HOODiE \\\\\\w WBOOT Konniïviii.i> de pater makelaardij 12.95 Dokter verdwijnt met noorderzon D66 beschuldigt partijen van verregaande afspraken vooraf GRATIS FOTOROLLETJE 6,25 Tweede lustrum 7 Baarsje REHORST 01727-15140 ^129,- voor ouderen College-onderhandelingen wekken irritaties op Onafhankelijk Nieuwsblad Geen avond WS1 HARWA VLOERBEDEKKING NaxïBarlingen KORTING iiiii ii in in linn in in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii huh ii in ii linn iiiiiiiiiiiiiiiiiii ii ii iiiiiiiiii VFI5300M makelaardij b.v., JTJ Julianastraat 6. fel Waddinxveen. tel. GRATIS KLUIF HYPOTHEKEN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP buk 9 1 WOENSDAG 16 MAART 1994 e. r (FOTOHOMÊ PASSAGE 19 -11244 lllliililllllillill lllllllllllllllllll lllliililllllillill lllllllllllllllllll i i 1111111111111 lllllllllllllllllll 1111111111111111111 Bremmer SCHOENEN Voor het verspreiden van al uw drukwerk huis aan huis Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! 1 kilo jong belegen boerenkaas NORMAAL 49 ct. 59 ct. 69 ct. KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES FORMAAT 9x13 10x15 11x16,5 250 gram GEKOOKTE WORST 3.50 250 gram LEVERWORST GRATIS SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddiniveen Telefoon: 01828-12012 HEEFT UW HOND LAST VAN: Brederolaan 10 Waddinxveen ff 01828-17789 SCHIELANDWEG 7 Wij kochten van een bekend merk een partij Dons en Synthetische dek bedden, in diverse maten en uitvoeringen. Doe nu uw voordeel ZIJDE 6 01727-15409 DIERENSPECIAALZAAK NASSAULAAN 40-42, WADDINXVEEN TEL. 01828-15438 FAX 01802-3982 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS AUTO MOTOR ERKEND BOVAG RIJSCHOOL ’’Henry’ 47,50 (voor 60 min.), Motorrijles wordt individueel gegeven. Kantoorboekhandel HlllillllllilllHI 2e iLevis originele 50.1 SchoCon jeans NU OMGEREKEND 23 ct. 33 ct. 43 ct. MAKELAAR O.Z. g HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 11 III III IIII III IIIIIIIIIII III III IIII III III 11 III III I Illi I III III11III III I III I III IH111iIHI HI III11II KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. In 8,4 im KNIPT1P TER WAARDE VAN eekblad voor addinxveen Baam en Barbara Scharloo voor hun 10-jarig restaurant 't Baarsje aan de Zwarteweg in Waddinx- (WVC) van die taak omdat de KLEURENFOTO'S wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen waarmen dat de ouderen hiermee niet tevreden zijn', aldus voorzit ter A. Both. KAAS NOTEN VLEESWAREN DROP BONBONS letfilet met pasta, ra- me, ge- OVERGEWICHT HUIDJEUK IS UW HOND SENIOR (6 a 7 jaar) HAAL DAN NU MONSTER MET OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN KANTOOR GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4 Waddinxveen. Telefoon: (01828) 16119. KANTOOR Bedrijvencentrum 'De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop J 25% 48e Jaargang No.02380 Volop keus - Volop voordeel!! KERKSTRAAT 2 28. BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Graanakker 84, Waddinxveen. Telefoon: 01828-19852 Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 An toon Hogervorst. afspraken hebben gemaakt over de collegesamenwerking in 1994-1998. en afdrukken (zolang de voorraad strekt) Woerden - Bodegraven Gouda aan een waarnemer, in voor lopige hechtenis zou zijn ge nomen, zoals diverse hard nekkige geruchten wilden. Begin dit jaar maakte het Openbaar Ministerie desge vraagd bekend dat er een ori ënterend onderzoek gaande was naar de omstandigheden waaronder de ogenschijnlijk gezonde Waddinxveense dok- tersvrouw plotseling in de nacht van 7 op 8 september vorig jaar was overleden. Dit opmerkelijke justitiële onderzoek mondde woensdag 2 maart uit in het in alle stilte opgraven van het stoffelijk overschot van Miriam Her- togh-Vervat