Bedrijvenbeurs: 300 deelnemers Plantsoenendienst in actie tegen verpauperde en desolate aanblik Plan wordt binnenkort besproken Lezing over Effatha in AF-centrum TGV doorsnijdt Groene Hart en nieuwe kassen Wintersport ruilbeurs in Gouda A-diploma- uc uurgcr uc neiging uaarin Gouwebad Chemische bestrijdingsmiddelen taboe in Waddinxveen Open Cirkel met ds G.H. Abma Vraag steeds flesje ’Spa’ n 1 PERSOONS SYNTH. DEKBED katoenen tijk van 159,- voor 99< WS’ HARWA i M VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPKOMFORT EN ZONWERING WONING JUBILEUM AANBIEDING Symposium Kwaliteit Fonds Puttelaan Centrumplan Srt. Victonvijk Zuidplas het Actualisering Flexibiliteit Gijsberterf Brugcentrum Dorpstraat Protesten Inspraakprocedure Pagina 27 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 3 november 1993 groen in de verhardingen zichtbaar blijft. Voorkomen moet ech- pen. ting van de Zuidkade tussen Brug en Jan Dorrekenskade-Oost moe ten worden vernieuwd. Gedacht wordt aan een verblijfsgebied, af- --- De investering zal deels gedekt moeten worden uit de reserve en van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen tot een minimum be- Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon (01828) 16119 s ijven deel- •aarnaast zal Seniorwomngen langs Puttelaan Ook verdergaande privatisering biedt mogelijkheden extra mens kracht in te zetten, op momenten die cruciaal zijn voor de beeldvor ming. In de toekomst zal overi gens wel meer en meer moeten worden geaccepteerd dat enig groen in de verhardingen zicht baar is. Voorkomen moet echter zeker worden dat er een verpauperde en desolate aanblik ontstaat en dat minimaal een redelijk beeld wordt geleverd. Overigens blijft stedelijk beheer een spanningsveld waar het gaat om meer dan een zaak van net heid alleen. In de discussie moet ook worden meegenomen extra aandacht voor ’natuur’ in de fysie ke omgeving, een groeiend milieu- te gaan. Het omgekeerde is 7WPïTHTIPn lil raak het eeval er is een zeke- V'MBl.l.l.l.V'lM 111 WADDINXVEEN - Woningbouw in Zuidplas-Extra, huizen aan het Gijsberterf, bebouwing van het Brugcentrum en achter de Dorpstraat en seniorwoningen tussen de Eikenlaan-Puttelaan en de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn zijn enkele van de Waddinxveense woningbouwplannen, die worden beschreven in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1994. De ruimtelijke activiteiten van Waddinxveen in 1994 richten zich behalve op de centrumont- wikkelingen op: uur door drs. R.A. Schreuder, voorzitter van de Kamer van Koophandel. Op woensdag 17 november houdt de Kamer van Koophandel, als onderdeel van de bedrijvenbeurs ’Ondernemen in Midden-Holland’ in Bleiswijk, het symposium ’Het midden- en kleinbedrijf op weg naar 2000’. Het symposium is speciaal be stemd voor ondernemers in Mid den-Holland en vindt plaats van 14.45 tot 17.15 uur in de afmijn- zaal van groenten- en fruitveiling De Kring in Bleiswijk. De leiding van het symposium en de forum discussie is als vanouds in handen van tv-presentator Koos Postema. Als voorbereiding op het symposi um is door het Economisch Insti tuut voor het Midden- en Klein bedrijf (EIM) in opdracht van de Kamer van Koophandel een tele fonische enquete uitgevoerd on der het bedrijfsleven in Midden- Holland. In het door het EIM uitgevoerde onderzoek wordt ingegaan op het ’Europa zonder grenzen’; met na me welke gevolgen bedrijven hier van ondervinden. Welke acties on dernemen de bedrijven in verband met de Europese markt? De resul taten van het EIM-onderzoek moeten inzicht hierin geven. Deze resultaten zullen op het symposi um ter beschikking zijn. Sprekers op het symposium zijn prof.drs. J.G. Vianen, verbonden aan het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) en hoogleraar aan de Ka tholieke Universiteit Brabant, me vrouw H. Hovers, directeur van Hovuma Magazijnstellingen BV te Reuver en Zakenvrouw van het Jaar 1988 en A.A.M.E van Erp (VVD), voorzitter van de Vaste Commissie voor het Midden- en Kleinbedrijf uit de Tweede Kan- mer. niet direct hun eigen werk be treft. