GEMEENTE WADDINXVEEN «ti*'! Ta Tweede lustrum I Contactochtend Pijn en Hoop Winter Week bij Volvo Hooftman Tweede lustrum Reumavereniging Aktiv - Edition Keukens (ICUl McïCUïillSWC^ TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS 01820-16066 010-4362244 ORTAK ANTEN SÏSTEM JjJlRKETÏ kilJb ru den:: EZELTJE V 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01820-93511 01828-17613 01820-28011 Openingstijden WET MILIEUBEHEER BOUWVERGUNNINGEN GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE SYSTEEMBEDRIJF NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES SPREEKUREN Pagina 3 COILECTE VERGUNNING KLEDINGINZA MELING L^tElD GROOT ONDERHOUD PLANTSOENEN 00^ VERGADERINGEN C.A.I. t-iladJï» SlÜ ^77,25 iaJaS UHF jj 3 4 pi j öLUJI C-.LJJ’ÏI SLü I» •-* 1993 4 jujU r Waddinxveen LiLJl I jSj*) M.B.C. a1 HiT.R.T. Internationalj (Ji (j t lm 11 jj U-M J l mi j .T.R.T. International Uis.ll 4 f-W "Ti hebt gemaakt. Op de agenda o.a.: Milieudienst Midden-Holland, nrs. 93-5617 en 93-6160. i AARD VAN HET BOUWPLAN: BOUWPERCEEL: het oprichten van drie woningen Op de agenda o.a.: Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen AARD VAN HET BOUWPLAN: BOUWPERCEEL: Abr. Kroesweg 5 (*- Heggewind 17 Sniepweg 13d Boezemweg 13 Voornemen tot medewerking 1. 2. het oprichten van een squashcentrum (naast het zwembad). Nieuwe uitgaven zijn: uu BURGEI 7 1 Aan de Mercuriusweg in Waddinxveen is van start gegaan Aktiv - Edmon Keukens. Op de foto D. Harreman van het nieuwe Waddinxveense bedrijf. (Foto: Sjaak Noteboom). Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad ”De Sniep” (informatie) Brandveiligheid in huis. Wat kunt u er zelf aan doen? een publikatie van de Stichting Consument en Veiligheid. Werken bij de Koninklijke Landmacht. Commissie voor de Sociale Zorg en Volksgezondheid op donder dag 4 november 1993, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. het oprichten van een berging- en entreegebouw op het sport veldencomplex aan de Wilem de Rijkelaan; Azinliklar kanah program! 4 kasim 1993 tarihinden itibaren yeniden uyarlanacaktir. Waddinxveen Belediye Yönetimi tarafmdan verilen 14 mayis 1993 tarihli karara gore 34+ kanalina, 577,25 Mhz yoluyla M.B.C. ile T.R.T. International televizyon yaymlan alinacaktir. Adi geijen bu yayinlarin programlan günden düne degi^tirilerek akta- nlacaktir. Uygulamaya 4 kasim 1993 tarihinde T.R.T. International programla- nyla ba^lanacaktir. C.A.I. 'nin azinliklar kanahmn program ayarlanmasi Kanal 34+, UHF ?eridi, 577,25 MHz De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Tijdens vorenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik ma ken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 4 november 1993 de ontwerp-beschikkingen ter inzage liggen inzake de aanvra gen van: A. Firma C.G. Gorissen en Zoon om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een parkeerterrein ten behoeve van een transportonderneming op het perceel Zuidelijke Dwarsweg 2. B. Firma B. Bakker en Zoon om vergunning ingevolge de Wet mi lieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een groente- en fruithandel op het perceel Dorpstraat 55. De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere terza ke zijnde stukken liggen vanaf 4 november 1993 tot 4 december 1993 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedu rende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). Ook na afloop van vorengenoemde periode kan nog inzage worden verkregen en wel tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkingen op de aanvragen. Des gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden ver kregen. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kun nen tot 4 december 1993 schriftelijk bij hun college worden in gediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bezwaren hebben in gébracht tegen de ontwerp-beschikkingen, kunnen later beroep in stellen bij de de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te bren gen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien de indiener van schriftelijke bezwaren daarom verzoekt, wor den zijn persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt. Dit verzoek moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij ons wor den ingediend. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Wilhelminakade (tussen 59 en 63) Bloemendaalseweg 15 Broekhuizen 12 Oostpolderweg 41 Burgemeester Trooststraat 104 Henegouwerweg 1b De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn medewerking te verlenen tot: De verzoeken liggen met ingang van 4 november a.s. gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, voor een ieder Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Een volgende lokatie is aan de Wingerd, op de hoek met de Weide- zoom. Hier zal een stuk beplanting vervangen worden door gras in verband met uitzicht voor het verkeer. Ook aan de Wingerd, naast nummer 71 zullen werkzaamheden plaatsvinden. Hier wordt langs de gevel een strookje beplanting aan gebracht. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding Centrale Antenne Inrichting (C.A.I.) Milieu (telefoon voor milieuklachten) veiligheid. Tevens zal gras worden aangelegd bij de entree van de flat aan de Elzenhorst (nummer 69 tot en met 116); dit in verband met de beheersbaarheid van dit stuk plantsoen, waar veel bramen in voorkomen. Voor nadere informatie of inzage in de plannen kunt u contact op nemen met de sectie Plantsoenen. Andere lokaties waar groot onderhoud plaatsvindt zullen over eni ge weken in deze rubriek aan de orde komen. Het collecteren dient te geschieden in verzegelde collectebussen waar op duidelijk de naam en/of het doel van de collecterende instelling Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. staat vermeld. De collectanten dienen te zijn voorzien van een legi timatiebewijs. De opbrengst van de collecte zal ter kennis van het gemeentebestuur worden gebracht. De opbrengst van de inzameling zal ter kennis van het gemeente bestuur worden gebracht. 1 i I I 1 1 I I i - Stand van zaken Ouderenbeleid. - Kwartaaloverzicht indicatie-advisering Regionale indicatie Com missie Ouderen Midden-Holland: 3e kwartaal 1993. - Federatie van ouderverenigingen nota ’’Zorg in uitvoering”. - Financieel overzicht Zorg 1992, Ministerie van W.V.C. Advies inzake beleidsplan 1993/1994 van de Stichting Vluchte lingenwerk Waddinxveen e.o. - Handtekeningenaktie ’’Handen af van het verzorgingstehuis”. - Informatiemap Sociale Zaken. - Advies inzake continuering schuldhulpverlening door Planprak- tijk voor het jaar 1994. - Advies akkoord te gaan met de voorstellen van de Intergemeen telijke Ambtelijke Projectgroep W.V.G. - Subsidie voor G-elftal ”Be Fair”. - Goedgekeurde verklaring Rijksconsulentschap en V.B. Ac countants. het gedeeltelijk vernieuwen en het vergro ten van een warenhuis het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een woning het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een woning het gedeeltelijk veranderen en het ver nieuwen van een schapenstal het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een zwembad met een zwemsluis en een uitzwembassm het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een woning annex praktijkruimte Terinzagelegging ontwerp-beschikkingen Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b.g.g Politie Ongevallen Programma-indeling minderhedenkanaal C.A.I. Met ingang van 4 november 1993 zal de programmering van het min derhedenkanaal worden aangepast. Conform het besluit van het college van burgemeester en wethou ders van Waddinxveen van 14 mei 1993 zullen via kanaal 34 577,25 Mhz de t.v.-zenders M.B.C. en T.R.T. International te ont vangen zijn. De programma’s van de genoemde zenders zullen, per dag wisse lend, worden doorgegeven. Op 4 november 1993 wordt de cyclus gestart met de programma’s van T.R.T. International. In het gemeentehuis is een brochurewand in gebruik bij de balie van de sectie Burgerzaken van de afdeling Algemene Zaken. In de wand is een groot assortiment algemene folders en brochures over uiteen lopende onderwerpen aanwezig. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secreta resses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 uur tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. In de week van 7 november tot en met 13 november 1993 zal er ge collecteerd worden door het Nationaal Jeugd Fonds (Jantje Beton). Op woensdag 10 november 1993 zal er een kledinginzameling wor den gehouden door de Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. 4 OprlAALDIENST KRAAKV/^fN Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken bur gemeester en wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aan vragen te hebben ontvangen: I I 1 24642 i i 24700 24760 12570 i 1 l I l I i I In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) j van 19.00 tot 20.30 uur. I van klasse-keukens noemt, liet de opening op donderdag 28 oktober gepaard gaan met negen aanbie dingen. Bij elke keuken was er een openingsverrassing. De kinde ren die met hun ouders Aktiv - o Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 3 november 1993 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Gedurende deze termijn kunnen door een ie der schriftelijk bezwaren worden ingediend bij burgemeester en wet houders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur voor een ieder ter inza ge ligt bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Wer ken en Bedrijven. GOUDA/WADDINXVEEN Woensdagmorgen 10 november van 10.00-11.30 uur houdt de Stichting Pijn - Hoop in gebouw De Veste aan de Ridder van Cats- weg in Gouda weer een contact ochtend voor iedereen die geïnt eresseerd is in of te maken heeft met chronische pijn. Tijdens deze bijeenkomst zal er gelegenheid zijn tot het uitwisse len van ervaringen. Ervaringen vanuit de mens met chronische pijn zelf, maar eventueel ook de ervaringen van partners en andere familieleden kunnen eveneens ter sprake komen. Voor vragen over deze contact ochtend of over de Stichting Pijn - Hoop kan men bellen naar Cor rie Oosterom, tel. 01828-19725 en Riet v.d. Meer, tel. 