Eerste EEMSKERK Wij staan gesteld. van der linde 0,89 de pater makelaardij LuxeParkeren 25 7. korting Willem Vermeend in ”De Unie lustrum ‘Kreta Nieuwsblad Onafhankelijk 2 maart met vakantie? Machtig ons! Bel 19528 of 17255 Bromfietser uitgegleden Ook voor baby- en kinderkamers. Beveiligde zebra’s in de wijk Zuidplas JAN HIELEMA BEHANG BIJPASSENDE GORDIJNSTOFFEN Sheaffer pennen VFB800M makelaardij b.v., P»l Julianastraat 6, to Waddinxveen, tel. Van Ginkel rekent op 42.000 zomer- passagiers WS' HARWA WADDINXVEEN 01828-13822 S. ATTEMA BOSKOOP HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw I H 1111111111111111 llllllllllllllllllll lllllllllll 111111111 1111111111111111111 llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllllllllll Brenuner Een zorgzame samenleving vanuit Bijbels perspectief laat de kou maar komen uit voor raad leverbaar vele soorten dekbedden NR. 1 LIJST 1 ontwikkelen: f 5,95 nabestellingen: f 0,95 VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPKOMFOR" EN ZONWERING KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES Dorpstraat 38, Waddinxveen. Telefoon: 01828 - 12373 OOK s-AVONDS EN ZATERDAGS VOORD BESCHIKBAAR M MEGACOLOR M Dorpstraat 76 <BI Waddinxveen Tel. 01828-32002 Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon (01828) 16119 SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddiniveen Zijde 3, Boskoop. Telefoon: 01727 12544 I I I I I I I I I I I IJ I I I I I I Wat deze gemeente nodig heeft. INTERIEURVERZORGING SCHIELANDWEG 7 Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 Ook voor video, radio, wasmachine, koelkast enz FC-BTABLE KLEURENTELEVISIE VOOR U&U* zolang de voorraad strekt fotoservice per foto NVM 48e JAARGANG No. 02377 Actie Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen/Ï| Telefoon 01828 - 3 08 99^^ ii min min ii ii in ii in ii ii ii ii ii mui in in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii MAKELAAR O.Z. I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. lil lil lil Hl lil lil lil lil lil m l lil l m m lil m l m m ill i m m l ill ill III ill ill ill Hl III lil lil l lil KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. COMMENTAAR j VAN HET l WEEKBLAD j Raad neemt een tussenbesluit Fietsen eekblad voor addinxveen Geheim beraad na de verkiezingen De nieuwe beveiligde voetgangersoversteekplaats op de Zuid- Het WADDINXVEEN 1 WAARD! H E T 1 SCHOENEN piaslaan in de wijk Zuidplas. (Foto: Joop Dorst). WOENSDAG 23 FEBRUAR11994 Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon 01828-14000 iedere donderdagavond koopavond' dit te laat en botste vervol gens tegen het voertuig van de Waddinxvener. Telefoon: 01828 12012 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN KANTOOR KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 MONITORLOOK 37 CM BEELDBUIS ON SCREEN DISPLA Y 30 VOORKEUZE ZENDERS INCL. AFSTANDBEDIENING SLECHTS M 2 uur MAKELAAR Van Ginkel Vakanties is een karikatuur-actie gestart voor de reisburo’s. Gedurende zes tien weken zullen acht kari- katuurschetsen van de Van Ginkel-medewerkers aan de reisagenten worden gestuurd met daarop statements over het Auto-vakantie-program- ma. Aan het eind van de actie medio april kunnen ba- lie-employés de verzamelde karikatuurschetsen voorzien van een limmerick opsturen en zo meedingen naar een au- toreis ter waarde van 2.500 gulden. (m, took von WADDINXVEEN - Met het uitbrengen van twee nieuwe zomerbrochures (Verre Oos ten en Autovakanties) ver ruimt Van Ginkel Vakanties in Waddinxveen eveneens haar openingstijden. De tour operator is nu bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur en op donderdag avond tot 20.30 uur. Zaterdag geldt een openingstijd van 10 tot 16.00 uur. Door