Boeren Bentwoud willen een goede uitkoopregeling PCW noemt programma Principes in praktijk 8.95 6.95 T.W. Verweij mist zakelijke benadering de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. |)Cmi Gratis toegang tot het verdwenen verleden. Gemeente W’veen aangesloten op netwerk koopt voor bevolkingsadministratie troffel Van ’t Hof pakt weer uit...! 2 maart met vakantie? Machtig ons! Bel 19528 of 17255 Zanger in koffiebar GOED SLAPEN BEGINT BIJ HARWA Diverse typemachines DUMPPRIJZEN Parker Jotter in diverse kleuren adviesprijs 12.50 nu REHORST Onafhankelijk Nieuwsblad CDA bezoekt woonwijken WADDINXVEEN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Van Barlingen 01727-15140 Bedrijvencentrum 'De Valk' Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop Voor uw moes- en siertuin Bremmer hebben wij een ruime sortering zaden, bemesting en bestrijdings middelen WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP WS1 HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING jonge kaas Bremmer II ii i ii i ii i ii 11 ii in in ii in i ii in in i in i in in i in mil in i in in mi iiiiiiiiiiiiiiinii hi in hi Jan van Wijk, lijstaanvoerder van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW). (Foto: Fejagrafie verzucht PASSAGE 19 - o 11244 1 kilo Hlllllllllllllllll llllllllllllllllllll fl 111111111111111111 1111111111111111111 llllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES WADDINXVEEN - Gisteren (dinsdag 15 februari) is de ge meente Waddinxveen aangesloten op het landelijke GBA- Brederolaan 10 Waddinxveen o 01828 - 17789 Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. 01828 12309 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Wat deze gemeente nodig heeft. SCHIELANDWEG 7 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS makkelijk door de meerder heid van de gemeenteraad lijkt te worden afgewezen1. ‘Een Be Fair-lokatie nota be ne, waar alle ruimte aanwe zig is (zelfs de weekmarkt) en welke ruimte wordt gemist bij de Passage-West (daar zit alles klem). Wat is politiek toch ondoorzichtig en soms onbegrijpelijk1, Theus Verweij. SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 Waddiniveen Telefoon: 01828-12012 Veldwijk v. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 18 februari om half ne gen treedt de zanger Rob Fa- vier op in de hervormde kof fiebar De Schaapskooi aan de Nesse. Rob zingt Nederlands talige teksten. In die teksten komt duidelijk naar voren dat geloven alles met het dage lijks leven te maken moet hebben. Anders is het zinloos om te geloven. Ton Bennemeer). AUTO EN MOTOR ERKEND BOVAG RIJSCHOOL ’’Henry” 45 gulden (voor 60 min.), financiering mogelijk. ‘Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat sommige poli tieke partijen, welke nationa le argumenten ook zijn ingé bracht, zich zo hebben vast gelegd in hem verkiezingspro gramma’s dat ze coüte que coüte en wellicht tegen beter weten in vasthouden aan het eenmaal in het verkiezings programma vastgelegd standpunt', zegt hij. Vewa Consulting BV, die voor het winkelhart op de Be Fair- lokatie samenwerkt met ar chitectenbureau Stuurman Partners BV te Waddinxveen en de Vermeer Bouwgroep in Hoofddorp en Waddinxveen, baarde vorige week opzien door het project bij de Ka naaldijk ‘tum-key‘ aan te bin den zonder financiciële steun van de gemeente (die daar voor tenminste 1,1 miljoen gulden in kas heeft). ‘Ik mis vooral de zakelijke be nadering in de discussie. Dit komt vooral naar voren in het advies van de Werkgroep Centrum, terwijl de Be Fair- lokatie ook nog eens heel ge il I I I I I I I I I I I I I I I I I I Voordeze unieke spaaractie