HOODIE 3.50 6;' vei&ooM makelaardij b.v., [Tjl Julianastraat 6, Ma Waddinxveen, tel. 01828- 12309 GRATIS FOTOROLLETJE zpMinimii.it I Van ’t Hof pakt weer uit...! 't ZIJN DE KLEINE DINGEN DIE HET DOEN 45 van ’t hof WS' HARWA Vals merk ’’Reeuwijk en Omstreken” Nieuwsblad Onafhankelijk i n gfTTTT KATTEBAKKORRELS 5 Kilo STUIFVRIJ Cheque voor Concordia WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP REHORST Legpenningen voor twee brandgasten WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van het af scheid van P. Baan en D. van Vliet van de vrijwilli ge brandweer Waddinx veen werd zaterdag een afscheidsreceptie gehou den in de raadszaal van het gemeentehuis. lii yik I VïnBarlingeii 01727-1514C 11 11 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE 48e Jaargang No. 02378 Logo ONDERLINGE BRANDVERZEKERING 'FOTOHOME PASSAGE 19 - 11244 1 kilo Hlllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll ''i maandagochtend gesloten - woensdagmiddag geopend En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! FORMAAT 9x13 10x15 11x16,5 NORMAAL 49 ct. 59 ct. 69 ct STUIFVRIJ ADEMEN VOOR MENS EN DIER KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES Tijdens een verkeerscontrole afgelopen vrijdag rond het middaguur werden op het Noordeinde ongeveer 50 au to’s gecontroleerd, twaalf be stuurders hadden geen papie ren bij zich. Tien werden be keurd voor het niet dragen van de autogordel. Een auto mobilist had zijn auto niet tij dig laten keuren. jonge belegen L In onze nieuwe winkel vindt u ook leuke WOONACCESSOIRES en SFEERVERLICHTING. Tevens nu nog ruimer gesorteerd in badkamer- textiel. Kom 't eens bekijken DIERENSPECIAALZAAK Brederolaan 10 Waddinxveen 01828-17789 SCHIELANDWEG 7 makelaardij VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4 Waddinxveen. Telefoon: (01828) 16119. De Waddinxveense brandweercommandanten, die na een lange staat van dienst afscheid hebben genomen. Piet Baan (rechts op de foto) en Dirk van Vliet. (Foto: Sjaak Noteboom). zie elders in deze i krant fbremmer SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg Oost 177 Waddmiveen Telefoon: 01828-12012 NU OMGEREKEND 23 ct 33 ct 43 ct. WADDINXVEEN - Op het be drijventerrein Doelwijk aan de Bredeweg werden vorige week dinsdagmiddag 159 rol containers door de politie in beslag genomen. De contai- L ners waren voorzien van een vals merk. Op deze wijze wordt de eigenaar benadeeld. Voorbereiding Het activiteitencentrum zal worden gebouwd nabij het zwembad aan de Sniepweg. Met deze transactie is een lange tijd van voorbereiding gekomen. De meteorologsiche afgesloten. Aangezien het winter is voorbij en het voor jaar is in aantocht. dijk, in ’t Weegje in Waddinx- veen-Zuid en in het Gouwe- bos tussen Waddinxveen en Boskoop waren in de afgelo pen week weer veel jongere en oudere schaatsers te vin den. Daaraan is nu weer een einde Het is weer gedaan met de ijspret in Waddinxveen. Op de foto Joe- ri en Dana Olijhoek op het bevroren water van de singel langs de Ko ningin Wilhelminasingel. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer) Ijspret voorbij WADDINXVEEN - De ijspret is ook in Waddinxveen weer voorbij. Na de eerste moge lijkheden om te schaatsen in november vorig jaar, deed zich ditmaal een nieuwe vorstperiode voor die velen de gelegenheid bood de schaat sen onder te binden. Op de singels in de woonwijken, op de ringvaart bij de Kanaal- ren te laten plaatsvinden. ‘Elke vergadering zal worden bezien of en zo ja welke infor matie naar buiten zal worden gebracht', zeggen de politieke partijen. Het was overigens voor het eerst dat in Wad dinxveen overleg werd ge voerd over de collegevorming vóór de gemeenteraadsver kiezingen. De reden hiervoor is de beperkt beschikbare tijd tussen de verkiezingsdatum en het tijdstip waarop de nieuwe gemeenteraad wette lijk aantreedt, namelijk dins dag 12 april. Die korte perio de maakt het volgens de poli tieke