Tweede Kamerlid Willem Vermeend in Waddinxveen bij partijbijeenkomst Nieuwe rondemiss Miranda Blue Stars winnen Bloom-toernooi WSV-top ongewijzigd Psychiatrisch Ziekenhuis uit Gouda voor Humanistisch Verbond overstag Mannenkoor De Gouwestem in het koper Meijer kan niet zonder dieren Kil Volleybaljeugd in de fout: 1-3 DOE IETS AAN DEUNTJES-GEDRENS. gaBil Pagina 17 gehandicapten Accent Er ontspon zich verder een Na een al wat verwarrende warming-up begon Be Fair met een gehavend team aan de strijd. Er heerste onrust en het zelfvertrouwen was weg. Hierdoor kon het team Dos niet ander druk krijgen en kwam Be Fair als snel fors achter te staan. Jostiband Reeds nu laat het mannen koor De Gouwestem weten dat op 10 december een uniek concert zal wroden gegeven in de Waddinxveense Sporthal aan de Sniepweg. De populai re Jostiband uit Zwammer- dam zal dan samen met het mannenkoor te horen zijn. Voor het eerst sinds jaren is dit uit tweehonderd verstan delijk gehandicapten be- Onder druk In de tweede set was het spel van Be Fair weliswaar ook nog wisselvallig, maar omdat het zestal Dos een beetje on der druk kreeg kon Be Fair een voorsprong nemen en de set toch vrij gemakkelijk win nen met 15-10. Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem. (Foto: De Gouwestem - Sjaak Noteboom). Martin Mans Op de onlangs gehouden le denvergadering hebben de mannen unaniem Martin Mans gekozen als vaste diri gent van het koor. Sinds het vooijaar van 1993 dirigeert deze uit Oude Tonge aikom- nam de baritonsolo’s voor zijn rekening en André Heuvel man speelde trompet. Deze ruim zestig minuten durende zeer geslaagde opname be staat uit vrijwel alleen man nenkoorzang en wordt bin nenkort gepresenteerd. Verrassend Willem Vermeend stelde vast, dat de Waddinxveense PVDA met de gesprekken die ge voerd zijn rond het opstellen van het verkiezingsprogram ma een verrassend intitiatief genomen heeft. „Bij de voorbereidingen zijn gesprekken met veel maat schappelijke organisaties ge voerd, waaronder het be drijfsleven en werknemersor ganisaties. Zo’n initiatief zou op andere plaatsen navolging moeten verdienen. Het rijk kan alleen maar geld beschik baar stellen. Plaatselijk zul len de afspraken over bedrij vigheid en werkgelegenheid moeten worden gemaakt.” veau blijven en wordt arbeid goedkoper. Binnen het kabinet wint de opvatting terrein, dat met na me door initiatieven op ge meenteniveau de werkgele genheid kan worden gestimu leerd. Besprekingen op lande lijk niveau over grote bedrij ven halen volop de pers, maar de groei van de werkgelegen heid moet zich binnen het midden- en kleinbedrijf vol trekken. Daarbij is de plaat selijke situatie van groot be lang. manistisch geestelijk verzor ger sluit aan bij het beleid van de directies en besturen van de goudse zorginstellin gen in Gouda. Zowel in het Groene Hart Ziekenhuis, de verpleeghuizen Bloemendaal en de Riethoek bestaat nu een pluriforme dienst geeste lijke verzorging. Al met al sluit deze ontwikkeling ook aan bij het feit (onlangs nog eens vastgesteld door het So ciaal Cultureel Planbureau) dat het percentage humanis tisch gezinden opmerkelijk groot is.” Aan het einde van de set kon Be Fair Dos een beetje onder druk krijgen door een paar goede services, maar het was al te laat om de set te kunnen winnen. De eerste set ging met 14-16 naar Dos. staande orkest in de omge ving van dit tehuis te horen. Het organiserende koor ver wacht dan ook een grote op komst uit de gehele provincie Zuid-Holland. Reeds nu wor den er kaarten besteld voor dit grootste muzikale evene ment. Nadere informatie over de ge luidsopname, de repetities van het mannenkoor of over het concert met de Jostiband wordt graag gegeven