Energie-Kluis geopend TOT 200.- INRUILKORTING Bil AANKOOP VAN EEN SÖNY CAR CD-SYSTEM GLASBEEK Fiets gestolen vanuit portiek Jubileumconcert Immanuëlkerkkoor Keukencentrum en De Jeugddienst Zevenhuizen Bazar De Gouwebloem Collecte Diabetes Burgemeester schiet vestigingen open 1 Remonstrantse avond over Samen op Weg MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! I ICbNTERS Menke Car Vision heeft een aantrekkelijke. SONY-INRUILAKTIE. Tot A Fl. 200,- terug voor uw oude auto-radio/cassettespeler als u bij ons een A Sony Car CD-system koopt Wij bieden u de keus uit vijf verschillende t systemen, die allen bestaan uit een auto-radio/cassettespeler met CD-wis- selaar Er is al zo’n systeem vanaf Fl. 1299.-. Als u een auto-radio/cassette speler van Alpine. Blaupunkt Clanon, Grundig, JVC. Kenwood. Panasonic, Pioneer of Sony inruilt gaat daar Fl. 200.- vanaf Alle andere merken brengen Fl. 100,- op. Alleen werkende toestellen voorzien van alle bevestigingen en aanslui tingen worden geaccepteerd*. Kom snel naar Menke Car Vision in Alphen of Gouda en vergeet met uw oude auto- radio/cassettespeler mee te nemen. VAKKUNDIG INBOUWSTATION in de Gevonden Zonder licht Snelheid Vuurwerk Bij FOCWA Garantiebedrijf Noordkade 24, Waddinxveen. Tel. (01828) 12588. ZONDAG 7 NOVEMBER NEDERLANDS HERVORM DE KERK Pagina 7 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 3 november 1993 Gehuwd: A. L. Lugthart en P. Slootweg. NOVEM- 3 19.30 uur ds. N. van der Want KERK NOVEM- GE- sass Menke Car Vision, auto- Hi-Fi. auto-alarm en mobiele communicatie. Erkend inbouwcenter. Gouda: Bodegraafsestraatweg 3a (naast Kwik-Fit) 01820 - 70080 Donderdag koopavond. Alphen a/d Rijn: Ouvertureweg 85 (nabij Shell-Herenhof) 01720 - 21312 Vrijdag koopavond. COLOPHON Weekblad voor Waddinxveen BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Molenwerf- straat: 10.00 uur ds. H. van Dorp 18.30 uur ds. H. van Dorp GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 9.30 uur ds. A.A. van Houwe- lingen 17.00 uur ds. J.C. de Moor (SOW-dienst) WOENSDAG BER: 20.00 uur ds. P.A.C. Bongers LEGER DES HEILS Het Nieuwe Trefpunt, Sta tionsstraat 16.00 uur samenkomst met kindemevendienst (elke laatste zondag van de maand) JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king GEREFORMEERDE MEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur ds. W. Visscher 18.30 uur ds. W. Visscher REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst ZEVENHUIZEN - Zondagavond 7 november is er weer een jeugd dienst in de Hervormde Kerk van Zevenhuizen. Het thema van de dienst, die om 19.00 uur begint, luidt ‘Water is meer dan H2O‘. De voorganger is ds. Gijsbertse uit Zoetermeer. De muzikale me dewerking wordt verleend door Challenge uit Dordrecht en orga nist A. Verhoef uit Zevenhuizen. LID de dirigente van het koor. Aan het concert zal medewerking wor den verleend door de sopraan Rosanne de Clerq en de alt Gode- lief Mallee. De musikale begeleiding wordt verzorgd door de celliste Jackie Lelie en Marijn Slappendel op or gel. Marijn Slappendel is een van de vaste organisten van de Imma- nuëlkerk. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1, 2400 AA Alphen a/d Rijn Redaktie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Kantoor: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m donderdag; 08.30-17.30 uur. Vrijdag: 08.30-16.30 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Oranjelaan 9 2740 AJ Waddinxveen Tel. 01828-14788 Geboren: Sabri, z.v. N. El Hamari; Charlotte, d.v. F.J.D. de Jong en E.J.M. Thomassen; Anouk, d.v. R.H. Ebbenhorst en J. Smit; Adrianne, d.v. W.H. Hoogendoorn en J.M.A. Jacobs; Woutera Ma ria Cornelia, d.v. J.A. van Keulen en A.C.M. Vink; David Maarten Jan, z.v. M. Roos