GEMEENTE WADDINXVEEN Acrylschilderij in hal raadhuis Diana’s Free Theo den Boon beeldt Aerobics start maandag op besluitvorming uit nieuwe lokatie Titelstrijd kwam te vroeg Dansschool actief voor en na de jaarwisseling Poëzie aan de Gouwe Antilope in Schoonhoven Recreanten volleybal voor zwemmers De Gouwe Nieuwjaarsrecepties r 'Hèrfïge *-T^<** TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN T 1 Pagina 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 JANUARI 1994 VERGADERINGEN BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN Jan de b£. 8 a^en 9e pl^ts in h'eld' - Al u», Té 24642 24700 24760 12570 01820-16066 010-4362244 AARD VAN HET BOUWPLAN: BOUWPERCEEL: Prinses Beatrixlaan 47 Kanaalstraat 12 Piasweg 37a Docente Diana Zwijnenburg weerspiegeld in haar accommodatie in het voormalige gemeentelijke gymnastieklokaal bij het Ko- Theo den Boon heeft zijn creatie De Waddinxveense dansschool van Guus en René van der Op het Kerstbal van Guus en René van der Lubbe verzorgde Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad ”De Sniep” (informatie) Commissie voor Onderwijs, Personeel en Sociaal Cultureel Werk op woensdag 12 januari 1994, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken burge meester en wethouders van Waddinxveen bekend de volgende bouw- aanvragen te hebben ontvangen: Commissie voor Openbare Werken en Verkeer op woensdag 12 jan- ari 1994, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. - Lokatie parkeren vrachtwagens. Vervanging bomen Piasweg. Lubbe hield een geslaagd Kerstbal en De Rozenburcht in Bos koop. Op de foto zingende en acterende leerlingen van de dans school. (Foto: Dansschool Van der Lubbe). Maandagmiddag kreeg de bevolkng, het bedrijfsleven en het verenigingsleven de kans het gemeentebestuur van Waddinxveen de beste wensen aan te bieden. Verenigin- ties Latijnsamerikaanse dansen. (Foto: Dansschool Van der Lubbe). Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding Centrale Antenne Inrichting (C.A.I Milieu (telefoon voor milieuklachten) het gedeeltelijk veranderen van een kan toorruimte het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een woning het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een brug Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en bedrijven. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 uur tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00 tot 20.30 uur. - Lokatie-onderzoek jongerencentrum. - Advies inzake voorfinanciering kosten fusie in het voortgezet onderwijs. - Voorbereidingsorganisatie fusie voortgezet onderwijs. - Advies inzake rekening en jaarverslag over 1992 van de Streek archiefdienst Hollands Midden. - Advies inzake vaststelling subsidie 1992 aan R.T.W. en consequen ties van het gehouden luisteronderzoek. Informatiebijeenkomst composteerinrichting. Informatie voortgang Goudse Regio. Procedure besluitvorming uitbreiding hoofdwinkelcentrum. Voortgang project Bentwoud. Concept-meerjarenprogramma dorpsvernieuwing. Locatie voor een vrachtwagenparkeerplaats. Advies inzake verlening bouwvergunning Piasweg 16a. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik ma ken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01820-93511 01828-17613 01820-28011 Commissie voor de Ruimtelijke Ordening c.a. op dinsdag 11 januari 1994, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secreta resses. in een 4.35.96. Jan-Willem v.d. Hoek nam de Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b.g.g Politie Ongevallen ze week in Waddinxveen weer begonnen. De voetbalvere nigingen startten hiermee als eersten op Nieuwjaarsdag. i ningin Wilhelminaplein in Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Aan het eind jaar 1993 heeft de Wad- dansschool van Guus en Renée van der Lubbe (Sniepweg) het traditionele en grootscheepse kerstbal gehou den in de sfeervolle zaal van De Rozenburcht te Boskoop. Evenals im voorgaande jaren was er alles aangedaan de stijlvol ge klede bezoekers een overgetelijke avond te bezorgen. Het dansen vond plaats op de voortreffelijk spelende band Music Unlimited. Niets was voor hen te veel of te moeilijk. Dit laatste werd door de band overduidelijk bewezen met de act Blackbirds. Hierin brachten de Waarmee hij een verde. Ook het langebaan zwem- men is hij niet verleerd in de win- L termaanden. Daarom