kunt u alleen terecht bij: Albert Heijn in Alphen a/d Rijn, Boskoop, Koudekerka/d Rijn en Waddinxveen. J °p woensdag 2 maart zijn er ver kiezingen voor de gemeente raad van Waddinxveen. Om het belang van deze verkie zingen te onderstrepen en om het resultaat van vier j aar ge leden minstens te evenaren, gaan de CDA-kandidaat- raadsleden de komende za terdagen op toemee door de wijken in Waddinxveen. Zaterdag 19 februari worden door de christen-democraten ’s ochtends de Zuidplas en de Bomenwijk bezocht, terwijl ’s middags de Dorpstraat en de Groensvoorde worden aange daan. Zaterdag 26 februari wordt deze toemee voortgezet met ’s ochtends een bezoek aan de Passage en het Koningin Wil- helminaplein. ‘Het is voor ons duidelijk dat het Bentwoud bedoeld is als groene long tussen de nog aan te leggen woonwijken bij Zoe- termeer, Waddinxveen, Moor drecht en Gouda', licht ACB- secretaris Dirk Buitenhuis toe. “Wij moeten óók wijken, net als collega’s die woningen op hun land krijgen. Het ver schil is dat wij niet de centen krijgen'. Voor een hectare grond die nodig is voor woningbouw, zal ongeveer 175.000 gulden worden betaald, schat Dirk Buitenhuis. Grond die be stemd is voor het Bentwoud zal volgens hem niet meer dan vijftigduizend gulden op brengen. De ACB-secretaris verwijst daarbij naar de Onteige ningswet voor grond die be doeld is voor woningen, we gen of de aanleg van een plantsoen in een nieuwe wijk, geldt één en dezelfde prijs. WADDINXVEEN - Directeur T.W. Verweij van Vewa Con sulting BV, die voor de Be Fair-lokatie een plan voor een winkelhart heeft ingediend, is nogal teleurgesteld over de wijze waarop de besluitvorming rond de centrumontwikke- ling in Waddinxveen verloopt. Dat heeft hij desgevraagd te genover het Weekblad voor Waddinxveen verklaard. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Overigens blijft de directeur van Vewa Consulting BV erop wijzen dat een uitbreiding op de Passage-West, indien daarvoor toch zal worden ge kozen, zal balanceren op de ondergrens van het haalbare. Het is volgens hem is niet on denkbaar dat de bestaande winkels in een tweederangs positie komen te verkeren ten opzichte van de nieuwe. ‘Ik vrees daarom en velen met mij een kwijnend winkelcen trum waaraan weinig meer te herstellen is en het behoeft geen betoog dat dit sociaal- economisch op de gehele ge meente zal doorwerken'. In het privacyreglement is precies geregeld aan wie be paalde gegevens mogen wor den verstrekt. zich definitief heeft uitgesproken voor de aanleg van een bos van (om te beginnen) 1.000 hectare tussen Waddinxveen en Zoetermeer. De ACB, zo blijkt uit een publikatie in het Agrarisch Dagblad, wil van de provincie een uitkooprege ling zoals die van toepassing is voor boeren die hun grond af moeten staan voor woningbouw. paragraaf opgenomen waar de financiële vertaling van het PCW-programma is uit gewerkt. Tevens merkte Joop Neele op dat er, zoals het er nu naar uitziet, slechts 1180 wonin gen in Waddinxveen gebouwd kunnen worden tot 2005. De ze woningen moeten met na me töekomen aan huidige in woners van Waddinxveen. Verder drong Joop Neele er op aan dat er een discussie ge voerd gaat worden over de kerntaken van de gemeente. De meeijarenbegroting ziet er immers niet rooskleurig uit. Van te voren zal een be leid moeten worden uitgestip peld wat de gemeente in ieder geval moet blijven onderhou den. Joop Neele maaktp hierna plaats voor een forum waar de nummers 2 tot en met 6 op de kandidatenlijst zitting in namen. Het forum kreeg veel vragen te verwerken over de lokatie voor een nieuw win kelcentrum, het Bentwoud tussen Waddinxveen en Zoe