besluit over winkelhart In 1994 weer wider ronde in Groenswaard Oud oliebollenvet gebied op slot? MEDEDELING GROENSVOORDE receptie met in grijze container Gaat veenweide PRIJS t/m 31 december Jeugddienst Nieuwj aars kunstwerk Levrs Eerste paal 49 senioren woningen Twee jongens bedreigen conducteur Geld weg uit bedrijf TE HUUR V&OMfOM makelaardij b.v., Julianastraat 6, Sg Waddinxveen, tel. ’’Henry” Poëzie aan de Gouwe Bremmer HARTELIJK DANK Politie neemt 5 gokkasten in beslag Dorpstraat 80 Waddinxveen Telefoon: 17596 S. ATTEMA WS‘ HARWA AUTO EN MOTOR Schrijfster in De Open Cirkel wegens reorganisatie van onze winkel... AL HET BEHANG UIT VOORRAAD Fietster (39) lldpn 7P in him 5 breekt knie en fundamen aHT! Ha bOtSHlg Onafhankelijk Hoorzitting voor bevolking op vrijdag 28 januari lh ii< Akkerbouwgebied blijft agrarisch Nieuwsblad 49e Jaargang No. 02369 1 r WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG 1994 l«i«r wro 1 2 Het CDA wenst u een stemmig 1994 29 december 1993 OP VRIJDAG 31 DECEMBER A.S. ZIJN ONZE KANTOREN VANAF 1 2.00 UUR GESLOTEN ABN AMRO BANK ING Bank RABO Bank VSB Bank Voor het vertrouwen in 1993. Ook in 1994 zijn we weer graag tot uw dienst. MET DE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR DE GOEDKOOPSTE^ OPRUIMING! De originele Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon (01828) 16119 VERKEERS SCHOOL BREMMER start binnenkort met de NIEUWE CURSUS C.C.V.-B (Chauffeursdiploma goederenvervoer) en 15 januari a.s. met de NIEUWE CURSUS A.D.R. (Vervoer gevaarlijke stoffen) Winkelcentrum Waddinxveen va. 99,- SchoCon jeans Woerden - Bodegraven Gouda Vanaf 27/12 t/m 8/1 indoor tennisbaan Bel 01828-18164 Tenniscentrum Waddinxveen KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. ^Bremmer SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddiniveen Telefoon: 01828-12012 oORDACf Verzoek -i eekblad voor addinxveen gemeenteraad wordt geïnstalleerd op dinsdag 12 april. zeggen is wel bekend dat in de -- "'i' >s een 39-jarige i WADDINXVEEN financiële kant ervan positiever uitpakt dan het nu lijkt. PvdA en CDA zijn er nog niet het zingen ke liederen. eerder dit jaar, zou zijn. In iedi WADDINXVEEN - Bij een be drijf aan de Noordkade in Wad dinxveen is ingebroken. Er is 800 gulden meegenomen. VERKOOP 29,30 EN 31 r DECEMBER SCHOENMAKERIJ ZUIDPLAS VOOR EEN VAKKUNDIGE REPARATIE^ Zuidplaslaan 198, Waddinxveeï telefoon 01828 - 30024 5 Bel voor vrijblijvende inlichtingen: 079-312095 Ook voor video, radio, wasmachine, koelkast enz VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPKOMFORT EN ZONWERING Met ruime parkeergelegenheid Beautvcentcr Gelaatsbehandeling ƒ52.50 Zonnebank lOx ƒ85,- Arrangement vanaf ƒ98,- Zijde 48, Boskoop telefoon 01727- 18589 z ZZ z 5 Zz z de vlooienmarkt aan de Brede- weg. In de komende tijd zullen sportkantines en i bouwen worden gecontroleerd op kasten. 01828- 12309 ERKEND BOVAG RIJSCHOOL 45 gulden (voor 60 min.) Graanakker 84 Waddinxveen Tel.: 01828 - 19852 Over de besluitvorming rond het omstreden winkelhart heeft het college van Burgemeester en Wet houders op de dag voor Kerstmis een procedure inzake de besluit vorming toegezonden. Deze agenda met een zevental be- ZEVENHUIZEN - Zondagavond 2 januari half zeven is er weer een jeugddienst in de Hervormde Kerk van Zevenhuizen. Voorgan ger is ds. Asscheman uit Wad dinxveen. Muzikale medewerking wordt verleend door El Jakim. ten voor die plek het mees schikte plan, aldus de ambti Werkgroep Centrum. Het ligt in de bedoeling da college van B. en W. een v< pig standpunt over de uitbre van het hoofdwinkelcentrun paalt in een extra vergaderir woensdagmiddag 12 januari, nen het college is burgeme C.M. van der Linden (CDA Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon: 01828-14000 iedere donderdagavond koopavond. aanvoer