mocht hij .ook starten op de 1500m vrije- slag. Door ziekte kwam hij niet verder dan 16.56.03. Martijn v.d. Maagdenberg nam muzikanten een ode aan de vroe ge motown- en dixielandmuziek. Het publiek was laaiend enthousi ast en klapte en zong mee op de meer dan opzwepende muziek. Tijdens het kerstbal zorgde het attractieve kampioenspaar van de Nederlandse Dans Organisatie (NDO) - Dick Vermeij en Sandra Hartog - voor een uitstekende La tijnsamerikaanse dansdemonstra- tie. Op zeer eigentijdse muziek werd troleumlicht en barre koude. Vol onbegrip en verstoken van sociale zekerheid, in lompen gehuld, het hoofd gebogen', zei burgemeester Kees van der Linden namens Theo den Boon tot besluit van zijn prozaïsche toelichting. Waddinxveens erste burger ging daarvoor nog even in op de tot standkoming van d e besluitvor- afstand een tijd van 4.00.74. Op de 200m vrijeslag zette hij een tijd neer van 1.53.1 in de ochtend en 1.52.8 in de avond. De 400m wisselslag legde Mark v.d. Zijden afstanden 6, 10 en 15 kilometer. Antiloper Cor Boon koos voor de 10 kilometer en liep op ervaring naar een mooie tijd van 48.18 min. Hans Boere, Wim Los en Bram Lindhout vonden dat zij in het oude jaar nog een keer een 15 kilometer moesten gaan lopen en dat is hen, ondanks de hinderlijke wind, goed bevallen. Van de drie Antilopers was Hans WADDINXVEEN - Vrijdag 31 december namen atleten van het Waddinxveense Antilope deel aan de oliebollenloop van het Schhon- hovense Avantri. Bij deze wed- strijd kon worden gekozen uit de Trudy Vermeulen. de heren in een tijd van 2.07.49. Hiermee kwam hij in de A-finale terecht waar hij ’s avonds een tijd van 2.06.09 realiseerde en er net mee buiten de prijzen viel (4e). Tevens zwom hij de 200m rugslag in een tijd van 2.10.93 wat hem een zevende plaats opleverde. Voorts kwam Mark v.d. Zijden uit op de 400m vrijeslag in de tijd van 4.00.15. Boere het snelst en finishte in ’s Avonds maakte hij op dezelfde 52.08 min. Wim Los liep weer een persoonlijk record en liet de jury een tijd van 1.00.30 noteren. Tenslotte liep Bram Lindhout naar een mooie tijd in 1.04.54. WADDINXVEEN - CVB Bank Be Fair heeft een recreantenco- missie volleybal. Deze groep kan door verloop van ledental in twee trainingsgroepen nog enige ver sterking gebruiken. Wie belang stelling heeft kan informeren bij Alex van der Krans, tel. 01828-10869. voor 1 af in een tijd van 2.22.84 waar mee hij in de A-finale als 5e te water mocht gaan, ’s Avonds zwom hij in die finale een tijd van 2.23.39. Het trio werd door Wouter Stel ler gecomplementeerd en zodoen de kon de estafettes 4x1 OOm vrijeslag en wisselslag en de Corrie"Voïknhoven-Op 4x2°0m „vrijes1^gezwommen Alfred Valstar, Lode Bisschep, *°.rde,n; 4x100m vr'jeslag Murk Popma, Annie Schipper en dlt kwoarte,1 een tlJu- V.T Op de 4x100m wisselslag werd er een tijd van 4.00.31 en alweer een 9e plaats bereikt. Op de 4x200m vrijeslag werd de 6e plaats werd bereikt in een tijd van 7.50.17. Alles overziende is er goed ge zwommen voor de tijd van het jaar. Helaas mist De Gouwe te weinig snelheid om echt nog bete re prestaties te boeken. ‘Een pro bleem van het merendeel van de zwemmers die in Hengelo aan de start kwamen', aldus trainster dinxveen heeft de nieuwjaarsbijeenkomst dinsdagavond 4 januari in het buurtcentrum 'De Boog' (C. Huijgenslaan) gehouden. Vandaag - woensdag 5 januari - zijn in restau- j van de on- dernemerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW), gevolgd door die van de afdeling Wadduinxveen van de VVD. veense De Gouwe. Dat waren Mark v.d. Zijden, Wouter Steller, Jan-Willem v.d. Hoek en II 2L geplaatst hadden op individuele en estafettenummers. De op WADDINXVEEN - Diana Zwa nenburg (35) begint komende maandag 10 januari in het opge knapte en grondig schoongemaak te gymnastieklokaal bij het Ko ningin Wilhelminaplein, welke ac commodatie zij eind vorig jaar heeft gekocht van de gemeente Waddinxveen. Met Diana’s Free Aerobics is de aan de Vijverlaan wonende moe der van drie kinderen (3, 7 en 10 jaar) al zes jaar bezig in allerlei gymlokalen in en buiten het Gouwedorp. In haar eigen ruimte kan ze nu volledig haar gang gaan en invul ling geven aan haar eigen rooster. Ze gaat in de Vondelwijk 22 cur sussen geven. Samen met haar ac tiviteiten in Boskoop en Hazers- woude is ze wekelijks verantwoor delijk voor