termeer, de verkeersveilig- hied en andere actuele zaken. Ook worden de rechten van de burgers beschreven, rech ten die betrekking hebben op de inzage, de correctie en de verstrekking van zijn gege vens. uur heeft burgemeester C.M. van der Linden via dit electro- nische netwerk voor Waddinxveen het eerste bericht ont vangen en verzonden. municatie betekenen echter niet dat persoonsgegevens nu opeens vrij voor iedereen toe gankelijk worden. Ook in de nieuwe situatie zal niet ieder een alle persoonsgegevens vrijelijk mogen inzien. De verstrekking van per soonsgegevens uit de GBA wordt heel nauwgezet aan re gels gebonden. Deze regels worden in de wet GBA in een gemeentelijke Privacyveror- dening vastgelegd. Ook Waddinxveen heeft een privacyreglement vastge steld. Dit reglement ligt ter WADDINXVEEN - Vorige week woensdagavond 9 februari heeft de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) in De Hoeksteen (Esdoomlaan) haar partijprogramma ‘Princi pes in praktijk' gepresenteerd, waarmee wordt deelgeno men aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 2 maart. PCW-lijsttrekker Jan van Wijk was niet in de gelegen heid deze presentatie bij te wonen in verbamd met zijn werkzaamheden voor de KLM in het buitenland. Hij heeft leiding aan een PCW, die thans vier readszetels heeft en wordt gevormd door de Hervormde Kiesvereni ging, SGP, RPF en GPV. Op de partijvergadering in De Hoeksteen werd bena drukt dat de PCW-kandidaat- raadsleden zich als ‘dienst knechten' mogen geven aan de politiek in Waddinxveen. Een politiek met principes, maar ook een politiek met praktische invulling op grond waarvan in de afgelopen ja- ren veel gedaan kon worden in Waddinxveen Wethouder Joop Neele, twee de man op de PCW-lijst, ging in op een aantal punten uit het nieuwe partijprogramma van dë PCW, dat elke vier jaar dezelfde titel draagt. Ui teraard ruimde hij veel plaats in voor het verkeersveilig- heidsbeleid in Waddinxveen. De PCW wil hier extra geld voor uittrekken. In haar pro gramma is hiervoor een extra WADDINXVEEN - De ge- meente Waddinxveen legt vijf netwerk voor bevolkingsadministratie. Vlak na het middag- mille op tafel voor de aankoop van een historische troffel, die is gebruikt bij de bouw van de voormalige molen ‘De Schoone Haas', en het schil derij ‘De vergadering'. Dat blijkt uit een aantal be grotingswijzigingen die B. en W. ter vaststelling aan de ge meenteraad hebben voorge legd. Enkele andere uitgaven zijn: - Krediet van ƒ6.000,- ten las te van de post voor onvoorzie ne uitgaven ten behoeve van aanpassing krachtstroom- voorziening voor het houden van een bevolkingsonderzoek borstkanker. - Krediet van ƒ127.500,- ten laste van de stelpost Wet Voorziening Gehandicapten (WVG), waarvan ƒ52.500,- ten behoeve van verlenging tijdelijke arbeidsovereen komst in verband met de voorbereidende werkzaamhe den van de WVG; en ƒ75.000,- als voorbereidings- krediet ten behoeve van de invoering van de WVG. Kantoorboekhandel Dit jaar zal de bevolkingsad- inzage in het gemeentehuis ministratie in heel Nederland bij de sectie Burgerzaken van drastisch worden veranderd, de afdeling Algemene Zaken. Ook in de gemeente Waddinx veen. In heel het land zal na melijk de Gemeentelijke Ba sisadministratie Persoonsge gevens (GBA) ingevoerd wor den. Dat betekent heel concreet dat alle gemeenten zullen gaan werken met een nieuw geautomatiseerd systeem waarin alle gegevens over de bevolking zullen worden op geslagen en bijgehouden. In Waddinxveen wordt sinds gisteren vanuit dit geautoma- WADDINXVEEN - De Agrarische Commissie Bentwoud tiseerd systeem via een data- (ACB) heeft haar bakens