partijen nodig tijdig te beginnen. Het overleg van zaterdag 5 maart zal worden voortgezet tot en met donderdag 31 maart. Dat zijn in totaal ne gen vergaderingen. Tot nu toe zouden er alleen afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de onderhandelingen zullen worden gevoerd. Naast het niet openbare ka rakter van de besprekingen zijn er echter ook afspraken gemaakt over de gegevens en stukken waarover de onder- WADDINXVEEN - Nadat jarenlange pogingen van het gemeentebestuur van Wad dinxveen om een discotheek binnen te halen steeds maar op teleurstellingen uitliepen, is het college van burgemees ter en wethouders er thans in geslaagd om met het particu lier initiatief te komen tot de bouw van een activiteitencen trum in deze gemeente. Vrijdag 25 januari werd in het gemeentehuis de koop overeenkomst getekend met de initiatiefnemers voor dit uitgaanscentrum, de heren J. Baas van Baas Bedrijven te Waddinxveen en J. Baas van Baas Bouwbedrijven te Gou- derak. Uiting Tijdens de receptie heeft burgemeester C.M. van der Linden aan beide oud- brandweerleden de ge meentelijke legpenning uitgereikt. Het college van Burgemeester en Wethou ders wilde op deze wijze uiting geven aan de waar dering die zij heeft voor de vrijwillige, grote en lang durige inzet die beide he ren voor de gemeente Waddinxveen hebben ge toond. Naast de drukke en vaak lange werkweek in de ei gen zaak (Baan’s Meube len en Gebr. Van Vliet aannemingsbedrijf) heb ben beiden gedurende een periode van meer dan der tig jaar zich vrijwillig in gezet voor de gemeente Waddinxveen. het brandweerkorps van Waddinxveen zorgde tij dens de receptie voor eni ge ’onverwachte’ buitenac tiviteiten. AUTO MOTOR ERKEND BOVAG RIJSCHOOL ’’Henry’ 47,50 (voor 60 min.), Motorrijles wordt individueel gegeven. Graanakker 84, Waddinxveen. Telefoon: 01828-19852 bij ontwikkelen en afdrukken handelaars dienen te be schikken. Alle partijen zullen twee onderhandelaars af vaardigen. Voorzitter van het overleg zal zijn de voorzitter van de fractie die het meeste aantal stemmen bij de verkie zingen heeft behaald. Tevens is besloten dat de ge meentesecretaris aan de be sprekingen zal deelnemen als onder meer adviseur en ver bindende schakel naar de ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraadsver kiezingen van vandaag (woensdag 2 maart) nemen als lijstaanvoerder deel Jan Hielema (CDA), drs. Aad van Holsteijn (PvdA), Jan van Wijk (PCW), Karei van Soest (VVD), Antoon Hogervorst (D66) en Jan Bart Borger (Unie 55-plus). De wethouderskandidaten zijn bij het CDA Jan Hielema, bij de PvdA drs. Aad van Hol steijn, Bep Vermeij en Char les Wijnen, bij de PCW Joop Neele, bij de VVD Karei van Soest, bij D66 mr. Jan Selles en mr. Marcel van Reede en bij Unie 55-plus Jan Bart Borger. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. P Baan en D. van Vliet, voorheen commandant en plaatsvervangend com mandant van de vrijwilli ge brandweer Waddinx veen, zijn per 1 februari wegens functioneel leef tijdsontslag uit het ge meentelijk brandweer korps getreden. Piet Baan is op 1 januari 1960 bij de vrijwillige brandweer Waddinxveen in dienst getreden. Op 1 september 1981 is hij be vorderd tot commandant en in ze hoedanigheid is hij, op veler verzoek, tot 1 februari van dit jaar aan gebleven. Dirk van Vliet is op 16 de cember 1963 bij de vrijwil lige brandweer Waddinx veen in dienst getreden. Hij is eveneens op 1 sep tember 1981 bevorderd en wel tot plaatsvervangend commandant en is ook op veler verzoek aangebleven tot 1 februari. Het uitvaartcentrum van Kramer Begrafenissen werd vrijdagmiddag 25 februari offieel geopend door CDA-wethouder J.A. Hielema. Toenmalig CDA-wethouder P.F.J. van Schie was destijds be trokken bij de officiële in gebruikname van het rouwcentrum Gouwehof aan de Alberdink Thijm- laan. Op die manier is het ope nen van uitvaartcentra in Waddinxveen een chris- ten-democratische aange legenheid