van olie en vetten proble men in de afvalzuiveringsintalla- ties van Schieland. Gestold vet en olie klonteren samen met ander vuil en veroorzaken zo storingen in de pompen en machines van de afvalwaterzuiveringen. Daarbij komt dat de afgewerkte olie en vetten een enorme belas ting voor het biologische zuive ringsproces in de afvalwaterzuive ringen vormen. Door de aanwezig heid van de oude olie en vetten duurt het veel langer dan voordat het afvalwater is gezuiverd. Het is dan ook in ieders belang om oud oliebollenvet en afgewerk te olie die niet meer voor andere kerst- en nieuwjaarsgerechten ge bruikt kunenn worden in de grijze container te gooien. Oliën en vetten zijn plantaardige afval. Ze kunnen als ze goed ver pakt zijn als huisvuil worden ver brand. Het is dus geen groente-, fruit- en tuinafval en ook geen klein chemisch afval. De afgesproken procedure voor ziet er in dat op dinsdag 1 februa ri door het college van B. en W. een definitief besluit zal worden genomen. Vervolgens is er op dinsdagavond 8 februari om half acht een extra gecombineerde vergadering van de raadscommis sies voor de ruimtelijke ordening en voor economische zaken, met de mogelijkheid tot gebruikma king van het spreekrecht. De raadsvergadering, waarin over het winkelhart definitief zal wor den beslist, wordt gehouden op woensdagavond 23 februari. Dat is een week voordat de gemeente raadsverkiezingen worden gehou den. SCHOENEN bare Werken en bedrijven. Inmiddels heeft een aangepast plan gestalte gekregen, waarvan het college van Burgemeester en Wethouders reeds kennis heeft kunnen nemen. Alvorens een defi nitieve beslissing te nemen om trent de herinrichting van Groens waard 2 heeft het college ver zocht om een nader onderzoek ten aanzien van een aantal aspecten van het plan. Het voornemen is om voor het eind van deze raadsperiode (maart 1994) een besluit hierover te ne men. Er wordt naar gestreefd het plan in de vergadering van de raadscommissie voor Openbare Werken en Verkeer op 2 februari te kunnen bespreken. WADDINXVEEN - Het ziet er naar uit dat de Stichting Wieler ronde Waddinxveen in het voor jaar van 1994 weer een wieler spektakel in Groenswaard 2 zal kunnen houden. Dat blijkt uit mededelingen van het gemeentebestuur, omdat de aanleg van een 30 km-zone in het gebied van Groensvoorde, Wadde, Peuleyen en Beethovenlaan is ver traagd. Dat betekent dus dat de aanpas sing van de Groensvoorde en de Peuleyen wat langer op zich laten wachten. Deze aanpassingen ma ken namelijk het uitzetten van een vlot en veilig parcours onmo gelijk. WADDINXVEEN - De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de ge meente Waddinxveen wordt ge houden op maandag 3 januari tus sen 17.00 en 19.00 uur in de raad zaal van het gemeentehuis (Raad huisplein). Waddinxveners, het verenigingsle ven en het bedrijfsleven kunnen dan met het gemeentebestuur te rugblikken, vooruitzien en elkaar over en weer het beste toewensen. Voorafgaande aan de gemeentelij ke Nieuwjaarsreceptie wordt ’s middags om vier uur door Wad- dinxveens burgemeester C.M. van der linden het kunstwerk van Theo den Boon onthuld. Het kunstwerk is door de gemeente met financiële steun van de pro vincie aangekocht om de hal bij de trouw- en raadzaal te verfraai en. De nieuwjaarsreceptie van de Waddinxveense ondernemerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW) wordt gehouden op woens dag 5 januari van 17.00-19.00 uur in restaurant Bibelot aan de Lima- weg in Waddinxveen. De Surprise-Nieuwjaarsbijeen- komst van de afdeling Waddinx veen van de Volkspartij voor Vrij heid en Democratie (VVD) wordt gehouden op woensdagavond 5 ja nuari vanaf half negen. De Nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland zal worden gehouden op dinsdag 11 januari in de Goudse Scgouw» burg. Daar spreekt voorzitter drs. R.A. Schreuder eerst om drie uur de nieuwjaarsrede uit. De Nieuwjaarsreceptie van De Vierstroom (kruiswerk en maat schappelijke dinstverlening) wordt woensdag 5 januari van 16.00-18.00 uur gehouden in het - kantoor aan de Spoorstraat in Gouda. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg, peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 waarvan eenderde deel niet meer verkiesbaar is, een definitief besluit gaan nemen over plek en de plannen voor een nieuw win kelhart. Het belangrijke definitieve besluit moet namelijk gaan vallen in de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 23 februari. De raadsverkiezing is op woensdag 2 maart. De nieuwe WADDINXVEEN - Ook dit jaar worden er volgens oud-Hol- landse traditie weer veel oliebollen en appelflappen gebakken. Pas na het bakken komt de vraag op wat er moet gebeuren met de gebruikte olie en het afgewerkte frituurvet, zo weet het hoog heemraadschap van Schieland, die aangeeft dat oud oliebollen- De provinciale bescherming zal vrijwel het gehele (veen)weidegebied beslaan, zoals de granslandgebieden in de Ve nen, in de Rijnstreek, tussen Gou da en Woerden, in de Krimpener- waard, in de Alblasserwaard en in de Vijfheerenlanden. Alleen de akkerbouwgebieden in de Zuidplaspolder, bij Zevenho ven en bij Woubrugge en enkele graslanden zonder natuurwaarden houden de aanduiding Agrarisch gebied (A). De aanduiding AW houdt in dat WADDINXVEEN - De eerste avond van de hervormde ontmoe- tingskring De Open Cirkel in het nieuwe jaar wordt gehouden op woensdagavond 5 januari om half negen in Het Anker aan de Nesse in Waddinxveen. Deze avond staat in het teken van geloofsoverdracht aan kinderen. Susan van Heusden, schrijfster van de boekjes Speurtochten, zal een lezing houden over de manier waarop jonge ouders hun kinderen in het geloof kunnen opvoeden. Zij zal dee aanwezigen op creatie ve wijze met dit onderwerp laten kennismaken. Iedereen (ook ouderen) is van harte voor deze avond uitgeno digd. Men is vanaf acht uur wel kom in Het Anker, waar men de andere bezoekers nog een geluk kig jaar kan toewensen. Om half negen start het programma met het zingen van enkele toepasselij- Die hoorzitting zal worden gehou den op vrijdagavond 28 januari om half acht. Op die bijeenkomst zal het voorlopig standpunt van B. en W. worden toegelicht en krijgt iedereen de gelegenheid om te re ageren, zowel op de voorlopige lo- katiekeuze als ook op de niet ge kozen lokatie. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 21 januari om acht uur is er in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen een poëzie-avond, die de naam draagt ‘Poëzie aan de Gouwe*. De avond is een initiatief van de oud-Wad- dinxvener drs. Jan de Bas. Hij or ganiseert de bijeenkomst als me dewerker van het religieus literai re tijdschrift ‘Chroom*. Tot de medewerkende dichters behoren Corrie Vollenhoven-Op ’t Land, Alfred Valstar, Lode Bisschop, Murk Popma, Annie Schipper en Jan de Bas. ïn april van dit jaar is een plan voor de herinrichting van Groens waard 2 tot 30 km-zone in de in spraak geweest. Na de inspraak is het gebruikelijk het plan aan te passen, zodat deze zo goed moge lijk aansluit op de wensen van de bewoners zonder dat daarbij de verkeerskundige uitgangspunten uit het oog worden verloren. De grote hoeveelheid reacties en de moeilijkheid van het gegeven probleem, een zo goed mogelijke situatie te creëren, met name voor de Groensvoorde, heeft veel ge vraagd van de creativiteit en in spanningen van de medewerkers van de afdeling Weg en Werken v an de gemeentelijke Dienst Open- vet niet in de groene, maar in de grijze container moet en niet in het fiool. Oud oliebollenvet wordt nog al eens door de gootsteen of het toi let gegooid en kan dan in de af voer blijven ’plakken’ en voor ver