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de signaalfunctie terzake. Ook zal meer aandacht moeten worden gegeven aan de beheersaspecten bij ontwerp en aanleg. Het ligt in het voornemen van de gemeente om naast het drastisch verder indammen van bestrij dingsmiddelen ook binnen de plantsoenen één en ander niet ge heel tot nul te reduceren. Voorts wordt een bedrag voor extra me chanisch onderhoud ter hoogte van ƒ25.000,- opgenomen voor 1994. de gemeente, alsmede groeiende aandacht voor verbetering van de sociale veiligheid. Het traditionele onderhoudsbeeld zal zich geleidelijk wijzigen in de richting van een meer natuurlijk beeld. In de toekomst zal een gro ter beroep moeten worden gedaan op de verantwoordelijkheid van de burgers en particuliere instan ties, zowel als het gaat om accep tatie als om mogelijke medewer king. Een mooi voorbeeld van deze ver antwoordelijkheid kreeg gestalte in de door burgers georganiseerde schoonmaakdag in het vroege voorjaar. B. en W. zijn van plan dergelijke acties ook in de toe komst te stimuleren. Klachten en opmerkingen van burgers inzake de verminderde onderhoudstechnische kwaliteit van de zogenaamde leefbare ruim- worden tijdens een wintersportva kantie te koop worden aangebo den en aan liefhebbers weer wor den verkocht. Artikelen kunnen worden ingele verd van 10.30-12.00 uur. De ver koop vindt plaats van 13.00-14.30 uur. Hierna kan worden afgere kend. Voor elk ingeleverd artikel wordt een gulden in rekening ge bracht. DEN HAAG/WADDINXVEEN - Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidsbescherming Keuringsdienst van Waren is gebleken dat in horecagelegen heden op grote schaal kool zuurhoudend leidingwater wordt geserveerd in plaats van het wettelijk beschermde bron- of mineraalwater. Het onderzoek is verricht bij horecabedrijven die met een zogenaamd dispensersysteem werken. Zo’n systeem bevat meestal vijf mengpunten waar frisdrankconcentraten op aan gesloten kunnen worden. In de praktijk komt het voor dat slechts vier mengpunten zijn aangesloten op een fris- drankconcentraat, waarbij het vijfde mengpunt alleen kool zuurhoudend leidingwater le vert. In bijna 70% van het aan tal bezochte bedrijven (162) is vastgesteld dat de consument wordt misleid. Voor horecabedrijven is het frauderen met bron- en mine raalwater een lucratieve zaak. Een glas koolzuurhoudend lei dingwater kost ongeveer vijf cent, terwijl de consument er tussen de ƒ1,75 en ƒ2,50 voor moet betalen. Het feit dat deze bedrijven de wet op bron- en mineraalwate ren overtreden en consumenten financieel benadelen heeft ge leid tot het opmaken van pro- ces-verbaal. Daarnaast zal de Inspectie Ge zondheidsbescherming - Keu ringsdienst van Waren in de toekomst een vervolgonderzoek uitvoeren in een poging een einde te maken aan deze gang van zaken. Het advies aan de consument is om uisluitend geneogen te nemen met mineraal- en bron water dat in kleine flesjes wordt geserveerd en in diens bijzijn wordt geopend. De bewoners van de misschien langs de Puttelaan-Eikenlaan te bouwen seniorwoningen krijgen dit uitzicht over de Petteplas. (Foto: Archief- Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Woensdag avond 10 november zal er in Het Anker aan de Nesse weer een bij eenkomst zijn die door de her vormde ontmoetingskring De Open Cirkel is belegd. Iedereen vanaf 20 jaar is op deze avond welkom. Ds. G.H. Abma zal dan een inleiding houden over het onderwerp ‘Joods advent'. De (Messias) verwachting neemt in het Joods