door de secretaris M.P. de Bie (01825-2674) of door de voorzitter N.J. Vavier (01828- 14114). Organisaties Op de bijeenkomst waren ver tegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemers organisaties, van verschillen de politieke partijen, ook van buiten Waddinxveen en van maatschappelijke organisa ties. Willem Vermeend gaf in een duidelijk betoog aan, waar de problemen in de arbeidskos ten liggen. Het probleem is de lastendruk als gevolg van de sociale premies, niet die van de belastingen. De belastin gen zijn in vergelijking met andere landen laag. Dus juist de premiedruk moet omlaag. De verschillende politieke partijen zijn het er over eens, dat de lastendruk aan de on derkant van het loongebouw omlaag moet. Als de premies omlaag kunnen, kunnen de nettolonen op hetzelfde ni- Dit punt kwam ook op die ma nier naar voren op een discus sieavond rond het thema Ge loof en Politiek, waarop alle grote politieke partijen verte genwoordigd waren. Op basis daarvan kan worden vastge steld, dat naar verwachting een raadsmeerderheid zich zal blijven inzetten in het in stand houden van het ge meentelijke beleid op dat punt. Dankzij zijn tip zal de gebo ren en getogen Waddinxveen se Miranda Meijer op Tweede Paasdag (maandag 4 april) de nieuwe rondemiss zijn tijdens de tweede Ronde van Wad dinxveen. De aan de Wingerd woonachtige Miranda is een waardig opvolgster van Moni que Cammeraat, die vorig jaar de bloemen en kussen aan de winnaars gaf. De nieuwe rondemiss van de Wielerronde Waddinxveen 1994, Miranda Meijer. (Foto: Stichting Wielerronde Waddinxveen). Contacten In dat verband had hij nog een aantal praktische tips voor plaatselijke politici. Ver meend: „Zorg, dat je contac ten met het bedrijfsleven goed zijn. Als een bedrijf komt melden, dat hij mis schien naar een andere ge meente wil, ben je meestal te laat. Zorg ervoor, dat je dat eerder weet, dan heb je meer kansen daar iets aan te doen.” „Als zich nieuwe bedrijven aanmelden, kijk dan naar een goede afweging tussen bedrijf en economische groei in de gemeente en de mogelijke druk op het milieu. Het is niet zo, dat economische groei zonder meer een bedreiging voor het milieu is. Er zijn goe de afspraken te maken met het bedrijfsleven over milieu vriendelijke produktieproces- sen. Daarbij moet de landelij ke overheid natuurlijk ook voorwaarden scheppen. Eco- Shopper In haar vrije tijd mag Miran da graag paardrijden of met een motor toeren door de Hol landse polders. In de manege aan de Piasweg werd zij dit jaar clubkampioen in de B- klasse dressuur. „Zonder die ren zou ik niet kunnen leven” verduidelijkt Miranda, die thuis nog een hond, een kat en twee goudvissen heeft. WADDINXVEEN - Voor de onderinge competitie van de schaakvereniging WSV werd afgelopen donderdag 24 fe bruari de vierentwintigste onderlinge ronde gespeeld. Er vielen weer enkele toppers te noteren, aangezien de boven ste vier plaatsen elkaar ach ter elkaar moesten bestrij den. De partij tussen koploper Vd. Oord en nummer 2, Jansen, kende geen winnaar, aange zien beide spelers een volle dig aan elkaar gewaagd schaakgevecht op de 64 vel den toverden. Ditzelfde gold voor de partij tussen nummer 3, W. Hen- nink en nummer 4, H. Smits- kamp. Ook hier geen speler, die de winst naar zich toe kon trekken. Verder nog in de top tein de opmars van E. Philipse, die met de witte stukken ee over winning opeiste in de partij tegen H. van Woudenberg. In deze partij liet H. van Woudenberg een prachtige stelling zien, maar zoals zo vaak in het verleden, maakte de zwartspeler tegen E. Phi lipse zijn traditionele foutje. Onderin de top tien ging E. Ket de teil in tegen J. Stam. Met de witte stukken kwam J. Stam zelfs 