enigszins verzet, nu de provincie communicatienetwerk (een soort telefoonlijnen) gegevens uitgewisseld met andere ge meenten. En niet alleen met andere gemeenten, ook met overheidsinstellingen die persoonsgegevens nodig heb ben voor het uitvoeren van hun taken. De invoering van de GBA is een grootscheepse landelijke operatie waar iedere burger vroeg of laat mee te maken krijgt. In het najaar zal de Wet Gemeentelijke Basisad ministratie Persoonsgege vens in werking treden. Deze wet brengt een groot aantal veranderingen met zich voor de bevolkingsadministratie: - Alle gemeenten houden op het ogenblik de gegevens van hun inwoners bij op papieren persoonskaarten. Deze papie ren persoonskaarten worden afgeschaft. - Alle gemeenten zullen hun bevolkingsadministratie au tomatiseren. - Het uitwisselen van per soonsgegevens met andere gemeenten en met andere overheidsinstellingen vindt in de naaste toekomst niet meer op papier plaats, maar via een datacommunicatie netwerk. Automatisering en datacom- Onzinnig idee De Agrarische Commissie Bentwoud werd in 1992 opge richt, toen de provincie het plan ontvouwde voor een bos van 2.100 hectare tussen Waddinxveen en Zoetermeer. Wat de boeren het meest ver bijsterde is dat uitgerekend landbouwers die het redelijk goed gaat en op de beste land bouwgrond zitten, moeten wijken. Een onzinnig idee vinden zij. Eind vorig jaar besloot de provincie het bos te halveren tot duizend hectare. Het ACB-verzet leek succes te hebben, maar de provincie probeert volgens Dirk Bui tenhuis via een omweg alsnog de volledige plannen gereali seerd te krijgen. Voor het Bentwoud en wijde omgeving (recreatieve en eco logische groenzones) zal het provinciaal bestuur een mi- lieu-effectrapportage (MER) gaan opstellen. De richtlijnen daarvoor zijn door het college van Gedepu teerde Staten al op papier ge zét. Op die manier worden de milieugevolgen in beeld ge bracht. Bovendien zal worden aangegeven hoe het zit met de verplaatsing van diverse agrarische bedrijven. Rond het Bentwoud is het nog de vraag waar de Hoge Snel heids Lijn (HSL) zal komen te liggen. Het kabinet heeft een sterke voorkeur voor het tra cé A in dit gebied. eekblad voor addinxveen WOENSDAG 16 FEBRUAR11994 48e Jaargang No.02376 rnPiUin maandagochtend gesloten - woensdagmiddag geopend KERKSTRAAT 2 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon 01828-14000 iedere donderdagavond koopavond NEKII^CUALUU makelaardij b.v., Julianastraat 6, së Waddinxveen, tel. Rijnlandstraat 4, Waddinxveen Tel.: 01828-16119 KANTOOR KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 Volop keus Volop voordeel!! Aan nieuw slaapcomfort toe? Kom eens vrijblijvend proef liggen op onze testbedden. Alleen is 'l wel even oppassen dat u niet in slaap valt! Loop eens vrijblijvend binnen. aangeboden tegen l zie elders i in deze I I kran^J ■_van ’t hof F makelaardij zurdplaslaan 432, waddinxveen telefoon 01828-18055 kantoren tn gouda. atphen a/d rijn, zoetermeer en waddinxveen SCHOENEN Graanakker 84, Waddinxveen. Telefoon 01820 - 19862 Spaar nu met Albert Heijn voor een bezoek aan Archeon. Gratis toe gangskaarten voor het nieuwe archeologische themapark 'Archeon' in Alphen aan den Rijn, waar het avontuur van het verleden tot leven komt spaart u nu zó bij elkaar in onze winkels. U heeft er alles over kunnen lezen In onze folder. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan hebben we een uitvoerige folder met alle informatie (en met uw eerste spaar kaart! in de winkel voor u klaar liggen. Doe mee! 00K s-AVONDS rUj EN ZATERDAGS VOORD NVM BESCHIKBAAR Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1