L.D. Burger wordt dominee 1 kilo nu 9.50 Debat van vijf lijsttrekkers B©©fc©^) Pompbediende (32) overvallen BURGEMEESTER (62) IS HERBENOEMD etfce 2e meter f 1 II Konniiviii.» Nieuwsblad Onafhankelijk jonge kaas Van ’t Hof pakt weer uit...! Fietsers bekeurd Dinsdagavond 15 februari Verloting inzameling kerstbomen Geld weg uit bedrijf i Dader is nog spoorloos Eden afgelegd ten overstaan van mr. S. Patijn GRATIS FOTOROLLETJE Boetes voor vuurwerk ’’Reeuwijk en Omstreken” REHORST Eerste paal 49 senioren woningen WADDINXVEEN- Waddinx veens ereburgeres Lous Ooster- broek-Waagmeester, voorzitter van de Stichting Bejaardenhuis vesting Waddinxveep, slaat de f eerste officiële paal voor de bouw JLvan ’t hof f n makelaardij I WS' HARWA Auto- en Thickverhuur WIJ HEBBEN GEEN GOEDE VOORNEMENS Nu ook SNEEUWKETTINGEN voor grote bandenmaten TE HUUR (o.a. 4 W.D.). VERGELIJK ONZE PRIJZEN (v.a. f 2,50 per dag). Reserveer tijdig!!! HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Biezen 145 - Tel. 01727 -182637 N.B. ook ski-boxen te huur. Maar blijven "GEWOON” ons best doen. ONDERLINGE BRANDVERZEKERING FOTOHOMf EN AFDRUKKEN 9x13 49ct. 23ct. 10x15 59ct. 33ct. 11x1672 69ct. 43ct. Bremmer En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! WADDINXVEEN - Het Weekblad voor Waddinxveen houdt dinsdagavond 15 februari om acht uur in de grote zaal van het VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPKOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon (01828) 16119 SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 (TER WAARDE VAN 6.25) BIJ ONTWIKKELEN be laatste Verhuizingsopruiming... (m.u.d. de uni stoffen) i krant KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. VERKEERS- SCHOOL BREMIVIER start binnenkort met de NIEUWE CURSUS C.C.V.-B (Chauffeursdiploma goederenvervoer) en 15 januari a.s. met de NIEUWE CURSUS A.D.R. de verzekering voor uw opstallen, inboedel Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. Variant Meubel BV aan Henegouwerweg WADDINXVEEN - Variant Meubel BV aan de Henegouwer- weg 37 in Waddinxveen heeft maandag 20 december de poorten op feestelijke wijze geopend. In. het bedrijf, waarin tot voor kort het naar de Zuidkade gegane Keukencentrum Waddinxveen was gehuisvest, werd op de ope ningsdag van vijf tot acht uur een receptie gehouden. -- L' eekhlad voor addinxveen i 20 49e Jaargang No. 02370 Woensdag 5 januari 1994 't Haringvliet. (Foto: Sjaak Note- l geen resultaat opgeleverd. in Driebergen FORMAAT NU OMGEREKEND NORMAAL PASSAGE 19 - 11244 I SCHOENEN KLEURENFOTO'S De overval gebeurde vorige week ■om half negen. Een 32-jarige vrouwe- Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. dinxveen is ingebroken. Er is 800 gulden meegenomen. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg, Peuleyen I44, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 0I828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - I4788 Telefax: 01828 - I5637 „OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Bij een be- zuidplaslaan 432, waddinxveen telefoon 01828-18055 kantoren in gouda. alphen a/d rijn, zoetermeer en waddinxveen Bel voor vrijblijvende inlichtingen: 079-312095 -- Doe-het-zelf materialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating v 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen jTwFb z iljl y (NVM Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon: 01828-14000 iedere donderdagavond koopavond^ WADDINXVEEN - De gewapende overvaller jan het Shell- pompstation van automobielbedrij' negouwerweg is na een week