en M. Hagoort; Cornells Johannes, z.v. N.J. Har- kes en H. Uitbeijerse; Daphne, d.v. J. Goedee en G.A. Hindriks. ’per aankoop kan maxmaai I auto-^önlcasseitespeler worden •'gee-e-t De aioe ioopt tot 3 december 1993 H ons Gouden Gids Het jubilerende Immanuëlkerkkoor. (Foto: Immanuëlkerk- koor). WADDINXVEEN - Burgemees ter C.M. van der Linden heeft maandagmiddag met één welge mikt schot uit een geweer, waar door een sprankelend vuurwerk zich ontlaadde, het Keukencen trum Waddinxveen van Willem Slingerland en zijn echtgenote en De Energie-Kluis van Martin en Nico Vink officieel geopend. Beide zaken zijn ondergebracht in het voormalige winkelpand van Verbakel Mode aan de Zuidkade. Het souterrain, de begane grond en de eerste verdieping zijn in handen van het Keukencentrum Waddinxveen. De Energie Kluis heeft onderdak gevonden op de tweede verdieping van het kolos sale pand. Burgemeester Van der Linden zei dat Willem Slingerland en zijn vrouw met hun Keukencentrum Waddinxveen een nieuwe weg en een nieuw tijdperk waren ingesla gen. Hij herinnerde eraan dat hij op 10 april 1989 met ballonnen het eerste pand aan de Henegou- werweg opende van de nu door startende ondernemer. Waddinxveens eerste burger ver- Slingerland met zijn nieuwe vestiging van het Keukencentrum "nxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). sluit moest nemen de poorten te sluiten. Voor dit kledingconcern liet het nieuwe winkelcentrum te lang op zich wachten. Burgemeester Van der Linden zei waardering te hebben voor het harde werken en het vele werk dat is verzet om het drie keer zo groot naar 2.000 vierkante meter gegroeide Keukencentrum Wad dinxveen met nu 70 keukenopstel- lingen en 25 badkamers en De Energie Kluis aan hun nieuwe huisvesting te helpen. Hij zag dat er flink was geïnveste erd en noemde Willem Slinger land een geslaagde ondernemer, die er blijk van gaf ondernemers- lust te hebben en vertrouwen in de toekomst. In zijn openingstoe- sprak betrok hij ook Martin en Nico Vink. De Vink Groep nam in april van dit jaar het 12 jaar bestaande de Energie-Kluis aan de Wilhelminakade over van Koos en Gerda Cortvriendt-Beeldens. Het gemeentebestuur heeft kort geleden met het Keukencentrum Waddinxveen afspraken gemaakt om het pand niet te ontsieren met allerlei reclame-uitingen, zoals aan-de Henegouwerweg het geval was. Daarvan zal overigens geen sprake zijn, want met uitgekiende lichtreclames, feestelijke vlaggen en beschaafde borden is het be drijf er in geslaagd de allure van het pand in het Brugcentrum op bijzondere wijze te benadrukken. De officiële openingshandeling was maandagmiddag het startsein voor genodigden en bezoekers om tot en met maandagavond onder het genot van een hapje en een drankje tijdens een receptie ken nis te maken met het totaal ver nieuwde en uitgebreide assorti ment keukens en badkamers van het keukencentrum Waddinxveen en de showroom met het uitge breide assortiment open haarden, kachels, cv-installaties, vloerver warming, vloerbedekkingen, pla- fond-systemen, kastwanden, zon wering, rolluiken, garagedeuren, serres, tuimelramen en schuifpui en van De Energie-Kluis op de tweede etage. In het pand aan de Zuidkade, dat tot en met vrijdag 5 november el ke avond tot tien uur geopend is, is tot en met zaterdag 6 november sprake van een spectaculaire ope ningsweek met tal van activitei ten, zoals demonstraties, mime- animator Arthur de Zwaan, trou badour Boudewijn Hansen, John ny Mendola’s Kindershow, snelte kenaar Johan van Dam, duo Tro pical en accordeonnist Jean Com- pain. WADDINXVEEN - Vrijdag 5 november en zaterdag 6 novem ber wordt door de Stichting De Gouwebloem haar jaarlijkse bazar gehouden in het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnenpad in Waddinxveen. De opening zal verricht worden door wethouder J. Neele (PCW) op vrijdagmiddag 5 november om twee uur. De openingstijden zijn op vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. De bazar wordt elk jaar in hoofd zaak gehouden om het handwerk en de andere handenarbeidactivi- teiten van de deelnemers en de jaarlijkse reis veilig te stellen. Deze bazar is weer mogelijk ge maakt door het inleveren van de met veel enthousiasme en vaak met moeite gemaakte werkstuk ken, dan wel door het gratis be schikbaar stellen van diverse arti kelen. WADDINXVEEN - Van maan dag 15 tot en met zaterdag 20 no vember wordt in bijna het gehele land door Diabestes Fonds Neder land gecollecteerd voor de bestrij ding van diabetes (ook wel suiker ziekte genoemd) onder het motto ‘Geef ’s voor Diabetes'. Diabetes is nog steeds ongenees lijk. Deskundigen verwachten dat deze aandoening binnen een aan tal jaren sterk toe zal nemen. Over diabetes en de gevolgen hiervan is nog steeds veel ondui delijkheid. Het is noodzakelijk dat het onder zoek naar het ontstaan van deze aandoening en het terugdringen van complicaties gecontinueerd en uitgebreid wordt. GEREFORMEERDE (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.30 uur ds. L.S.K. Hoogen doorn 16.30 uur leesdienst WOENSDAG 3 BER: 19.30 uur ds. L.S.K. Hoogen doorn RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 uur samenkomst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDER LAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst GEVONDEN I EN VERLOREN VOORWERPEN V Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 NOVEMBER 1993 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: waarnemer P.C.W. Hertogh, Woubrechterf 42, tel. 19239 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Voskamp en Vreeken (groep II) heeft dienst: Arts: J.C. Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 12078 Dienstdoende apotheek: Boskoopse apotheek, Zijde 22, Boskoop, tel. 01727-17834 Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898 Diverse sleutels; zonnebril; Perzische kat; bankbiljet van 10,-; veelkleurig horloge; da meshorloge; bril in koker; oranje dekzeil; zwarte porte monnee met inhoud. WADDINXVEEN - In de Re monstrantse Kerk aan de Zuidka de wordt op donderdag 11 novem ber om half negen een openbare lezing gehouden door mevrouw ds. Lunenburg uit Rotterdam. Het thema van de lezing is ‘Waar staan remonstranten voor'. Voor en tijdens de ’Samen op Weg’-dis- cussie is er in de media aandacht besteed aan de positie van de re monstranten en hun doelstelling. Bovendien is er in Waddinxveen belangstelling voor de diensten van de remonstranten bij mensen uit andere geloofsgemeenschap pen. De lezing van donderdagavond 11 november zal de positie van re monstranten belichten en biedt de gelegenheid nader kennis te ma ken met de uitgangspunten van de B remonstranten. Vrijdagavond werd van een 14-ja- rige Waddinxveense haar horloge en ringen vanuit de sporthal ge stolen. Tijdens een controle op fietsver lichting werden maandagavond 25 oktober in de omgeving van de Kerkweg-Oost 15 fietsers be keurd. In de nacht van 25 en 26 oktober werd op de Mercuriusweg een 35- jarige inwoner van Eindhoven aangehouden. Hij gedroeg zich vreemd en hij had te veel gedron ken. Bij nader onderzoek bleek hij ook nog een ontzegging van de rijbevoegdheid te hebben alsmede inbrekerswerktuig in zijn auto. In het kader van de verkeersactie ‘Wij gaan weer naar school' werd op dinsdag 27 oktober tussen 7.30 en 8.15 uur een rood lichtcontrole gehouden op de kruising Kanaal- straat-Stationsstraat. Hierbij wer den 5 (brom)fietsers bekeurd als mede 4 automobilisten. Op de Noordkade werd tussen” 8.15 en 9.15 uur een snelheids controle