Tweede editie kwartaalblad Nieuw: Variant Meubel (GOUWE KOERIER 01727-16654 College bezoekt Prins Ovenbouw SIMENSU van meer dan DRIE Personen. Boskoop omgeving Reijerskoop BEZORGER M/V GLASBEEK Inbrekers bezoeken makelaarskantoor Zuidelijke Dwarsweg blijft open Desiree Geslaagden A-diploma Spreekuur Gastouder- project Van Historisch Genootschap Koffieochtend czns aan Eenrichtings verkeer in Dorpstraat Gemeentelijke belastingen Goed jaar voor Wereldwinkel Waddinxveen Informatie over botontkalking De Vierstroom AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! Pagina 11 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 JANUARI 1994 r *~i zoekt met spoed een in de plaats Bel voor inlichtingen: GAAT U VERHUIZEN? ERKENDE VERHUIZERS Wilt U informatie? 01828 - 18708 min. leeftijd 15 jaar Bij FOCWA Garantiebedrijf Noordkade 24, Waddinxveen. Tel. (01828) 12588. ASSCHEMAN VERVOER - VERHUIZINGEN WADDINXVEEN Kleermakers L king. overwegende dat in deze gemeente in de laatste dagen reeds enkele malen verstoring der openbare orde heeft plaats gehad; gelet op artikel 187 der gemeentewet; HEEFT BESLOTEN: met ingang van heden te VERBIEDEN de WADDINXVEEN, den 28sten Maart 1923. Mengeling Portretten Stakingen Wij hebben ook een collectie verlovingsringen van de merken ”Colombine”, Christian Bauer” en ”Le Chic” in onze winkel. Brandweer Oefening n n n u ff, '<ïi - bod tot samenscholing' uitgaan om een einde te maken aan de Het samenscholingsverbod is twee weken van kracht geweest. n het Verbod tot samenscholing NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARHOSSERIEBEDRUF PASSAGE 234 WADDINXVEEN TEL. 01828 - 17868 Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chaufteur/verhuizer verhuur van diverse verhuismaterialen zoals dozen, dekens, steekwagens enz opslagfaciliteiten voor uw inboedel Neem kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden en prijzen JUWELIER Verlovingsringen van Desiree: prachtige gouden ringen, die getuigen van jullie liefde voor elkaar. De fraaie collectie is gebundeld in een nieuwe brochure. Hij ligt klaar bij de juwelier. Daar kunnen jullie ook de ringen in hun volle glans bewonderen. En ervaren, dat er altijd een Desiree ring is die precies bij jullie liefde past. Oostpolderweg 9 - 2741 MD Waddinxveen Omdat er toch wat verschillende opvattingen bestaan over welke richting dan uiteindelijk zou moe ten worden gekozen, is hierover voorafgaande aan een vergadering van de raadscommissie voor open bare werken en verkeer door wet houder J. Neele (PCW) een hoor zitting gehouden. WADDINXVEEN - Midden in de nacht is er ingebroken in het kantoor van Rijnland Makelaardij BV aan de Kanaalstraat in Waddinxveen. De daders kwamen binnen door de ruit uit de voordeur te verwijderen. Er werden verschillende kasten openge broken en vernielingen gepleegd. Volgens de politie wordt er tiek en grenen meubelen. Ook is er een mooie collectie van Janmaat Klokken (Zuidkade) te zien. Variant Meubel BV beschikt eveneens over een uitgebreide sor tering woonaccessoires en gordij nen. Een geschenkenshop met poppen, speeldoosjes, poppenwa gens, snuisterijen, glas- en aarde werk completeert de nieuwe en opvallende meubelzaak aan de Henegouwerweg ir^'Vaddinxveen. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders van Waddinxveen en enkele meest betrokken ambtenaren hebben een bedrijfsbezoek gebracht aan de aan de Zuidkade ge vestigde onderneming Prins Ovenbouw BV. Dit was het laatste van de zes in 1993 afgelegde bezoeken aan bedrijven in het Gouwedorp. Acht jaar geleden heeft Prins Ovenbouw BV zich in Waddinx veen gevestigd. Het bedrijf is aan vankelijk gestart in Gouda. In het kantoor en de produktiehal aan de Zuidkade zijn 20 mensen werk zaam, 7 op kantoor en 13 in de fa briek. De directie wordt gevoerd door H. en P. Prins. De activiteiten van Prins Oven bouw BV concentreren zich op de bouw van ovens, voornamelijk be stemd voor de keramische indus trie. Deze ovens worden wereld wijd afgezet. bod in van meer dan drie perso nen. De politie verbaliseerde nog enke le overtreders van dit verbod, maar de rust keerde weer. Na veertien dagen werd het verbod opgeheven en de gedetacheerde veldwachters werden terugge stuurd. Onbekend is gebleven of want aan de Brugweg exploiteren zij hun Gouwe meubel BV. Variant Meubel BV haakt in op de trend naar romantisch wonen, die inhoud geeft aan de gewenste huiselijke sfeer. In het huiselijk ingerichte pand, waar het goed toeven is, zijn gebloemde en leren bankstellen te vinden, fauteuils, toogkasten, eethoeken, bijzonder fraaie karpetten, lampen, wand borden, schilderijen en kopie-an- WADDINXVEEN- De afdeling Waddinxveeen van de Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen houdt op donderdagmorgen 6 ja- nauri om half tien een koffieoch tend in hotel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost). Op deze ochtend is er gelegen heid elkaar het beste toe te wen sen voor het nieuwe jaar. Onder het genot van een kopje koffie met ies lekkers zal er ook een dis cussie gevoerd worden. zijn ingewilligd. Na de staking maakte een meu belfabrikant zijn opwachting bij burgemeester P.A. Troost om na mens zijn medefabrikanten alle acht veldwachters een kistje siga ren aan te bieden voor hun beleid vol optreden. Om elke schijn van partijdigheid te vermijden weigerde Waddinx- veens eerste burger, aandeelhou der bij de NV Machinale Stoel en Meubelfabriek, dit. Joke Radstaat beschrijft in het ar tikel ‘Kleermakers in Waddinx veen' dat Niek E. Mulder, de der de firmant van het 135 jaar oude Mulder Herenmode in het winkel centrum ‘de Passage', twintig jaar geleden zijn laatste maatcostuum naaide voor een gebochelde Wad- dinxvener. Daarmee was een einde gekomen aan de uitoefening van het eeu wenoude kleermakersambacht, dat in het Gouwedorp al bloeide in de zeventiende eeuw. De op komst van de confectieindustrie en de hoge arbeidslonen waren debet aan het verdwijnen van het aloude ambacht. De grootvader van Niek Mulder startte in 1858 aan de Zuidkade als kleermaker en barbier. Zijn vader nam de zaak in 1908 over. Niek Mulder kwam in 1935 in het bedrijf, dat hij in 1946 over nam, om vervolgens in 1951 naar de Kerkweg (Passage) te verhui zen. Jan Mulder, de huidige eigenaar van Mulder Herenmode en zoon van Niek Mulder, is de vierde ge neratie die in het herenmodevak actief is. In Nederland bevinden zich twee toonaangevende bedrijven die zich toeleggen op de bouw van ovens voor de keramische indus trie; Prins Ovenbouw BV is één van hen. Tijdens het bedrijfsbezoek, dat' onder leiding stond van directeur H. Prins, is een duidelijk beeld geschetst van de activiteiten die zich aan de Zuidkade afspelen rondom het bouwen van ovens. Met een gezellige bijeenkomst werd het bedrijfsbezoek afgeslo ten. In het voormalige pand van het Keukencentrum Waddinxveen aan de Henegouwerweg heeft zich gevestigd Variant Meubel BV van Ton Borsboom (rechts op de foto), zijn vrouw Nancy en hun zoon Olaf (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Er komt eenrichtingsverkeer in de Dorp straat. In welke richting het auto verkeer zal gaan rijden is nog een punt van nader overleg. In 1992 is de Dorpstraat heringe richt tot (winkel)erf met een snel- heidsregime van 30 km per uur. Ondanks het feit dat de situatie hierdoor sterk is verbeterd, ont staan er nog regelmatig verkeers problemen. Daarom is besloten om, bij wijze van proef voor een periode van zes