bij de autovakanties de klant de mogelijkheid te ge ven om tot 1 maart ’94 gratis te annuleren, hoopt Van Gin kel het vroegboeken te stimu leren. In ‘Autovakanties’ is onder andere het Spanje- en Italië-aanbod fors uitgebreid en is Hongarije nieuw. Pro ductmanager Ad van Maaren meldt dat de voorboekingen voor autovakanties ruim 60% voorlopen op vorig jaar. ‘Een Jan van Wijk, lijstaanvoerder van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW). (Foto: Fe- jagrafie Ton Bennemeer). zingen heeft behaald. Tevens is besloten dat de ge meentesecretaris aan de be- sprekingen zal deelnemen als iVeede-Kamerlid dr. Willem Vermeend van de Partij van de Arbeid spreekt woensdag middag 23 februari in Wad dinxveen. Hij houdt dan een lezing en discussieert met de aanwezigen over hoe je de werkgelegenheid kunt bevor deren. Deze bijeenkomst in De Unie is voor iedereen toe gankelijk en duurt van vijf uur ’s middags tot ongeveer half zeven. Willem Vermeend is een goe- Dat blijkt uit een mededeling naar aanleiding van het vrij dag 18 februari gehouden eerste overleg over de komen de collegevorming met verte genwoordigers van de zes po litieke partijen (CDA, PvdA, PCW, VVD, D66 en Unie 55- plus). Ondanks de slechte ervarin gen van vier jaar geleden (al het nieuws over de geheime beraadslagingen, zoals de uitsluiting van PvdA en D66, lag direct op straat) zal de Waddinxveense bevolking op nieuw niet rechtstreeks be trokken kunnen zijn bij de be raadslagingen over de sa menstelling van een nieuw college van B. en W, dat nu wordt gevormd door CDA, PCW en VVD. Reeds bij voor baat is immers unaniem be sloten deze vergaderingen volledig achter gesloten deu ren te laten plaatsvinden. ‘Elke vergadering zal worden bezien of en zo ja welke infor matie naar buiten zal worden gebracht', zeggen de zes poli tieke partijen in koor als een soort pleister op de wonde. Hun besluitvorming over het niet openbare karakter van de collegevorming zodra de verkiezingen voorbij zijn heb ben ze na het weekeinde af standelijk laten meedelen Wij gaan verbouwen! Op heel onze collectie boek c> BURGER kantoor DORPSTRAAT 39 TEL.01828-12298 OL YMPISCHE SPELEN OF WERELD KAMPIOENSCHAPPEN- VOETBAL. BEKIJK HET NU OP EEN TWEEDE TV. .ORDAG^ 01828- 12309 sociale premies, indien zij een langdurig werkloze in dienst nemen. Hij heeft samen met Vreug- denhil (CDA) ook een wet ge maakt waardoor het aantrek kelijk is om een deel van het loon uit te keren in de vorm van spaarloon, winstdeling of aandelen van het bedrijf. Bedrijfsleven Van Vermeend is bekend dat hij altijd helder uitlegt waar het op staat en wat oplossin gen zijn. Vakbonden, onder nemingsraden en werkgevers gaan vaak bij hem te rade. En met succes! Willem Vermeend zal zeker discussie uitlokken over het verband tussen lan delijke economische ontwik kelingen en de werkgelegen heid in Waddinxveen en om- gevfrig. „Dit is een zaak die de Partij van de Arbeid zeer ter harte gaat”, aldus de Waddinxveen se lijsttrekker Aad van Hol- steijn. Hij vertelt dat de PvdA vorig jaar over het verkiezingspro gramma gesproken heeft met werkgevers en werknemers. Hij heeft daarom ook het <O' -V, China, Thailand, Indonesië, Nepal en India. Nieuw is voorts de combinatiereis Ma leisië, Sri Lanka, India en Nepal. al zo’n acht jaar lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de belangrijke commissie die de rijksuitgaven bewaakt. Hij is ook nog hoogleraar be lastingrecht. Hij staat twaalf de op de kandidatenlijst van de PvdA. Het PvdA-Kamerlid is ie- mand met een scherp oog voor praktische vernieuwin gen. Hij bruist van de initia tieven op het terrein van soci aal en economisch beleid. Hij is bekend van de zogeheten Wet-Vermeend/Moor die werkgevers gedurende