geloof een grote plek in. Deze verwachting of advent zal ds. Abma voor de bezoekers vanuit het oude testament belich ten. Ook de houding van christenen ten opzichte van joden zal aan de orde komen. Hij zal met name in gaan op de vraag of het mogelijk is om als christen de God van Is raël lief te hebben en tegelijker tijd aan het volk Israël voorbij te leven. De houding van christenen tegenover joden zal dus ter sprake worden gebracht. Iedereen die voor dit onderwerp belangstelling heeft kan vanaf acht uur in Het Anker binnenlo pen. Na het drinken van thee of koffie zal het programma om on geveer half negen beginnen met het zingen van enkele liederen. GOUDA/WADDINXVEEN - Woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 november wordt voor de zevende keer de bedrijven beurs ’Ondernemen in Midden-Holland’ gehouden. De beurs is dagelijks geopend van 14.00 tot 22.00 uur. De gratis toegankelij ke beurs wordt evenals voorgaande jaren gehouden in het vei lingcomplex in Bleiswijk. Meer dan 300 bedrijven en in stanties zullen zich op de bedrij venbeurs presenteren. Zij zijn overzichtelijk verdeeld over de sectoren bouw, techniek, logis tiek, kantoorefficiency automa tisering, horeca, management ex- portadvies, promotie, voorlichting en, nieuw dit jaar, de tuinbouw. Daarnaast presenteert zich op de driedaagse beurs een groot aantal bedrijven uit Waddinxveen en Zoetermeer, zoals ook voorgaande jaren, onder een gemeenschappe lijke paraplu. Dit jaar zullen ook bedrijvenclusters uit Bodegraven en Vlist (Stolwijk-Haastrecht- Vlist) op de beurs te vinden zijn. In het beursrestaurant kunnen be zoekers en deelnemers informeel bijpraten en napraten, onder het genot van een hapje en drankje. Behalve het beursrestaurant is er ook een Grand Café. Verwacht wordt dat het aantal bedrijfsge richte bezoekers rond de 10.000 zal liggen. Een bezoek aan de beurs is gratis. Toegangskaarten worden geruime tijd voor de beurs in ruime aantal len verspreid in Midden-Holland en omgeving. Deelnemers kunnen door gebruikmaking van speciale uitnodigingskaarten gericht rela ties uitnodigen. Deze kaarten zijn te bestellen bij beursorganisator Utec BV. Speciaal voor startende bedrijven biedt Utec BV een gunstige namemogelijkheid. Daarnaai Waddinxvener C. de Bas, oud-on- dememer en startersadviseur van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland, in de stand van de Goudse Kamer een gratis spreekuur voor starten de ondernemers verzorgen. De bedrijvenbeurs ’Ondernemen in Midden-Holland’ is op woens dag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 november geopend van 14.00 tot 22.00 uur. De bedrijvenbeurs wordt officieel geopend op woens dagmiddag 17 november om twee Ook voor het komende jaar zullen de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van bestemmings plannen worden gedekt uit het door de gemeenteraad ingestelde fonds bestemmingsplannen. Voorgesteld wordt een structurele verhoging van ƒ10.000,- voor de fondsstorting. Over de verwachte besteding in 1994 zal de gemeen teraad eind dit jaar een voorstel worden gedaan. Dit overeenkom stig de gemaakte afspraken bij de instellingen van genoemd fonds. Voorts zullen B. en W. zich, over eenkomstig het verzoek van de gemeenteraad, bij het instellen van het fonds nog nader beraden over de kosten van het uitbeste den van bestemmingsplannen ver sus de kosten van het uitvoeren van werkzaamheden in eigen be heer. B. en W. stellen zich voor hier over een notitie op te stellen en deze te bespreken in de raads commissie voor de ruimtelijke or dening. Voorlopig wordt voor de komende periode nog uitgegaan van een onderscheid tussen intern en extern te verrichten werkzaam heden. Op dit moment wordt ter uitvoe ring van het beleidsprogramma intern en door het steaebouwkun- dig