maanden, eenrichtingsverkeer in te stellen in de Dorpstraat. Het betreft hier het gedeelte van de Kerkweg-West tot aan de Veenka de. Ten aanzien van de richting van het eenrichtingsverkeer zijn de meningen enigszins verdeeld. Het college van Burgemeester en Wet houders van Waddinxveen neigt er naar voor de voorkeur van de winkeliers te kiezen, hetgeen be tekent éénrichtingsverkeer in de richting van noord naar zuid. WADDINXVEEN - Variant Meubel BV is de nieuwe vestiging in het door Keukencentrum Wad dinxveen aan de Henegouwerweg verlaten pand. De meubeltoonzaal is met een feestelijke opening en receptie van start gegaan. Beide festiviteiten stonden in het teken van knuffelberen, vandaar dat er ook een wedstrijd voor kinderen is gehouden. Variant Meubel BV is een activi teit van Ton Borsboom, zijn vrouw Nancy en hun zoon Olaf. Ton Borsboom en René Snijder zijn in de Waddinxveense meu belbranche geen onbekenden, WADDINXVEEN - De Zuidelij ke Dwarsweg ‘over het spoor' zal vooralsnog niet voor het doorgaan de verkeer worden afgesloten. De bewoners van deze na de openstelling van de Zuidelijke Rondweg drukker geworden pol derweg en van de Vijfde Tocht- weg hadden zich eerder in het jaar in een enquete fel tegen de ideeën van de gemeente Waddinx veen, waarvoor de gemeente Moordrecht uiteindelijk niets bleek te voelen, verzet. Zij dreig den dan ook met schadeclaims voor onnodig omrijden en waarde vermindering van het onroerend goed. In de praktijk bleek de afsluiting van de 'sluiproute' voor het ver keer van Waddinxveen naar Moordrecht en terug alleen met verkeersborden te realiseren, het geen de nodige controle zou gaan vergen. Aanleiding tot de afsluitingsplan- nen vormde het NS-verzoek om de spoorwegovergang in de lijn Gouda-Den Haag te gaan beveili gen met automatische halve over wegbomen. De gemeente Moor drecht moet voor deze ingrijpen de reconstructie drie ton op tafel leggen. Dit geld is nog niet be schikbaar gesteld. is ’s nachts de autoradio gestolen, alsmede de luidsprekers. Men kwam in de auto door het inslaan van een ruitje. Aan de Jacob Catslaan werd ’s- nachts ingebroken in een perso nenauto door het inslaan van een ruitje. Een cd-wisselaar werd ont vreemd alsmede de speakers. Uit een container aan de Sniep- weg is een aanhangwagen gesto len. De container stond op het terrein van een bedrijf. De aan hangwagen is blauw en van het merk Teko. Op de aanhangwagen staat de naam ’Van der Graaf. besteed de Gezondheidswijzi- Botontkalking, ook wel osteoporo se genoemd, is een proces waarbij kalk aan de botten wordt onttrok- staat, vice-voorzitter J.D. Geel worden^d^hntV^ botontk?lkl'!8 Evenals de eerste editie van het otten broos en breek- kwartaalblad, dat verscheen ten tijde van de historische expositie in het gemeentehuis in september vorig jaar, ademen de artikelen belangstelling, kennis en liefde uit voor de werkelijke lokale geschie denis van mensen en hun werk zaamheden, waarbij een relatie met het heden geregeld om de hoek komt kijken. Voor HGW-voorzitter J. in 't Hol zijn de eigen tijdschriften bepa lend voor de presentatie van zijn vereniging, zo schreef hij in het eerste voorwoord. Dat is een be langrijk uitgangspunt, want het Historisch Genootschap Waddinx veen heeft immers met het laten houden van een spreekbeurt door de Goudse 'overschrijver' Jan A. den Ouden een smet geworpen op het belang en de betekenis van verantwoord en origineel lokaal historisch onderzoek. Het HGW dient daar in feite ook een verantwoorde 'zeef voor te zijn. Opvallend is dan ook dat in het kwartaalblad met geen woord wordt teruggeblikt op de eerste HGW-lezing in hotel-café-restau- rant ‘De Unie' (Kerkweg-Oost), terwijl de omstreden publikatie van het boek ‘Wad in ’t veen, gre pen uit Waddinxveens verleden' kennelijk wordt doodgezwegen. De kwartaalbladen van de Vereni ging Historisch Genootschap Waddinxveen moeten volgens oud-notaris Jacob in ’t Hol in ie der geval een bijdrage gaan leve ren aan de bewustwording van de geschiedenis van Waddinxveen en daarenboven nog prettig leesbaar zijn. Het HGW werd op 20 april 1993 opgericht, 760 jaar na het ont staan van Waddinxveen. In het bestuur hebben zitting J. in ’t Hol (voorzitter), J.D. Geel (vice-voor zitter), C.J.Th. de Jong (secreta ris), H. Smid (penningmeester), T.W. Verweij (lid) en J.M. Houterman (lid). Het lidmaat schap bedraagt f 25,- per jaar. i der tot doel de kennis van de ge- De burgemeester der gemeente WADDINXVEEN; jaarsdag was de Stichting Wereld winkel Waddinxveen bij het Ko ningin Wilhelminaplein de voor raad aan het opnemen en was daarom de gehele dag gesloten. Voor de Wereldwinkel zijn de laatste maanden van 1993 heel positief verlopen. Het grote aantal kerstpakketten dat wordt ver zorgd door de Wereldwinkel voor Waddinxveense bedrijven en in stellingen groeit nog steeds. Het ingenieurs-adviesbureau Grontmij NV (Limaweg) plaatste voor het derde keer een grote order voor kerstpakketten. Naast de verkoop in de Wereld winkel, die ook is gestegen ten op zichte van het vorige jaar, was de winkel op verschillende andere plaatsen aanwezig. Bijvoorbeeld in de maand november in de Openbare Bibliotheek met een ex positie van produkten, speelgoed, sieraden en kunstnijverheid. In december was er de druk be zochte kunst-kerstmarkt in de Re monstrantse Kerk aan de Zuidka de. De Werelwinkel werd ook uit genodigd en was aanwezig met een stand. In december was de Wereldwin kel Waddinxveen verder te gast in de Agnietenkapel op de 'Kaarsjes avond' in Gouda. Gezamenlijk schonken Amnesty International, Novib, Unicef, Milieudefensie en de Wereldwinkel koffie en was em chocolademelk. Honderden mensen kwamen binnenlopen en een groot aantal nam een warme dronk. Ook de stands kregen goe de belangstelling. Niet alleen plaatselijk stijgt de belangstelling voor de Wereldwin kel, ook landelijk. Er zijn nu al meer dan 350 Wereldwinkels in Nederland. Vele duizenden am bachtslieden, kunstenaars, kleine boeren en kleine producenten hebben zich al verzekerd van een betere toekomst door de goede prijs die zij betaald krijgen. Na de ervaringen van het afgelopen jaar gaan de medewerkers van de Wereldwinkel enthousiast het nieuwe jaar tegemoet. sociale onrust en stakingen in de plaatselijke meubelfabrieken, geparkeerd aan de Van Maerlant- Het samenscholingsverbod is twee weken van kracht geweest, straat, werden ’s nachts zeven (Illustratie uit het tweede kwartaaltijdschrift Vereniging His- kerstpakketten gestolen. De dader torisch Genootschap Waddinxveen). vernielde een ruit om in de wagen te komen. ’s Nachts werd bij een chinees restaurant gan de Passage voor de tweede achtereenvolgende keer ingebroken. De kapotte ruit van de vorige inbraak was slechts pro- fessorisch gerepareerd, waardoor de daders door hetzelfde gat naar binnen kropen. Deze keer werden drank, cd’s en de hifi-installatie de eisen van de stakers destijds 'weggenomen. ’s Nachts werd ook ingebroken bij een computerbedrijf op het be drijvenpark Coenecoop. De da ders kwamen binnen door het in slaan van een ruit. Op een andere nacht werd voor de tweede maal ingebroken in hetzelfde bedrijf. De werkwijze was hetzelfde. Bij de twee inbraken is in totaal be hoorlijk wat apparatuur wegge haald. In een flatwoning aan de Passage is ingebroken door het forceren van het cilinderslot. Uit de wo ning worden sieraden vermist. Uit een personenauto, die stond geparkeerd aan de J.W. Frisoweg, DEN HAAG/WADDINVEEN - De ruim 600 Nederlandse ge meenten halen in 1994 bijna acht miljard gulden aan gemeentelijke belastingen en heffingen binnen. Dat is een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van 1993. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn inwoners van Den Haag en omgeving het duurst uit, met 785 gulden per in woner. In Zuidwest-Gelderland lag het bedrag het laagst, met 347 gulden per inwoner. De gemiddelde stijging per regio loopt uiteen van 4 tot 20 procent. De helft van de acht miljard gul den halen gemeenten binnen via de onroerendgoedbelasting. Een kwart loopt via de reinigingsrech ten (die met bijna 20 procent het sterkst stegen) en 10 procent via de rioolrechten. In 1923 liet Waddinxveens burgemeester P.A. Troost dit 'ver- jniets vermist. bod tot samenscholing' uitgaan om een einde te maken aan de, Uit een personenauto, die stond In dit verband worden belanghebbenden nog herinnerd aan artikel 186 van het Wetboek van strafrecht, krachtens hetwelk schuldigen aan samenscholing gestraft kunnen worden met gevangenisstraf van DRIE MAANDEN of geldboete van ZESHONDERD GULDEN. De burgemeester voornoemd P. A, TROOST. se ^genoemd, is een proces waarbij ken. Als gevolg van botontkalking worden de botten broos en breek baar. De gevolgen van botontkalking worden op oudere leeftijd zicht baar. Het proces begint al eeder namelijk vanaf ongeveer het 35e levensjaar. Botontkalking komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Vrouwen hebben echter een grotere kans op botontkalking. Dit heeft te maken met de over- gang. Het proces van botontkalking wordt beïnvloed door verschillen de factoren, zoals een gebrek aan beweging en verkeerde eetge woonten. Het is echter mogelijk om zelf het proces van botontkal king te beïnvloeden. Op de voorlichtingsbijeenkomst zal aan de orde komen wat bot ontkalking is, wat de gevolgen zijn en wat men er zelf aan kan doen. De voorlichting wordt ver zorgd door Brigitte Annena, huis arts in opleiding. Over botontkalking is ook schrif telijke informatie beschikbaar. Er is informatie over bijvoorbeeld wat botontkalking is, over voe ding, over beweging. Deze infor matie kan men krijgen in de Ge zondheidswijzer. De Gezondheidswijzer van Stich ting De Vierstroom is een cen trum met informatie over gezond heid en gezondheidszorg. Men kan hier terecht met al zijn of haar vragen over gezondheid. Vrijwilligers helpen de informatie te vinden die men zoekt. De Gezondheidswijzer is geves tigd in het kantoor van De Vier stroom aan de Spoorstraat in Gou da, telefoonnummer 01820-29466. Het centrum is elke werkdag ge opend van 9.00 tot 17.00 uur. WADDINXVEEN - Op Oude- De vereniging heeft in he't bijzon- der tot doel de kennis van de ge schiedenis van Waddinxveen te bevorderen. Zij wil dat doen door het opsporen, verzamelen en pu bliceren van gegevens, documen ten en voorwerpen van historische betekenis voor Waddinxveen. In tegenstelling tot het dikkere en rijk gevulde eerste kwartaalblad, dat voor een belangrijk deel de vroegere bedrijvigheid in het Gouwedorp als thema had, is de dunnere tweede editie een menge ling van allerlei verhalen gewor den. Die verhalen, waaraan taalkundig nog wel het een en ander verbe terd zou kunnen worden, vormen ditmaal helaas geen samenhan gend geheel en missen dan ook vooral een bepaald verband en de nodige duiding. Niet iedereen is immers histo risch gezien even goed geschoold. Uit een oogpunt voor werving van een groter publiek dan de huidige ruim 200 leden zijn toelichtingen voor een beter begrip van het in de artikelen gebodene onmisbaar. Lezenswaardig zijn de artikelen echter alle zes. Waar nodig zijn ze voorzien van een duidelijke bronvermelding. Hieruit blijkt dat de schrijvers