3 pionnen ach ter te staan, maar E.Ket wist heirvan blijkbaar niet te por- fieteren. Sterker nog, zijn te genstander wist zelfs met uit gekiend tegenspel de over winning uit het vuur te sle pen. Na een voor hem slechte sei- discussie over het belang van ontwikkelingssamenwerking en de inzet van de gemeente daarbij. Willem Vermeend gaf daarbij aan, dat minister Pronk door zijn grote betrok kenheid in staat gebleken is zijn begroting op peil te hou den. Het beleid is erop ge richt, dat landen zelf hun af wegingen kunnen maken. Bouwkundig De twintigjarige Miranda Meijer is in het dagelijks le ven bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau te Rijswijk. Op het Crabethcol- lege in Gouda, waar zij haar MTS-opleiding bouwkunde volgde, bleef zij als enig meis je van de vier gestarte in haar klas over. Zelf was ze niet zo verbaasd over haar beroeps keuze. WADDINXVEEN - Willem Slingerland, directeur van het Keukencentrum Wad dinxveen aan de Zuidkade dat als hoordsponsor optreedt van de wielerronde van Wad dinxveen, blijkt niet alleen verstand te hebben van keu kens maar ook van vrouwe lijk schoon. nomisch bezien liggen de kansen voor het bedrijfsleven in kennisintensieve bedrij ven. Milieu kan daar zeer goed worden ingebouwd.”- Kapsel Het kapsel van rondemiss Miranda zal onder handen worden genomen door Ageeth van Es van het per 1 maart nieuw geopende Ageeth’s haarmode aan de Groens- voorde. Zij zet in de gemoderniseerde kapperswinkel de zaak van haar vader Cees van Es voort en zal voortaan ook heren en kinderen gaan knippen. Ageeth heeft nog ggen vaste plannen met het haar van de rondemiss. „Binnenkort ga ik wat uitpro beren met het haar van Mi randa en bekijken we samen wat de beste mogelijkheden biedt”. Tot slot Miranda eens gepolst hoe haar ideale overwinnaar er op Tweede Paasdag uit moet zien. Ze hoeft er niet lang over na te denken. „Hij moet stevig gebouwd zijn, lang, blond en krulletjes heb ben”. „Ik heb vorig jaar ontzettend leuke reacties gehad” ver klaart Jaco waarom hj dit jaar weer met het wielercomi- té in zee ging. „Daarnaast ben ik blij dat er iets wordt ondernomen in Waddinxveen en zo’n initiatief ondersteun ik graag”. stige musicus het mannen koor. Onder zijn deskundige lei ding heeft het koor in de afge lopen maanden een metamor fose ondergaan. Op de weke lijkse repetities heerste een sfeer van aantrekkelijke on gedwongenheid waarbij toch hard en serieus wordt ge werkt en opmerkelijke muzi kale prestaties worden gele verd. Onder leiding van Martin Mans maakte De Gouwestem op zaterdag 19 februari een CD-opname in de Sint Maar tenskerk te Tiel. De begelei ding van het mannenkoor was in handen van Ben Kra mer aan het orgel en Martin Zonnenberg aan de vleugel. De bas-bariton Pieter Vis Aad van Holsteijn gaf aan, dat plaatselijk het accent moet liggen op .bewustwor ding. Hieraan zal de gemeen te blijvend aandacht moeten besteden. „Als kind was ik altijd al met hamers en spijkers in de weer. Toen ik een beroepskeu- zetst deed bleek ik een geod ruimtelijk en wiskundig in zicht te hebben. Hoewel ik in eerste instantie verder wile als binnenhuisarchitecgt kwam ik er tijdens mijn stage achter dat het technisch teke nen en het maken van bouw- maquettes mij beter lag”. Tijdens diezelfde stageperio de kwam zij onder andere op bouwprojecten in de marine haven van Den Helder en op Schiphol. Vooral de oudere generatie bouwvakkers had soms moeite met het aanne men van aanwijzingen van de blonde Waddinxveense. WADDINXVEEN - Het gele- genheidsteam Blue Stars is zaterdagavond in de sport zaal Puttelaan verrassend winnaar geworden van het 7e Bloom-zaalvoetbaltoemooi. Aan het toernooi deden zes teams mee. Het organiseren