gehouden waarbij er van de 243 passanten 11 een bekeu ring kregen. Bij een roodlichtcontrole op de kruising bij het Koningin Wilhel- minaplein op woensdag 28 okto ber werden 17 bekeuringen gege ven. Er werden op diezelfde dag op drie plaatsen snelheidscontro--. les gehouden. Op de Staringlaan met 100 pas santen constateerde de politie 7 overtredingen. De hoogste snel heid was 74 km per uur. Op de Groensvoorde maakten 280 passanten 12 overtredingen. De hoogste snelheid was hier 85 km per uur. Op de Zuidkade werden van de 200 passanten er 34 op foto be keurd. 1 Donderdagmiddag werd een 17- i jarige van de Heemraadsingel be keurd voor het afsteken van vuur werk. Hij kan een boete tegemoet zien van ongeveer ƒ100,-. Vrijdagavond werd een papierbak aan de Piet Heinstraat aangesto ken. De brandweer heeft het i brandje geblust. Zondagnacht werd een brandje ontdekt in een portiek van een flat aan de Wingerd. Het bleek aan de achterzijde van de lift ver- i moedelijk veroorzaakt door kort- i sluiting. Voor de brandweer een kleinigheidje. Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken ge maakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoed gevallen bereikbaar. Aan het jubileumconcert zal ook medewerking worden verleend door een gastkoor namelijk het Gouds Kamerkoor onder leiding van Ralph van Vliet, die ook ja renlang dirigent is geweest van het Immanuëlkerkkoor. Het Gouds Kamerkoor zal a cappella werken ten gehore brengen uit de 15e en 16e eeuw. Aan het concert zijn geen toe- gangskosten verbonden, maar er zal wel een collecte bij de uitgang worden gehouden waarvan de op brengst bestemd is voor de Ne derlandse Kankerbestrijding, om dat in het verleden enkele leden van het koor aan de gevolgen van kanker zijn overleden en wij alle maal nog dagelijks met deze ziek te worden geconfronteerd. F Overleden: Burger, Theodorus, oud 51 jaar; Doeleman, Jacobus Au gustinus, oud 69 jaar; Zwijgers, Johannes, oud 74 jaar; de Bruin, Jannetje Elizabeth, w.v. Evers, H., oud 90 jaar. Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 17, tel. 10462 (bij afwezigheid dierenarts C. Moons, tel. 01829-2568). NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS N HET CARROSSERIEBEDRUF WADDINXVEEN - Vanuit een portiek aan de Kerkweg-Oost is een Raleigh herenfiets gestolen. Donderdagavond werd bij de poli tie aangifte gedaan van diefstal van een donkerbruine Batavus da mesfiets vanaf het NS-station I Waddinxveen-Noord. Op dezelfde avond werd eveneens vanaf het NS-station een zwarte Opoefiets gestolen. Vrijdagmid dag is de diefstal gemeld van een mountainbike herenfiets vanuit de fietsenstalling van de samenwer kingsschool voor HAVO-Athe- neum. Vanaf het Koningin Wilhelmina- plein werd op zaterdag 30 oktober tussen 01.15 en 01.45 uur een Ra leigh herenfiets gestolen, type Delta, kleur grijs. Vanaf nagenoeg dezelfde plaats en tijd werd een witte opoe fiets gestolen. Op dezelfde dag werd vanuit de fietsenstalling van het station een grijze Union damesfiets gestolen. Vanuit een schuur aan de Akker- winde werd zaterdag een fiets ge stolen. Zowel schuur als fiets wa ren niet afgesloten. Hetzelfde feit werd zaterdagoch tend gepleegd aan de Bosboom Toussaintsingel. Daar werd een ci- tybike ontvreemd in de kleuren blauw, zwart-wit en turquois. Op maandagmorgen 25 oktober werd op klaarlichte dag ingebro ken in een woning aan de Zuidka de. Met grof geweld werd de voordeur opengebroken. Er werd geld en een videorecorder wegge nomen. Aan de Peter Zuidlaan werd dins dag overdag ingebroken in een flatwoning. De dader forceerde een raam en doorzocht de gehele woning. Er werd echter niets ver mist. In de nacht van maandag op dins dag 26 oktober werd vanaf de Prinses Beatrixlaan een