bureau onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid en de stedebouwkundige randvoorwaar den van een ontwikkeling van de lokatie tussen spoorlijn en de Ei kenlaan-Puttelaan ten behoeve van ouderenhuisvesting. Een en ander zal worden bespro ken in één van de volgende verga deringen van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening. Nadat de gemeenteraad heeft be sloten niet verder te gaan met het onwikkelen van een centrumplan voor de lokatie Kerkweg-Oost wordt er gewerkt aan een ruimte lijk inrichtingsplan voor dit ge bied. Er wordt bij de ontwikkeling van het plan zoveel mogelijk recht ge daan aan het karakter van solitaire bebouwing en waardevolle en beeldbepalende boombeplanting aan de noordzijde van de Kerk- weg-Oost. De planideeën zullen in de verga deringen van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening wor den besproken. Ter afronding van de invulling van het A3-gebied bij de St. Vic- torwijk zullen nog 11 woningen worden gerealiseerd. De procedu re om deze woningen te bouwen is thans gaande. Met name milieutechnische voor schriften geven enige problemen, welke B. en W. evenwel hopen opgelost te hebben. GOUDA - Zoals ieder jaar weer houdtt de Nederlandse Ski Ver- belangenorgani- eniging, kring Gouda, voor leden Z'VT en niet-leden haar traditionele Wintersportruilbeurs op zaterdag 6 november in gebouw De Veste aan de Ridder van Catsweg in Gouda. Tijdens deze beurs kunnen over tollige, te klein of te groot gewor den skikleding, -schoenen, ski’s en te starten. Tijdens de eerste inspraakprocedure in het kader van de plano- komen dat het ministerie het verstandiger achtte de procedure te her halen. In de eerste ronde werd duidelijk dat de aanleg van de spoorlijn op een zes meter hoge dijk te veel op bezwaren stuitte. De nieuwe nota wordt dit najaar gepresenteerd. Daarin staan opgeno men enkele nieuwe trajecten die in de oude nota ontbraken. Ook diver se oplossingen om een te hoog geluidsniveau tegen te gaan ontbreken hierin niet. - - Na de presentatie van de nota, start een inspraakprocedure die half ja- ZIJn om te adviseren bij de aanko- nuari wordt afgerond. Pen- biedje aan het Gijsberterf; c. het bebouwen van het Brugcen- trumgebied waaronder begrepen het voorbereiden van verbete ringsplannen voor het gedeelte Zuidkade tussen hefbrug en Jan Dorrekenskade; d. de planvorming voor het gebied ten westen van de Dorpstraat; e. het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen; f. het vragen van een raadsuit- spraak met betrekking tot de strook tussen de Eikenlaan-Putte laan en de spoorlijn inzake wo ningbouw voor ouderen; g. het voorbereiden van verbete ringsplannen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied Kerk- weg-Oost; h. afronding A-3 terrein in de St. Victorwijk. Het ontwerp-bestemmingsplan wijk Zuidplas ’90 is in behande ling bij de provincie (fase over leg). De discussie over deze nieuwbouwlocatie is betrokken bij Het actualiseren van bestem mingsplannen verloopt in Wad dinxveen naar wens. De voortgang in het herzieningsproces is voor Gedeputeerde Staten reden ge weest opnieuw verlenging te ver lenen van de dispensatie van het stringente beleid inzake oudere bestemmingsplannen. De verlenging geldt tot juli 1994 en kan op verzoek wederom wor den verlengd. B. en W. zullen hiertoe tijdig de nodige actie on dernemen en de raadsleden via de raadscommissie voor de ruimtelij ke ordening hierover informeren. Sinds de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het gemeentelijk beleid gericht ge weest op het maken van meer flexibele bestemmingsplannen, onder meer teneinde het aantal vrijstellingsprocedures te beper ken en een snelle veroudering van bestemmingsplannen (waardoor de noodzaak tot actualisering weer toeneemt) te voorkomen. Een