nog altijd spoorloos, politie om hem op te sporen hebben geen resultaa Oranjelaan 36 - 2741 ER Waddinxveen - Telefoon: 01828-1977 WADDINXVEEN - Door de po litie werd rond de jaarwisseling strenger gelet op het afsteken en bij zich hebben van vuurwerk. Van het Openbaar Ministerie mo gen de agenten tot eind januari overtreders van de vuurwerkver- ordening een transactie aanbie den. Afhankelijk van de overtreding worden 12- tot 18-jarigen in de gelegenheid gesteld via het Bu reau Halt in Gouda alternatief werk te doen. Maken zij daar geen gebruik van dan volgt alsnog een boete. Meerderjarigen krijgen altijd een boete. Het afsteken of bij zich hebben van een simpel rotje kost iemand van 15 jaar of jonger ƒ70,-. Boven de 15 jaar zijn de kosten ƒ100,-. Betreft het een ‘strijker1 dan ver anderen de bedragen in ƒ100,- en ƒ150,-. Zo kunnen de transactie- bedragen oplopen tot ƒ220,-. Heeft men meer dan 100 stuks vuurwerk bij zich dan wordt pro- ces-verbaal opgemaakt en zal het bedrag altijd boven de ƒ220,- uit komen. zie elders in deze Aan dit debat nemen vijf lijstterk- kers deel. Dat zijn J.A. Hielema van het CDA, drs. A.J.P. van Holsteijn van de PvdA, J. van Wijk van de PCW, K.W.Th. van Soest van de VVD en A.J.M. Ho- gervorst van D66. Het lijsttrekkersdebat wordt ge leid door de Waddinxveense jour- tussenliggende kleine zes weken nalist Bert Woudenberg. Hij startte in 1974 voor het eerst net deze vierjaarlijkse politieke debat- avonden. Er is ditmaal sprake van drie nieuwe lijstaanvoerders van CDA, PvdA en D66. Jan Hielema nam bij de christen-democraten de plaats in van Paul van Schie, soci- aal-democraat drs. Aad van Holsteijn neemt de plaats over van Bep Vermeij en bij de demo craten heeft Antoon Hogervorst het stokje overgenomen van Wim de Wit. De enige lijsttrekker die weer van de partij is is Jan van Wijk van de Protestantse Combinatie Wad dinxveen (PCW). Hij besloot vo- makelaardij b.v., Pêl Julianastraat 6, fig Waddinxveen, tel. 01828- 12309 raadsleden aanwezig was, zodat hij de een jaar geleden door de commissaris der Koningin aan hem voorgelegde vraag of hij door wilde gaan met een volmondig ‘ja* kon beantwoorden. Overigens was in oktober 1992 dit vertrouwen nog enigszins op de proef gesteld toen de raadsleden - eveneens in een besloten vergade ring - kennis moesten nemen van een incident dat plaatsvond bij de opening van de Goudse Schouw burg en het feit dat Waddinx- veens eerste burger, gelet op zijn -lublieke functie, bij dat incident -etrokken is geraakt. Die gebeur tenis hebben de raadsleden vrij snel als afgedaan beschouwd, na dat ze daarover de nodige vertrou- (Vervoer gevaarlijke stoffen) WADDINXVEEN - De Wad dinxveense politie, die op dit mo ment een fietsverlichtingsproject uitvoert, heeft ’s avonds een con trole gehouden op de Sniepweg. Er werden acht fietsers bekeurd met defecte of zonder verlichting. Bij een andere, soortgelijke con trole aan de Kerkweg-Oost, wer den negen fietsers bekeurd. gen. Zoals het er nu naar uitziet zullen bij leven en gezondheid in 1996 de procedures in gang worden ge zet voor de benoeming van Wad dinxveens zesde naoorlogde bur gemeester als opvolger van Kees Van der Linden. Dat betekent dat hij nog op twee Nieuwjaarsrecep ties als burgemeester van Wad dinxveen de goede wensen van de bevolking, het bedrijfsleven en het verenigingsleven in ontvangst kan nemen. Kees van der Linden was vorig jaar 25 jaar burgemeester en 40 jaar overheidsdienaar. De zoon van een Vlaardingse gemeentese cretaris was eerste burger in Kou dekerk aan