hun bevindingen uit vroegere tijden vooral een leven dige en een toegankelijke geschie- Maar in 1962 - het jaar waarin de Concordiafilm ‘Hoe het hier reilt en zeilt' werd opgenomen - kreeg Waddinxveen ook te maken met een realistische vierdaagse oefe ning van 150 Roosendaalse com mando’s. Ze kozen ditmaal voor het drassige polderlandschap in plaats van de bossen. Bewoners van de Oranjelaan werd verzocht bij luchtalarm boven de Oranjewijk binnen te blijven en de bevoorrading van de comman do’s gebeurde uit de lucht. De Waddinxveners maakten ver der kennis met patrouillerende eenheden, nachtelijke straatge vechten, een regen van lichtko- gels, straaljagers boven Waddinx veen en commando’s in de toren van de Brugkerk aan de Kerkweg- Oost. C. Neven, historicus van de Cen traal Hervormde Gemeente, meldt in het kwartaalblad de schenking aan zijn kerk van twee geschilderde portretten van de Limburgse kunstenaar Henri Charles Jonas (1878-1944). Ze stellen ds. Bastiaan van der Wal (1864-1924) en zijn eerste echtgenote, de boerendochter Ma ria de Vos (1869-1901), voor De gedreven veekoperszoon en dorpsonderwijzer Bastiaan van der Wal, geboren in Groot-Am- mers, preekte in de Waddinxveen se Brugkerk van 1900 tot 1905. In dat jaar nam hij een beroep aan naar Hasselt. Zijn diensten in de Brugkerk wer den zeer goed bezocht, want er werden zelfs twee galerijen ge schonken om iedereen een zit plaats te bieden. Het geloof had een nieuwe impuls gekregen. Waddinxveen was voor de man die na de nodige teleurstellingen op oudere leeftijd predikant was geworden de eerste kerkelijke ge meente. Zijn pastorie stond aan de Nesse, waarin nu grillroom 'Sphinx' is gevestigd. De echtgenote van ds. Bastiaan van der Wal overleed hier in 1901 aan tuberculose. Ze werd op de oude begraafplaats aan de Kerk- weg-West begraven. In zijn Waddinxveense tijd trouw de ds. Bastiaan van der Wal met Geertruida Herfst, telg uit een vooraanstaand molenaarsgeslacht en zuster van Johannes G. Herfst, ouderling, raadslid, ambtenaar van de burgerlijke stand, polder bestuurder en loco-burgemeester in Waddinxveen. Na gestaan te hebben in Hasselt, Hoevelaken en Delft kwam er in Barneveld een einde aan het veel bewogen leven van ds. Bastiaan van der Wal. Hij overleed er 60 jaar oud. De aan de Centraal Hervormde Gemeente geschonken portretten zijn halverwege de jaren twinting gemaakt in opdracht van de oud ste zoon Jan Hendrik van der Wal, destijds predikant in Papen- drecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hingen de schilderijen in de her vormde pastorie in Wageningen. Bij de evacuatie in 1944 werden de portretten beschadigd. In het afgelopen jaar werden zij deskun dig gerestaureerd door Jan H. Anker, restaurateur voor het Ge meentemuseum in Arnhem. 'Stakingen en sociale onrust in de jaren twintig' is een artikel van C. Verlooij. Daarin beschijft hij aan de hand van landelijke vakbonds- ontwikkelingen stakingen bij de NV Machinale Stoel- en Meubel fabriek in 1916 met een schieten de directeur P. de Beun en bij de Stoommeubelfabriek Modderkolk Dijs in 1923, gevolgd door een staking bij alle meubelfabrieken in datzelfde jaar. De werknemersacties zorgden voor veel kwaad bloed, een grim mige sfeer en machtsvertoon van werkgevers en de gemeente- en rijksveldwachters. Opvallend daarbij is de rol van burgemeester P.A. Troost. Om de zaken niet verder uit de hand te laten lopen stelde hij een samenscholingsver| WADDINXVEEN- In Gouwebad De Sniep is weer ge zwommen voor het A-diploma. Welgeteld 46 kandidaatjes behaal den het zo felbegeerde diploma. De beoordelingscommissie be stond uit Wim van Minnen, Rob Hogerbrugge en Cock Slagter. De volgende kinderen hebben het diploma gehaald: Owen