dergelijk beleid kan in som mige gevallen in conflict komen met de wens van de burger die precies wil weten wat er in zijn woonomgeving kan worden ver wacht qua ruimtelijke ontwikke ling. Zo is deze wens geuit tijdens de inspraakbijeenkomst over het be stemmingsplan Groenswaard 1 en 2. Het betrof met name de inrich ting van het openbare gebied (groenstroken, inrichting van we gen). Naar aanleiding hiervan zijn B. en W. voornemens eind dit jaar een korte discussienotitie ter bespre king voor te leggen aan de raads commissie voor de ruimtelijke or dening, waarin zal worden inge gaan op het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid. Aan de hand daarvan zal worden bezien of er aanleiding is het tot nu toe gevolgde beleid bij te stel len of te nuanceren. WADDINXVEEN - Dinsdag 26 oktober is er in het Gouwebad De Sniep in Waddinxveen weer ge zwommen voor het A-diploma. Dit maandelijks terugkerende examenfeest staat onder toezicht van de Nationale Raad, die dit keer mevrouw Verweij-Wissing als toezichthoudster had afgevaar digd. De examencommissie be stond uit de zwemonderwijzers Wim van Minnen, Rob Hoger- brugge en Cock Slagter. De namen van de 58 geslaagde kandidaatjes zijn: Gerda Bijman, Paul Vingerling, Erik Hennink, Marijke Zuidbroek, Daniël van Hattum, Sandra Benschop, Ma rieke Zegwaart, Stephan Hertog, Vicky Heemskerk, Erwin de Frankrijker, Thijmen van Buuren, Nelleke Oudijk, Bob Schoonder- woerd, Thamar Kolsteren, Matine Schoneveld, Angela Jansen, Mar co Heikoop, Daniela Ramires Ubeda, Kim Versloot, Emmy Breedvelt, Jeroen Voorberg, Jor- dy Groen, Michael Strooband, Roy Hofman, Margreet Pronk, Stephan de Ruiter, Esther Schrij ver, Marloes de Vos, Wendy v.d. Hoorn, Arjan van der Heijden, Marco van Zanten, Tomas Grootendorst, Niels Greep, Jef- frim Bernabela, Paul v.d. Kuit, Pascal Hoogendoom, Patricia van Leeuwen, Fay Allard, Valerie Blokland, Alwin Roepers, Ilse Bontan, Sabine Fokker, Marjolein van Doorn, Tim Veerman, Steven Brouwer, Dennis den Boer, Feny Boon, Renske Reus, Sabrina Speksnijder, Erik Hoogendoom, Desie de Kleyn, Jort v.d. Louw, Sjelle de Wit, Brain Kuipers, Joël de Roodt, Merijn de Baare, Nien- ke Hoondert, Tamara van Keulen. de besluitvorming ter voorberei ding op de herziening van 1 streekplan. De provincie is inmid dels inhoudelijk accoord met rea lisering van deze woningbouwlo catie, zij het met een minder aan tal woningen dan oorspronkelijk gepland. Inmiddels is bij de provincie de procedure gestart om te komen tot een afwijking van één van de kernpunten van het huidige streekplan dat voorziet in woning bouw op deze locatie. Een provin ciale anticipatie derhalve op het nieuwe streekplan. Deze procedu re zal nog dit jaar zijn afgerond. Daarna kan het bestemmingsplan verder in procedure worden ge bracht. Het is de bedoeling in 1994 tot vaststelling van het be stemmingsplan te komen. Voor uitlopend daarop zullen ontwikke lingen gestalte dienen te krijgen via de toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Te denken valt aan woningbouw, een tweede woonwagenlocatie als mede een kerkgebouw, alsmede een zwakzinnigeninrichting (Hooge Burch). Het bestemmingsplan Gijsberterf is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld en als gevolg daarvan ter goedkeuring aangeboden aan de provincie die naar verwachting nog dit jaar een besluit zal nemen over de goedkeuring van het plan en het daartegen bij hen ingeoien- de bezwaarschrift. Tegen dit besluit is beroep moge lijk bij de Kroon. Afhankelijk van dit besluit en het eventueel instel len van beroep zullen B. en W. begin 1994 bezien of en zo ja wel ke verder acties nodig zijn om de realiering van de in dit gebied ge projecteerde woningbouw te be spoedigen. Dit najaar verwachten B. en W. de planologische procedure te