op het rooms-ka- tholieke gedeelte van de be graafplaats aan de Alber- dingk Thijmlaan in Waddinx- veen-Noord. en Unie 55+ een afschrift hebben gekregen, zeggen de twee democratische onder handelaars zich in ieder geval niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat PCW, WD en CDA reeds voorafgaande aan de verkiezingen verregaande daarvoor gevraagde secreta- ris-generaal van WVC, Hans de Boer, in het buitenland vertoefde en niet in Waddinx veen kon zijn. De landelijke omgeving en het licht in het plassengebied van Midden-Holland inspire ren de Reeuwijkse kunstena res Irma Sier al enige jaren bij haar quarelleren met zijde en voiles. De fijnzinnige ma nier van verwerken van deze materialen leidt tot fraaie werkstukken, waarvan de ex positie een gevarieerd beeld geeft. Aan de binnenmuren van ’t Baarsje hangen 17 grote en 7 kleine schilderijtjes van Irma Sier. De verkoopprijzen vari ëren van 160 tot 2.000 gul den. Diverse grotere werken liggen in de prijsklasse van 575 en 750 gulden. Het 10-jarig bestaan van het restaurant in Waddinxveen- Oost is voor eigenaar Daam BOSKOOP l KONINGINNEWEG 1 IE TELEFOON 01727-15433 in de praktijk van huisarts Paul Hertogh en tijken van andere huisartsen. De onlangs met een geschei den moeder van twee kinde ren hertrouwde huisdokter verdween vorige week bepakt en bezakt naar een onbekend adres. Daarvoor haalde hij zijn kinderen van school en nam hij afscheid van familie leden. Vlak na zijn vertrek vervoegde zich de recherche bij de verlaten doktersprak tijk aan het Woubrecnterf, maar de politiemannen moes ten vooralsnog onverrichter- zake huiswaarts keren. Het onderzoek heeft inmid dels voldoende gegevens op geleverd om de tijdelijk uit Waddinxveen vertrokken zorgvuldig aan de tand te kunnen voelen. Het Open baar Ministerie spreekt met klem tegen dat de Waddinx- veensee huisarts, die zijn praktijk zal overgedragen WADDINXVEEN - Maandag avond 21 maart wordt er in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) geen avond voor ouderen gehou den. De culturele commissie voor ouderen en mindervali- den kon geen gezelschap vin den, dat voldeed aan de eisen die aan deze maandelijkse avonden worden gesteld. ‘Het is dan ook beter een keer 01828 - 12309 Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon 01828 14000 iedere donderdagavond koopavond, Tijdens de feestelijke ont vangst, die werd geleid door oud-NÓS-joumalist Henk Lichtenveldt, opende drs. Han Mulder een nieuwe ex- ooRDAGó- hoeveel energie er bespaard kan worden, welke maatrege len er daartoe de komende ja ren door elk der partijen wor den genomen en hoe deze maatregelen worden gefinan cierd. Zo stelt het Energiebe drijf Midden-Holland bijvoor beeld voor bedrijven en con sumenten diverse subsidies beschikbaar. De intentieverklaring is het startsein voor de gezamenlij- Scharloo en zijn chef-kok Ge rard Schalkwijk aanleiding een speciaal menu te presen teren van 65 gulden per per soon. Op het menu staan boe rensalade bereid met geite- kaas, spek en croutons, ge grilde grietfilet met pas' tatouiUe en beurre blai konfijte konijnebout met groene kool, aardappelpuree en mosterdsaus en een appel taartje met kanaalijs en abri kozensaus. Het hierbij beho rende wijnarragement kost 35 gulden per persoon. ’t Baarsje van oud-zeeman Daam Scharlooo ging officieel op 14 mei 1983 van start. Er werken 12 mensen, vast en part-time. Het eethuisje, dat aanbevolen wordt door een tiental horeca-organisaties, heeft 40 zitplaatsen en fun geert als een erkend leerbe drijf voor de bediening en de keuken van le tot en met 5e jaars. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN/DEN HAAG - De resultaten van de door het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk gehouden sectie op het opgegraven lichaam van de een halfjaar geleden op 37-jarige leeftijd plotseling overleden doktersvrouw Miriam Hertogh-Vervat zijn door het Openbaar Ministerie in Den Haag nog altijd niet bekend gemaakt. Het grondige onderzoek naar de werkelijke doodsoorzaak, waarover achteraf grote twij fel is ontstaan, hoewel er aan vankelijk een doktersverkla- j voor een natuurlijke dood van de moeder van twee kinderen werd afgegeven, vergt kennelijk de nodige tijd om definitieve conclusies te kunnen trekken. Intussen onthoudt het Openbaar Mi nisterie zich in deze gevoelige zaak van elk concreet com mentaar. In Waddinxveeen is de politie D66 stelt echter vast dat de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad door de verkie zingen van begin deze maand is gewijzigd. Er komen acht nieuwe volksvertegenwoordi gers (40%). Van de partijen hebben er drie gewonnen (Unie 55+, PCW en D66), hebben er twee fors verloren (CDA en PvdA) en is één par tij in raadszetels gelijk geble ven (WD). ke ontwikkeling van een energiebeleid in de gemeente Waddinxveen. De resultaten van dat beleid zullen de ko mende jaren regelmatig be kend gemaakt worden. Zo leveren burgers en bedrij ven, het Energiebedrijf Mid den-Holland en de gemeente Waddinxveen ieder een bij drage aan de doelstellingen voor energiebesparing die in het landelijke Nationaal Mi lieubeleidsplan zijn vastge steld. Het doel is uiteindelijk dat niet alleen de portemonnee maar ook het milieu wordt ge spaard: een lager energiever bruik betekent minder uit stoot van schadelijke stoffen en minder verbruik van grondstoffen. Een oriDewaakte auto met daarin een came ra... dat is vragen om die,sta,JlO l£ Intentieverklaring voor energiebeleid WADDINXVEEN - Volgende week maandagmiddag 21 maaer om half vijf vindt in het altijd te warme en benauwde gemeentehuis van Waddinxveen de officiële ondertekening plaats van de intentieverklaring inzake energiebesparing. Daarmee geven het Energiebedrijf Midden-Holland en di verse maatschappelijke organisaties in Waddinxveen ge hoor aan de oproep van de gemeente om te gaan samenwer ken op het gebied van energiebesparing. In totaal 17 organi saties zullen de intentieverklamg ondertekenen. Door ondertekening van de intentieverklaring wordt de finitief bevestigd dat vier doelgroepen zijn geselecteerd waarvoor met voorrang een energiebeleid wordt ontwik keld: bedrijven (industrie, handel en horeca), glastuin bouw, woningen (bestaande woningen en nieuwbouw) en de gemeentelijke gebouwen. Verschillende organisaties van de bedrijven, de woning bouw en de glastuinbouw hebben zich bereid verklaard met de gemeente en het Ener giebedrijf Midden-Holland om de tafel te gaan zitten om te bepalen wat er gedaan kan worden aan energiebespa ring. De afgelopen jaren zijn er door elk der partijen al ver schillende maatregelen geno men om het energieverbruik terug te dringen, maar er zijn nog diverse andere mogelijk heden om energie (en geld) te besparen. Uiteraard neemt de gemeente ook haar eigen gebouwen onder de loep. Het streven van de gemeente is dat er nog dit jaar een uit- voeringsprogramma wordt opgesteld waarin voor elke doelgroep wordt aangegeven ‘Ons dunkt dat de inwoners van Waddinxveen daarmee hebben aangegeven verande- weg in Waddinxveen heeft vo- 1 !11-IJT\/?Z» 1_ J1J'JJ die vaststelt dat PCW, VVD officieel het tienjarig bestaan en CDA tijdens de eerste ron- gevierd, hoewel het eethuis de van de college-onderhan- van het Goudse echtpaar delingen kenbaar hebben ge- Daam en Barbara Scharloo maakt de consequenties van inmiddels elf jaar bestaat. de verkiezingen niet te willen Het tweede lustrum kreeg vertalen in de samenstelling een feestelijk en artistiek van het college. tintje, waarbij ook