van der Hoeven, Rick van Offeren, Niels Evers, Valentijn van Schooneveld, Sanne Aarnink, Lies van der Voort, Pieter de Rooy Joyce Tournier, Annemarie Stolk, Ray- mon Schimmel, Corinda Reijne- veld, Rianne van Spengen, Mitch Hassing, Ruben Bostelaar, Rian in ’t Veld, Christian Boer, Denise Breedijk, Marije Lnagerveld, Es ther Heemskerk, Ewoud Uphof, Tessa de Zeeuw, Monique Nobel, Michael Geurten, Desiree van Vliet, Niels Visser, Rob Visser, Koen Docter, Pamela Brunsveld, Anne Fennema, Jelle van de Laar, Peter Emmerzaal, Stefano Bou- wens, Nicky Schoumacher, Rode rick ter Heijden, Len Verdel, Ro bert Witkamp, Roy Vermeulen, Renée Vis, Chrissie Elsenbroek, Arnout Alberts, Mireille Burger, Melissa Hierck, Frank van Vliet, Joël Sloof, Bengt Groenendijk en Victor Witmans. GOUDA - Het informatiecen trum Gezondheidswijzer van Stichting De Vierstroom (kruis werk en maatschappelijke dienst verlening), houdt op maandag 10 januari om 14.00 uur aan de Spoorstraat in Gouda een voor lichtingsbijeenkomst over botont- beS'd?GPh7nnd^Td-januari WADDINXVEEN - Vlak voor Oudejaarsdag heeft de Vereni- melijk aandacht ïn^botontkah 8'n8 Historiscb Genootschap Waddinxveen (HGW) de tweede editie van het kwartaalblad 'Het Dorp Waddinxveen laten ver schijnen. Het tijdschrift bevat ditmaal zes artikelen, die zijn ge schreven door de redacteuren J. Versluis, C. Verlooij en J. Rad- -T ta en (joor historicus C. Neven. denis willen laten zijn. Hun inzet en produktiviteit is gelukkig me de gebaseerd op eigen onderzoe ken in archieven. In 'Waar rook is, moet vuur zijn' put J. Versluis uit de rijke docu mentatie over de brandweer in Waddinxveen. Hij beschrijft in een eerste artikel van een twee luik de komst van een lokale ‘keur op het brandwezen' in 1608. Branden - die bestreden werden met het aan elkaar doorgeven van emmers water - waren in die tijd een absolute ramp voor het Gouwedorp. De rode haan ver nielde dan ook ontzettend veel. In zijn tweede artikel komt J. Ver sluis terug op grote branden die Waddinxveen hebben geteisterd. Dankzij giften van welgestelde Waddinxveners kon in 1722 de eerste slangbrandspuit, voorzien van een heus reglement voor de gebruikers, worden gekocht. Vrij gauw daarna was er in Wad dinxveen sprake van een brand weerorganisatie met 63 verplichte leden, zoals zakkendragers, water scheppers, lantaarndragers en kringsluiters. De laatsten moesten plunderingen tegengaan. C. Verlooij worstelde onder ande re de jaargang 1962 van het Weekblad voor Waddinxveen door voor zijn verhaal ‘Waddinx veen bevrijd'. Daarin gaat hij in op landelijke (treinramp Harme- len, verbod Softenon, Open het Dorp, overlijden koningin Wilhel mina) en op Waddinxveense ge beurtenissen (te koud zwemwater tijdens de Sportweek, aardstralen- kastje van Johannes Bron in de Oranjewijk, Waddinxveense mili tairen strijden in Nieuw-Guinea) uit dat jaar. WADDINXVEEN - De Stich ting Gastouderproject Waddinx veen en omgeving houdt dagelijks spreekuur van 9.00 tot 11.00. Tij dens deze kantooruren kunnen vraag- en gastouders telefonisch contact opnemen of langskomen op het kantoor in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad). Dit betreft nieuwe vraagouders die opvang zoeken voor hun kind (eren) of nieuwe gastouders die zich aan willen melden omdat ze één of meerdere kinderen willen opvangen. Ook ouders die al aan gesloten zijn bij het Gastouder project kunnen dan bellen met vragen. Als het Gastouderproject geen spreekuur houdt kunnen zij die dan toch contact willen opnemen hun boodschap inspreken op het antwoordapparaat, dat altijd aan gesloten is ingeschakeld geduren de de tijden buiten het spreekuur. g;" da’s, rfO-99CW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 11