den Rijn en in Haas trecht, Vlist en Stolwijk alvorens hij naar Waddinxveen kwam. ordening, woningbouw en be drijfsterreinen nog voldoende werk aan de winkel, zolang er nog geen nieuw streekplan Zuid-Hol- land Oost is en in ieder geval nog niet in ‘Den Haag1 is uitgemaakt waar in de Goudse streek duizen den nieuwe woningen en nieuwe en milieuonvriendelijke bedrijven gebouwd mogen gaan worden. De gemeenten Gouda, Waddinx veen en Moordrecht hebben daar over wél overeenstemming be reikt, zij het dat het vorig jaar ge zamenlijk gesloten convenant nog niet de goedkeuring kan wegdra gen van het provinciaal bestuur, dat vindt dat er toch een beetje veel in dit deel van het Groene Hart gebouwd dreigt te gaan wor den als er zomaar het groene licht gegeven zou worden. Gegeven het feit dat op dinsdag 12 april - als gevolg van de verkie- technische inlichtingen gegeven omtrent de woningen, de grootte, het type en de koop- en huurprij zen. WADDINXVEEN - Vanmiddag (woensdag 5 januari) werden op initiatief van het Waddinxveense gemeentebestuur weer kerstbo men ingezameld op de lokaties 1. parkeerplaats-grasveld hoek Win- gerd-Weidezoom, 2. parkeerplaats aan de Willem de Zwijgerlaan (bij Albert Heijn), 3. parkeer plaats aan de Zuidplashof, 4. gras veld aan de Overtoom. Om milieutechnische redenen worden de kerstbomen niet meer verbrand, maar versnipperd. De grote rookontwikkeling, die met het verbanden gepaard gaat, is een vorm van luchtverontreini ging, die niet in overeenstemming is met het gemeentelijke milieu beleid. Voor elke ingeleverde boom ont vangt men een lootje en een si naasappel. Aan deze verloting zijn 40 prijzen verbonden in de vorm van waardebonnen: een eerste prijs van ƒ50,-, vier tweede prij zen van ƒ25,- en 35 derde prijzen van ƒ10,- De uitslag van de verloting wordt bekend gemaakt in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 19janauri 1994. A.G. Smallenbroek opvolgde. Hoewel de herbenoeming bij Ko ninklijk Besluit van 20 december 1993 een periode van zes jaar om vat, zal de ooit uit CHU-kring af komstige CDA’er Kees van der Linden die tijd niet vol maken. In december 1996 wordt hij name lijk 65 jaar en breekt voor hem noodgedwongen de pensioenge rechtigde leeftijd aan. Waddinxveens eerste burger heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen man is om van de VUT-regeling gebruik te maken. Zolang zijn lichamelijke en gees telijke gezondheid het toelaat en zolang hij plezier in zijn werk blijft houden wil hij burgemees ter, voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders en voorzitter van de gemeenteraad blijven. Bovendien is er voor hem als por tefeuillehouder voor ruimtelijke veen werd plotseling door een man, die een bivakmuts op zijn hoofd had en een legerjack droeg, met een vuurwapen bedreigd. Terwijl hij de pompbediende in de verder lege ruimte onder schot hield deed hij een greep in de kassa en sloeg vervolgens op de vlucht. Niet bekend is gemaakt hoeveel geld de overvaller mee wist te nemen, maar het bedrag moet zijn tegengevallen. De overvaller verdween in zijn au- vervolgens kandidaat. Zodra hij als dominee is bevestigd en zijn intrede heeft gedaan - vermoede lijk in april - zal hij ook de sacra menten mogen bedienen. De Waddinxvener ziet met het predikantsambt een langdurige wens in vervulling gaan. Hij had niet meer gedacht op die plaats geroepen te zullen worden. In et ambt heeft hij zich in de loop der jaren bekwaamd door overal in het land te preken en als pastoraal medewerker actief te zijn in Haastrecht en in