de. Bloom kreeg in de ope ningswedstrijd tegen het team Speksnijder uit Wad dinxveen meteen een neder laag (1-2) tegen de muur gete- geld. Na de peptalk van de beide sponsors Gerard en Leo Bloom werden de tweede wedstrijd tegen Floreant (6-1) en de derde tegen de ge doodverfde titelkandidaat Gebr. de Jong (4-1) met dui delijke cijfers gewonnen. Maar daarna was de koek op bij de normaal toch sterke Bloom-ploeg want de partijen tegen de Driehof uit Hazers- woude en Blue Stars gingen respectievelijk met 0-1 en 0-5 verloren. De laatste wedstrijd onder meer door een schitterend ei gen doelpunt van Peter Stol wijk die vanaf het midden van de zaal een bal die van keeper van de tegenstander kwam, hard op het vijande lijk doel wilde schieten maar tot zijn ieders verbazing (en niet in het minst van zichzelf) de bal verkeerd raakte en hem achter zijn eigen keeper knalde. Bloom had zelf dus weinig ge luk. De ploeg bestaande uit spelers die op zaterdagmid dag regelmatig bij het team van Bloom invallen, Blue Stars, bleek wel over de beste papieren te beschikken. Blue Stars werd uiteindelijk toemooiwinnaar met vier overwinningen en een gelijk spel. Tegen Driehof werd het 1-0, met Speksnijder werden de punten gedeeld (0-0), van Floreant werd vervolgens met 2-0 gewonnen, waarna Gebr. de Jong met maar liefst 6-1 klop kregen. En grote De Waddinxveners kregen weer een beetje moed, maar werden te overmoedig. In de derde set ging het weer hele maal fout en Be Fair ging on deruit met 13-15. Aan de vier de set begon het team heel ontspannen en geconcen treerd. Hierdoor kon het de set gemakkelijk afmaken. Be Fair moest slechts drie keer doordraaien om met de ser vice de set af te maken. Het werd 15-0. Een lelijke tegen valler dus voor de jongens Al om met 2-2 gelijk te spelen te gen het onderaanstaande Dos. WADDINXVEEN - Jongens Al van CVB Bank Be Fair volleybal ging afgelopen za terdag in de fout tegen het Al team van Dos uit Schoonho ven. Winkelcentrum Hoewel ze de discussie niet op de voet gevolgd heeft, heeft Miranda als bouwkundig te kenaar wel een visie op de problematiek va ee winkel centrum in Waddinxveen. „Ik was sowieso tegen het plan Kerkweg-Oost. Dat zou ten koste zijn gegaan van de enige oude bebouwing die we in Waddinxveen nog hebben. Vanuit mijn beroep zou ik het leegstaande terrein va de NKF aan de Noordkade wel een uitdagende keuze hebben gevonden. Ik zou dan iets wil len maken in en rond de be staande fabriekshallen”. Helemaal weg is Miranda van het gerestaureerde oude gemeentehuis aan de Zuidka de. Ze vindt het alleen jam mer dat het niet gebruikt wordt voor representatieve doeleinden, zoals trouwpar tijen. „Ik had er graag het ja woord willen geven”, laat ze zich spontaan ontvallen. De nieuwbakken rondemiss kleedt zich graag in spijker broek met blouse. Haar smaak sluit dan ook perfect aan op de kledinglijn die kle- dingsponsor Jeanshouse Greenfield aan de Kerkweg- Oost voert. Net als vorig jaar zal Jaco Groeneveld de ronde miss adviseren in de uitein delijke kledingkeuze. Dat feit stemt het Humanis- - tisch Verbond Midden Hol land tot grote tevredenheid. Temeer daar nu ook de Robert Fleury Stichting eindelijk, onder alle druk weliswaar, in middels een duidelijke toe zegging heeft gedaan. Dit na dat vijf jaar geleden het HV de eerste brief schreef naar de directie van deze stichting en vervolgens zoveel mogelijk instanties heeft benaderd. Waarschijnlijk heeft deze doorbraak ook gevolgen voor de andere voorzieningen be heerd door de Robert Fleury Stichting (in Leidschendam en Den Haag). Ondersteuning Dit resultaat is mede bereikt omdat het bestuur van het HV-Midden Holland er steeds weer op aangdrongen heeft dat een