blauwe 2CV ontvreemd met het kenteken PS-62-RT. In het kantoor van een transport bedrijf aan de Bredeweg in Wad dinxveen werd van woensdag op donderdag ingebroken. Er werden twee kluizen opengebroken waar door een behoorlijke ravage ont stond. Bij gebrek aan meer werd slechts een klein geldbedrag ont vreemd. Vanaf de Eikenlaan werd vrijdag avond tussen 20.30 en 22.30 een snorfiets ontvreemd merk Citta Gilera, kleur paars, verzekerings- nummer LTT-191. In de nacht van vrijdag op zater dag werd vanuit een personenauto aan de Busken Huetlaan de radio cassetterecorder gestolen. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistievieringen op zon dag; 9.30 uur, woensdag: 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor de: Eucharistievieringen op zater dag: 19.00 uur, zondag: 11.15 uur, dinsdag: 9.00 uur, don derdag: 9.00 uur. CHRISTELIJKE GEREFOR MEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.30 uuur ds. H. de Bruijne, Den Haag-West 17.00 uur ds. M.J. Oosting WOENSDAG 3 NOVEM BER: 19.30 uur ds. M.J. Oosting WADDINXVEEN - Vijf en der tig jaar geleden is het hervormde Immanuëlkerkkoor opgericht. In het begin was het een dameskoor, maar in de loop der tijd werden er ook heren toegelaten. Het koor heeft in die 35 jaar veel diensten met haar zang opgeluis terd en daardoor heeft het koor een vaste plaats gekregen in de hervormde Immanuëlkerkge- meente. Er wordt niet alleen medewerking verleend aan diensten in de eigen kerk aan de Prinses Beatrixlaan, maar ook is in juni van dit jaar medewerking verleend aan een kerkdienst in de Hooge Burch in Zwammerdam. Dit jaar is er dus een jubileum te vieren en het Immanuëlkerkkoor wil dat doen met een concert op vrijdagavond 12 november om acht uur in de Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan. Door het koor zal worden gezongen Gloria van Antonio Vivaldi, Te Deum van Wolfgang Amadeus Mozart en Viva la Musica van Melchior Franck. De afgelopen maanden is er hard op gestudeerd onder leiding van Marchien Leopold, al weer jaren CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEEN TE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur ds. N. van der Want t17.00 uur ds. N. van der Want kand. L.D. Burger,. Elke woensdagavond: 18.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg WOENSDAG BER: 19.30 uur ds. H. Schipaan- boord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel 17.00 uur ds. C.A. v.d. Sluijs, Rotterdam WOENSDAG 3 NOVENM- BER: 19.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. G.v.d. Brink, Nij- kerk 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg WOENSDAG BER: 19.30 uur ds. J. den Toom, Sommelsdijk Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 10.00 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur SOW-dienst in Ont moetingskerk Martin Vink en zijn vader Nico Vink in hun De Energie Kluis op de tweede etage van het Keu kencentrum Waddinxveen aan de Zuidkade in Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. W. Groenen boom, Everdingen 14.30 uur ds. H. Schipaan- boord WOENSDAG BER: 19.30 uur ds. A.W. van der Plas De Hoeksteen, Esdoornlaan: 9.30 uur 1 Waddinxveen Willem Slingerland en zijn echtgenote de nieuwe vestiging van hun Keukencentrum Waddinx veen aan de Zuidkade in Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur ds. A.W. Davidse 3 NOVEM- 3 NOVEM- 3 NOVEM- Burgemeester C.M. van der Linden (rechts) feliciteert W. nger Waddi. heelde niet de spektaculaire ope ningshandeling, ingeluid door een mimi-animator, te verrichten met een lach en een traan. Een lach, omdat er sprake is van een prach tig ingericht pand en een traan omdat Verbakel Mode BV het be- ïl: Ss) A Q*d Op ifO-99-CW,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 7