Berkenwoude. WADDINXVEEN - De Wad- i - y dinxvener L.D. Burger (59) heeft 750 pastorale eenheden en 220 een beroep aangenomen naar de lidmaten. Hervormde Gemeente van Stad aan ’t Haringvliet. Het wordt de De heer Burger is een geboren en eerste kerkelijke gemeente van de getogen Waddinxvener. Hij begon man die jarenlang actief is ge- zÜn werk bij de Koninklijke Ma- weest in het kerkewerk en in feite rechaussee, deed de zaakvoering van een transportbedrijf en werd godsdienstonderwijzer. Sinds de tweede helft van de ja ren zeventig begon hij zijn kerke lijke studie. Hij was eerst cate cheet, toen hulpprediker en werd zal een nieuw beleidsprogramma moeten worden geschreven en moet een nieuw college van B. en W. met drie wethouders worden samengesteld. Het college van B. en W. wordt r sinds 1990 gevormd door CDA, PCW en VVD. Na lange tijd bleef de PvdA vier jaar geleden buiten het college en keerde de PCW er weer in terug. Vooruitlopend op de komende verkiezingen publiceert het Weekblad voor Waddinxveen de ze vrijblijvende voorspelling van de uitslag: CDA: 5 zetels (nu 6), VVD: zetels (nu 4), PCW: 5 ze tels (nu 4), PvdA: 3 zetels (nu 5) en D66: 3 zetels (nu 2). Dit belooft een interessante uit slag te zijn, omdat drie partijen (CDA, PCW en VVD) in deze voorspelling elk 5 zetels hebben en op die manier het college van B. en W. het grootste draagvlak (15 van de 21 zetels) in de ge meenteraad kunnen geven. Com binaties met andere partijen leve ren steeds twee zetels minder op. OOR DAG f Predikants-kandidaat L.D. Burger uit Waddinxveen. op de foto met zijn echtgenote, wordt do minee van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Stad aan - -- - - boom). pompstation van automobielbedrijf Boonstoppel BV aan de He- van 49 senior-woningen aan het Acties van de Jan van Bijnenpad. De huizen worden neeergezet op een voormalig schoolterrein ten zuiden van het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnenpad. Eerst was hier nog een kleinscha lig jongerencentrum gedacht. De eerste paal zal worden gesla gen op vrijdag 21 januari om 16.00 uur. De te bouwen wonin gen Zijn bestemd voor senioren vanaf 62 jaar. Voor belangstellen den wordt een informatiemiddag gehouden op maandag 10 janauri om 14.30 uur in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum. Het be stuur, de architect en de aanne mer zullen daar eveneens aanwe zig zijn. Op deze informatiemiddag wor- - ,v., den de plattegronden van de wo- ?taPj: hoewel dat onwaarschijnlijk ningen getoond en zullen nadere niets meer van de overvaller nomen. Wel werd na een zoekac tie een revolver gevonden bij één van de boerderijen langs de rijks weg. Bij het zoeken naar de overvaller waren de politie van het district IJssel en Gouwe, de korpsen van Gouda en Alphen aan den Rijn en het Korps Landelijke Politiedienst betroken De agenten droegen tijdens hun actie drijf aan de Noordkade in Wad- kogelvrije vesten, want de over valler was tenslotte gewapend. Na de overval zocht de politie urenlang met een helikopter en schijnwerpers de Zuidplaspolder bij Moordrecht af. Ook een speur hond werd ingezet, maar dat ge- j j beurde allemaial met grote vertra- wehjke informatie hadden gekre- ging omdat de helikopter niet zo maar via Schiphol in de lucht te brengen was en de speurhond he lemaal uit Nunspeet moest ko men. als eerste burger van het bijna 26.000 inwoners tellende Gouwe- no8 dorp. Hij bekleedt die functie sinds 1 januari 1982 toen hij de naar het Friese Smallingerland vertrokken burgemeester mr. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden (62) is zing voor leden van de gemeente- met ingang van Nieuwjaarsdag (zaterdag 1 januari) herbenoemd raad op woensdag 2 maart - ook eens een njeuwe gemeente. raad (waarvan een derde nooit raadslid is geweest) en een nieuw college van B. en W. aantreedt, meent burgemeester Kees van der Linden nog voldoende uitdagin gen te zien om zijn ambt doelma tig te blijven vervullen. Vandaar dat hij zich niet wil uit laten over het precieze tijdstip van vertrek. Er moet daarom re kening mee worden gehouden dat Waddinxveens eerste burger tot einde 1996 zal willen aanblijven. Het achterste van zijn tong heeft hij echter wat dit betreft nog aan niemand zien. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit zijn zaterdag 1 januari via de lo kale RTW-radio uitgezonden nieuwjaarswens voor de bevolking en uit het koele en zakelijke brief dat hij drie dagen ervoor over zijn herbenoeming zond aan de ge meenteraadsleden. Daarin meldt hij slechts op don derdag 23 december ten overstaan van Zuidhollands commissaris der Koningin mr. S. Patijn de voorge schreven eden te hebben afge legd. Voor de RTW-radio zei hij over zijn vertrek niets te willen zeggen, omdat dat te zijner tijd allemaal wel gemeld zal worden. Over zijn herbenoeming heeft burgemeester Kees van der Lin den alleen met de fractievoorzit ters in beslotenheid willen spre ken. Dat gebeurde in het afgelo pen jaar een paar maal, maar de belabberde wijze waarop de lokale volksvertegenwoordigers de ge dachtenwisseling achter gesloten deuren aanpakten dwong bij hem geen waardering en respect af. r- i zr -- ïn *®der 8eval bleek hem uit dit 1 Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) voor de zesde maal overleg wel dat het vertrouwen in L, een lijsttrekkersdebat met het oog op de vierjaarlijkse gemeente- zijn functioneren onverkort bij de - raadsverkiezing van woensdag 2 maart. rig jaar bij leven en welzijn nog één zittingsperiode van vier jaar lid te blijven van de gemeente raad. Na de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 2 maart zal de nieu we gemeenteraad op dinsdag 12 april worden geïnstalleerd. In de Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Telefoon: 01828-13061 ?)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllll|l||||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(^ De heer Burger is een geboren en zijn werk bij de Koninklijke Ma- meente telt daar één predikant, lidmaten. een beroep aangenomen naar de ’t Haringvliet. Het wordt de man die jarenlang actief is ge- sinds maart 1987 bè roepbaar is. In Stad aan ’t Haringvliet volgt de bewoner van de Roemer Vis- scherstraat ds. J. de Rijke op, die in 1992 eervol uit zijn ambt werd ontheven. De Hervormde Ge- to in de richting Gouda en reed bij Moordrecht de A20 (Gouda- Rotterdam) op. Daar is hij ver moedelijk in paniek geraakt van wege een kerende politieauto, die hij plotseling zag. Met piepende remmen bracht hij lukraak en op verkeersgevaarlijke wijze zijn (uit Rotterdam afkom stige) lichtblauwe Opel Kadett met verbogen kentekenplaten te midden van het drukke verkeer tussen Moordrecht en Nieuwer- kerk aan den IJssel tot stilstand, jdeed de autolampen uit en vlucht- lijke pompbediendeJuit=Waddinx- te waarschijnlijk de weilanden in. Het kan ook zijn dat hij in een an dere auto van een helper is ge- woensdagavond 29 december is. Sindsdien is er in ieder geval r ver- Het gemeentebestuur van Waddinxveen wenst u een in alle opzichten gezond en schitterend nieuw jaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1