vier jaar vrijstelt van betaling van Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN - Op de Staringlaan ging een 34-jari- ge Boskoopse bromfietser on deruit doordat er bevroren modder op het wegdek lag. Hij is met beenletsel afge voerd naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Toen een 45-jarige Waddinx veense vorige week dinsdag middag afremde om vanaf de Staringlaan de C. Huygens- laan op te rijden werd zij van achter aangereden door een bestelauto, bestuurd door een 43-jarige Waddinxvener. De auto van de bestuurster werd zwaar beschadigd. Vorige week woensdagoch tend kwam op onverklaarba re wijze een scholier met zijn fiets ten val op de Brugweg. Hij kwam daarbij dermate ongelukkig terecht dat hij per ambulance naar het zieken huis is vervoerd. Vrijdagmiddag remde een au to af voor de rotonde op de Beijerincklaan. Een 31-jarige bestuurder uit Waddinxveen zag dit te laat en botste ach ter op deze auto. Ook een 28- jarige man uit Nootdorp zag CDA WADDINXVEEN onder meer adviseur en ver bindende schakel naar de ambtelijke organisatie. Aan de komende gemeente- raadsverkieizngen nemen als lijstaanvoerder deel Jan Hie- lema (CDA), drs. Aad van Holsteijn (PvdA), Jan van Wijk (PCW), Karei van Soest (VVD), Antoon Hogervorst (D66) en Jan Bart Borger (Unie 55-plus). De wethouderskandidaten zijn bij het CDA Jan Hielema, de* bekende'in het land. Wis bij de PvdA drs. Aad van Hol- - - steijn, Bep Vermeij en Char les Wijnen, bij de PCW Joop Neele, bij de VVD Karei van Soest, bij D66 mr. Jan Selles en mr. Marcel van Reede en bij Unie 55-plus Jan Bart Borger. WADDINXVEEN - Het Grieks spe- cialisteitenrestaurant ‘Kreta' aan de Nesse bestaat vijfjaar. Het eerste lustrum van het eethuisje aan de voet van de hefbrug over de Gouwe zal de komende dagen met speciale aanbiedingen worden gevierd en er is vrijdag en zaterdag avond Griekse live-muziek van het duo Olympians. ‘Kre ta' van de Waddinxveners Georgios en zijn vader Alexandras Bachtsevanis heeft zich een vaste plaats weten te veroveren op de ‘eet- boulevard1 langs de Gouwe. welke partijen raadsleden voor tie kiezen. CDA, PvdA en drie raadsleden van de WD kiezen voor de Passage-West en D66, PCW en VVD-wet- houder Karei van Soest kie zen voor de Be Fair-lokatie. Uniek, zoveel duidelijkheid een week voordat naar mag worden gehoopt meer dan 6 van de 10 stemmers gaan kiezen. Dat vraagt om ge richt stemgedrag. Het raadsbesluit zal in de toekomst een tussenbesluit blijken te zijn. Voor een echt winkelhart zijn meer en con crete besluiten nodig, geba seerd op realiserings werkelijkheden De realiteit van straks zal zonder twijfel leren dat de beste centrumontwikkelinng op de Be Fair-lokatie te realiseren zal zijn. Trouwens, alle partijen zijn het er over eens dat de plek bij het Wamaarplantsoen niet altijd groen zal kunnen blijven. De Be Fair-lokatie is nu al - ook voor CDA en WD - een reserve-bouwlokatie (‘een spaarpotje') voor later. Het streven naar een echt winkelhart in Waddinxveen zal nog dit jaar aan het licht brengen dat de Be Fair-loka tie daarvoor het meest ge schikt is. Vanavond gaat het daarom slechts om een tussenbesluit. Het echte werk om tot een winkelhart te komen moet namelijk nog gaan beginnen. Die taak is voorbehouden aan de nieuwe gemeente raad, die nog op tijd de ba kens zal kunnen en moeten verzetten. Immers, toenmalig CDA- wethouder, -lijstaanvoerder en raadslid Paul van Schie zei het vier jaar geleden al: ‘Weet u wat de inhoudelijke betekenis van het woord pas sage is? Dat gaat voorbij!? hoopvolle start, waarvan met name het goedkoper ge worden Spanje en Italië profiteren.’ Hij verwacht voor het autoprodukt een kleine groei. In totaal rekent Van Ginkel voor zomer ’94 op zo’n 42.000 passagiers. Zomer ’93 waren dat er 61.000 (en een omzetdaling van 3%), echter inclusief het aan Hl verkocht Zonnetour. De Verre Oosten-brochure be vat weer volpension-arrange- menten alsmede de Azië-com- pleet reis naar Hong Kong, WADDINXVEEN - De Zuidplaslaan beschikt sinds kort over twee met verkeersbrigadiers bevei ligde voetgangersover steekplaats. Tijdens een of ficiële handeling onthulde verkeerswethouder Joop Neele (PCW) het waar- schuwwingsbord dat auto mobilisten attent maakt op het werk van klaar-overs. Ouders en leerkrachten hebben het initiatief geno men om scholieren naar en van de scholen aan de Zuidplashof een veilige helpende hand bij het over steken te bieden. Ze kregen daarvoor medewerking van de gemeente. Probleem is alleen nog dat voor de volwassen ver- keersbrigade zich alleen ouders van de bijzondere scholen (Kardinaal Al- frinkschool en Koningin Bwetarixschool) hebben opgegeven. Ouders van de openbare Jan Ligthart- school bleken zich niet spontaan voor het klaar- overwerk te hebben opge geven. WADDINXVEEN - De zes Waddinxveense politieke partij en, die aan de gemeenteraadsverkieizngen van woensdag 2 maart meedoen, piekeren er niet over de onderhandelingen over een nieuw college van Burgemeester en Wethouders in het openbaar te laten plaatsvinden. De partijen hebben zich wel voorgenomen achteraf zo veel mogelijk openheid voor de burgers te betrachten door het uitgeven van persberichten. door gemeentesecretaris C.A.P.M. Loose. Het is overigens voor het eerst dat in Waddinxveen overleg wordt gevoerd over de collegevorming vóór de ge meenteraadsverkiezingen. De reden hiervoor schijnt te zijn de beperkt beschikbare tijd.tussen de verkiezingsda tum en het tijdstip waarop de nieuwe gemeenteraad wette lijk aantreedt, namelijk dins dag 12 april. Die korte perio de maakt het volgens de poli tieke partijen nodig tijdig te beginnen. Het eerste overleg, dat zater dag 5 maart zal worden voort gezet en dat tot en met don derdag 31 maart in totaal ne gen vergaderingen omvat, had een voorbereidend en procedureel karakter. Er zou den alleen afspraken zijn ge maakt over de wijze waarop de onderhandelingen zullen worden gevoerd. Naast het niet openbare ka rakter van de besprekingen zijn er echter ook afspraken gemaakt over de gegevens en stukken waarover de onder handelaars dienen te be schikken. Alle partijen zullen twee onderhandelaars af vaardigen. Voorzitter van het overleg zal zijn de voorzitter van de fractie die het meeste aantal stemmen bij de verkie- plaatselijke bedrijfsleven, middenstand en vakbonden uitgenodigd voor deze open bare bijeenkomst. WADDINXVEEN - Van avond - woensdag 23 febru ari - neemt de begin april af zwaaiende Waddinxveense gemeenteraad weer eens een besluit over de centrumont- wikkeling. Hiervan is im mers sinds 1987 al met de re gelmaat van de klok sprake. Het ziet er naar uit dat dit maal een meerderheid van de raadsleden met heel veel woorden zullen gaan kiezen voor de Passage-West in plaats van de Be Fair-loka tie, welke door de meerder heid van het college van B. en W. en een groeiend aantal maatschappelijke organisa ties als beste plek wordt ge zien. De kiezers hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensadag 2 maart pre cies voorgeschoteld gekregen welke partijen en welke raadsleden voor welke loka- Fietsen werden gestolen op de Groensvoorde (groene Uni on Arizona damesfiets met handremmen en versnelling), op de Sniepweg (paars/groene damesfiets met velgremmen en versnelling), Sniepweg (sporthal, wit/paarse Cosmos damesfiets, frame-nr. 401694., postcode 2743ED47) en op de Jacob Catslaan (wit te Opoefiets, postcode 2741BW40). If.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1