070-3970222. WADDINXVEEN - Van zater dag 6 tot en met zaterdag 13 no vember houdt Volvo-dealef Hooftman BV in Waddinxveen en Schoonhoven een gezellige happe ning onder de naam Volvo Winter Week. Voor de echte wintersporter is er volop informatie over de door Volvo gesponsorde Nederlandsé Ski Vereniging aanwezig. En de winteraccessoires zijn volop in de aanbieding. Wie een uitgebreidé wintercontrolebeurt laat uitvoel ren, kan Hooftman deze aanbied den voor slechts ƒ42.50. Mei) krijgt dan ook nog eens een hanr dig wintersetje cadeau. De nieuwe Volvo-modellen staart startklaar voor een proefrit en wia tijdens de winterweek een nieuwd Volvo aanschaft, krijgt een origi] nele Volvo Skibox met lastdrager cadeau. Beschikbaarstellen krediet voor kosten enquête met betrekking tot de fusie in het voortgezet onderwijs. Beschikbaarstellen aanvullend krediet ten behoeve van opleidin gen middels beschikbaargestelde scholingssubsidie A. O.-fonds. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van realisatie technieklo- kaal inclusief inrichting (3e begrotingswijziging 1993) van de Sa menwerkingsschool Havo/Atheneum. Voorlopige vaststelling subsidie 1993 van de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk. Beschikbaarstellen krediet in het kader van de sociale vernieu wing ten behoeve van nieuw preventief beleid met betrekking tot allochtone nieuwkomers, door kinderen in de leerplichtige school leeftijd het eerste onderwijsjaar te laten volgen op de school voor eerste opvang anderstaligen in Gouda. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van continuering schuld hulpverlening door Planpraktijk voor het jaar 1994. Beschikbaarstellen krediet in verband met de voorbereidende werkzaamheden van de Intergemeentelijke Ambtelijke Projekt- groep in het kader van de invoering van de W.V.G. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van vervanging meubi lair van een lokaal van de Prof. Kohnstamm-mavo. Beschikbaarstellen krediet voor de oprichting van een voetbal elftal voor verstandelijk gehandicapten door voetbalvereniging ”Be Fair”. Vanaf 8 november a.s. zal op een aantal lokaties in Waddinxveen gestart worden met het groot onderhoud aan plantsoenen. Aan de Passage zal in verband met sociale veiligheid de beplanting, tussen de entree van de flat met nummers 130 t/m 212 en het par keervak, verwijderd worden; hier komt lage beplanting voor in de plaats. Aan de Groensvoorde zal in verband met uitzicht voor het verkeer de beplanting tussen de rijbaan en het voetpad op een aantal plaat sen vervangen worden door gras. Aansluitend op de bestaande speel velden zal het gras doorgetrokkén worden in verband met sociale Aan de Kon. Wilhelminasingel zal de beplanting vervangen wor den door gras. Dit geldt alleen voor de beplanting langs de singel. Bij bruggetjes zal nieuwe beplanting worden aangebracht en ook zal er een aantal bomen worden aangebracht langs de waterkant. Verder zal er beplanting gerooid worden aan de Roosje Voshoeve. Een tweetal vakken tussen de nummers 74-92 en 39-47 en tussen de nummers 18-32 en 1-21 zal in verband met sociale veiligheid en uitzicht een lagere beplanting krijgen. In eerste instantie zal er alleen grondwerk verricht worden, dat wil zeggen rooien beplanting, aanvullen grond en egaliseren. Het aan brengen van nieuwe beplanting gebeurd begin volgend jaar. Edmon Keukens kwamen bezoe ken konden meedoen aan een kleurwedstrijd, die tot zaterdag 26 november duurt. Voor de win naars zijn prachtige pluche-bees- ten beschikbaar gesteld. Commissie voor de Financiën op donderdag 4 november 1993, aan vang 19.30 uur in het gemeentehuis. Elke bezoeker maakt bovendie i kans op een geheel verzorgde re: voor 2 personen naar de Olymp - sche Winterspelen in Lillehame r 1994. De deelnameformuliere i liggen in de showroom klaar. Bij Hooftman gaat iedereen me t een leuke attentie naar huis. E t ook aan de kinderen is gedach Als superattractie kan men op zi - terdag 6 november in Waddim - veen gratis gebruik maken van d Super-X Ski-Simulator. Voorts presenteren zich tijdens c Volvo Winter Week op het bedri - venpark Coenecoop de Waddim - veense schaatsvereniging D Gouwestreek, Rucanor en Bakke r Sport Gouda. WADDINXVEEN - Aan de Mercuriusweg heeft de deuren geopend Aktiv - Edmon Keukens. Het bedrijf, dat vestigingingen door het gehele land heeft en zich één van de grootste leveranciers het gedeeltelijk veranderen van een woning het oprichten van een serre het oprichten van een schuur GOUDA - De Vereniging van Reumapatiënten Gouda en om streken bestaat deze maand 10 jaar. Het bestuur van deze vereni ging viert dit tweede lustrum met een gezellige feestavond in het verenigingsgebouw De Brug te Reeuwijk. De reumapatiëntenver- eniging Gouda en omstreken is zeer actief en telt 185 leden. Nieuwe leden zijn van harte wel kom op de verenigingsavonden. Voor inlichtingen kan men bellen naar C. den Toom-Lamers, tel. 01825-2527. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd. j- 34 |Uj 5LJLIL 1993 14

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 3