geworden. .c B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN - De Waddinxveense politieke partijen, die in de nieuwe gemeenteraad zitting zullen nemen, beginnen zaterdag 5 maart met de onderhandelingen over een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Deze bijeenkomsten vinden achter gesloten deu- de verzekering voor uw opstallen, inboedel Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van de offici ële opening van het nieu we uitvaarcentrum van Kramer Begrafenissen aan de Stationsstraat in Waddinxveen heeft de Waddinxveense muziek vereniging Concordia een cheque gekregen. Het geld zal worden be stemd voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en reparatie van de be staande instrumenten van het harmonieorkest en het slagwerkensemble. pORDAG^. "Ly ren plaats. De partijen hebben zich wel voorgenomen achteraf zo veel mogelijk openheid voor de burgers te betrachten door het uitgeven van persberichten. Vrijdag 18 februari vond al het eerste overleg over de ko mende collegevorming plaats met vertegenwoordigers van zes politieke partijen (CDA, PvdA, PCW, WD, D66 en Unie 55-plus). Reeds bij voor baat is immers unaniem be sloten deze vergaderingen volledig achter gesloten den houwen van een discotheek niet exploitabel bleek te zijn is gezocht naar een formule die multifunctioneel gebruik mogelijk maakt. Deze formule is gevonden door in het activiteitencen trum de volgende voorzienin gen onder te brengen: een grand café met partycen trum,snookercentrum, bow lingbanen, een jongerencafé en oefenruimte voor de Stich ting Muzikanten collectief Waddinxveen. Met deze voorziening ver wacht Waddinxveen een ant woord te kunnen geven op de steeds terugkerende vraag naar uitgaansgelegenheden voor de jeugd terwijl er bo vendien voldoende mogelijk heden zijn voor gezellig uit gaan voor iedere leeftijdsca tegorie. De exploitatie van het activi teitencentrum zal in nauw overleg met de Waddinxveen se horecabedrijven worden opgezet. Tekeningen van de voorgevel en de rechterzij gevel van het in het sportpark ‘de Sniep te bouwen acti viteitencentrum, bestaande uit een grand café met partycentrum, snookercentrum, bowlingcentrum, jon gerencafé en oefenruimte voor de Stichting Muzikangen Collecttief Waddinxveen. (Tekeningen: Bouwbe drijf Baas). TER WAARDE VAN «E 00K s-AVONDS EN ZATERDAGS VOORU NVM BESCHIKBAAR I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 De ondertekening van de grondverkoop in het gemeentehuis I door de aannemers J. Baas (Waddinxveen, links vooraan) en J. Baas (Gouderak, rechts vooraan). In het midden burgemeester C.M. van der Linden en achter het drietal van links naar rechts J Openbare Werken-directeur ing. S. van Houten, gemeentesecre taris C.A.P.M. Loose, wethouder J.A. Hielema (CDA), Teus Ver vers sr. (Bibelot), (nauwelijks zichtbaar) Maarten van Velzen (de Gouwe Dis), Daam Scharloo ft Baarsje), wethouder K.W.Th. van Soest (WD), Ton Ververs (Bibelot) en Ruud van J der Pol (De Diamond). (Foto: Sjaak Noteboom) Kantoorboekhandel Weekblad voor addinxveen Activiteitencentrum in 7<: KLEURENFOTO S Voorgevel (hoofd-entree) Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN KANTOOR KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 zuidplaslaan 432. waddinxveen telefoon 01828-18055 kantoren in gouda. alphen a/d fijn. zoetermeer en waddinxveen SCHOENEN Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon: 01828-14000 iedere donderdagavond koopavondi sportpark De Sniep WOENSDAG 2 MAART 1994 Rechter-Zijgevel Zaterdag begin vorming college Doe-het-zelf materialen! Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating v 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen Hoofdredacteur: Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 Bedrijvencentrum 'De Valk' Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop I of bel 01720-73346

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1