zorginstelling, waar op een ieder is aangewezen, ook een pluriforme geestelij ke verzorging behoort te heb ben. Niet alleen de Neder landse Zorgfederatie, het mi nisterie van WVC, het pro vinciebestuur van Zuid Hol land, het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Mid den Holland hebben zich daarover in positieve zin uit gesproken. Zeer recent deed dat ook de gemeenteraad van Gouda, met als enige tegen stemmer de fractie van de Protestantse Combinatie Gouda (SGP, GPV, RPF). Het gemeentebestuur van Gouda heeft, aldus breed onder steund, zich gericht tot de di rectie van de Robert Fleury Stichting, waarin het verzoek van het HV ondersteund wordt. Inmiddels heeft ook de Ondernemingsraad van de het Psychiatrisch Ziekenhuis zich welwillend uitgesproken en staat de kwestie opnieuw op de agenda van het provin ciaal bestutu-. Erkenning Desgevraagd zei de in Wad dinxveen wonende voorzitter van het HV midden Holland dr. André de Bruin: ”Wij zijn zeer ingenomen met deze ont wikkeling. Vijf jaar is ervoor geijverd. Per saldo kan ge zegd worden dat de brede steun ook erkeninning in houdt van de identiteit van de humanistisch gezinden (en dat zijn er veel meer dan er lid zijn van onze vereniging). De aanstelling van een hu- WADDINXVEEN - Vorige week woensdag bezocht het PVDA-Tweede Kamerlid dr. Willem Vermeend Waddinx veen. Op een partijbijeen komst van de PVDA in De Unie gaf hij zijn visie op de ontwikkeling van de econo mie en de werkgelegenheid. Willem Vermeend is naast lid van de Tweede Kamer voor de PVDA ook hoogleraar Euro pees belastingrecht in Maas tricht. Van zijn hand is een aantal wetsvoorstellen ge richt op verbetering van de positie van de bedrijven en stimulering van de werkgele genheid. zoensstart is A. Kardol aan een flinke opmars begonnen. Nu was G. v.d. Knaap het slachtoffer van zijn daden drang en het zal neit verba zen, wanneer hij toch bij de beste tien weet te eindigen. Verder liet L. Willemen op nieuw zien, dat hij boven de grijze, grote middenmoot thuishoort, door nu de winst te pakken tegen D. van Offe ren. In de middenmoot trouwens opnieuw een knappe overwin ning van T. van Bruggen in de partij tegen P. van Offeren. Eveneens kroop W. v.d. Hoek naar boven door M. Moerland te verslaan. H. Brinkhorst ging met een forse duik naar beneden na de zoveelste ne- derlaang tegen A. Prins. Tus sen L. Ellers en J. v.d. Born werden de punten verdeeld. In de kelder van de schaakdi- visie tenslotte stuurde J. v.d. Haven R. de Vries met lege handen naar huis. A. Versluis moest het afleggen tegen C. Asscheman. Ponsioen liet op nieuw zien, dat hij de onder ste plaatsen wil verlagen: hij behaalde opnieuw een over winning, ditmaal tegen J. Au- ad. J. van Sandijk bleef met lege handen achter tegen L. v.d. Haven, J. Markus won knap van H.E. van Offeren en als laatste won D.J. van Offeren van A. Bos. Voor de Rotterdamse Schaak bond (RSB)in Moordrecht was WSV 2 overigens de min dere van de IJssel 2. De uit slag: 5,5-2,5. Staand van links naar rechts Willem Slingerland van het Keukencentrum Waddinxveen aan de Zuidka de (hoofdsponsor van de tweede Wielerronde Waddinxveen) en Jaco Groeneveld en Ageeth van Es, die respectievelijk de kleding- en haarverzorging van de nieuwe rondemiss Miranda Meijer (zittend voor aan) voor hun rekening nemen. (Foto: Stichting Wielerronde Waddinxveen). Convenant ”Over enkele jaren zal er in het psychiatrische zieken huis ook een bestuurlijke ver andering worden doorge voerd. In een enkele jaren ge leden gemaakt convenant tussen Robert Fleurystich- ting en provinciebestuur is vastgelegd dat het psychia trisch ziekenhuis, maximaal drie jaar na opening, uitge breid zal worden met verte genwoordigers