stoppingen zorgen. Bovendien wordt het riool op deze manier door de huishoudens vervuild en dat is niet nodig. De zuiveringsin stallaties van het hoogheemraad schap van Schieland ondervinden grote problemen van deze oliën en vetten in het rioolwater. Gebruikte olie en vetten kunnen het beste in de grijze container worden gedaan. Deze oliën en vet ten worden dan samen met al het andere huishoudelijk vuil naar de vuilverbranding afgevoerd en daar volledig vernietigd. Gestold vet kan, wanneer het goed verpakt is, zonder proble men in de grijze container worden gedaan. Ook de oude, afgewerkte olie kan, door het in de originele fles of in een melkpak terug te gieten, zo worden weggegooid. Het hoogheemraadschap van Schieland verzoekt alle oliebollen bakkers (in huis en bij bedrijven) om gebruikte olie of vetten niet door het riool te spoelen. Aller eerst is er namelijk een reële kans dat het vet het riool in huis of er gens in de afvoerleidingen ver stopt. Ten tweede veroorzaakt een grote WADDINXVEEN- Waddinx- veens ereburgeres Lous Ooster- broek-Waagmeester, voorzitter van de Stichting Bejaardenhuis vesting Waddinxveen, slaat de eerste officiële paal voor de bouw van 49 senior-woningen aan het Jan van Bijnenpad. De huizen worden neeergezet op een voormalig schoolterrein ten zuiden van het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnenpad. Eerst was hier nog een kleinscha lig jongerencentrum gedacht. De eerste paal zal worden gesla gen op vrijdag 21 januari om 16.00 uur. De te bouwen wonin gen zijn bestemd voor senioren vanaf 62 jaar. Voor belangstellen den wordt een informatiemiddag gehouden op maandag 10 janauri om 14.30 uur in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum. Het be stuur, de architect en de aanne mer zullen daar eveneens aanwe zig zijn. Op deze informatiemiddag wor den de plattegronden van de wo ningen getoond en zullen nadere technische inlichtingen gegeven omtrent de woningen, de grootte, het type en de koop- en huurprij zen. De Wad dinxveense politie heeft bij vier horeca-gelegenheden vijf illegale gokkasten in beslag genomen. Het gaat om cafetaria’s aan de Kerk weg-Oost, de Eikenlaan, de Passa ge en de Nesse (twee gokkasten). De eigenaren van de etablisse menten hadden geen vergunning voor de fruit-automaten. Twee van hen bleken ook niet in het be zit te zijn van de vereiste drank en 1 heeft inmiddeld 14 gokkasten in WADDINXVEEN - Vorige week maandagavond om tien voor half negen was de politie aanwezig op het NS-station Waddinxveen. Daar zou de trein Gouda-Alphen aankomen met twee donkerkleuri ge personen, die de conducteur met een vuurwapen zouden heb ben bedreigd. Een 14- en 16-jarige bleken inder daad de conducteur te hebben be dreigd op het moment dat hij naar hun plaatsbewijs vroeg. In plaats van een kaartje toonde één belangen waar het om gaat, recht- van de twee een pistool. -a.j._. „LI.. Het pistool bleek achteraf een Vrijwïlig ’weidevogel-en sioot- luchtdrukpistool te zijn, maar dat w ziet er gevaarlijk eclH uit. Beide nier zijn om buitên'dë relatienöta- de Spoorwegpolitie, die proces verbaal opmaakte. de dening, woningbouw en terreinen een warm pleitbezorger voor een winkelhart op de lokatie Be Fair in het Warnaarplantsoen. Het standpunt van B. en W. zal vrijdag 14 januari in een persbe richt bekend worden gemaakt. In het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 19 januari zal over de besluitvorming binnen B. en W. kunnen worden gepubliceerd en worden de Waddinxveners uit genodigd aanwezig te zijn op een hoorzitting in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad). WADDINXVEEN Een week voordat de Waddinxveners een van overtuigd dat nieuwe gemeenteraad gaan kiezen zal de oude gemeenteraad, sage-West, evenals slissingsmomenten volgt op het door de ambtelijke Werkgroep