kunnen afronden en de bouwver gunningen te kunnen verlenen voor de bouw van 12 woningen en een kantoorgebouw in het Brug- centrumgebied. Na vele jaren van voorbereiding en discussie kan dan het startsein worden gegeven voor een belang rijk stuk dorpsvernieuwing in het centrum van de gemeente. In combinatie met de realisering van dit plan zal tevens de inrich- zijn voor het college aanleiding geweest over dit onderwerp enige malen te spreken. Mede in het licht van de toen gevoerde discus sie achten B. en W. het van be lang aan dit onderwerp wat uitge- breider aandacht te besteden. Los van de ruimtelijke structuur wordt door de burgers en de be zoekers van Waddinxveen de fy sieke kern Waddinxveen mede be leefd en al dan niet gewaardeerd op de werkvloer, ook wanneer het door het kwaliteitsniveau van de ruimtelijke inrichting en het be heer ervan. De afgelopen tijd heeft de bepaling van dit kwali teitsniveau een belangrijke rol ge speeld in discussies binnen het college. De ruimtelijke inrichting wordt sterk bepaald door particuliere bebouwing, tuinen en erven, en door de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals de kwaliteit van de groenstructuur en van de verhar dingen, compleet met straatmeu- bilair en lichtmasten. Er bestaat een samenhang tussen de kwaliteit van de openbare ruimte en die van de ruimte die door de particulieren is ingericht. Wanneer de overheid de openbare ruimte goed en adequaat beheert, heeft de burger de neiging daarin mee 1 ook vaak het geval, er is een zeke re mate van beïnvloeding. Met name in 1993 zijn er nogal wat klachten geweest over het kwaliteitsbeheer van de openbare ruimte. Het gemeentelijk beleid is er op gericht deze kwaliteit op een zo goed mogelijk peil te hou den. Deze wens staat echter onder spanning vanwege de beperkte fi nanciële middelen, het uitbannen van bestrijdingsmiddelen en soms werk ook de natuur in ongunstige zin mee; in de ene zomerperiode groeit een en ander sneller dan in de andere. Een matig kwaliteitsbeeld van de verhardingen in combintie met plaatselijk matig groenonderhoud versterkt elkaar in de beeldver- schraling van de omgeving. Het is echter niet eenvoudig om te komen tot een goede finishing touch, omdat daar juist veel uren mee gemoeid zijn. Op plaatsen waar de bestrating nogal open ligt en de eerstkomende jaren aan on derhoud toe is en waar bestrij dingsmiddelen achterwege zijn gelaten, is gebleken dat kruiden a. het starten met woningbouw in gestemd op de Gouwe-situatie. het bestemmingsplan wijk Zuidplas’90; b. de realisering van het woonge- deels uit het bestratingsfonds. Naar het zich laat aanzien, zal het gebied Veenkade-Dorpstraat in de komende jaren (uiterlijk 1996) worden gesaneerd. Op dit mo ment vinden gesprekken plaats met de provincie om te komen tot een vervroegde sanering met een provinciale bijdrage. B. en W. zijn voorshands terug houdend met voorfinancieren van de sanering door de gemeente ge let op de daaraan verbonden fi nanciële consequenties. Wel zul len zij het komend jaar een bouw plan voor het gebied verder ont wikkelen, zodat op het daartoe ge- eigende moment met de bouw kan worden gestart. Voor een gedeelte van de planont- wikkeling zullen nog gronden moeten worden verworven. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de verwerving van deze gronden, de geplande bodemsanering en de financiële consequenties, zullen nadere voorstellen aan de gemeen teraad worden voorgelegd. BLEISWIJK/WADDINXVEEN - De Stichting Kring Promo tie (SKP) heeft via een telegram en een uitgebreide brief aan de ministerraad geprotesteerd tegen het tracé van de hoge snel heidstrein TGV ten oosten van Zoetermeer. Het regeringsvoorstel voor het tracé is nog niet officieel bekendge maakt, maar de voorkeur gaat uit naar het traject van Rotterdam, ten oosten van Zoetermeer op weg naar Amsterdam. Het traject doorsnijdt daarmee het Groene Hart en het nieuwe kassen- gebied aan de Groendalseweg. Dit tuinbouwgebied werd op 17 april van dit jaar officieel geopend, toen nog eens werd benadrukt dat de tuinbouw in dit gebied ook in de volgende eeuw kan blijven uitbreiden. Een nieuwe inspraak-procedure moet nog dit jaar duidelijkheid geven over het nut van het traject. De Trés Grande Vitesse (TGV), zoals de zeer snelle intercityverbinding officieel heet, moet nog dit decennium Parijs via Brussel met Amster dam verbinden. Vlak voor de zomer werd bekend dat het kabinet de voorkeur geeft aan een verbinding van Rotterdam-Noord via de Oosteindsche Polder en het kassengebied van de Overbuurtsche Polder om tenslotte ten westen van Hazerswoude en Roelofarendsveen aan te sluiten op de bestaande spoorlijn Den Haag-Amsterdam richting Schiphol en de hoofdstad. Na het uitgelekte regeringsvoorstel reageerden tal van 1 saties zoals de Westelijke Land- en Tuinbouw organisatie (WLTO) en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Zij vinden dat de TGV best over de bestaande sporen ten westen van Zoetermeer kan rijden. Ook de Stichting Kring Promotie verkiest dit traject boven de doorsnijding van het Groene Hart en het kassengebied. Zij verwijst naar verschillende rijks- en provinciale plannen voor het tuinbouwgebied De Kring, waarin lokaties zijn gereserveerd voor uit breiding van de tuinbouw in dit decennium en de volgende eeuw. o> Daarnaast kent het overheidstracé ook andere nadelen als het verdwij- alles wat nog meer gebruikt kan nen van duizenden banen in de tuinbouwsector. Ook het sterk toene- -J— *'-J------ men van de geluidsoverlast is een reden de lijn ten westen van Zoeter meer aan te leggen. Tot slot vrezen de tegenstanders van dit traject dat de verplaatsingskos ten van de glastuinbouwbedrijven en het vergoeden van de verloren pro- duktie hoog zullen oplopen. Intussen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten een gehele nieuwe nota en de daaraan gekoppelde inspraakprocedure logische kernbeslissing (pkb) zijn zoveel nieuwe feiten aan het licht ge- Tevens wordt 5 /o gerekend boven ijet bedrag van de gekochte arti kelen en 5% ingehouden van de verkochte artikelen. De Neder landse Ski Vereniging behoudt zich het recht voor om kleding en ski’s die niet acceptabel of veilig zijn te weigeren. Leden van de Skivereniging zullen aanwezig in verband met enkele afkeurings- cussie verder worden gevoerd procedures (ƒ25.000,-), het om niet uitbesteden aan derden van enkele groenstroken op het indus trieterrein in Coenecoop (levert naar verwachting een bezuiniging op van ƒ10.000,-) en enkele verho gingen met betrekking tot de on- kruidbestrijding. ter zeker worden dat er een verpauperde en desolate aanblik ont staat, zo belooft het college van B. en W. in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1994. Dit jaar is van gemeentewege het groenbeheerplan afgerond en goedgekeurd. Het beheerplan vormt de basis voor het beheer van het groen voor de komende vijf jaar. Het geeft aan hoeveel groen er is, hoe het beheerd wordt en wat het kost. Tevens is er een fonds ingesteld voor het uitvoeren van groenreno- vaties. Overeenkomstig het groen beheerplan stelden B. en W. de gemeenteraad voor de storting in het fonds groenvoorzieningen met ƒ25.000,- te verhogen. Deze groenrenovaties zullen zich met name richten op het vervan gen van oude en onbeheerde be plantingen, verjonging van het bo- dembestand en het aanpassen van het groen in het kader van sociale veiligheid. Om te komen tot een zo natuur lijk en daarmee natuurrijk groen- beheer zal de afbouw van chemi sche onkruidbestrijdingsmiddelen worden voorgezet. In 1993 is af gestapt van het preventief