peter Lelieveld: 01793-1829. SM 3®

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1