maar liefst 27 cursus sen. Diana Zwanenburg heeft in de af gelopen periode het gymnastieklo kaal een grote opknapbeurt laten geven. Er is een mooie spiegel wand geplaatst, de verfkwast is stevig ter hand genomen, er is overal in het gebouw grondig schoongemaakt, er is een koffie bar gekomen en de douches zijn onder handen genomen en inmid dels gescheiden gemaakt voor mannen en vrouwen. Diana’s Free Aerobics is gespecia liseerd in allerlei cursussen die de fitheid, de conditie en soms ook de kracht van zowel mannen als vrouwen opverantwoorde en ge zonde wijze kunnen vergroten. Diana Zwanenburg is rijksgedi- plomeerd ClOS-docente en volgt zeer geregeld allerlei bijscholings- cursussen. De nieuwe accommo datie geeft de Waddinxveense rui me mogelijkheden allerlei nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Zo gaat ze nu ook vrolijke condi- tielessen geven voor kinderen op woensdagmiddag, op dinsdag avond en op vrijdagavond. Gezien de grote belangstelling worden verder de lessen skigymnastiek uitgebreid naar zaterdag. een bruisende show gegeven, waarmee het paar zich naar de eerste plaats wist te dansen. Er werd een chachacha en een jive gedanst. Op een gracieuze manier werd het publiek op de hoogte gebracht van de nu geldende normen bin nen het wedstrijddansen. Een aan tal leerlingen van de dansschool bracht een bijzondere kerstbood schap. De bezoekers werden allereerst WADDINXVEEN - Het heeft twee jaar geduurd want de menin gen waren verdeeld en de bemoei zucht van menigeen was groot, maar het is er dan toch van geko men. Maandagmiddag om vier uur, vlak voordat de Nieuwjaars receptie van het gemeentebestuur zou beginnen, onthulde burge meester C.M. van der Linden in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Waddinx veen een opmerkelijk kleurig en vrolijk kunstwerk van Theo den Boon, die een galerie heeft aan de Dorpstraat. Van de Waddinxveense kunste naar is op de ronding in het door architectenbureau Stuurman Part ners BV ontworpen gebouw bij de vervaarlijke trap naar de raad- en trouwzaal - sinds kort voorzien van een leuning - het acrylschilde rij geplaatst, dat bestaat uit 21 felkleurige panelen en een 14-tal losse stukjes, die een plek boven de toegangen naar de raad- en trouwzaal hebben gekregen. tm j._ r» 1 r. 11 x t de titel 'De onvoorspelbare weer spiegeling van het besluit' meege geven. Daarmee brengt hij in beeld dat raadsbesluiten onge dachte en soms heel rare gevolgen kunnen hebben voor individuele burgers. Met een door Waddinxveens eer ste burger voorgelezen amusant verhaal gaf Theo den Boon aan wat er bijvoorbeeld kan gebeuren als een Waddinxveense op jaren lang aandringen van haar man haar poes Maus buiten de deur zet omdat de gemeenteraad had besloten in verband met de geste gen kosten de onroerend goedbe- lasting te verhogen. 'En de kunstenaar, de kunstenaar heeft geen weet van dit alles. De ming rond het gemeentelijk kunstwerk, dat f 26.500,- heeft gekost en waarvoor door de pro vincie Zuid-Holland de helft werd bijgelegd. Over de voorberei dingstijd zou namelijk een roman geschreven kunnen worden, zo boeiend is die. 'Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat wij hier vandaag voor de ont hulling bijeen zijn', zei Kees van der Linden. Het begon allemaal toen een in de hal staand kunst werk, dat een mummie voorstel de, door een ijverige gemeentebo- de omver werd gelopen. Van het in gruzelementen uiteen gevallen kunstwerk viel niets meer te maken en een ander kunstwerk beviel niet. In 1991 vierde Theo den Boon zijn 50e verjaardag en het feit dat hij een- kwart eeuw kunstenaar was met een tentoonstelling in de raadzaal van het vorig jaar 15 jaar oude ge meentehuis. De expositie werd destijds door de Lisser makelaar Harry Mens geopend. ‘Gebruikelijk is dan om uit de ex positie een kunstwerk aan te ko pen', ging Waddinxveens eerste burger verder. Maar het kwam daar niet direct van. In het colle ge van B. en W. en in de raads commissies werden namelijk de nodige discussies gewijd aan de uitgave van 26.500 gulden aan een kunstwerk van Theo den Boon. Echter, toen de provincie met subsidie over de brug kwam was dit financiële leed geleden. Sprekend over deze investering blikte burgemeester Kees van der Linden terug op het neerzetten van de zuilenkunstwerken van de Amsterdamse kunstenaar Herman