gebruik hiervan en zijn alleen selectief, dus pleksgewijs chemische midde len gebruikt. Hierdoor is een flinke reductie gerealiseerd. In 1994 en 1995 zal deze werkwijze voortgezet wor den om uiteindelijk nog op een enkele lokatie na zonder chemi sche middelen het groen te behe ren. Geschat wordt dat jaarlijks uitein delijk één hectare op deze wijze selectief behandeld zal worden, dit is 2% van het totale groenare- aal. Dit alles leidt tot een grote ver schuiving in het werkpakket, de werkdruk in de zomerperiode (schoffelen) neemt sterk toe en kan alleen opgevangen worden door verdergaande uitbesteding van werkzaamheden. Dit alles past goed binnen de pri- vatiseringsgedachte, maar kan pas geleidelijk worden ingevoerd en is afhankelijk van natuurlijk verloop van het eigen personeel, uitbrei ding van het groenareaal en de fi nancieel beschikbare middelen. Gerealiseerd moet worden dat er een voortdurend spanningsveld zal zijn tussen het gewenste en beoogde netheidsbeeld en de mo gelijke uitvoerbaarheid hiervan in combinatie met eisen vanuit het groeiend milieubesef en de moge lijke natuurwaarden en beleving van het openbare groen. Naast deze meer natuurlijke be nadering zal ook aandacht besteed worden aan groenaccenten. Op re presentatieve plaatsen en langs belangrijke doorgaande wegen zullen plantenbakken met zomer- goed geplaatst worden en zullen grote toeven bloembollen de lente inluiden. Daarmee zal de differentiatie in het groen worden vergroot en let terlijk meer kleur en inhoud ge ven aan de beleving van het open bare groen. Op voorstel van B. en W. heeft de gemeenteraad ingestemd met de vermindering van personeelslasten WADDINXVEEN - Naast de normale activiteiten in het Anne Frank-centrum voor de ouderen zijn er in de week van zondag 14 tot en met vrijdag 19 november de enkele bijzondere activiteiten aan het Jan van Bijnenpad. Zondag 14 november om 11.00 uur is er koffiedrinken voor alle ouderen. Maandag 15 november om 14.00 uur houdt de Katholie ke Bond voor Ouderen rummy- cub. Donderdag 16 november om 15.00 uur wordt door de SOOS een lezing gehouden over het blindeninstituut Effatha. De le zing wordt toegelicht met dia’s. Woensdag 17 november om 19.30 uur is er een feestbingo met schit terende prijzen ter ere van het 23- jarig bestaan van het Anne Frank- centrum. Op dezelfde dag is er om 14.00 uur volksschilderkunst met olie verf en vrijdag 19 november om 13.30 uur wordt door de biljart vereniging voor de ouderen een competitie gespeeld tegen de ou deren van Nieuwerkerk aan den IJssel. WADDINXVEEN - In Waddinxveen, waar het gebruik en gewassen zich tot een onge- -wenst niveau ontwikkelen. perkt zal gaan worden, zal de burger moeten accepteren dat enig meutjifah^dod^oeken^'en5!^! masten hebben het afgelopen jaar vaak een ongewenst beeld ver toond. De komende maanden zal de dis- 1 om te trachten met de beschikbare (financiële) middelen een kwali teitsbeeld te bereiken passend bij op te stellen normen en vast te stellen uitgangspunten. In ieder geval kunnen de gemeen telijke medewerkers in 1994 vroeg starten met de reeds aanwe zige straatveegmachine, die in de tweede helft van 1993 reeds goe de diensten heeft bewezen. Overwogen wordt voorts om op locaties die kwetsbaar zijn en erg besef en de voorbeeldfunctie van snel aanleiding geven tot verpau- pering toch een zeer beperkte te en eigen waarnemingen terzake hoeveelheid bestrijdingsmiddelen toe te passen. Het inschakelen van scholieren voor vakantiewerk zal in 1994 door de gemeente worden bevor derd; het afgelopen jaar heeft dit ook reeds zijn vruchten afgewor pen. Er zal voorts ten aanzien van de open ruimte een groter verant woordelijkheidsgevoel moeten worden gekweekt bij de mensen l'ff-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 27