van de goudse zorginstellingen. Daardoor zal het in feite ook een inter- levensbeschouwelijke identi teit krijgen. Al met al zal de cliëntgerichte dienstverle ning in Midden-Holland nog beter kunnen worden. Te meer daar het psychiatrisch ziekenhuis dicht bij de ande re zorginstellingen wordt ge bouwd.” GOUDA/ WADDINXVEEN Op vrijwel alle niveaus en in alle toonaarden is inmid dels aan de directie en de Raad van Toezicht van de (confessionele) Robert Stich ting te kennen gegeven dat in het Psychiatrisch Zieken huis, dat in Gouda gevestigd zal worden, ook voor de hu manistische gezinden een geestelijk verzorger behoort te worden aangesteld. WADDINXVEEN - Op maandag 7 maart is het pre cies 12,5 jaar geleden dat het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor ’De Gouwestem’ werd opgericht. Dat dit heug lijke feit precies op een maan dag valt komt goed uit. Maan dagavond is immers al vanaf de oprichting van het koor dé avond van de mannen. Op 7 september 1981 werd een start gemaakt met veer tig leden. Inmiddels is het koor gegroeid toe een ledental van omstreeks 85. De leden van dit interkerkelijk man nenkoor zijn afkomstig uit ve le plaatsen uit de regio zoals Gouda, Boskoop, Moerkapel- le, Zevenhuizen, Bergam bacht, Stolwijk, Nieuwerkerk aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel en Zoetermeer. Men kan dan ook met recht spreken van een streekman- nenkoor. Ter gelegenheid van het kope ren jubileum is er op maan dagavond 7 maart, van 20.00 tot 22.00 uur een openbare repetitie in de Waddinxveen se Bethelkerk, aan de Bilder- dijklaan. Belangstellenden, familie en vrienden zijn dan van harte welkom. Als rondemiss kan Miranda terugvallen op enige ervaring die zij opdeed tijdens de Miss Hart van Holland verkiezin gen in 1992. Hoewel zij in de voorronde strandde kijkt zij met genoegen terug op die ge beurtenis. „Ik wilde dat wel eens mee maken”, verklaart zij haar in schrijving van toen. „Net als ieder ander meisje heb ik ook van een carrière als manne quin en fotomodel gedroomd.” Aan de parade in badkleding hadzij, net als de overige deelneemsters, de grootste hekel. „Alle ogen zijn op dat moment op je gericht en ik kreeg echt het gevoel uit de kleren gekeken te worden” weet Miranda zich te herin neren. broer Bloom kreeg in de slot wedstrijd met 5-0 het nakij ken. Blue Stars kwam uit in een formatie met drie ’Kezen’, Van Soest junior, Verbeek en Kompeer, verder de van Edo- Bonsai geleende Gerbe Gel- derblom en met Klaas Agne- nent die normaal bij Bloom op de loonlijst staat. De toer nooizege werd voor een be langrijk deel toegeschreven aan uitstekende keeperswerk van Kees Verbeek die zater dag in bloedvorm stak en slechts een doelpunt tegen kreeg. Gebr. de Jong was ook knap begonnen met overwinningen op Floreant (4-1) en Driehof (3-0), maar zag zijn titelaspi- raties in rook opgaan na ver lies tegen Bloom en Blue Stars. Ondanks de vierde plaats voor zijn team was sponsor Gerard Bloom toch uitermate tevreden over het vlekkeloos en sportief verlopen toernooi, waaraan de gebroeders Jac ques en Cees Wognum als scheidsrechters ook een be langrijke bijdrage hadden ge leverd. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 2 MAART 1994 At Is burenlawoai voor u een probleem? Doe er dan iets aan. De Nederlandse Stichting Geluidhinder helpt bij het vinden van een oplossing. NSG, Postbus 3812600 AJ Delft. Haar grote wens is het bezit van een eigen motor. „Zo af en toe huur ik nu een shopper om eens lekker uit te waaien. De vrijheid van zo’n motor spreekt mij enorm aan.” Haar vriend Peter neemt dan, bij gebrek aan een rijbewijs, plaats op de duozit. 'tl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 17