Makkink aan de Zuidplaslaan, die een investering vergden van an derhalve ton. Overigens zal ook het met de an tieke schepraderen uit het ge sloopte poldergemaal aan de He- r ll j negouwerweg nog te realiseren Op het Kerstbal van Guus en René van der Lubbe verzorgde polderkunstwerk nog het nodige het kampioenspaar Dick Meijer en Sandra Hartog demonstra- geld vragen, voorspelde de burge- meester. Nadat de meningen binnen de WADDINXVEEN - In Hengelo zijn de Nederlandse winter- kampioenschappen zwemmen voor senioren gehouden, waaraan aangegrepen door de manier van acteren van de leerlingen en op de tweede plaats door de boodschap, dat ieder mens een mening en alle vrijheid mag uitdragen, echter wel zo dat geen ander individu daaronder lijdt. Na een stil mo ment volgde een ovationeel ap plaus. Er werd gedanst tot na twaalven, waarna het echtpaar Renée en Guus van der Lubbe persoonlijk van alle bezoekers afscheid na men. Iedereen kreeg een present je en een uitnodiging mee. De uitnodiging geldt voor het za terdag 8 januari te houden nieuw- jaarsbal. Vanaf 20.30 uur is iede re danser van harte welkom in de dansschool aan de Sniepweg. Nadeel van dit jaarlijks terugke rend evenement was namelijk dat het normaal in februari gehouden wordt en ditmaal dus in decem ber. Dit betekende dat er extra hard gewerkt moest worden om goede resultaten neer te zetten. Mark v.d. Zijden beet de spits af en zwom de 200m wisselslag bij de schoolslag afstanden voor zijn rekening. Op de lOOm schoolslag zwom hij zich in een tijd van 1.06.3 naar de laatste plaats in de B-finale waar hij een tijd van l .06.4 en een 10e plaats realiseer- de WADDINXVEEN - Vrijdag; De dubbele afstand, die beter avond 21 januari om acht uur is Voor hem is weggelegd, legde hij' dinxveense er in de Remonstrantse Kerk aan ----- j de Zuidkade in Waddinxveen een poëzie-avond, die de naam draagt 'Poëzie aan de Gouwe'. De avond is een initiatief van de oud-Wad- dinxvener drs. Jan de Bas. Hij or ganiseert de bijeenkomst als me dewerker van het religieus literai re tijdschrift 'Chroom'. Tot de medewerkende dichters behoren werd deelgenomen door een kleine delegatie°van het Waddi7x" L WADDINXVEEN - De reeks nieuwjaarsrecepties is de- Martijn v.d. Maagdenberg, die zich -- Lc op zich goede resultaten lieten zien dat de titelstrijd eigenlijk wat te vroeg kwam voor de zwemmers van De Gouwe. teleurstellende tijd af van gen, bedrijven en politieke partijen houden deze week hun eigen nieuwjaarsrecepties. De PvdA-afdeling Wad- 100m rugslag voor zijn rekening en zette een tijd neer van l .00.82. - 9e plaats vero- rant Bibelot (Limaweg) de nieuwjaarsrecepties j:Ü: slag. Door ziekte kwam hij niet Voor het onthulde kunstwerk in de hal van het Waddinxvense gemeentehuis staan van rechts naar links burgemeester C.M. van der Linden, kunstenaar Theo den Boon, cultuurwethouder a____K.W.Th. van Soest (WD) en Theo den Boon’s echtgenote Hen- kunstenaar ploetert voort bij pe- ny den Boon-Huizer. (Foto: Sjaak Noteboom). raadscommissie voor kunst en cul tuur verdeeld bleven - cultuurwet houder Karei van Soest (VVD) zou een verkeerde procedurele weg bewandeld hebben en ook in houdelijk waren er nog de nodige bedenkingen - werd in een ge sprek de lucht opgeklaard en kon Theo den Boon op basis van een snel en nog wat aarzelend geno men raadsbesluit aan de slag. Het kunstwerk, dat 'De onvoor spelbare weerspiegeling van het besluit' is gaan heten, was toen al grotendeels klaar. Het heeft toch nog een plaats gekregen in de hal van het raadhuis. ‘Lang gewacht, niet gezwegen. Niet gedacht, toch gekregen', rijmde burgemeester Kees van der Linden, daarbij wijzend naar het ervaringsfeit dat een profeet nimmer in eigen land wordt ge- eerd. Hij erkende met de Waddinx veense kunstenaar dat gemeente bestuurders slechts kunnen be vroeden wat de gevolgen van hun besluitvorming voor de individue le burgers kunnen zijn. 'De relatie tussen besluit en de gevolgen daarvan zijn soms moei lijk te leggen. De brokstukken dwarrelen soms weg. Dat een be langrijk werkstuk van Theo den Boon in het gemeentehuis hangt is echter een eerbetoon aan zijn kunstenaarsschap', besloot burge meester Kees van der Linden, die hoopte dat veel bezoekers van het kunstwerk zullen weten te genie ten. I - hm «w f i-i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 3