Waddinx- Vorige week vrijdag 11 maart veens burgemeester C.M. van werd door de in totaal zes po- der Linden en zijn echtgenote litieke partijen met elk twee aanwezig waren, vertegenwoordigers de twee de ronde van officiële bespre kingen over een nieuw college van B. en W. gehouden. Er zou in hoofdzaak gesproken zijn over het de komende vier positie textielaquarellen van jaar te voeren financiële be leid. de Reeuwijkse kunstenares Irma Sier. Han Mulder kweet zich als Alle partijen hebben voorstel- directeur Voorlichting van len gedaan voor bezuinigin- het ministerie van Welzijn, gen en inkomstenverhogin- Volksgezondheid en Cultuur gen en er is aangegeven wel- ke beleidsvoornemens men uitgevoerd wenst te zien. Daarvan zijn tevens de ver wachte kosten opgegeven. ‘Over het hele pakket van voorstellen is constructief overleg gevoerd*, laat de ge meentesecretaris weten. Rekeninghoudend met de re sultaten van het overleg zal een en ander nader worden uitgewerkt. In de vandaag te houden derde vergadering van de college-onderhande- laars is het de bedoeling de contouren van een sluitende meerjarenbegroting 1994- 1998 in beeld te brengen. Verder is er al van gedachten gewisseld over de wijze waar op het nieuwe collegepro gramma zal worden vormge geven op basis van een proeve van de eerste hoofdstukken. Afgesproken is reeds dat een collegeprogramma op hoofd lijnen zal worden geschreven. bij ontwikkelen veen. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Restau rant ’t Baarsje aan de Zwarte- - ringen te willen', aldus D66, rige week, donderdagmiddag 00K s-AVONDS rWj EN ZATERDAGS VOORU NVM BESCHIKBAAR WADDINXVEEN - Er gebeurt in het gemeentehuis tijdens de besloten onderhandelingen over een nieuw college van Burgemeester en Wethouders in Waddinxveen meer dan de geen avond te houden, dan offlciële en oppervlakkige propaganda-persberichten van de een avond te organiseren onderhandelaars willen doen geloven. Terwijl naar de be- An h>ermaa^aT volking de niet volledige indruk wordt gewekt dat het alle maal vrijwel rimpelloos en harmonieus verloopt zijn er ook allerlei politieke activiteiten en irritaties, waarover het zwijgen wordt betracht, hoewel achteraf naar de bevolking toe een maximale openheid was beloofd. Zo hebben de onderhande laars van D66, lijsttrekker Antoon Hogervorst en wet- houderskandidaat mr. Jan Selles, de lijsttrekkers van PCW (Jan van Wijk), WD (Karei van Soest) en CDA (Jan Hielema) schriftelijk ge vraagd ‘concreet aan te geven aan welke criteria D66 moet voldoen om te kunnen deelne men aan het college1. De democraten benadrukken in hun brief, die door adres sering en door inhoud de no dige irritatie heeft opgewekt, hun uitgangspunt aan de col lege-onderhandelingen deel te nemen op basis van een constructieve en op samen werking gerichte houding zonder uitsluiting van welke partij ook. De een week geleden, op woensdag 9 maart, verstuur de brief wacht nog op een in houdelijk en ‘afgewogen' ant woord van de drie huidige col- lege-partijen, die al onom wonden te kennen hebben ge- rjng geven de komende vier jaar met elkaar te willen door gaan. Gemeentesecretaris C.A.P.M. Loose, rapporteur en bijzitter van de college-onderhande- lingen, heeft tot nu toe in zijn mededelingen aan de buiten wereld nog geen enkel gewag gemaakt van het D66-schrij- ven. Ook over andere belang- doorgegaan met het verhoren wekkende informatie be- Van Waddinxveners, die waart hij het stilzwijgen. Zijn werkzaam zijn of zijn geweest persberichten worden dan - ook naarmate de onderhan- delingenm voortduren, van daag - woensdag 16 maart - is er een nieuwe ronde, alleen maar korter en oppervlakki ger. In de brief, waarvan de PvdA in de prak-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1