Centrum uitgebrachte rapport over de uitbreiding van het hoofd winkelcentrum, waarin vier actue le plannen (MAB Projectonwikke- ling BV, ANVA Vastgoed BV, VEWA Consulting BV en PvdA-gemeenteraadsfractie) voor twee lokaties (Passage-West en Be Fair) met elkaar worden vergele ken en beoordeeld. Zoals bericht kiest de Werkgroep Centrum uiteindelijk voor de Be Fair-lokatie als de beste plek voor een nieuwe centrumontwikkeling. De gemeenteraad heeft daarover nog geen besluit genomen. In een besloten raadsvergadering op woensdagavond 16 december zijn de raadsleden wel door de ambte naren geïnformeerd over alle ach tergronden en konden ze daarover vragen stellen. ”Een waardeloze bijeenkomst”, zei ons een fractie voorzitter van een collegapartij. Hoewel over de in te nemen horecavergunning. De politie standpunten nog niet alles valt te i zeggen is wel bekend dat in de beslag genomen, onder andere op gemeenteraad D66 onvoorwaarde- -1., a„ njjjfc ^est voor iokatie Be Fair. PCW en VVD zijn niet tegen die verenigingsge- lokatie, maar hope dan wel dat de <--;_i_ i- - de aanwezigheid van ilegale gok- WADDINXVEEN - Bij de over steekplaats voor fietsers op de Sniepweg kwamen twee fietsers met elkaar in botsing. Het betrof fen een 12-jarige scholier uit Waddinxveen en Waddinxveense. De vrouw kwam hierbij zo onge lukkig ten val dat zij een knie brak, kniebanden scheurde en een bovenarm brak. Zij is per ambu lance naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis (Bleulandloka- tie) vervoerd. De scholier is na de aanrijding mogelijk van schrik doorgereden, maar hij is later opgespoord. De eerste wielerronde van de Stichting Wielerronde Waddinxveen, die in 1992 in Groenswaard 2 (Groensvoorde, Wadde, Peuleyen, Beethovenlaan) werd gehouden. (Foto: Archief - Stichting Wielerronde Waddinxveen). DEN HAAG/WADDINXVEEN - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in een eerste versie van het ontwerp- streekplan Zuid-Holland Oost een nieuwe streekplanaanduiding ’Agrarisch gebiede wiede’ (AW) geïntroduceerd. Zij beogen hiermee het grasland te behouden en weidevogels, oever- en slootvegetaties te beschermen. Het akkerbouwgebied in de Zuidplaspolder valt niet onder die beschermende hand. omzetting naar andere agrarische gebruiksvormen (zoals tuinbouw, fruitteelt of boomteelt) in princi pe is uitgesloten. Voor het tijde lijk omzetten van grasland voor bijvoorbeeld de teelt van mais en voor het dempen van sloten zal een aanlegvergunning aange vraagd moeten worden. De Gewestelijke Raad voor Zuid- Holland van het Landbouwschap heeft deze nieuwe streekplanaan duiding ten stelligste afgewezen. Deze overmatige regelgeving gaat naar zijn mening veel te ver. Het provinciale beleid zou hierdoor zijn geloofwaardigheid verliezen. Ten eerste heeft de regelgeving onvoldoende basis en ten tweede zullen de regels nauwelijks hand haafbaar en controleerbaar zijn. Grote gebieden langs de rivieren (Oude Rijn en Lek) en in de Vijf heerenlanden zijn heel goed ge schikt voor akkerbouw, open- gronds tuinbouw of fruitteelt. Deze bedrijven komen hier al in grote aantallen voor. Door de uit breidingsmogelijkheden voor deze bedrijven in 1“ schrappen, zouden ze in hun be staansmogelijkheden teel worden bedreigd. De aanlegvergunningvereisten voor onder andere het dempen van sloten en het tijdelijk omzet ten van grasland voor de maisteelt ontberen een goede grondslag. De vaardigen deze beperkingen niet. kantenbeheer kan een betere ma- personen zijn overgedragen aan gebieden het natuurbeleid te sti muleren. Door beperkingen op te leggen in het streekplan of in an dere planenn zal het draagvlak voor deze vrijwillige activiteiten minimaal worden en dit zal een averechts effect hebben op de staat van de natuur. -4 V„, 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1